Home

Rechtbank Haarlem, 10-03-2008, ECLI:NL:RBHAA:2008:437 BC7317, 07/519

Rechtbank Haarlem, 10-03-2008, ECLI:NL:RBHAA:2008:437 BC7317, 07/519

Gegevens

Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum uitspraak
10 maart 2008
Datum publicatie
26 maart 2008
ECLI
ECLI:NL:RBHAA:2008:BC7317
Zaaknummer
07/519

Inhoudsindicatie

Blijkens de Kamer van Koophandel is de gemachtigde niet bevoegd tot het instellen van beroep. De rechtbank heeft telefonisch en per e-mail de gemachtigde verzocht een toereikende machtiging te overleggen. Nu de gemachtigde, hoewel daartoe op correcte wijze opgeroepen, tevens niet op de zitting is verschenen is het beroep niet-ontvankelijk.

Uitspraak

RECHTBANK HAARLEM

Sector bestuursrecht, meervoudige douanekamer

Procedurenummer: AWB 07/519

Uitspraakdatum: 10 maart 2008

Uitspraak als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen

X B.V., gevestigd te Z, eiseres,

Gemachtigde: A

en

P, verweerder.

1. Ontstaan en loop van het geding

Op 27 maart 2006 heeft verweerder aan eiseres een uitnodiging tot betaling (hierna: utb), kenmerk 0000.00.000/00.0.0000, ten bedrage van € 5.699,89 aan douanerechten opgelegd.

Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar van 21 november 2006 de utb gehandhaafd.

Eiseres heeft daartegen bij brief van 22 december 2006, ontvangen bij de rechtbank op 29 december 2006, beroep ingesteld.

Verweerder heeft op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend.

Verweerder heeft voor de zitting een nader stuk ingediend. De rechtbank heeft een afschrift van dit stuk verstrekt aan eiseres.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 28 februari 2008. Eiseres is daar, met kennisgeving aan de rechtbank, niet verschenen. Namens verweerder is verschenen mr. B.

2. Tussen partijen vaststaande feiten

2.1. Op 6 januari 2004 heeft eiseres aangifte gedaan voor de douaneregeling brengen in het vrije verkeer van 200 mp3-spelers (modelnummer LJN XX0000) en 240 mp3-spelers (modelnummer LJN XX0001).

Op 3 februari 2004 heeft eiseres aangifte gedaan voor de douaneregeling brengen in het vrije verkeer van 300 mp3-spelers (modelnummer LJN YY0000) en 240 mp3-spelers (modelnummer LJN YY0001).

2.2. Eiseres heeft ten behoeve van haar opdrachtgever V.O.F. C deze goederen aangegeven onder de goederencode 8520 90 90 90 van de gecombineerde nomenclatuur (hierna: GN).

2.3. Verweerder heeft met betrekking tot onder meer de hiervoor genoemde aangiften een controle achteraf, als bedoeld in artikel 78 van het Communautair douanewetboek (hierna: CDW) ingesteld. Van deze controle heeft verweerder op 9 maart 2006 een rapport opgesteld. Verweerder heeft in dit rapport gesteld dat mp3-spelers die voorzien zijn van een ingebouwde FM-radio met inachtneming van de indelingsregels 1 en 6 van de gecombineerde nomenclatuur moeten worden ingedeeld onder goederencode 8527 13 99 00. Verweerder heeft in dit rapport geconcludeerd dat met betrekking tot genoemde aangiften een onjuiste goederencode is gebruikt en dat daarom te weinig douanerecht is geheven. Verweerder heeft met de onder 1.1. genoemde utb het verschil tussen het door eiseres betaalde douanerecht en het bedrag dat volgens verweerder wettelijk verschuldigd is achteraf geboekt.

3. Geschil

3.1. In geschil is de indeling van de goederen in de GN.

3.1. Eiseres concludeert tot gegrondverklaring van het beroep, vernietiging van de uitspraak op bezwaar en vernietiging van de utb.

3.2. Verweerder concludeert tot ongegrondverklaring van het beroep.

3.4. Voor de standpunten van partijen verwijst de rechtbank naar de gedingstukken en het aangehechte proces-verbaal.

4. Van belang zijnde regelgeving

De door partijen voorgestane GN-codes luiden:

GN-code 8520 9090

8520 Toestellen voor het opnemen van geluid op magneetbanden en andere toestellen voor het opnemen van geluid, ook indien uitgerust voor het weergeven van geluid:

(…)

8520 90 - andere:

(…)

8520 9090 -- andere

GN-code 8527 1399

8527 Ontvangtoestellen voor radiotelefonie, radiotelegrafie of radio-omroep, ook indien in dezelfde kast gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid of met een uurwerk:

- ontvangtoestellen voor radio-omroep, die zonder externe energiebron kunnen functioneren, toestellen waarmee tevens radiotelefonie of radiotelegrafie kan worden ontvangen daaronder begrepen:

(…)

8527 13 - - andere toestellen gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het

weergeven van geluid:

(…) - - -

8527 1399 - - - - andere

5. Beoordeling van het geschil.

Ontvankelijkheid

De rechtbank zal eerst de ontvankelijkheid van het beroep beoordelen. Eiseres heeft zich laten vertegenwoordigen door A, importmanager van eiseres. Blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, dossiernummer 00000000, welk uittreksel door eiseres is overgelegd, is de heer A voor eiseres bevoegd tot ondertekening, kwitering, borgstelling verbandhoudende met het inleveren en afwerken van douane-aangiften ten kantore van de ontvanger der invoerrechten en accijnzen te Z. De rechtbank heeft telefonisch en per e-mail bij verschillende gelegenheden de heer A verzocht een toereikende machtiging te overleggen waaruit blijkt dat hij bevoegd is tot het instellen en voeren van het onderhavige beroep. Ondanks toezeggingen heeft de heer A niet aan dit verzoek voldaan. Laatstelijk op 27 februari 2008 heeft de griffier van de rechtbank de heer A per e-mail op het verzuim gewezen en medegedeeld dat hij op de zitting de machtiging kon overleggen. De heer A heeft hierop per e-mail het volgende geantwoord:

“Wij hebben contact gehad met de klant en men heeft geen vertrouwen in een voor hen gunstige uitspraak. Als ik de afgelopen uitspraken en standpunten van de Douane bekijk denk ik dat het beroep wordt afgewezen..

De klant zal niet komen, maar als het lukt wil ik wel aanwezig zijn, ik zal dan de machtiging meenemen.”

Nu de heer A, hoewel daartoe op correcte wijze opgeroepen, niet op de zitting is verschenen en een voor het instellen en voeren van het beroep toereikende machtiging niet is overgelegd is er, gelet op artikel 8:24, tweede lid, en artikel 6:6 van de Awb, sprake van een verzuim dat niet is hersteld, hoewel de rechtbank voor het herstel voldoende gelegenheid heeft geboden. De rechtbank zal het beroep daarom niet-ontvankelijk verklaren.

6. Proceskosten

De rechtbank ziet geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling.

7. Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Deze uitspraak is gedaan op 10 maart 2008 en op dezelfde dag in het openbaar uitgesproken door mr. A.J. Roke, voorzitter, mr. A. van Dongen en mr. L.G. Jobse, rechters, in tegenwoordigheid van mr. L.H.W. Verdegaal, griffier.

Afschrift verzonden aan partijen op:

De rechtbank heeft geen bezwaar tegen afgifte door de griffier van een afschrift van de uitspraak in geanonimiseerde vorm.

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kunnen partijen binnen zes weken na de verzenddatum hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Amsterdam (douanekamer), Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.

Bij het instellen van hoger beroep dient het volgende in acht te worden genomen:

1 - bij het beroepschrift wordt een afschrift van deze uitspraak overgelegd;

2 - het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. een dagtekening;

c. een omschrijving van de uitspraak waartegen het hoger beroep is ingesteld;

d. de gronden van het hoger beroep.