Home

Rechtbank Limburg, 24-12-2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:11310, C-03-200205 - KG ZA 14-706

Rechtbank Limburg, 24-12-2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:11310, C-03-200205 - KG ZA 14-706

Gegevens

Instantie
Rechtbank Limburg
Datum uitspraak
24 december 2014
Datum publicatie
5 januari 2015
ECLI
ECLI:NL:RBLIM:2014:11310
Zaaknummer
C-03-200205 - KG ZA 14-706

Inhoudsindicatie

Vordering tot opheffing van het derdenbeslag onder de koper op de vordering tot betaling van de koopprijs van een onroerende zaak.

Hypotheekhouder, zekerheidsstelling, derdenbeslag, vordering tot betaling van de koopprijs.

Uitspraak

vonnis

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Roermond

zaaknummer / rolnummer: C/03/200205 / KG ZA 14-706

Vonnis in kort geding van 24 december 2014

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MOLENPARC B.V.,

gevestigd te Roermond,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WING HOLDING B.V.,

gevestigd te Roermond,

eiseressen,

advocaat mr. G.J.A. van Dinter,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BBOM BURO VOOR BOUWBEGELEIDING, ONTWIKKELING EN MANAGEMENT B.V.,

gevestigd te Heerlen,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BBOM HOLDING B.V.,

gevestigd te Heerlen,

gedaagden,

advocaat mr. D.E.M.P.J. Reijnart.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk Molenparc c.s. genoemd worden en Molenparc B.V. en Wing afzonderlijk.

Gedaangden zullen hierna gezamenlijk BBOM c.s. genoemd worden en BBOM een BBOM Holding afzonderlijk.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

de dagvaarding en (nagezonden) producties

-

de mondelinge behandeling

-

de pleitnota van Molenparc c.s.

-

de pleitnota van BBOM c.s., inclusief producties 1 tot en met 4 die voorafgaande aan de mondelinge behandeling zijn toegezonden.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Tussen partijen is een bodemzaak aanhangig. BBOM c.s. vordert in die zaak nakoming van de op 3 september 2009 gesloten koopovereenkomst met betrekking tot de verkoop van het project “Molenbeek Centrum”. Het project ziet op de ontwikkeling van een locatie gelegen te Sittard. De ontwikkeling van het project is gestart door BBOM en het project is verkocht aan Wing Group B.V. en Molenparc. Partijen zijn overeen gekomen dat Wing Group B.V. de projectvennootschap Molenparc B.V. met daarin het project zal overnemen van BBOM tegen betaling van een bedrag van € 1.800.000,00 exclusief btw. Tot op heden heeft Molenparc c.s. van deze koopprijs een bedrag van € 610.000,00 betaald

(€ 600.000,00 voor de grond en € 10.000,00 voor de aandelen in de vennootschap Molenparc B.V.). BBOM c.s. is derhalve een bodemprocedure gestart en vordert daarin de resterende koopprijs, totaal een bedrag van € 1.416.100,00 inclusief btw. In reconventie stelt Molenparc c.s. zich op het standpunt dat BBOM c.s. toerekenbaar tekort is geschoten omdat de aan Molenparc c.s. overgedragen vennootschap Molenparc B.V. en het project niet voldeed aan de gewekte verwachtingen. Molenparc c.s. stelt daardoor schade te hebben geleden van ongeveer € 6.000.000,00, welke zij in reconventie vordert. Deze bodemprocedure staat thans op de rol van januari 2015 voor vonnis.

2.2.

Ter zekerheid van haar verhaal heeft BBOM c.s. op 12 juni 2013 ten laste van Molenparc B.V. en Wing Group B.V. conservatoir beslag gelegd op de onroerende zaken gelegen te Sittard en kadastraal bekend gemeente Sittard, sectie B, nummers 5540 (geheel), 5541 (geheel) 5542 (gedeeltelijk), 5543 (gedeeltelijk), 5544 (gedeeltelijk), 4855 (gedeeltelijk) (hierna te noemen: de gronden).

2.3.

Bij vonnis van 12 december 2013 is voornoemd beslag op de gronden door de voorzieningenrechter van deze rechtbank, locatie Roermond, opgeheven.

2.4.

Ter zekerheid van verhaal heeft BBOM c.s. daarnaast op 8 december 2013 ten laste van Molenparc B.V. onder meer conservatoir derdenbeslag gelegd onder mr. Hubertus Emile Cornelius Savelkoul q.q. in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nieuwe Borg Ontwikkeling B.V. (hierna de curator) op alle goederen van Molenparc B.V., zijnde onder meer de vorderingen die Molenparc B.V. op de curator heeft. Molenparc B.V. heeft een vordering op de curator, bestaande uit de betaling van de koopprijs van de gronden, welke volgens de afrekening van de notaris van 19 december 2014 afgerond een totaal bedrag van

€ 540.000,00 inclusief kosten bedraagt.

2.5.

Voorts is in casu het navolgende relevant. Op 7 juli 2010 is op de gronden, tot zekerheid voor betaling van al hetgeen Molenparc aan[X] (hierna te noemen: [X]) in privé en Wing Holding B.V. verschuldigd is of zal worden ten behoeve van [X] en Wing Holding B.V. een hypotheek gevestigd voor een totaalbedrag van € 4.320.000,00 inclusief rente en kosten. De vordering van de hypotheekhouders bedraagt thans nog circa € 1.332.000,00.

2.6.

Hoewel de hypotheekhouders de openbare verkoop van de gronden onlangs hadden aangezegd en de executieveiling op 18 december 2014 reeds was gepland heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank, locatie Maastricht bij kort geding vonnis van

17 december 2014 het de hypotheekhouders verboden om de gronden openbaar te verkopen op straffe van een dwangsom.

2.7.

Op 11 juni 2011 heeft Molenparc B.V. onder meer voormelde gronden verkocht aan Nieuwe Borg Ontwikkeling B.V. (hierna NBO).

2.8.

Op 30 januari 2012 is ten laste van Molenparc en ten behoeve van [X] en zijn echtgenote een recht van hypotheek gevestigd inclusief rente en kosten voor een bedrag van € 945.000,00.

2.9.

NBO heeft de gronden op 21 november 2012 doorverkocht aan Jongen Molenbeek B.V.

2.10.

Op 24 februari 2014 is NBO failliet verklaard met benoeming van mr. Hubertus Emile Cornelius Savelkoul als curator. De curator heeft zich op verzoek van Molenparc B.V. bereid verklaard de koopovereenkomst na te komen waarbij concerngaranties van VolkerWessels Bouw- en Vastgoedontwikkeling B.V. (hierna: VolkerWessels) en Jongen Molenbeek B.V. (hierna: Jongen Molenbeek) als zekerheid werden afgegeven. Later heeft de curator bij brief van 11 september 2014 aangekondigd dat de concerngaranties zou worden verstrekt met een bankgarantie.

2.11.

Bij vonnis van 22 oktober 2013 van de voorzieningenrechter van deze rechtbank, locatie Maastricht, is Molenparc c.s. - kort samengevat - onder meer veroordeeld tot het verlenen van medewerking aan de eigendomsoverdracht van de gronden aan de curator, waarbij de voorwaarden en bedingen zoals vastgelegd in de conceptleveringsakte als uitgangspunt hebben te dienen tegen betaling door de curator van de koopsom van € 514.193,05 inclusief btw, op straffe van een dwangsom.

2.12.

De curator, VolkerWessels en Jongen Molenbeek hebben zich op het standpunt gesteld dat zij geen medewerking kunnen en zullen verlenen aan de eigendomsoverdracht omdat zij de koopsom niet zullen en niet kunnen betalen aan de notaris danwel aan Molenparc B.V., vanwege de blokkerende werking van het beslag dat BBOM c.s. op 8 december 2014 heeft gelegd onder de curator.

3 Het geschil

3.1.

Molenparc c.s. vordert samengevat - na vermindering van eis:

1. opheffing van het op 8 december 2014 gelegde beslag onder de curator op de vordering tot betaling van de koopprijs van de gronden van Molenparc c.s. op de curator en wel tot een bedrag van € 540.000,00 inclusief kosten, zonodig op straffe van een dwangsom,

2. een verbod om derdenbeslag te leggen onder de notaris en/of enige andere (rechts)handeling te verrichten die de eigendomsoverdracht van de gronden verhinderd, op straffe van een dwangsom,

3. BBOM c.s. hoofdelijk te veroordelen in de proceskosten.

3.2.

BBOM c.s. voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

5 De beslissing