Home

Rechtbank Midden-Nederland, 14-04-2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:1417, C/16/495838 / HA ZA 20-66

Rechtbank Midden-Nederland, 14-04-2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:1417, C/16/495838 / HA ZA 20-66

Gegevens

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
14 april 2021
Datum publicatie
30 april 2021
ECLI
ECLI:NL:RBMNE:2021:1417
Zaaknummer
C/16/495838 / HA ZA 20-66

Inhoudsindicatie

Tussenvonnis. Anticimex niet heeft gehandeld zoals van een professioneel ongediertebestrijder mag worden verwacht door aan haar klant (Coroos) een muizendetectiesysteem te adviseren dat belangrijke beperkingen kende, waardoor er een groot risico bestond dat een toename van muizen niet (tijdig) zou kunnen worden gedetecteerd, en zonder voor deze beperkingen te waarschuwen dan wel nadere maatregelen te treffen of te adviseren. In zoverre is Anticimex dan ook tekortgeschoten in de nakoming van de Preventie-overeenkomst met Coroos. Om die reden heeft Coroos de overeenkomst dan ook mogen ontbinden. Partijen mogen zich nog bij akte uitlaten over bepaalde onderwerpen.

Uitspraak

vonnis

Civiel recht

handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/495838 / HA ZA 20-66

Vonnis van 14 april 2021

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

COROOS PRODUCTIE B.V.,

gevestigd te Geldermalsen,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. J.J. Bakker te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ANTICIMEX B.V.,

gevestigd te Houten,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. J.E.S. Hamster te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Coroos en Anticimex genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

de dagvaarding

-

de conclusie van antwoord, tevens van eis in reconventie

-

de conclusie van antwoord in reconventie, tevens akte vermeerdering van eis

-

de brief van 7 oktober 2020 van de rechtbank (bepaling mondelinge behandeling)

-

het proces-verbaal van mondelinge behandeling van 3 december 2020, ter gelegenheid waarvan partijen nadere stukken hebben overgelegd (producties 40 en 41 Coroos en producties 23 en 24 Anticimex)

-

de reactie van Anticimex op het proces-verbaal bij rolbericht van 14 december 2020.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Op 26 februari 2015 hebben partijen een overeenkomst van opdracht gesloten, waarbij Anticimex als opdrachtnemer preventieve maatregelen zou treffen om de toetreding en ontwikkeling van plaagdieren (en ander ongedierte) in de magazijnen en andere gebouwen van Coroos bij Geldermalsen te voorkomen (hierna: de (Preventie-) overeenkomst). Voor het signaleren van muizen zou Anticimex een digitaal monitoringsysteem in de magazijnen plaatsen, genaamd Permanent Rodent Monitoring (het PRM-systeem) dat als volgt zou werken. In de magazijnen worden langs de gevels PRM-vallen geplaatst. Op het moment dat een muis de val inloopt, gaat er een signaal af via een gateway, die bij Coroos op locatie hangt en rechtstreeks contact heeft met internet en het kantoor van Anticimex. Op basis van de melding kan Anticimex een passende actie nemen. Daarnaast zou Anticimex reguliere controles houden (en één keer per jaar een inspectie op bouwkundige zaken) in en om de gebouwen van Coroos om mogelijke risico's op plaagdieren in kaart te brengen en preventieve maatregelen vast te stellen in de vorm van adviezen. Deze adviezen zouden door Coroos binnen een "redelijk termijn" (afhankelijk van het soort advies) moeten worden opgelost.

2.2.

Op de Preventie-overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Anticimex van toepassing. Over de verplichtingen van Anticimex is het volgende bepaald:

7. Algemene verplichtingen van Anticimex

7.1

Anticimex zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

7.2

Anticimex zal de risico's voor Opdrachtgever en haar medewerkers zoveel als mogelijk beperken.

7.3

Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit naar de mening van Anticimex vereist, heeft Anticimex het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

7.4

Anticimex gaat in het kader van de Overeenkomst uitsluitend inspanningsverbintenissen aan. Anticimex spant zich in dit kader in beoogde resultaten te bereiken, maar garandeert die resultaten niet.

2.3.

Begin februari 2017 is geconstateerd dat grote aantallen pouches (verpakkingen met levensmiddelen erin) die lagen opgeslagen op pallets in magazijnen 5 en 8 van Coroos, waren aangevreten door muizen.

2.4.

Op 22 maart 2017 heeft Coroos aan Anticimex een brief gestuurd met - voor zover relevant - de volgende inhoud:

“(…)Gedurende de looptijd van het contract hebben we tweemaal een ernstig incident gehad als gevolg van een verhoging van activiteiten van muizen in meerdere van onze opslaglocaties.

Deze verhoging van activiteiten is door Anticimex niet opgemerkt en hierdoor zijn er geen tijdige acties uitgevoerd om gevolgschade te beperken. Deze gevolgschade heeft geresulteerd in:

- hoge uitvalkosten van eindproducten;

- imagoschade bij klanten;

- extra kosten externe ongediertebestrijding;

- extra loonkosten door uitsorteren aangevreten verpakkingen.

Zelfs tijdens het Incident werd er niet adequaat gereageerd. Hierdoor hebben we een extra dienstverlener moeten inschakelen om het probleem onder controle te krijgen en verdere gevolgschade te beperken. Dit heeft geresulteerd in kosten die volgens het contract door Anticimex gemaakt moesten worden. Daarom zullen wij deze kosten bij Anticimex in rekening brengen. Verder stellen wij Anticimex aansprakelijk voor de geleden schade aan ons product door het niet signaleren van ongedierte, terwijl door het gehele magazijn ruim 1900 verpakkingen met pouches zijn aangevreten.

Bovendien wil Coroos productie B.V. daarom het contract met Anticimex per direct beëindigen en stelt Anticimex daarnaast aansprakelijk voor het nalaten van de algemene verplichtingen van Anticimex volgens artikel 7.1 uit de Algemene voorwaarden van Anticimex Benelux B.V.

We gaan de kosten die we hebben moeten maken voor extra ongediertebestrijding, kosten om de calamiteit weer onder controle te krijgen en de gemaakte schade aan het product doorberekenen aan Anticimex.

Graag verneem ik uw bevestiging dat het contract per direct wordt ontbonden. De betaling aan Anticimex is inmiddels stopgezet en zal na afhandeling van het contractbeëindiging afgerond worden. (…)”

2.5.

In een brief van 7 april 2017 heeft Coroos aan Anticimex bevestigd dat de Preventie-overeenkomst per 22 maart 2017 was beëindigd, en Anticimex aansprakelijk gesteld voor de volgende schadeposten:

- Blokkade uitzoekkosten: € 200.232,-

- Uitvalkosten: € 125.151,-

- Extra ongediertebestrijding: € 21.433,

- Overige kosten: € 9.596,-

3 Het geschil

3.1.

Coroos vordert samengevat - na eiswijziging dat de rechtbank:

-

voor recht verklaart dat de Preventie-overeenkomst op 22 maart 2017 rechtsgeldig is ontbonden;

-

Anticimex veroordeelt om aan Coroos een bedrag te betalen van € 459.310,34, vermeerderd met wettelijke rente,

-

Anticimex veroordeelt tot betaling van € 7.031,31, vermeerderd met wettelijke rente,

-

Anticimex veroordeelt in de proceskosten en de nakosten, vermeerderd met wettelijke rente.

3.2.

Anticimex voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.4.

Anticimex vordert samengevat - in reconventie veroordeling van Coroos tot betaling van:

-

een bedrag van € 7.031,31 per kwartaal over alle kwartalen van 2017 en het eerste kwartaal van 2018,

-

een bedrag van € 7.031,31 aan verschuldigde boete,

-

de wettelijke handelsrente dan wel de contractuele rente, voor zover hoger, over alle bedragen,

-

de proceskosten en de nakosten.

3.5.

Coroos voert verweer.

3.6.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

5 De beslissing