Home

Rechtbank Midden-Nederland, 02-01-2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:2004, 7040542 / MC EXPL 18-5423

Rechtbank Midden-Nederland, 02-01-2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:2004, 7040542 / MC EXPL 18-5423

Gegevens

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
2 januari 2019
Datum publicatie
8 mei 2019
ECLI
ECLI:NL:RBMNE:2019:2004
Zaaknummer
7040542 / MC EXPL 18-5423

Inhoudsindicatie

treintje rijden.

Uitspraak

vonnis

Civiel rechtkantonrechter

locatie Almere

Vonnis van 2 januari 2019

in de zaak met zaaknummer / rolnummer 7040542 / MC EXPL 18-5423 van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheidQ-PARK OPERATIONS NETHERLANDS B.V.,gevestigd te Maastricht,eiseres, hierna ook te noemen: Q-Park,gemachtigde mr. C.F.M.P. Spreksel,

tegen

[gedaagde] ,wonende te [woonplaats] ,gedaagde, hierna ook te noemen: [gedaagde] ,gemachtigde mr. S.J. Nijhof.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

de dagvaarding

-

de akte rectificatie partijaanduiding van Q-Park

-

de conclusie van antwoord

-

de conclusie van repliek

-

de conclusie van dupliek.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Q-Park exploiteert - onder meer – parkeergarage […] te [vestigingsplaats] .

2.2.

In oktober 2017 was de Volkswagen Lupo; SDI 44 KW voorzien van kenteken

[kenteken] op naam gesteld van [gedaagde] .

2.3.

In de door Q-Park gehanteerde algemene voorwaarden staat onder meer opgenomen:

“(…)

5.9

De parkeerder en zijn voertuig dienen de parkeerfaciliteit uitsluitend te verlaten met gebruikmaking van een geldig, door Q-Park geaccepteerd parkeerbewijs of middel. Het zonder gebruikmaking van een geldig door Q-Park geaccepteerd parkeerbewijs of middel verlaten van de parkeerfaciliteit is onder geen beding toegestaan. De parkeerder is in dat geval het door Q-Park voor de betreffende parkeerfaciliteit vastgestelde tarief “verloren kaart” verschuldigd (afhankelijk van de parkeerfaciliteit bedraagt dit éénmaal, tweemaal of driemaal het geldende dagtarief), vermeerderd met een bedrag aan aanvullende schadevergoeding ad € 300,- en zulks onverminderd de rechten van Q-Park tot het vorderen van overige daadwerkelijk geleden (gevolg-)schade. Het hiervoor genoemde tarief “verloren kaart” laat onverlet het recht van Q-Park om de parkeerder de werkelijke parkeerkosten in rekening te brengen mochten die hoger zijn dan het tarief “verloren kaart”.

6. Parkeergeld en betaling

6.1

Voor het gebruik van de parkeerfaciliteit is de parkeerder parkeergeld verschuldigd. (…)

6.3

Het zonder voorafgaande betaling van het verschuldigde parkeergeld met het voertuig verlaten van de parkeerfaciliteit, bijvoorbeeld door middel van het zogenoemde “treintje rijden” waarbij de parkeerder direct achter zijn voorganger onder de slagboom doorrijdt, is onder geen beding toegestaan.

De parkeerder is in dat geval het door Q-Park voor de betreffende parkeerfaciliteit vastgestelde tarief “verloren kaart” verschuldigd (afhankelijk van de parkeerfaciliteit bedraagt dit éénmaal, tweemaal of driemaal het geldende dagtarief), vermeerderd met een bedrag aan aanvullende schadevergoeding ad € 300,- en zulks onverminderd de rechten van Q-Park tot het vorderen van overige daadwerkelijk geleden (gevolg-)schade. Het hiervoor genoemde tarief “verloren kaart” laat onverlet het recht van Q-Park om de parkeerder de werkelijke parkeerkosten in rekening te brengen mochten die hoger zijn dan het tarief “verloren kaart”.”

2.4.

Het dagtarief voor parkeergarage […] is € 10,00.

3 Het geschil

3.1.

Q-Park heeft gevorderd de veroordeling van [gedaagde] , uitvoerbaar bij voorraad, om aan haar te betalen € 325,00, vermeerderd met € 48,75 aan buitengerechtelijke kosten en met de wettelijke rente over € 373,75 vanaf de datum van pleging, althans van verzuim tot de dag der algehele voldoening, met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van dit geding.

3.2.

Aan haar vordering heeft Q-Park ten grondslag gelegd dat [gedaagde] tekort is geschoten in de nakoming van de parkeerovereenkomst door zonder te betalen de parkeeraccommodatie te verlaten. [gedaagde] heeft zich schuldig gemaakt aan het zogenaamde treintje rijden, d.w.z. door vlak achter zijn voorganger onder de slagboom die is geopend voor zijn voorganger, door te rijden. [gedaagde] houdt aldus plekken bezet volgens het “PRIS”-systeem en Q-Park loopt inkomsten mis. Op grond van de op de overeenkomst van kracht zijnde algemene voorwaarden is [gedaagde] het tarief voor een verloren kaart van € 25,00 verschuldigd alsmede een bedrag van € 300,00 ter zake aanvullende schadevergoeding.

3.3.

Volgens Q-Park wordt [gedaagde] als kentekenhouder vermoed de bestuurder te zijn geweest. Q-Park heeft camerabeelden in het geding gebracht waaruit volgens haar blijkt dat het treintje rijden met de auto op naam van [gedaagde] heeft plaatsgevonden. Door het binnenrijden gaat de parkeerder akkoord met de algemene voorwaarden. Voor het binnenrijden wordt de bestuurder door een informatiebord op de algemene voorwaarden gewezen. Tussen Q-Park en [gedaagde] is een parkeerovereenkomst tot stand gekomen en [gedaagde] is akkoord gegaan met de algemene voorwaarden. [gedaagde] was op de hoogte van de aanvullende schadevergoeding en de gevolgen van het treintje rijden. De aanvullende schadevergoeding is opgebouwd uit kosten voortvloeiende uit investeringen in dure camerasystemen technische en administratieve aanpassingen om [gedaagde] te kunnen traceren en vervolgen en medewerkers die nodig zijn om aan de hand van meldingen de beelden op te zoeken. Het “treintje rijden” is maatschappelijk ontoelaatbaar gedrag en levert onveilige situaties op. Verder veroorzaakt het kopieergedrag. Volgens Q-Park heeft [gedaagde] het verschuldigde parkeergeld niet voldaan.

3.4.

[gedaagde] heeft aangevoerd dat hij wel de eigenaar maar niet de bestuurder was van onderhavige auto. Een derde danwel een huisgenoot van [gedaagde] zou zijn auto ongevraagd kunnen hebben gebruikt, maar navraag bij dezen en genen heeft aan [gedaagde] geen opheldering verschaft. Het ligt op de weg van Q-Park om te bewijzen wie de bestuurder en dus de contractspartij is van Q-Park. Verder zijn de algemene voorwaarden niet van toepassing nu deze niet aan hem ter hand zijn gesteld. Het door Q-Park getoonde informatiebord geeft geen getrouw beeld van de situatie ter plaatse en derhalve evenmin van de mogelijkheid tot het kennisnemen van de algemene voorwaarden. Tenslotte heeft [gedaagde] opgemerkt dat uit het beeldmateriaal van Q-Park blijkt dat de bestuurder ruim 10 minuten heeft staan wachten vooraleer hij vertrekt door achter een andere auto aan te rijden. Op de beelden is te zien dat de bestuurder voordien op enig moment een parkeerkaart aanbiedt, maar dat dat niet tot gevolg heeft dat de slagboom zich opent. Gelet op de verstreken tijd, de poging van de bestuurder om in overleg tot een oplossing te komen en de mogelijk gebrekkige parkeerkaart, kan dit gedrag noch het handelen de bestuurder worden aangerekend, aldus [gedaagde] .

3.5.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

5 De beslissing