Home

Rechtbank Limburg, 13-10-2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:7647, C/03/274412 / HA ZA 20-97

Rechtbank Limburg, 13-10-2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:7647, C/03/274412 / HA ZA 20-97

Gegevens

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
13 oktober 2021
Datum publicatie
20 oktober 2021
ECLI
ECLI:NL:RBLIM:2021:7647
Zaaknummer
C/03/274412 / HA ZA 20-97

Inhoudsindicatie

Aandeelhoudersgeschil, waarin onder meer verklaringen voor recht worden gevorderd en over en weer aanspraak wordt gemaakt op contractuele boetes.

Uitspraak

vonnis

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

Zaaknummer / rolnummer: C/03/274412 / HA ZA 20-97

Vonnis van 13 oktober 2021

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GEPÉ B.V.,

gevestigd te Venlo,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaten: mrs. A.W. Dolphijn en C. Damen,

procesadvocaat: mr. M.C. Franken-Schoemaker,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

COPHICO B.V.,

gevestigd te Geleen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DAILY FRESH FOOD B.V.,

gevestigd te Geleen,

3. [gedaagde 3],

wonende te [woonplaats] ,

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

advocaat: mr. N.P.F.E. van der Peet.

Partijen worden hierna Gepé en Cophico c.s. genoemd.

Cophico c.s. worden afzonderlijk Cophico, DFF en [gedaagde 3] genoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding;

-

de vonnissen in incident van 8 april 2020 en 8 juli 2020 en de daarin genoemde processtukken;

-

de conclusie van antwoord tevens eis in reconventie;

-

de akte vermindering van eis in conventie tevens conclusie van antwoord in reconventie;

-

de akte overlegging van productie voor de mondelinge behandeling van Cophico c.s.;

-

de mondelinge behandeling van 18 juni 2021 en de door de advocaten van partijen overgelegde en voorgedragen pleitaantekeningen.

1.2.

Tot slot is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Gepé en DFF hebben overeenkomsten gesloten tot de gezamenlijke exploitatie van de besloten vennootschap Benders Vershuys B.V. (hierna: Vershuys). Vershuys handelt in dagelijkse levensmiddelen. Bestuurders van Vershuys zijn Gepé en Cophico.

2.2.

[gedaagde 3] is bestuurder van Cophico. Cophico is bestuurder van DFF.

2.3.

Gepé houdt 50,57% van het geplaatste kapitaal in Vershuys en DFF 49,43%.

2.4.

De statuten van Vershuys (hierna: de statuten) bevatten onder meer de volgende bepalingen:

“(…) Artikel 15 – De algemene vergadering van aandeelhouders

(…) 4. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde vindt de oproeping door het bestuur plaats door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders (…). Indien een aandeelhouder hiermee instemt kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de aandeelhouder voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt. De oproeping moet worden verzonden op een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen.

(…) 5. Als het gehele geplaatste kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd is en ook alle overigen die op grond van de wet of deze statuten voor de vergadering moeten worden opgeroepen, kunnen, mits met algemene stemmen, door de algemene vergadering van aandeelhouders rechtsgeldige besluiten worden genomen over alle aan de orde gestelde onderwerpen, ook al werd gehandeld in strijd met door de wet of deze statuten gegeven voorschriften over de oproeping van de algemene vergadering van aandeelhouders. Wordt de vergadering gehouden in een andere dan de voorgeschreven plaats, dan kunnen door de algemene vergadering rechtsgeldige besluiten worden genomen als het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

(…)

Artikel 19 – Besluitvorming buiten vergadering

1. (…) Dergelijke besluiten buiten vergadering kunnen slechts worden genomen met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht.

2. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening.

(…)”

2.5.

Tussen DFF, Gepé en Vershuys is op 19 november 2014 een Heads of agreement (hierna: Heads of agreement) gesloten in het kader van de samenwerking tussen DFF en Gepé inzake Vershuys. De Heads of agreement bevat onder meer de volgende bepaling:

“(…) 4. Bedrijfsvoering

(…) - De Vennootschap heeft een overeenkomst met de Plus-organisatie. Dit inkoopkanaal is voor alle partijen van groot belang. Om deze reden zullen partijen bij hun besluitvorming ernstig rekening houden met de door deze organisatie te stellen eisen en leveringscondities, zodat dit inkoopkanaal behouden blijft. (…)”

2.6.

De aandeelhoudersovereenkomst, waarbij partij zijn DFF, Gepé en Vershuys, (hierna: de aandeelhoudersovereenkomst) bevat onder meer de volgende bepalingen:

“(…) HOOFDSTUK II: DE AANDEELHOUDERSVERGADERING

1. Partijen zullen hun rechten en verplichtingen op grond van wet en de statuten van de Vennootschap op zodanige wijze uitoefenen dat daarmee zoveel als mogelijk recht wordt gedaan aan de bepalingen van deze Overeenkomst. Ieder van de Aandeelhouders zal haar stemrecht in de AVA uitoefenen overeenkomstig het in deze Overeenkomst bepaalde.

2. Tenzij in deze Overeenkomst of in de statuten van de Vennootschap anders is bepaald, worden alle besluiten van de AvA genomen op basis van volstrekte meerderheid.

3. Voor de volgende aandeelhoudersbesluiten zal een Gekwalificeerde Meerderheid vereist zijn:

- De uitvoering, duiding en eventuele aanpassing van de op 18 november 2014 tussen partijen gesloten samenwerkingsovereenkomst;

(…) - wijzigen van de formule van Benders Vershuys BV.

(…) HOOFDSTUK III: BESTUUR

(…) GOEDKEURING BESTUURSBESLUITEN

1. De navolgende besluiten van het Bestuur zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de AvA onderworpen, welke goedkeuring slechts kan worden verleend op grond van een Gekwalificeerde Meerderheid:

- De uitvoering, duiding en eventuele aanpassing van de op 18 november 2014 tussen partijen gesloten samenwerkingsovereenkomst;

(…) - wijzigen van de formule van Benders Vershuys BV.

(…) HOOFDSTUK VII: OVERIGE BEPALINGEN

(…) BOETEBEDING

Bij niet-nakoming van deze verplichtingen uit deze Overeenkomst verbeurt de nalatige partij jegens rechthebbende wederpartij een boete van tien duizend euro (€ 10.000,-). Deze boete dient in goed Nederlands geld te worden voldaan en is opeisbaar door het enkele feit van niet-nakoming of verzuim, zonder dat enige voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling nodig is. (…)”

3 Het geschil

3.1.

Gepé vordert om bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

I. te verklaren voor recht dat een of meer gedaagden, zoveel mogelijk hoofdelijk, toerekenbaar tekortgeschoten is of zijn, in verzuim geraakt is of zijn, althans onrechtmatig gehandeld heeft of hebben, ter zake (in ieder geval):

a. a) de nakoming van de (exclusiviteitsafspraken in de) Heads of agreement, en/of;

b) de nakoming van de aandeelhoudersovereenkomst en/of;

c) de nakoming van de afspraak ter (bestuurs)vergadering van 11 juli 2019;

d) het (i) niet verlenen van medewerking aan de belevering van Vershuys door Jumbo, het (ii) daarentegen bewerkstelligen van de rechtstreekse belevering aan DFF door PLUS Retail B.V. terwijl die activiteiten exclusief bij Vershuys zouden blijven, en het (iii) vervolgens verkopen van de zeggenschap in DFF aan een concurrent van Vershuys, en;

e) het niet nakomen van de onderling ingerichte financiële afspraken, waaronder de inkoopvoordeelvergoeding aan Gepé, zoals overeengekomen op 19 en 29 maart 2019;

II. een of meer gedaagden, zoveel mogelijk hoofdelijk, te veroordelen om alsnog de verplichtingen uit de Heads of agreement en/of aandeelhoudersovereenkomsten en overige afspraken tussen na te komen, althans zich daartoe behoorlijk in te spannen, waaronder in ieder geval begrepen:

- het verlenen van medewerking aan belevering van Vershuys door Jumbo;

- het verlenen van medewerking aan het bewerkstelligen dat de zeggenschap in DFF ongewijzigd blijft ten aanzien van het moment waarop de Heads of agreement en/of aandeelhoudersovereenkomst is gesloten;

III. een of meer gedaagden, zoveel mogelijk hoofdelijk, te veroordelen om het onder II gevorderde na te komen, op straffe van een dwangsom van € 10.000,00 per dag of dagdeel dat zulks niet, niet geheel of niet behoorlijk wordt nagekomen;

IV. een of meer gedaagden, zoveel mogelijk hoofdelijk, te veroordelen om aan Gepé de (gevolg)schade te betalen, gezien het onder I en II, op te maken bij staat gevorderde, waartoe hierbij tevens gevorderd wordt zoveel mogelijk gedaagden hoofdelijk te veroordelen een voorschot te betalen van een en ander, vooralsnog begroot op € 200.000,00 als voorschot op de nader bij staat op te maken vergoeding, waarop voor nu de onder V gevorderde boete in mindering gebracht kan worden bij toewijzing;

V. Cophico en DFF ieder te veroordelen om aan Gepé de boete te betalen van € 10.000,00 (en derhalve € 20.000,00 aan boeten in totaal) op grond van het boetebeding op pagina 8 van de aandeelhoudersovereenkomst;

VI. Indien en voor zover het onder IV gevorderde niet voor toewijzing gereed zou liggen, vordert Gepé haar te machtigen om namens Vershuys rechtsmaatregelen te treffen jegens Cophico tot vergoeding van schade, één en ander zoals in casu aan de orde gesteld;

VId. Cophico c.s. zoveel mogelijk te veroordelen inzage te verschaffen afschriften te verschaffen over de binnengekomen facturen in de laatste zes maanden voorafgaand aan

24 december 2019;

VII. Cophico c.s., zoveel mogelijk hoofdelijk, te veroordelen tot vergoeding van:

a. de buitengerechtelijke kosten van deze procedure, begroot conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (Staatsblad 2012 nr. 141), althans het Rapport Voor-Werk II, althans het Rapport BGK-Integraal 2013, alsmede;

b. de kosten ter begroting en vaststelling van de schade, ad. € 2.435,13;

c. de proceskosten ex artikel 237 Rv, alsmede;

d. indien Cophico c.s. niet binnen veertien dagen na sommatie tot naleving van het te wijzen veroordelende vonnis, het vonnis integraal naleeft op voorhand te veroordelen in de nakosten van deze procedure, te begroten conform het liquidatietarief, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de opeisbaarheid van de vordering(en), tot de dag der algehele voldoening, althans een in goede justitie te bepalen bedrag;

een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de opeisbaarheid van de vordering(en), tot de dag der algehele voldoening, althans een in goede justitie te bepalen bedrag en bovendien één en ander met dien verstande dat inlossingen op het aan Gepé verschuldigde eerst toe te rekenen is aan de kosten, voorts aan de opgelopen rente en tot slot aan de hoofdsom.

3.2.

Cophico c.s. voeren verweer.

in reconventie

3.3.

Cophico c.s. vorderen om bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

- Gepé te veroordelen om aan DFF de contractuele boete van € 10.000,00 te voldoen te vermeerderen met de wettelijke handelsrente te rekenen vanaf 3 juli 2019, dan wel vanaf de dag van het instellen van deze vordering tot de dag der algehele voldoening;

- Gepé te veroordelen in de kosten van deze procedure te vermeerderen met de wettelijke rente te rekenen vanaf acht dagen na dagtekening van het vonnis tot de dag der algehele voldoening;

- Gepé op voorhand te veroordelen in de nakosten van € 246,00 dan wel indien betekening van het vonnis plaatsvindt van € 328,00 te vermeerderen met de wettelijke rente te rekenen vanaf acht dagen na dagtekening van het vonnis tot de dag der algehele voldoening.

3.4.

Gepé voert verweer.

in conventie en reconventie

3.5.

Op hetgeen partijen hebben aangevoerd wordt, voor zover van belang, onder de beoordeling teruggekomen

4 De beoordeling

5 De beslissing