Home

Rechtbank Gelderland, 11-05-2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:2339, C/05/388832 / HZ ZA 21-208

Rechtbank Gelderland, 11-05-2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:2339, C/05/388832 / HZ ZA 21-208

Gegevens

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
11 mei 2022
Datum publicatie
18 mei 2022
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2022:2339
Zaaknummer
C/05/388832 / HZ ZA 21-208

Inhoudsindicatie

koop woning, verplichting tot doen stellen bankgarantie of storten waarborgsom, ingebrekestelling, verzuim, koopovereenkomst ontbonden, boetebeding, geen matiging

Uitspraak

vonnis

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zutphen

zaaknummer / rolnummer: C/05/388832 / HZ ZA 21-208

Vonnis van 11 mei 2022

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres] ,

gevestigd te [vestigingsplaats] ,

eiseres,

advocaat mr. R.M. Stark te Ede Gld,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde,

advocaat mr. S. de Block te Heerlen.

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

het tussenvonnis van 22 september 2021

-

het proces-verbaal van mondelinge behandeling van 29 maart 2022.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[eiseres] is een makelaarskantoor. [eiseres] is, voor de [namen] , als verkoopmakelaar opgetreden bij de verkoop van hun woning aan de [adres] (hierna te noemen: de woning).

2.2.

Op 31 oktober 2019 hebben [namen] (hierna te noemen: de verkopers) de woning aan [gedaagde] verkocht voor een koopsom van € 235.532,00.

2.3.

In de koopovereenkomst is, voor zover hierna van belang, het volgende bepaald:

(…) artikel 5 Bankgarantie/Waarborgsom

5.1.

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van koper zal deze uiterlijk op 28 november 2019 een schriftelijke door een bankinstelling afgegeven bankgarantie doen stellen voor een bedrag van € 23.553,20 (…).

5.2.

In plaats van deze bankgarantie te stellen kan koper een waarborgsom storten ter hoogte van het in artikel 5.1 genoemde bedrag in handen van de notaris via diens derdenrekening.

De waarborgsom moet uiterlijk op de in artikel 5.1 genoemde dag zijn bijgeschreven op genoemde rekening. (…)

artikel 11 Ingebrekestelling/Ontbinding

11.1.

Indien één van de partijen, na in gebreke te zijn gesteld, gedurende acht dagen nalatig is of blijft in de nakoming van één of meer van haar uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, kan de wederpartij van de nalatige partij deze koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de nalatige partij.

11.2.

Ontbinding op grond van tekortkoming is slechts mogelijk na voorafgaande ingebrekestelling. Bij ontbinding van de koopovereenkomst op grond van toerekenbare tekortkoming zal de nalatige partij ten behoeve van de wederpartij een zonder rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete van tien procent (10%) van de koopsom verbeuren, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding, indien de daadwerkelijke schade hoger is dan de onmiddellijk opeisbare boete, en onverminderd vergoeding van kosten van verhaal.

11.3.

Indien de wederpartij geen gebruik maakt van haar recht de koopovereenkomst te ontbinden en nakoming verlangt, zal de nalatige partij ten behoeve van de wederpartij na afloop van de in artikel 11.1 vermelde termijn van acht dagen voor elke sedertdien verstreken dag tot aan de dag van nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd zijn van drie promille (3%) van de koopsom met een maximum van tien procent (10%) van de koopsom, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding, indien de daadwerkelijke schade hoger is dan de onmiddellijk opeisbare boete, en onverminderd vergoeding van kosten van verhaal. (…)

2.4.

Bij brief van 2 december 2019 heeft [eiseres] aan [gedaagde] , voor zover hier van belang, laten weten:

(…) Mijn cliënt wendde zich tot mij met de mededeling dat u in gebreke bent gebleven om uw verplichtingen na te komen. Deze tekortkoming bestaat uit het feit dat u nagelaten hebt opvolging te geven aan de in artikel 5.1. gestelde datum; te weten de Bankgarantie/Waarborgsom.

Namens mijn cliënt stel ik u hierbij in gebreke. Tevens verzoek en zo nodig sommeer ik u om uiterlijk op 10 december 2019 uw tekortkoming op te heffen en uw verplichtingen die voortvloeien uit de koopovereenkomst alsnog na te komen.

Voor het geval u hieraan geen gehoor geeft, behoudt mijn cliënt zich zowel het recht voor om de koopovereenkomst te ontbinden als het recht om nakoming van de koopovereenkomst te vorderen. Alle binnen- en buitengerechtelijke kosten komen geheel voor uw rekening.

Cliënt maakt vanaf heden tevens aanspraak op vergoeding van de als gevolg van uw tekortkoming geleden en nog te lijden schade, vermeerderd met de wettelijke rente, vanaf d.d. 28 november 2019.

Bij niet nakoming binnen de in deze ingebrekestelling vermelde termijn, bent u de boete conform de in de koopovereenkomst vastgestelde regeling verschuldigd. (…)

2.5.

Bij brief van 3 januari 2020 heeft [eiseres] , namens de verkopers, de koopovereenkomst per die datum ontbonden. [eiseres] heeft [gedaagde] daarbij gesommeerd om de opeisbare boete van € 23.553,20 binnen vijftien dagen na ontvangst van de brief aan haar over te maken.

2.6.

Bij e-mail van eveneens 3 januari 2020 heeft [gedaagde] , voor zover hierna van belang, laten weten:

(…) Inmiddels heb ik uw brief d.d. 3 januari jl. van cliënt mogen ontvangen waarin u, namens uw opdrachtgevers, de koopovereenkomst heeft ontbonden. Dit voorgaande omdat cliënt niet tijdig een bankgarantie had gesteld dan wel een waarborgsom zou hebben gestort bij de notaris. (…) Inmiddels heeft hij vandaag een rapport mogen ontvangen waaruit blijkt dat hij de benodigde financiering rond kan krijgen. Nadrukkelijk heeft cliënt mij verzocht om dit rapport hier bij te voegen. (…)

Als bijlage bij de e-mail is een financieel rapport van Univé gevoegd.

2.7.

Bij e-mail van 9 januari 2020 heeft [gedaagde] , voor zover hierna van belang, aan [eiseres] laten weten:

(…) Bijgaand treft u aan het bewijs van de aan cliënt, de heer [gedaagde] , afgegeven bankgarantie. Dit bedrag is ook al bij de notaris gestort. Zoals u ziet voldoet cliënt aan de voorwaarden en is hij ook niet meer in verzuim, de levering kan mijns inziens dan ook gewoon doorgaan. (…)

Als bijlage bij de e-mail is een door [gedaagde] ondertekende bankgarantie van 7 januari 2020 gevoegd.

2.8.

Bij akte van cessie van 11 maart 2021 hebben de verkopers de vordering van

€ 23.553,20 op [gedaagde] aan [eiseres] gecedeerd.

3 De vordering

3.1.

[eiseres] vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. [gedaagde] zal veroordelen aan [eiseres] – tegen behoorlijk bewijs van kwijting – te betalen een bedrag van € 25.189,64, vermeerderd met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW over een bedrag van € 23.553,20, vanaf

13 mei 2021 tot aan de dag van de algehele voldoening;

2. [gedaagde] zal veroordelen tot betaling van het salaris en de administratiekosten van de notaris verband houdende met het in depot te houden garantiebedrag op haar derdengeldenrekening;

3. [gedaagde] zal veroordelen in de kosten van deze procedure en te bepalen dat hij de wettelijke rente over de proceskosten verschuldigd zal zijn als hij niet binnen

14 dagen na dagtekening van het te wijzen vonnis heeft betaald;

4. [gedaagde] zal veroordelen in de nakosten, in goede justitie vast te stellen, conform de geldende tarieven en te bepalen dat hij de wettelijke rente over de nakosten verschuldigd zal zijn als hij niet binnen 14 dagen na dagtekening van het te wijzen vonnis heeft betaald.

3.2.

[eiseres] legt het volgende aan de vorderingen ten grondslag. [gedaagde] was op grond van artikel 5.1 van de koopovereenkomst verplicht om uiterlijk op 28 november 2019 een bankgarantie te doen stellen voor een bedrag van € 23.553,20 of dat bedrag als waarborgsom te storten. [gedaagde] is toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van die verplichting en is, na door [eiseres] in gebreke te zijn gesteld, in verzuim geraakt. [eiseres] , namens de verkopers, heeft vervolgens bij brief van 3 januari 2020 de koopovereenkomst ontbonden en aanspraak gemaakt op de contractuele boete van € 23.553,20. [gedaagde] heeft de boete niet betaald binnen de gegeven termijn van 15 dagen na ontvangst van de brief van 3 januari 2020, en is daarmee in verzuim geraakt van deze betalingsverplichting. De vordering die de verkopers op [gedaagde] hebben, hebben zij aan [eiseres] gecedeerd. [eiseres] maakt (ook) aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente, omdat [gedaagde] de gevorderde boete niet op tijd heeft betaald. [eiseres] maakt verder aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, omdat zij genoodzaakt was om haar vordering ter incasso aan haar advocaat uit te besteden.

4 Het verweer

5 De beoordeling

6 De beslissing