Home

Rechtbank Midden-Nederland, 19-08-2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:9314, C/16/382745 / HA ZA 14-955

Rechtbank Midden-Nederland, 19-08-2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:9314, C/16/382745 / HA ZA 14-955

Gegevens

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
19 augustus 2015
Datum publicatie
30 december 2015
ECLI
ECLI:NL:RBMNE:2015:9314
Zaaknummer
C/16/382745 / HA ZA 14-955
Relevante informatie
Burgerlijk Wetboek Boek 7 [Tekst geldig vanaf 02-08-2022 tot 01-01-2023], Burgerlijk Wetboek Boek 7 [Tekst geldig vanaf 02-08-2022 tot 01-01-2023]

Inhoudsindicatie

Uitkering arbeidsongeschiktheidsverzekering. Fraudevervalclausule.

Generali heeft gesteld dat eiser sub 1 in strijd met zijn verplichtingen uit de polisvoorwaarden heeft verzwegen dat hij heeft gewerkt. Er is sprake geweest van opzettelijke misleiding, omdat hij bij herhaling heeft laten weten niet te kunnen werken en verklaard heeft volledig arbeidsongeschikt te zijn. Het gevolg van dit opzettelijk misleiden is dat ieder recht op uitkering met ingang van 10 december 2009 is komen te vervallen.

Uitspraak

vonnis

Afdeling Civiel recht

handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/382745 / HA ZA 14-955

Vonnis van 19 augustus 2015

in de zaak van

de naamloze vennootschap

GENERALI SCHADEVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V.,

gevestigd te Diemen,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. H.J. Arnold te Den Haag,

tegen

1 [eiser sub 1] ,

wonende te [woonplaats] ,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres sub 2] B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

advocaat mr. O. Hammerstein te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Generali en [eiser sub 1] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

het tussenvonnis van 11 maart 2015 met de daarin genoemde stukken, waarin een comparitie is bepaald;

-

de conclusie van antwoord in reconventie;

-

de akte overlegging producties van 18 mei 2015 van de zijde van Generali;

-

het proces-verbaal van comparitie van 18 mei 2015, waarop bij schrijven van 28 mei 2015 door mr. Arnold gereageerd is.

1.2.

De comparitie van partijen heeft plaatsgevonden op 18 mei 2015. Beide partijen waren daarbij aanwezig, bijgestaan door hun gemachtigden. De op voorhand toegezonden stukken zijn aan de processtukken toegevoegd. Partijen hebben hun standpunten nader toegelicht en op elkaar gereageerd. Een regeling is niet bereikt. Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[eiser sub 1] is directeur-grootaandeelhouder van [eiseres sub 2] . [eiseres sub 2] is directeur-grootaandeelhouder van [bedrijf] B.V. [eiser sub 1] is de enige werknemer van [bedrijf] .

2.2.

[eiseres sub 2] heeft op 20 november 2007 een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten bij Generali. De verzekering betreft een verzekerd bedrag van € 78.400,00 met als verzekerde [eiser sub 1] . Op de verzekering zijn de Bijzondere Voorwaarden AOV Extra (602) van toepassing. In deze voorwaarden staat onder meer:

Artikel 2 Strekking van de verzekering

Deze verzekering verleent een periodieke uitkering bij derving van inkomen door verzekerde ten gevolge van zijn arbeidsongeschiktheid.(…).

Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid in de zin van de verzekering

Van arbeidsongeschiktheid is uitsluitend sprake als er in relatie tot ziekte of ongeval, objectief medisch vast te stellen stoornissen bestaan, waardoor de verzekerde beperkt is in zijn functioneren. Generali stelt het bestaan van deze stoornissen vast aan de hand een van rapportage van een door Generali aangewezen deskundigen.

(..)

Artikel 7 Arbeidsongeschiktheid voor Rubriek B

  1. Onverminderd het in artikel 3 van deze Bijzondere Voorwaarden bepaalde, is sprake van arbeidsongeschiktheid indien verzekerde voor tenminste 25% arbeidsongeschikt is tot het verrichten van de werkzaamheden verbonden aan zijn op het polisblad vermelde beroep, zoals dat voor deze beroepsbezigheden in de regel en redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Aanpassing van werkzaamheden en werkomstandigheden alsmede taakverschuivingen binnen het eigen bedrijf worden daarbij betrokken.

  2. (…).

(…)

Artikel 11 Vaststelling van de uitkering

De mate en de duur van de arbeidsongeschiktheid en de omvang van de uitkering worden door Generali vastgesteld aan de hand van de gegevens van door haar aangewezen medische en andere deskundigen. (…).

(…)

Artikel 14 Einde van de uitkering

(…)

e. indien Generali een beroep doet op het bepaalde in artikel 25 lid 3 van deze Bijzondere Voorwaarden.

Elk recht op uitkering vervalt, indien verzekeringnemer of verzekerde opzettelijk onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt of laat verstrekken.

(…)

Artikel 25 Verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid en/of ongeval

1. Verzekerde is verplicht in geval arbeidsongeschiktheid of na een ongeval

(…)

d. alle door Generali nodig geoordeelde gegevens (waaronder inkomensgegevens) te verstrekken of te doen verstrekken aan Generali of aan door haar aangewezen medische en andere deskundigen en daartoe de nodige machtigingen te verlenen; voorts geen feiten of omstandigheden, die voor de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid of de uitkering van belang zijn, te verzwijgen, danwel feiten of omstandigheden onjuist of onvolledig weer te geven;

e. Generali terstond op de hoogte te stellen van zijn geheel of gedeeltelijk herstel, dan wel van de gehele of gedeeltelijke hervatting van zijn beroepswerkzaamheden en/of het verrichten van andere arbeid;

(…)

3. Geen recht op uitkering bestaat, indien verzekerde of verzekeringnemer een van deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van Generali heeft geschaad.

(…)

Artikel 28 Vrijstelling van premie in verband met arbeidsongeschiktheid

Zolang verzekerde een uitkering ontvangt krachtens Rubriek B wordt de over die periode betaalde premie voor de Rubrieken A en B naar evenredigheid van die uitkering gerestitueerd. De premierestitutie vindt achteraf op de hoofdpremievervaldag plaats.

2.3.

[eiser sub 1] heeft zich op 23 oktober 2009 in verband met verschillende klachten arbeidsongeschikt gemeld, volgens eigen opgaaf zag hij zich op dat moment voor 70-80% arbeidsongeschikt. In deze opgaaf staat verder “werk nog door”.

2.4.

Op 17 november 2009 heeft de heer [A] (verder: [A] ) [eiser sub 1] thuis namens Generali bezocht. In zijn eerste rapportage staat onder meer:

7 MATE VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID OP BASIS VAN BEVINDINGEN EN OVERWEGINGEN

3 Het geschil

4 De beoordeling

5 De beslissing