Home

Rechtbank Dordrecht, 29-11-2012, BY4587, 100293 / KG ZA 12-183

Rechtbank Dordrecht, 29-11-2012, BY4587, 100293 / KG ZA 12-183

Gegevens

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
29 november 2012
Datum publicatie
29 november 2012
ECLI
ECLI:NL:RBDOR:2012:BY4587
Zaaknummer
100293 / KG ZA 12-183

Inhoudsindicatie

Eisers en gedaagde hebben een overeenkomst gesloten op grond waarvan gedaagde trouwfoto's van eisers zou maken. Dit heeft hij gedaan. Toen hij niet reageerde op verzoek eisers om een afspraak te maken van levering, hebben eisers een bericht op een bodybuilderssite over gedaagde geplaatst. Hierdoor is de boel geëscaleerd. Eisers hebben gedaagde thuis opgezocht. Dat is niet vriendelijk verlopen. Vervolgens heeft gedaagde vervelende dingen over eisers op internet gezet. Eisers vorderen dat dit erf gaat: deels toegewezen. Eisers vorderen ook afgifte foto's: toegewezen, maar eisers moeten dan wel betalen.

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 100293 / KG ZA 12-183

Vonnis in kort geding van 29 november 2012

in de zaak van

1. [EISER 1],

wonende te Dordrecht,

2. [EISERES 2],

wonende te Dordrecht,

eisers,

advocaat mr. K.I. Dalpi,

tegen

[GEDAAGDE],

h.o.d.n. [X] – Photography & Design,

zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen of buiten Nederland,

gedaagde,

in persoon verschenen.

Partijen zullen hierna [Eiser 1], [Eiseres 2], [Eisers] (gezamenlijk) respectievelijk [Gedaagde] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 16 oktober 2012;

- het verweerschrift dat op 14 november 2012 is binnengekomen;

- de overgelegde producties;

- de mondelinge behandeling van 15 november 2012;

- de pleitaantekeningen van [Eisers].

2. De feiten

2.1. [Eisers] hebben [Gedaagde] opdracht gegeven voor het maken van een huwelijksreportage op 22 juni 2012. [Gedaagde] heeft [Eisers] hiervoor op 15 mei 2012 een schriftelijke bevestiging gestuurd.

2.2. Op 22 juni 2012 heeft [Gedaagde] op de afgesproken plaats en conform de afspraken foto’s genomen van de bruiloft.

2.3. Bij e-mailbericht van 28 juni 2012 heeft [Gedaagde] [Eisers] bericht dat hij de foto’s ofwel voor 1 juli wilde afleveren ofwel na zijn vakantie, vanaf 11 juli. [Eisers] hebben hierop, na hun vakantie, bij e-mail van 15 juli 2012 gereageerd. Vervolgens heeft er correspondentie plaatsgevonden tussen [Eisers] en (een collega van) [Gedaagde] over de levering van de foto’s.

2.4. [Eiser 1] heeft op 7 augustus 2012 een bericht geplaatst op het DutchBody¬building.com forum over het niet afleveren van de foto’s door [Gedaagde] met daarbij een foto van [Gedaagde]. [Gedaagde] heeft de beheerder van het forum verzocht het bericht over hem te verwijderen, aan welk verzoek de beheerder gehoor heeft gegeven.

2.5. Op 9 augustus 2012 heeft [Eiser 1] met een vriend [Gedaagde] bezocht op het woonadres van zijn (ex)echtgenote en zoontje. [Gedaagde] heeft hierop aangifte gedaan bij de politie van huisvredebreuk, eenvoudige mishandeling en bedreiging.

2.6. Tussen (de vriend van) [Eisers] en [Gedaagde] zijn begin september berichten gewisseld over het bezoek van [Eiser 1] en zijn vriend aan [Gedaagde] en over de levering van de foto’s.

2.7. [Gedaagde] heeft een website gemaakt met de naam www.misdadig-dordrecht.com. Op deze site heeft [Gedaagde] de namen van [Eiser 1] en [Eiseres 2] genoemd en aange¬kondigd binnenkort onder meer het proces-verbaal met betrekking tot de aangifte mishandeling, huis¬vredebreuk en bedreiging op deze site te plaatsen. [Gedaagde] heeft op deze site tevens een hyperlink geplaatst naar de website van de verloskundigenpraktijk van [Eiseres 2].

2.8. Op 13 september 2012 is op de site http://[eiser 1].blogspot.nl een blog geplaatst door ene Foto [Y] waarin melding wordt gemaakt van het met geweld binnenvallen van een woning door [Eiser 1] en van het mishandelen van een collega (bedoeld wordt [Gedaagde]) door [Eiser 1]. Voorts is via een contactformulier aan de verloskundigenpraktijk van [Eiseres 2] een bedreiging door “Dr. Death” geuit, met een verwijzing naar de blog over [Eiser 1].

2.9. Tot op heden heeft [Gedaagde] geen foto’s aan [Eisers] afgeleverd.

3. Het geschil

3.1. [Eisers] vorderen samengevat - het volgende:

I het verwijderen en verwijderd houden van de website www.misdadig-dordrecht.com;

II het verwijderen en verwijderd houden van het weblog “[eiser 1]”;

III het opzeggen van de domeinnaam misdadig-dordrecht.com;

IV alle onrechtmatige uitlatingen over [Eisers] te verwijderen en verwijderd te houden;

V het verzoeken aan de exploitanten van de zoekmachines Google, MSN, Bing en Yahoo om alle onrechtmatige uitlatingen over [Eisers] uit het cache-geheugen te verwijderen;

VI de namen van [Eisers] uit alle media onder het beheer van [Gedaagde] te verwijderen;

VII een dwangsom van € 5.000,- per dag;

VIII het afgeven van de trouwfoto’s op straffe van een dwangsom van € 1.000,- per dag;

IX de proceskosten;

X de nakosten.

3.2. [Eisers] stellen dat [Gedaagde] onrechtmatig jegens hen handelt door belastende teksten over hen op internet te plaatsen. Ten aanzien van de trouwfoto’s baseren [Eisers] hun vordering op nakoming van de overeenkomst met [Gedaagde].

3.3. [Gedaagde] voert verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Spoedeisend belang

4.1. Voldoende aannemelijk is dat [Eisers] in hun dagelijkse leven en in hun werk hinder ondervinden van de op internet geplaatste berichten, zodat de spoedeisendheid van de door hen ingestelde vorderingen hiermee gegeven is. Ten aanzien van de afgifte van de foto’s wordt eveneens geoordeeld dat voldoende aannemelijk is dat sprake is van een spoedeisend belang. [Eisers] hebben immers gesteld dat [Gedaagde] de mogelijkheid heeft geopperd dat de foto’s vernietigd zouden worden, welke stelling door [Gedaagde] niet is weersproken.

www.misdadig-dordrecht.com

4.2. [Gedaagde] heeft erkend dat hij deze site heeft gemaakt en dat hij berichten over bedreiging, mishandeling en huisvredebreuk door [Eisers] op deze site heeft geplaatst. [Gedaagde] heeft verklaard dat hij de website www.misdadig-dordrecht.nl in het leven heeft geroepen met het enkele doel hierop belastende bericht¬geving over [Eisers] te plaatsen in reactie op de berichten die [eiser 1] op het forum van DutchBody¬building.com had geplaatst. Zonder nadere onderbouwing, in de vorm van bijvoorbeeld politieverslagen, en gelet op het door [Gedaagde] ter zitting erkende doel van de website – namelijk om [eiser 1] met gelijke munt terug te betalen na zijn bericht op het forum van DutchBody¬building.com is waarschijnlijk dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de door [Gedaagde] op deze website geplaatste berichten onrechtmatig zijn jegens [Eisers] De vordering tot het verwijderen en het verwijderd houden van deze website zal dan ook worden toegewezen. Tevens zal [Gedaagde] worden veroordeeld om de exploitanten van de in de eis genoemde zoekmachines te verzoeken de inhoud van deze website uit het cachegeheugen te verwijderen, zodat de naam van [Eisers] niet langer in verband kan worden gebracht met de berichtgeving die op deze website was geplaatst.

Nu [Gedaagde] heeft verklaard dat hij de website www.misdadig-dordrecht.nl alleen in het leven heeft geroepen met het enkele doel hierop bericht¬geving over [Eisers] te plaatsen en dat hij geen ander belang heeft bij de domeinnaam is er tevens aanleiding [Gedaagde] te bevelen de domeinnaam misdadig-dordrecht.com op te zeggen. De door [Eisers] mede gevorderde dwangsom zal worden gematigd tot een bedrag van € 1.000,- per dag dat [Gedaagde] in gebreke blijft aan dit bevel te voldoen met een maximum van € 50.000,-.

Weblog

4.3. Zoals in rechtsoverweging 4.2 is geoordeeld, is niet onaannemelijk dat de uitlatingen die op het weblog over [Eiser 1] zijn gedaan, onrechtmatig zijn jegens [Eisers] [Eisers] hebben echter onvoldoende onderbouwd dat deze uitlatingen afkomstig zijn van [Gedaagde] zelf. Het vermoeden van [Eisers] dat de ondertekenaar van het bericht, Foto [Y], in feite [Gedaagde] zelf moet zijn is - gelet op de datum van het verschijnen van het bericht en gelet op de details van het bericht - niet geheel onbegrijpelijk maar gelet op de stellige betwisting door [Gedaagde] dat het bericht van hem is en de onweersproken stelling van [Gedaagde] dat hij op verschillende fora voor fotografen heeft gecommuniceerd over het incident waarna een voor hem onbekende collega het blog moet hebben geplaatst, hebben [Eisers] in dit kort geding onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de berichtgeving van Foto [Y] door [Gedaagde] zelf op het weblog is geplaatst, zodat het deel van de vordering dat hierop betrekking heeft, wordt afgewezen.

Overige uitlatingen op internet

4.4. [Eisers] hebben voorts gevorderd dat [Gedaagde] alle onrechtmatige uitlatingen jegens hen verwijdert, verwijderd houdt en uit het cachegeheugen laat verwijderen. Geoordeeld wordt dat deze vordering onvoldoende bepaald en te ruim geformuleerd is, zodat deze niet kan worden toegewezen. Wel wordt aanleiding gezien [Gedaagde] erop te wijzen dat indien hij zou overgaan tot het plaatsen van nieuwe negatieve bericht¬geving over [Eisers] op internet en/of het doen van negatieve uitlatingen over [Eisers] in de media zonder voldoende feitelijke onderbouwing, hij het risico loopt dat deze uitlatingen mogelijk wederom als onrechtmatig jegens [Eisers] zullen worden aangemerkt en [Eisers] in dat geval mogelijk een nieuwe procedure tegen hem kunnen aanvangen.

Trouwfoto’s

4.5. Tussen partijen staat vast dat [Gedaagde] beschikt over de trouwfoto’s die hij op 22 juni 2012 in opdracht en voor rekening van [Eisers] heeft gemaakt. [Gedaagde] heeft niet, althans onvoldoende, aangevoerd om waarom hij niet gehouden zou zijn deze foto’s aan [Eisers] te leveren. [Eisers] hebben aangeboden het hiervoor overeengekomen bedrag van € 940,- inclusief BTW aan [Gedaagde] te voldoen en de rechtbank begrijpt de vordering om te bepalen dat de foto’s aan hen worden geleverd dan ook aldus, dat die levering geschiedt onder de overeengekomen voorwaarde dat [Eisers] de daarvoor overeengekomen vergoeding bij levering zullen voldoen. Dat [Eisers] gehouden zouden zijn alle overige door [Gedaagde] aan hen in rekening gebrachte bedragen – door hem als gevolg beschouwd van door [Gedaagde] aan [eiser 1] verweten onrechtmatig handelen – aan hem te voldoen, is door [Gedaagde] in de onderhavige procedure onvoldoende onderbouwd. De stellingen van [Gedaagde] geven, zo zij al juist zijn, ook geen voldoende grond voor het oordeel dat [Gedaagde] het leveren van de foto’s mag opschorten totdat ook de andere door hem in rekening gebrachte bedragen zijn voldaan.

Geoordeeld wordt dan ook dat [Gedaagde] de trouwfoto’s aan [Eisers] dient te leveren tegen betaling door [Eisers] van het bedrag van € 940,- . De door [Eisers] mede gevorderde dwangsom op de afgifte van de foto’s zal worden gematigd tot een bedrag van € 500,- per dag met een maximum van € 25.000,-.

4.6. [Gedaagde] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [Eisers] worden begroot op:

- dagvaarding € 106,09

- griffierecht 267,00

- salaris advocaat 816,00

Totaal € 1.189,09

4.7. De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt [Gedaagde] om:

a. binnen vierentwintig uur na heden de website onder de domeinnaam www.misdadig-dordrecht.com van het internet te verwijderen en verwijderd te houden;

b. binnen vierentwintig uur na heden de domeinnaam misdadig-dordrecht.com op te zeggen, met gelijktijdig afschrift van het verzoek aan de provider aan [Eisers];

c. binnen vierentwintig uur na heden bij elk van de exploitanten van de zoekmachines Google, MSN, Bing en Yahoo een verzoek in te dienen tot het verwijderen en verwijderd houden van de inhoud van de berichten op www.misdadig-dordrecht.com uit het cachegeheugen, met gelijktijdig afschrift van die verzoeken aan [Eisers],

5.2. veroordeelt [Gedaagde] om aan [Eisers] een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan de in 5.1 uitgesproken veroordelingen voldoet, tot een maximum van € 50.000,- is bereikt,

5.3. beveelt [Gedaagde] om binnen vierentwintig uur na heden de trouwfoto’s van [Eisers] aan hen af te geven, onder gelijktijdige betaling door [Eisers] van het bedrag van € 940,-,

5.4. veroordeelt [Gedaagde] om aan [Eisers] een dwangsom te betalen van € 500,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan de in 5.3 uitgesproken veroordeling voldoet, tot een maximum van € 25.000,- is bereikt,

5.5. veroordeelt [Gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van [Eisers] tot op heden begroot op € 1.189,00,

5.6. veroordeelt [Gedaagde] in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat [Gedaagde] niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak,

5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.P. Broeders en in het openbaar uitgesproken op 29 november 2012.?