Home

Rechtbank Dordrecht, 28-04-2010, BM7571, 85536 / FA RK 10-7273 en 85547 / FA RK 10-7278

Rechtbank Dordrecht, 28-04-2010, BM7571, 85536 / FA RK 10-7273 en 85547 / FA RK 10-7278

Gegevens

Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak
28 april 2010
Datum publicatie
15 juni 2010
ECLI
ECLI:NL:RBDOR:2010:BM7571
Zaaknummer
85536 / FA RK 10-7273 en 85547 / FA RK 10-7278

Inhoudsindicatie

De omzetting van een Haïtiaanse adoptie naar Nederlands recht heeft tot rechtsgevolg dat de familierechtelijke betrekking tussen de minderjarige en zijn verwanten worden verbroken. De biologische ouders moeten voor omzetting van de zwakke Haïtiaanse adoptie naar de sterke Nederlandse adoptie het verzoek tot omzetting niet tegenspreken. De moeder heeft ingestemd met de Haïtiaanse adoptie. Het blijkt niet dat moeder is geïnformeerd dat de omzetting van de adoptie naar Nederlands recht tot een sterke adoptie zal leiden. Uit de enkele toestemming van de interlandelijke adoptie kan niet worden afgeleid dat de moeder het verzoek tot omzetting niet tegenspreekt. Verzoekers worden in de gelegenheid gesteld om feiten en/of omstandigheden naar voren te brengen die de conclusie rechtvaardigen dat de moeder het verzoek tot omzetting niet tegenspreekt.

Uitspraak

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummers: 85536 / FA RK 10-7273 en 85547 / FA RK 10-7278

(tussen)beschikking van de enkelvoudige kamer van 28 april 2010

in de zaak van

[adoptiemoeder],

en

[adoptievader],

verzoekers, echtelieden,

beiden wonende te [adres],

advocaat mr. M. Koomen (Alkmaar).

1. Het procesverloop

De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende processtukken:

- het verzoekschrift van verzoekers, met bijlagen, ingekomen ter griffie op 15 februari 2010;

- het faxbericht van de advocaat van verzoekers, met bijlagen, ingekomen ter griffie op 30 maart 2010;

- het faxbericht van de advocaat van verzoekers, met bijlagen, ingekomen ter griffie op 31 maart 2010.

De mondelinge behandeling van deze zaak heeft plaatsgevonden op de terechtzitting met gesloten deuren van 1 april 2010.

Ter terechtzitting zijn verzoekers verschenen.

2. De vaststaande feiten

Op de datum van de indiening van het verzoekschrift is uit de overgelegde stukken het navolgende gebleken.

2.1. Verzoekers zijn op 09 augustus 1996 te Leerdam met elkaar gehuwd.

2.2. Uit het huwelijk van verzoekers zijn geen kinderen geboren. Verzoekers hebben reeds het kind [eerder adoptiekind] geadopteerd die thans acht jaar oud is. Dit kind draagt de geslachtsnaam van verzoeker.

2.3. Op 17 april 2004 is te Port-au-Prince, Haïti, geboren het thans nog minderjarige kind [adoptiekind], als zoon van [vader v.adoptiekind]. De identiteit van de biologische vader is onbekend gebleven.

2.4. Bij besluit van 26 augustus 2005, nr. B.K.A. 20051/0021, is door de Minister van Justitie aan verzoekers toestemming verleend tot opneming ter adoptie van een tweede buitenlands kind.

2.5. Verzoekers hebben blijken het overgelegde stuk Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, Haïti, met toestemming van de moeder de minderjarige naar het recht van Haïti geadopteerd.

2.6. Bij de adoptie naar het recht van Haïti kreeg de minderjarige de geslachtsnaam van verzoeker en werd zijn oorspronkelijke geslachtsnaam aan zijn voornaam toegevoegd.

2.7. De minderjarige heeft met het doel van adoptie zijn geboorteland mogen verlaten.

2.8. De minderjarige is sedert 7 februari 2008 ingeschreven op het adres van verzoekers en wordt sindsdien door hen verzorgd en opgevoed.

3. Het verzoek

3.1. Het verzoekschrift strekt primair tot een verklaring voor recht dat aan de voorwaarden voor erkenning van de adoptie is voldaan en dat het stuk Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince vatbaar is voor inschrijving in het desbetreffende register van de burgerlijke stand. Tevens wordt verzocht de in het bovengenoemde stuk vervatte adoptie door verzoekers van de minderjarige [aoptiekind] te Port-au-Prince (Haïti), om te zetten in een adoptie naar Nederlands recht.

3.2. Subsidiair wordt verzocht naar Nederlands recht uit te spreken de adoptie door verzoekers van [adoptiekind] voornoemd.

3.3. Verzoekers hebben tevens, primair en subsidiair, verzocht te verstaan dat verzoekers hebben verklaard dat de minderjarige de geslachtsnaam van verzoeker zal behouden, opdat naar Nederlands recht de volledige namen van de minderjarige zullen –blijven- luiden: [adoptiekind] [geslachtsnaam].

4. De beoordeling

4.1. Erkenning van de adoptie

De rechtbank stelt vast dat de beslissing, zoals vervat in het overgelegde Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, Haïti, waarbij de minderjarige [adoptiekind] door verzoekers naar het recht van Haïti is geadopteerd, voldoet aan de voorwaarden voor erkenning als bedoeld in artikel 7 eerste lid onder a, b en c van de Wet conflictenrecht adoptie.

Gelet op de laatste zin van het tweede lid van dit artikel is de procedure van artikel 1:26 Burgerlijk Wetboek toepasselijk en zal de rechtbank derhalve voor recht verklaren dat het voormelde stuk Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, Haïti, vatbaar is voor inschrijving in het desbetreffende register van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

De rechtbank gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ’s-Gravenhage het aan deze beschikking aangehechte en gewaarmerkt afschrift van de akte van geboorte van de minderjarige op grond van artikel 25 lid 2 boek 1 Burgerlijk Wetboek in te schrijven in het register van geboorten van de gemeente ’s-Gravenhage.

4.2. Omzetting van de adoptie

Artikel 8 lid 2 van de Wet Conflictenrecht Adoptie bepaalt dat als de adoptie in de staat waar zij plaatsvond niet tot gevolg heeft dat voordien bestaande familierechtelijke betrekkingen worden verbroken, de adoptie dat gevolg ook in Nederland mist. Zoals verzoekers opmerken heeft de adoptie naar Haïtiaans recht niet tot rechtsgevolg dat de familierechtelijke betrekkingen tussen de minderjarige en zijn verwanten zijn verbroken. In dat geval biedt artikel 9 van de Wet Conflictenrecht Adoptie de mogelijkheid een verzoek tot omzetting in een adoptie naar Nederlands recht in te dienen, zoals verzoekers ook hebben gedaan.

Verzoekers wijzen erop dat de minderjarige pas na omzetting van rechtswege de Nederlandse nationaliteit zal verkrijgen. Daarom hebben zij belang bij toewijzing van hun verzoek.

Een voorwaarde voor toewijzing van het verzoek tot omzetting is dat geen der ouders het verzoek tegenspreekt (artikel 11 lid 2 Haags adoptieverdrag jo artikel 1:228 lid 1 sub d BW).

Uit de stukken in het dossier blijkt dat de biologische moeder de zorg over de minderjarige heeft toevertrouwd aan de Maison de l’Esperance (op 9 juni 2005) vanwege economische redenen. Zij heeft voorts op 5 april 2006 ingestemd met het verzoek tot de adoptie naar Haïtiaans recht van verzoekers, omdat zij zelf niet in zijn behoeften kan voorzien. De moeder heeft dus in ieder geval toestemming gegeven voor een adoptie naar Haïtiaans recht, dus zonder verbreking van de familierechtelijke banden.

Uit het dossier blijkt niet dat de moeder is geïnformeerd over de mogelijkheid dat de adoptie uiteindelijk (in Nederland) tot een sterke adoptie zou kunnen leiden. Wat men niet weet kan men niet tegenspreken. Daarom kan uit de enkele toestemming voor de interlandelijke adoptie niet worden afgeleid dat de moeder het verzoek tot omzetting niet tegenspreekt. Dit is anders als verzoekers aannemelijk maken dat de hier bedoelde voorlichting wel heeft plaatsgevonden.

Namens verzoekers is gewezen op artikel 11 van de wet tot Uitvoering van het Haags Adoptieverdrag. Uit het Haags adoptieverdrag blijkt dat de betrokkenen in het land van herkomst moeten zijn voorgelicht “met name over de vraag of adoptie zal leiden tot de beëindiging van rechtsbetrekkingen tussen het kind en zijn familie van herkomst” (artikel 4 sub c verdrag). In dit geval kan er echter niet vanuit worden gegaan dat die voorlichting is gegeven. Haïti is immers juist geen partij bij dit verdrag.

Namens verzoekers is voorts gewezen op artikel 16 van een concept tekst voor een nieuwe Haïtiaanse adoptiewet. Die bepaling maakt een onderscheid tussen een zwakke adoptie (“simple”) en een sterke adoptie (“full”) en bepaalt dat een internationale adoptie sterk is. Dit is echter nog geen aangenomen wetgeving.

Verzoekers hebben meegedeeld dat de (Zwitserse) directrice van het tehuis waar de minderjarige verbleef benaderbaar is. Mogelijk dat het kindertehuis, Wereldkinderen en/of pater [naam pater] relevante informatie kunnen verstrekken, aldus verzoekers.

De rechtbank zal verzoekers in de gelegenheid stellen om feiten en/of omstandigheden naar voren te brengen die de conclusie rechtvaardigen dat de moeder het verzoek tot omzetting niet tegenspreekt; dan wel sprake is van feiten en/of omstandigheden op grond waarvan aan dit vereiste voorbij moet worden gegaan (vgl. artikel 1:228 lid 2 BW).

Aan de overige vereisten voor omzetting is voldaan.

De minderjarige heeft immers zijn gewone verblijfplaats in Nederland, hij is voor permanent verblijf in Nederland toegelaten. Voorts is de (omzetting in een sterke) adoptie in het kennelijk belang van de minderjarige, nu hij reeds geruime tijd niet meer bij zijn biologische ouders verblijft en hij van hen niks meer te verwachten heeft. Tenslotte is ook voldaan aan het vereiste van minderjarigheid op de dag van indiening van het verzoek (tot omzetting).

De zaak zal worden aangehouden tot de schriftelijke rol familiezaken van vrijdag 25 juni 2010.

4.3. De voornaamswijziging

Het verzoek tot voornaamwijziging van de minderjarige zal worden toegewezen.

4.4. De geslachtsnaam van de minderjarige

Verzoekers hebben gezamenlijk verklaard dat de minderjarige de geslachtsnaam van verzoeker [geslachtsnaam] zal hebben. De minderjarige zal, gelet op het bepaalde in artikel 5 lid 3, boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, derhalve de geslachtsnaam [geslachtsnaam] dragen.

Een beslissing hierover van de rechtbank kan achterwege blijven, niettemin zal de rechtbank hieronder verstaan dat de minderjarige de geslachtsnaam [geslachtsnaam] zal hebben.

5. De beslissing

De rechtbank:

verklaart voor recht dat de beslissing zoals vervat in het stuk Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince waarbij de minderjarige [adoptiekind], geboren op 17 april 2004 te Port-au-Prince, Haïti, als zoon van [vader v.adoptiekind] door [adoptiemoeder] en [adoptievader], beiden wonende te [adres], is geadopteerd naar het recht van Haïti, vatbaar is voor inschrijving in het desbetreffende register van de burgerlijke stand;

gelast de voornaamswijziging van de minderjarige in: [adoptiekind];

verstaat de voormelde minderjarige de geslachtsnaam [geslachtsnaam] zal hebben zodat zijn volledige naam zal luiden: [adoptiekind] [geslachtsnaam];

gelast inschrijving in het register van geboorten van de gemeente ’s-Gravenhage van de aan deze beschikking aangehechte en gewaarmerkte akte van geboorte van de minderjarige [adoptiekind], geboren op 17 april 2004 te Port-au-Prince, Haïti;

gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand te ‘s-Gravenhage een latere vermelding van de adoptie en voornaamwijziging aan de daarvoor in aanmerking komende akte toe te voegen;

houdt iedere overige beslissing aan;

verwijst de zaak naar de schriftelijke rol familiezaken van vrijdag 25 juni 2010 voor het overleggen van stukken door verzoekers.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.J.M. Diekman, rechter tevens kinderrechter, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van woensdag 28 april 2010.