Home

Rechtbank Midden-Nederland, 19-06-2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:3368, 855129

Rechtbank Midden-Nederland, 19-06-2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:3368, 855129

Gegevens

Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum uitspraak
19 juni 2013
Datum publicatie
15 augustus 2013
ECLI
ECLI:NL:RBMNE:2013:3368
Zaaknummer
855129

Inhoudsindicatie

Verzekeringsrecht. Inboedelverzekering. Verzekerde verhindert benoeming derdedeskundige die de schade bindend vaststelt.

Uitspraak

Afdeling Civiel recht

kantonrechter

locatie Utrecht

zaaknummer: 855129 UC EXPL 13-2409 MEH 4215

Vonnis van 19 juni 2013

in de zaak tussen

[eiser],

wonend te [woonplaats],

verder te noemen: [eiser],

eiser,

gemachtigde: mr. E.M. Horssius (Krantz & Polak Resolve),

en

de besloten vennootschap

Bovemij Financiële Diensten BV,

t.h.o.d.n. Polis Direct,

gevestigd te Nijmegen,

verder te noemen: Polis direct,

gedaagde,

gemachtigde: B.C.W.C.M. Sprenkels.

1 De procedure

1.1.

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

-

het tussenvonnis van 13 maart 2013;

-

de akte van [eiser] met één productie;

-

de akte van Polis Direct met producties;

-

het proces-verbaal van comparitie van 16 mei 2013.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 Feiten

2.1.

Op 1 november 2008 is tussen [eiser] en Polis Direct onder meer een inboedelverzekering tot stand gekomen. Het polisblad vermeldt toepasselijkheid van de voorwaarden “thp 0108” (hierna: polisvoorwaarden).

In artikel 4.2 van deze polisvoorwaarden is bepaald:

Deze verzekering biedt dekking voor elke schade - of verlies van - in de woning aanwezige inboedel, mits deze schade een plotseling en onvoorzien gevolg is van:

a. brand;

b. zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien. Hierbij geldt een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis;

c. (…)

Artikel 4.12 van de polisvoorwaarden bepaalt:

a. Voorzover de omvang van de schade en de hoogte van de kosten niet in onderling overleg worden geregeld, zullen deze door een door ons aan te wijzen deskundige worden vastgesteld. (…);

b. U heeft het recht om daarnaast ook zelf een deskundige te benoemen; de contra-expert genoemd. Beide deskundigen zullen in dat geval eerst een derde deskundige benoemen en stellen vervolgens afzonderlijk van elkaar de schade vast. Indien er tussen beide taxaties verschil bestaat, zal de derde deskundige het schadebedrag vaststellen binnen de grenzen van de taxaties van beide andere deskundigen. Deze vaststelling is bindend;

c. (…)

In artikel 4.13 van de polisvoorwaarden is bepaald:

a. De omvang van de schade wordt vastgesteld op basis van de nieuwwaarde. Een uitzondering hierop is de vaststelling op basis van dagwaarde van:

(…)

3. zaken waarvan de waarde op het moment van de gebeurtenis minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde, tenzij deze zaken niet ouder zijn dan 12 maanden oud;

2.2.

Op 18 oktober 2009 is brandende gel uit sfeerverlichting gelopen. Hierdoor zijn een tafel en een verlijmde kurken vloer van [eiser] beschadigd. [eiser] heeft de schade tijdig aan Polis Direct gemeld.

2.3.

In het expertiserapport van 6 november 2009 schrijft het door Polis Direct ingeschakelde Schade Centrum Nederland (SCN):

“Door het voorval is een grote brandplek ontstaan. Herstel van de schade is niet verantwoord mogelijk. De gehele vloer zal vervangen moeten worden. (…) Wij zijn uitgegaan van de huidige vervangingswaarde van de vloer waarover wij een dagwaarde regeling hebben getroffen. De vloer is door ons over een periode van 15 jaar afgeschreven.

De tafel betreft een perspex salontafel. Ook deze blijkt niet meer reparabel te zijn. De tafel is door ons afgehandeld over een afschrijvingsperiode van twintig jaar.

Verzekerde kon zich niet vinden in het door ons vastgestelde schadebedrag en claimt hogere bedragen. Verzekerde claimt voor de tafel de nieuwwaarde en voor de vloer de vervangingswaarde.”

SCN stelt de totale schade vast op € 1.500,-, bestaande uit € 900,- voor de vloer en € 250,- voor de salontafel.

2.4.

Door [eiser] is[A] van Krantz & Polak Resolve (hierna: K&P) als contra-expert ingeschakeld. In zijn e-mail van 18 februari 2010 aan [B] van SCN schrijft[A]:

“Verzekerde is verzekerd voor nieuwwaarde (zie art. 4.13 van de polisvoorwaarden van Polis Direct).

De vloerenleverancier geeft een garantie van 20 jaar. De afschrijving over 20 jaar komt neer op € 150,00 per jaar.

De vloer is gelegd in 2000.

De afschrijving is dus als volgt 8 x € 150,00 = € 1.200.00.

Aanschafprijs van de vloer nieuw FL 6000,00 = € 3.000,00 - € 1.200,00 = € 1.800,00

De salontafel (van glas en kunststof) kost FL 1.000,00 = € 500,00”

K&P stelt de totale schade vast op € 2.300,-.

2.5.

Omdat [eiser] het evenmin eens was met de schadevaststelling door K&P, heeft hij de Akte houdende benoeming van schatters niet ondertekend. Bij deze akte zou [C] benoemd worden. Hierdoor is geen uitvoering gegeven aan de bindende schadevaststelling als bedoeld in artikel 4.12 sub b van de polisvoorwaarden.

2.6.

In zijn brief van 14 maart 2011 aan [eiser] schrijft het KiFiD:

“(…) U kunt zich niet vinden in de schadeopstelling van zowel de expert als de door u benoemde contra-expert, derhalve bent u niet akkoord gegaan voor het onderdeel van de arbiter, waardoor laatstgenoemde geen bindende uitspraak kon doen.

(…)

Gelet op het voorgaande acht ik het standpunt van de verzekeraar, dat zij geen reden heeft om te twijfelen aan het door haar eigen expert vastgestelde schadebedrag, niet onbegrijpelijk of onredelijk.”

2.7.

In haar uitspraak van 5 juni 2012 wijst de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening de vordering van [eiser] af en overweegt dat “(Aangeslotene) bij deze stand van zaken in redelijkheid (heeft) kunnen beslissen de schade af te wikkelen op basis van de vaststelling van de schade door de door haarzelf ingeschakelde expert.”

2.8.

Polis Direct heeft een bedrag van € 1.500,- aan [eiser] uitgekeerd.

3 Het geschil

3.1.

[eiser] vordert samengevat dat de kantonrechter Polis Direct bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis veroordeelt

-

primair tot betaling van € 4.656,30, te vermeerderen met de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten, en de kosten van de procedure;

-

subsidiair tot het ter hand nemen van de schadevaststelling op de wijze zoals is overeengekomen in de algemene voorwaarden en aldus te komen tot een eenstemmige, althans bindende schadeomvang, dan wel in goede justitie en ex aequo et bono elke beslissing te nemen die recht doet aan de positie en belangen van partijen.

3.2.

Kort samengevat legt [eiser] aan zijn vorderingen het volgende ten grondslag. Hij stelt dat Polis Direct weigert deel te nemen aan de arbitrageprocedure, hoewel de experts van SCN en K&P een derde-expert hebben benoemd. Met arbitrageprocedure doelt hij op de benoeming van een derde-expert die op de voet van artikel 4.12 sub b van de polisvoorwaarden de schade zal vaststellen. Volgens [eiser] kon hij zich niet neerleggen bij de schadevaststelling van zowel SCN als K&P, omdat beide experts de schade te laag hebben vastgesteld. In zijn dagvaarding stelt [eiser] dat de schade op basis van nieuwwaarde € 4.335,- bedraagt.

Ook betrekt [eiser] het standpunt dat hij niet begrepen heeft dat een deel van de schade niet gedekt is onder de inboedelverzekering, namelijk de schade aan de kurkvloer.

Ten slotte stelt [eiser] dat Polis Direct ten onrechte een eigen risico van € 100,- berekent en weigert de door hem gemaakte expertisekosten te vergoeden.

3.3.

Polis Direct voert verweer. Op de stellingen van partijen zal hierna, voor zover van belang, nader worden ingegaan.

4 De beoordeling

5 De beslissing