Home

Rechtbank Gelderland, 20-08-2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:2457, AWB-12_985

Rechtbank Gelderland, 20-08-2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:2457, AWB-12_985

Gegevens

Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak
20 augustus 2013
Datum publicatie
20 augustus 2013
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2013:2457
Zaaknummer
AWB-12_985

Inhoudsindicatie

Aan eiseres is een naheffingsaanslag overdrachtbelasting opgelegd. Rechtbank Gelderland is van oordeel dat dit terecht is omdat niet is voldaan aan de voorwaarden van de vrijstelling wegens interne reorganisatie van artikel 15, lid 1, onderdeel h, van de WBR en artikel 5b van het Uitvoeringsbesluit. Op hetzelfde moment dat de commanditaire vennootschap (cv) de economische eigendom van het bedrijfspand levert aan eiseres is de cv ontbonden aangezien deze op dat moment nog slechts bestaat uit één vennoot. Als gevolg hiervan is niet voldaan aan de voorwaarde dat sprake moet zijn van een overdracht door een tot het concern behorende vennootschap. Wel moet de verzuimboete gematigd worden wegens overschrijding van de redelijke termijn.

Uitspraak

Team belastingrecht

Zittingsplaats Arnhem

registratienummer: AWB 12/985

uitspraak van de meervoudige kamer ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

van 20 augustus 2013

inzake

[X] B.V., gevestigd te [Z], eiseres,

gemachtigde: [gemachtigde]

tegen

de inspecteur van de Belastingdienst/Rivierenland, kantoor Arnhem, verweerder.

1 Ontstaan en loop van het geding

Verweerder heeft aan eiseres een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting (aanslagnummer [000], dagtekening 15 februari 2011) opgelegd van € 2.142.000, alsmede bij beschikking een verzuimboete van € 4.920. Tevens is bij beschikking € 243.771 aan heffingsrente in rekening gebracht.

Verweerder heeft bij uitspraak op bezwaar van 25 januari 2012 de naheffingsaanslag, de boetebeschikking en de beschikking heffingsrente gehandhaafd.

Eiseres heeft daartegen bij brief van 5 maart 2012, ontvangen door de rechtbank op dezelfde dag, beroep ingesteld.

Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 7 mei 2013 te Arnhem.

Namens verweerder zijn verschenen mr. [gemachtigde] en mr. [A]. Namens eiseres is, zonder kennisgeving aan de rechtbank, niemand verschenen. Eiseres is door de griffier bij aangetekende brief van 2 april 2013, verzonden naar [B], t.a.v. [gemachtigde], [A-straat 1] [Z], onder vermelding van plaats en tijdstip, uitgenodigd om op de zitting te verschijnen. Nu genoemde brief niet ter griffie is terugontvangen en uit informatie van PostNL (Track&Trace) is gebleken dat de brief op 3 april 2013 is afgeleverd, is de rechtbank van oordeel dat de uitnodiging om op de zitting te verschijnen op juiste wijze, tijdig en aan het juiste adres is aangeboden.

2 Feiten

2.1

Op 12 maart 2004 is de commanditaire vennootschap [C] CV (hierna: de cv) opgericht. De cv is een door [D] B.V. (hierna: [D] B.V.) geïnitieerd vastgoedfonds, waarin derden kunnen participeren in het beleggen in onroerende zaken. De cv heeft ten doel het voor gemeenschappelijke rekening beleggen in het registergoed [A-straat 2] te [Q] en andere door de beherend vennoot aan te wijzen registergoederen.

2.2

Beherend vennoot van de cv is [E] B.V. (hierna: [E] B.V.), opgericht op 13 februari 2004, waarvan [D] B.V. enig aandeelhouder en bestuurder is.

2.3

De commanditaire vennoten hielden participaties van elk € 15.000. In totaal zijn 810 participaties toegekend.

2.4

In de prospectus van de cv van 6 februari 2004 is op bladzijde 4 en 5 onder meer het volgende vermeld:

‘ (…)

3. Belegging:

modern bedrijfspand

[C] CV biedt particuliere beleggers en vennootschappen de gelegenheid een belang te nemen in een uitstekend gesitueerd bedrijfs- en kantoorpand in [Q]. (…)

4 Investering

De investering voor het opzetten van [C] CV en het verwerven van het onroerend goed bedraagt totaal € 31.900.000 inclusief alle bijkomende kosten. Het eigen vermogen van de CV bedraagt € 12.150.000 verdeeld over 810 Participaties van € 15.000 (inclusief Emissiekosten). Daarnaast wordt € 19.750.000 gefinancierd door middel van een hypothecaire lening.

(…)’

2.5

Op 31 maart 2004 heeft de cv de volle eigendom verkregen van het in de oprichtingsakte en prospectus genoemde bedrijfspand aan de [A-straat 2] te [Q] (hierna: het bedrijfspand) voor een koopprijs van € 31.047.372. De juridische eigendom is vervolgens onder voorbehoud van de economische eigendom doorgeleverd aan Stichting [K], opgericht op 24 oktober 2003.

2.6

Het bedrijfspand wordt vanaf 1 april 2004 verhuurd aan [F] B.V..

2.7

Op 8 oktober 2007 heeft [E] B.V. met [G] B.V. (hierna:[G] B.V.), welke laatstgenoemde vennootschap is vertegenwoordigd door[H] (hierna: [H]), een koopovereenkomst gesloten, onder meer inhoudende de verkoop van tenminste 95% van de participaties in de cv aan[G] B.V.. De koopprijs van de participaties is gebaseerd op een waarde van het bedrijfspand van € 35.700.000.

2.8

Ook het aandeel van de beherende vennoot, [E] B.V., in het kapitaal van de cv is blijkens de koopovereenkomst verkocht aan[G] B.V..

2.9

Bij brief van 15 oktober 2007 heeft [E] B.V. de commanditaire vennoten ingelicht over de verkoop van de participaties en een volmacht toegestuurd waarmee de participanten [E] B.V. kunnen machtigen om hun participatie in de cv te verkopen en te leveren.

2.10

Bij brief van 6 december 2007 heeft [E] B.V. de commanditaire vennoten bericht dat ruim 99% van alle participaties zijn aangemeld voor de verkoop, dat de ontbindende voorwaarden van de koopovereenkomst zijn vervallen, dat de leveringsdatum staat gepland voor de laatste werkdag van 2007 en dat de verkoopopbrengst in de eerste week van 2008 wordt overgemaakt. De uitkering is becijferd op € 20.266,30 per participatie. Verder wordt meegedeeld dat [E] B.V. respectievelijk [D] B.V. direct na levering van de participaties zullen aftreden als beheerder respectievelijk bestuurder van de beherende vennoot.

2.11

In een memorandum van [I] aan [H] van eveneens 6 december 2007 is een stappenplan neergelegd met als onderwerp de cv. In dit stappenplan is niet uitgegaan van een levering van de participaties in de cv maar van een overdracht van de economische eigendom van het bedrijfspand aan een speciaal daarvoor opgerichte dochtervennootschap van[G] B.V..

2.12

Op 28 december 2007 hebben ter uitvoering van voormeld stappenplan (onder meer) de volgende rechtshandelingen plaatsgevonden.

2.13

De aandelen in [E] B.V. worden geleverd aan [H] (31%),[J] (7%), [L] (31%) en [M] (31%).

2.14

Eiseres wordt opgericht door[G] B.V.. Het geplaatste kapitaal van eiseres bestaat bij oprichting uit 1.800 gewone aandelen en 16.200 cumulatief preferente aandelen. De cumulatief preferente aandelen geven recht op een dividenduitkering van 7% van het nominale bedrag.

2.15

Bij akte van 28 december 2007 heeft[G] B.V. 16.200 cumulatief preferente aandelen in eiseres aan de cv geleverd voor een bedrag van € 162.000. Voor het betalen van de koopsom van deze aandelen heeft de cv een lening afgesloten bij [N] B.V.. Bij deze verkrijging is [H] opgetreden als bestuurder van de beherende vennoot van de cv, [E] B.V..

2.16

Op dezelfde dag levert de cv de economische eigendom van het bedrijfspand aan eiseres voor een koopprijs van € 34.940.000. Hierbij word een beroep gedaan op de interne reorganisatievrijstelling als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdeel h, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (hierna: WBR) in samenhang met artikel 5b van het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer (hierna: het Uitvoeringsbesluit). Bij deze levering is [H] opgetreden als bestuurder van de beherende vennoot van de cv, [E] B.V..

2.17

De naam van de cv wordt gewijzigd in [O] cv. De naam van Stichting [K] wordt gewijzigd in Stichting [P].

2.18

Op 17 januari 2008 is de naam van [E] B.V. gewijzigd in [a] B.V..

2.19

Begin 2008 is de opbrengst die is behaald met de verkoop van het bedrijfspand uitgekeerd aan de participanten van de cv.

3 Geschil

4 Beoordeling van het geschil

5 Proceskosten

6 Beslissing