Home

Rechtbank Gelderland, 01-12-2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:6428, 8851733

Rechtbank Gelderland, 01-12-2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:6428, 8851733

Gegevens

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
1 december 2021
Datum publicatie
8 december 2021
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2021:6428
Zaaknummer
8851733

Inhoudsindicatie

Prejudiciële vragen. Is titel 7.2A BW van toepassing op koop met achteraf betalen? Begrippen' onbetekenende kosten' en 'geruime tijd'. Kredietwaardigheidstoets. Gevolgen schendingen consumentenrecht. Samenhang tussen de koop en het krediet.

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Arnhem

zaakgegevens 8851733 \ CV EXPL 20-10318 \ 676 \ 479

uitspraak van

vonnis

in de zaak van

de besloten vennootschap Arvato Finance B.V. h.o.d.n. Afterpay, gevestigd te Heerenveen,

eisende partij,

gemachtigde: Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders,

tegen

[gedaagde] ,

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde partij,

niet verschenen.

Partijen worden hierna Arvato en [gedaagde] genoemd.

1 De procedure

1.1.

Op 25 oktober 2020 heeft Arvato [gedaagde] gedagvaard tegen de rolzitting van 4 november 2020.

1.2.

[gedaagde] is niet verschenen op de rolzitting. Zij heeft geen verweer gevoerd of om uitstel voor antwoord verzocht.

1.3.

Hierna is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Arvato is aanbieder van de achteraf betaalservice Afterpay (hierna: Afterpay).

2.2.

In geval van een online aankoop wordt Afterpay via de betreffende webwinkel aan de klant aangeboden als één van de betaalmethoden die de klant naar keuze ter beschikking staan.

2.3.

[gedaagde] heeft als consument op of omstreeks 27 februari 2019 drie producten bij de webwinkel webshop.studio100.com gekocht. De koopovereenkomst is online tot stand gekomen en [gedaagde] heeft ervoor gekozen om gebruik te maken van de betaalmethode Afterpay, dit tegen betaling van € 1,00 extra (de ‘paymentfee’).

2.4.

In de betalingsvoorwaarden van Arvato staat onder meer:

“(…)

Artikel 2

Wijze van betalen

2.1

Je keuze om te betalen met de achteraf betaalservice AfterPay van AfterPay houdt na acceptatie van je verzoek/aanvraag daartoe in dat de rechten ten aanzien van het door jou verschuldigde bedrag vanwege de door jou gedane bestelling, worden overgedragen door de winkelier aan AfterPay. Dat betekent dat je na acceptatie door AfterPay uitsluitend nog bevrijdend kan betalen aan AfterPay. AfterPay stuurt je hiervoor een factuur met daarop vermeld het verschuldigde bedrag, separaat van de levering van de bestelling. De factuur kan digitaal zijn via e-mail of via de standaard Europese incasso. Indien je aan een ander dan aan AfterPay betaalt, laat dit je betalingsverplichting aan AfterPay in stand. Je moet dan in een voorkomend geval (nogmaals) betalen, namelijk aan AfterPay te Heerenveen.

(…)

2.4

AfterPay behoudt zich het recht voor - voor zover wettelijk is toegestaan - om eventuele kosten van de betaling en/of andere kosten in geval van retournering van de bestelling door jou niet te restitueren. De retourvoorwaarden van de webwinkel zijn altijd leidend.

2.5

AfterPay is te allen tijde bevoegd eenzijdig de vordering op jou over te dragen aan een derde partij.

(…)

Artikel 4 Betaaltermijn

Je betaling dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum door AfterPay ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met jou is overeengekomen.

(…)

Artikel 6 Verzuim

6.1.

Indien je niet binnen de in artikel 4 genoemde termijn betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en ben je zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

6.2.

Indien je binnen 14 dagen na factuurdatum niet hebt betaald, stuurt AfterPay aan jou een

herinnering om je te wijzen op overschrijding van de betalingstermijn. Indien je aan deze herinnering geen gehoor geeft, stuurt AfterPay aan jou een (tweede) schriftelijke herinnering en zal AfterPay het verschuldigde bedrag ophogen met administratiekosten. Indien je ook aan deze herinnering geen gehoor geeft, en AfterPay aan jou een sommatie moet sturen, zullen de administratiekosten nogmaals worden verhoogd.

6.3.

Vanaf de datum waarop je in verzuim verkeert, is AfterPay gerechtigd de wettelijke rente per maand te berekenen over het door jou verschuldigde bedrag, tevens ben je administratiekosten volgens de Wet Incassokosten verschuldigd in verband met de door AfterPay verzonden betalingsherinneringen en zal AfterPay alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, aan jou in rekening brengen. AfterPay is bij keuze voor automatische incasso of eenmalige machtiging, gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente door middel van automatische incasso of eenmalige machtiging van je bankrekening af te schrijven. Het minimumbedrag dat AfterPay in rekening brengt voor buitengerechtelijke incassokosten in het geval van verzuim bedraagt € 40 (veertig euro).

6.4.

Indien er door aan jou toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) kosten zijn opengevallen zullen nadien door jou gepleegde betalingen allereerst in mindering strekken op de inmiddels opengevallen kosten. Eerst nadat de opengevallen kosten volledig zijn voldaan kan je betaling in mindering strekken op het door jou oorspronkelijk verschuldigde bedrag.

2.5.

Arvato heeft een betaaloverzicht d.d. 27 februari 2019 verstuurd naar het door [gedaagde] opgegeven e-mailadres. Op dat betaaloverzicht staat onder meer:

Bedankt voor je aankoop bij Webshop.studio100.com en het kiezen voor AfterPay als betaalmethode!

Via dit betaaloverzicht kun je snel en gemakkelijk betalen met de onderstaande betaalknop.

Artikelnr

Product met omschrijving

Aantal

BTW %

Prijs p.e.

Totaal

[nummer]

(…)

1

0

6,99

6,99

[nummer]

(...)

1

21

22,99

22,99

[nummer]

(...)

1

21

7,99

7,99

paymentfee

Payment fee

1

21

1,00

1,00

Totaal inclusief BTW

38,97

(waarvan BTW)

5,55

Maak het jezelf gemakkelijk: via de betaalknop worden het bedrag en de omschrijving voor je ingevuld. Zo wordt je betaling vrijwel direct verwerkt. Handig toch?

Maak je toch liever zelf het bedrag over? Gebruik dan de volgende gegevens:

Uiterste betaaldatum: 13 maart 2019

(…)

Let op: ook bij het ruilen, gedeeltelijk retourneren of ter reparatie opsturen van je bestelling blijft de betaaltermijn van 14 dagen gelden. Het is dus belangrijk dat je ervoor zorgt dat de betaling op de uiterste betaaldatum op onze rekening staat.

Vragen?

Dit is een automatisch verzonden e-mail, neem daarom bij vragen contact op via onderstaande opties:

Heb je nog vragen over dit betaaloverzicht of je betaling ? Kijk dan eens op www.afterpay.nl/klanten. Heb je nog vragen over je bestelling , de levering of retour ? Neem dan contact op met Webshop.studio100.com via (…).

Voor alle betalingen gelden de algemene betalingsvoorwaarden van Arvato Finance BV., handelende onder de naam AfterPay, (…). Webshop.studio100.com. heeft haar vordering op jou overgedragen aan Arvato Finance B.V. Indien je de vordering niet binnen de gestelde termijn betaalt en de vordering wordt overgedragen aan een derde dan zal de vordering tot € 40,00 aan buitengerechtelijke incassokosten worden verhoogd. Dit bedrag is tot stand gekomen conform de wet buitengerechtelijke incassokosten, art.6:96 BW.”

2.6.

Arvato heeft per e-mail een herinnering d.d. 15 maart 2019, aan [gedaagde] gestuurd voor de betaling van de bestelde producten en de paymentfee. In de herinnering staat onder meer:

Belangrijk: indien wij het openstaande bedrag niet binnen 16 dagen na bezorging van deze e-mail hebben ontvangen, zullen we € 9,50 aan administratiekosten in rekening moeten brengen.

2.7.

Daarna heeft Arvato nogmaals twee herinneringen, nu met dagtekening 1 respectievelijk 8 april 2019, per e-mail aan [gedaagde] gestuurd voor de betaling van de bestelde producten, de paymentfee en een bedrag van € 9,50 aan “administratiekosten 1e herinnering”. Deze herinneringen vermelden 12 april 2019 als uiterste betaaldatum. In de herinnering van 8 april 2019 staat verder onder meer nog:

“Wil je ervoor zorgen dat het bedrag uiterlijk op de uiterste betaaldatum op onze rekening staat? Indien wij het bedrag niet tijdig hebben ontvangen zijn we genoodzaakt € 12,50 administratiekosten in rekening te brengen.

2.8.

Vervolgens heeft Arvato tweemaal een laatste herinnering d.d. 14 en 15 april 2019, aan [gedaagde] gestuurd. Daarin maakt zij aanspraak op betaling van de bestelde producten, de paymentfee, € 9,50 aan “administratiekosten 1e herinnering” en € 12,50 aan “administratiekosten 2e herinnering”. Als uiterste betaaldatum is 24 april 2019 vermeld.

2.9.

Ten slotte is namens Arvato een aanmaning d.d. 6 december 2019 aan [gedaagde] gestuurd voor de betaling van (enkel) de bestelde producten en de paymentfee. In de brief staat onder meer:

Wij vragen u het bedrag van € 38,97 binnen 15 dagen nadat u deze e-mail heeft ontvangen aan ons te betalen. (…) Kom in actie en betaal op tijd zodat wij de vordering niet hoeven te verhogen met € 40,00

aan incassokosten.

3 De vordering

3.1.

Arvato vordert dat [gedaagde] bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, wordt veroordeeld tot betaling van € 80,20, te vermeerderen met de wettelijke rente over € 38,97 vanaf 9 oktober 2020 tot de dag van volledige betaling, een en ander met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van de procedure.

3.2.

Aan haar vordering legt Arvato onder meer de volgende stellingen ten grondslag.

Er is sprake van twee overeenkomsten: een online koopovereenkomst en een consumentenkredietovereenkomst. [gedaagde] heeft online goederen gekocht bij de webwinkel webshop.studio100.com. Daarbij heeft zij er zelf actief voor gekozen om voor de betaling van die goederen gebruik te maken van Afterpay. De gegevens die [gedaagde] bij het plaatsen van de bestelling heeft opgegeven zijn, in verband met de keuze voor Afterpay, automatisch overgedragen aan Arvato en door Arvato getoetst voor acceptatie. De uitkomst van deze toets was positief, waarna het bestelproces is afgerond en de webwinkel de bestelde goederen aan [gedaagde] heeft toegestuurd. De webwinkel heeft haar vordering uit de koopovereenkomst overgedragen aan Arvato en aan [gedaagde] is de mededeling als bedoeld in artikel 3:94 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) gedaan nadat zij haar keuze voor Afterpay kenbaar had gemaakt. Arvato heeft de bestelling digitaal aan [gedaagde] bevestigd middels het betaaloverzicht d.d. 27 februari 2019.

Zowel de webwinkel als Arvato heeft voldaan aan de wettelijke (pre)contractuele informatieverplichtingen van artikel 6:230m BW. De betalingsvoorwaarden van Arvato zijn op de vordering van Arvato van toepassing. Deze voorwaarden zijn voor het sluiten van de koopovereenkomst elektronisch aan [gedaagde] ter beschikking gesteld.

Ondanks aanmaningen heeft [gedaagde] de factuur voor de gekochte goederen onbetaald gelaten. Dit betreft een bedrag van € 38,97 (inclusief € 1,= payment fee). [gedaagde] dient dit bedrag alsnog te betalen. Daarnaast moet zij de door Arvato geleden vermogensschade vergoeden. Die schade bestaat uit wettelijke rente (tot 9 oktober 2020 berekend op € 1,23) en buitengerechtelijke incassokosten van € 40,=. Deze schade is [gedaagde] zowel op grond van artikel 6.3 van de betalingsvoorwaarden als op grond van de wet verschuldigd.

4 De beoordeling

5 De beslissing