Home

Rechtbank Midden-Nederland, 18-12-2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:9066, C/16/403586/KG ZA 15-826

Rechtbank Midden-Nederland, 18-12-2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:9066, C/16/403586/KG ZA 15-826

Gegevens

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
18 december 2015
Datum publicatie
30 december 2015
ECLI
ECLI:NL:RBMNE:2015:9066
Zaaknummer
C/16/403586/KG ZA 15-826
Relevante informatie
Aanbestedingswet 2012 [Tekst geldig vanaf 02-03-2022], Aanbestedingswet 2012 [Tekst geldig vanaf 02-03-2022] art. 2.111

Inhoudsindicatie

Aanbesteding ICT. Concurrentiegerichte dialoog. Inschrijving toegestaan met functionaliteiten die pas vanaf 1-1-2016 algemeen beschikbaar zijn en dan pas worden getest.

Uitspraak

vonnis

Afdeling Civiel recht

handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/403586 / KG ZA 15-826

Vonnis in kort geding van 18 december 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SECURELINK NEDERLAND B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Sliedrecht,

eiseres,

advocaat mr. A.C.M. Fischer-Braams te Rijswijk,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SURFNET B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht,

gedaagde,

advocaten mr. C.G.A.J. van Seeters en mr. I.S. Feenstra te Amsterdam.

Partijen zullen hierna SecureLink en SURFnet genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

de dagvaarding van 9 november 2015;

-

de producties van de zijde van SecureLink;

-

de productie van de zijde van SURFnet;

-

de mondelinge behandeling van 7 december 2015;

-

de pleitnota van SecureLink;

-

de pleitnota van SURFnet.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

SURFnet is op 26 september 2014 een aanbesteding gestart volgens de procedure van de concurrentiegerichte dialoog met het doel een raamovereenkomst te sluiten met een Innovation Partner voor ‘Wi-Fi-as-A-Service’ (hierna: WaaS) ten behoeve van de bij haar aangesloten onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Als gunningscriterium geldt de economisch meest voordelige inschrijving. Op de procedure is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing.

2.2.

Na de selectiefase zijn vijf partijen uitgenodigd voor deelname aan de dialoogfase, waaronder SecureLink en Wentzo B.V. (hierna: Wentzo). Op 12 juni 2015 heeft SURFnet de Final Request for Proposals (FRfP) verstuurd en is de biedingsfase aangevangen.

2.3.

In Hoofdstuk 2 (WaaS Requirements) wordt een aantal Minimum Requirements (MR) genoemd waaraan de inschrijving dient te voldoen. Met betrekking tot deze Minimum Requirements is onder meer het volgende bepaald:

“The Minimum Requirements to which Tenderer must comply are numbered and marked as “MR n. Any Proposal which does not comply to the Minimum Requirements will be excluded from the evaluation (knock-out). In order to further evaluate the remaining Proposals, and decide which Proposal is the best, the Proposals will be assessed by assigning scores based on the answers to the Awarding Requirements. The Awarding Requirements are also numbered and marked as “AR m”. Please refer to section 4.2 for the description on how the Proposals will be assessed.

Please note that a number of Minimum Requirements specifically state that a substantiation from Tenderer is needed. This information will be used by SURFnet to verifiy the compliance. However, when a Minimum Requirement requires a specification or a description, that information will be used by SURFnet in the assessment of the awarding requirements.”

2.4.

In Hoofdstuk 4 (Bidding Phase), paragraaf 4.2 (Assessment of Proposals), onder 5. (Verification) van de FRfP wordt het volgende vermeld:

“SURFnet has the right to verify or re-verify the documentation provided by the Tenderer. Part of the verification will be the execution of a use case, the purpose of which is to ascertain that the offered solution (Proposal) is fit for real-world application. As subject of the use case SURFnet will provide one or more locations of a potential launching customer. Tenderer must follow its proposed solutions as specified in its Proposal to compose its offer of implementation. Please take note that with the exception of demo/sample equipment, the actual order and delivery of equipment is not part of the use case.

If during verification the Tenderer does not comply, or no longer complies, with the Requirements, SURFnet reserves the right to declare the Tender invalid and exclude it. In that case the assessment of Proposals will be carried out again with the remaining Tenderers.”

2.5.

SURFnet heeft in de biedingsfase onder meer een Nota’s van Inlichtingen (NvI) van 7 juli 2015 uitgebracht. Deze NvI vermeldt onder 49 de volgende vraag:

“MR1, MR4, MR6, MR7

Several requirements, such as MR1, MR4, MR6 and MR7, specify minimal technical features of hardware and/or software. At what moment must features be available? Is this at the submission date of the proposal, the contract date, or at the moment of operational?”

Hierop is door SURFnet het volgende antwoord gegeven:

“The requested features must be generally available from Januari 1st 2016. In its offer, Tenderer should clearly state which features are not yet available, and provide plausible proof that these features are guaranteed at the date mentioned above. After awarding the contract, SURFnet must be able to test these features (for example in a lab-setting).”

2.6.

Op 16 juli 2015 hebben de inschrijvers hun inschrijvingen ingediend.

2.7.

Op 28 augustus 2015 heeft SecureLink van SURFnet een voornemen tot gunning aan Wentzo ontvangen. Daarbij is aangegeven dat de inschrijving van SecureLink als tweede in rangorde is geëindigd.

2.8.

SecureLink heeft bij brief van 8 september 2015 bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen gunning aan Wentzo.

2.9.

SURFnet heeft SecureLink bij brief van 28 oktober 2015 meegedeeld dat zij haar voornemen tot gunning aan Wentzo handhaaft, omdat sprake is van een positieve verificatie van de inschrijving van Wentzo en de bezwaren van SecureLink in het licht van de systematiek van de aanbesteding voorbarig zijn.

3 Het geschil

3.1.

SecureLink vordert - na wijziging van eis - bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. Primair

a. SURFnet te gebieden om binnen 48 uur na de datum van dit vonnis, althans binnen een door de rechtbank in goede justitie te bepalen termijn, de voorlopige gunningsbeslissing in het kader van de onderhavige aanbestedingsprocedure in te trekken en de inschrijving van Wentzo ongeldig te verklaren;

b. SURFnet te verbieden de opdracht in het kader van de onderhavige aanbestedingsprocedure te gunnen aan Wentzo;

c. SURFnet te verbieden uitvoering te (doen) geven aan een ter zake van de opdracht inmiddels met Wentzo gesloten overeenkomst;

d. SURFnet te gebieden om binnen 48 uur na de datum van dit vonnis, althans binnen een door de rechtbank in goede justitie te bepalen termijn, de resterende inschrijvingen opnieuw te beoordelen en een nieuwe gunningsbeslissing te nemen met inachtneming van dit vonnis.

Subsidiair

a. SURFnet te gebieden om binnen 48 uur na de datum van dit vonnis, althans binnen een door de rechtbank in goede justitie te bepalen termijn, de voorlopige gunningsbeslissing in het kader van de onderhavige aanbestedingsprocedure in te trekken;

b. SURFnet te verbieden de opdracht op basis van de onderhavige aanbestedingsprocedure te gunnen aan Wentzo;

c. SURFnet te verbieden uitvoering te (doen) geven aan een ter zake van de opdracht inmiddels met Wentzo gesloten overeenkomst;

d. SURFnet te gebieden de onderhavige aanbestedingsprocedure te staken en om binnen 14 dagen na de datum van dit vonnis, althans binnen een door de rechtbank in goede justitie te bepalen termijn, voor de onderhavige opdracht de biedingsfase opnieuw uit te voeren en een nieuwe gunningsbeslissing te nemen met inachtneming van dit vonnis, voor zover SURFnet deze opdracht nog altijd wenst te gunnen.

Meer subsidiair

SURFnet te gebieden binnen twee weken na dit vonnis, althans binnen een andere door de rechtbank te bepalen redelijke termijn,

a. schriftelijk te verklaren aan SecureLink of Wentzo in de conformiteitenlijst bij inschrijving bij alle minimumeisen ‘ja’ heeft ingevuld, dan wel

- in het geval Wentzo in de conformiteitenlijst bij inschrijving niet bij alle minimumeisen ‘ja’ heeft ingevuld,

b. schriftelijk opgave te doen aan SecureLink bij welke minimumeisen Wentzo in haar inschrijving heeft aangegeven dat zij daaraan bij inschrijving nog niet voldeed, en daarbij

c. SecureLink te voorzien van de door Wentzo bij inschrijving gegeven onderbouwing (‘plausible proof’) waaruit SURFnet heeft geconcludeerd dat de ontbrekende functionaliteit alsnog op uiterlijk 1 januari 2016 algemeen beschikbaar is, en tevens

d. SecureLink te voorzien van de door Aerohive, ter ondersteuning van de door Wentzo bij inschrijving ingediende onderbouwing, afgegeven verklaring en roadmap.

Uiterst subdidiair

Elke andere voorlopige voorziening te treffen die de rechtbank in goede justitie passend acht en die recht doet aan de belangen van SecureLink.

2 Primair, subsidiair, meer subsidiair en uiterst subsidiair

4 De beoordeling

5 De beslissing