Home

Rechtbank Den Haag, 20-09-2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:10771, C/09/634476 / JE RK 22-1829

Rechtbank Den Haag, 20-09-2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:10771, C/09/634476 / JE RK 22-1829

Gegevens

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
20 september 2022
Datum publicatie
1 december 2022
ECLI
ECLI:NL:RBDHA:2022:10771
Zaaknummer
C/09/634476 / JE RK 22-1829

Inhoudsindicatie

Ondertoezichtstelling en nieuwe machtiging tot uithuisplaatsing in een gesloten accommodatie voor jeugdhulp;

De minderjarige heeft de afgelopen tijd een positieve ontwikkeling doorgemaakt en is gemotiveerd om te werken aan haar toekomst. In dat kader acht de kinderrechter plaatsing bij de Studio’s als een passende vervolgplek voor de minderjarige.

Uitspraak

Team Jeugd- en Zorgrecht

Zaaksgegevens: C/09/634476 / JE RK 22-1829

Datum uitspraak: 20 september 2022

Ondertoezichtstelling en nieuwe machtiging tot uithuisplaatsing in een gesloten accommodatie voor jeugdhulp

in de zaak naar aanleiding van het op 31 augustus 2022 ingekomen verzoekschrift van:

hierna te noemen: de Raad,

betreffende:

hierna te noemen: [minderjarige]

bijgestaan door advocaat: mr. C.M.H. Revis te ’s-Gravenhage.

De kinderrechter merkt als belanghebbenden aan:

hierna te noemen: de vader,

zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland,

hierna te noemen: de moeder,

wonende te [woonplaats]

hierna te noemen: de gecertificeerde instelling.

Het procesverloop

De kinderrechter heeft kennisgenomen van de stukken, waaronder:

- het verzoekschrift met bijlagen, waaronder het raadsrapport d.d. 7 september 2022;

- de instemmingsverklaring d.d. 15 september 2022 van een gedragswetenschapper als

bedoeld in artikel 6.1.2, zesde lid, van de Jeugdwet, die de jeugdige met het oog daarop kort

tevoren heeft onderzocht.

Op 20 september 2022 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld. Daarbij zijn verschenen:

- mevrouw [vertegenwoordiger van de raad] namens de Raad;

- mevrouw [vertegenwoordiger van de GI] namens de gecertificeerde instelling;

- [minderjarige] bijgestaan door haar advocaat.

De vader en de moeder zijn, hoewel daartoe behoorlijk opgeroepen, niet ter zitting verschenen.

Voorafgaand aan de zitting is [minderjarige] door de kinderrechter in raadkamer gehoord, in het bijzijn van haar advocaat.

Feiten

- Het huwelijk van de vader en de moeder is door echtscheiding ontbonden.

- De vader en de moeder zijn gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag.

- [minderjarige] verblijft feitelijk in een gesloten accommodatie voor jeugdhulp, te weten bij [verblijfplaats]

- De kinderrechter in deze rechtbank heeft bij beschikking van 14 juli 2022 [minderjarige] voorlopig onder toezicht gesteld van 15 juli 2022 tot 23 september 2022.

- Bij beschikking van 10 augustus 2022 heeft de kinderrechter een machtiging verleend om [minderjarige] in een gesloten accommodatie voor jeugdhulp te doen opnemen en te doen verblijven van 12 augustus 2022 tot 23 september 2022.

De kinderrechter in deze rechtbank heeft de Raad voor Rechtsbijstand gelast een advocaat aan [minderjarige] toe te voegen.

Verzoek en verweer

Het verzoek strekt tot ondertoezichtstelling van [minderjarige] tot aan haar meerderjarigheid, te weten tot [geboortedag] 2023, en tot machtiging om [minderjarige] te doen opnemen en te doen verblijven in een gesloten accommodatie voor jeugdhulp voor de periode van drie maanden. Ter zitting heeft de Raad het verzoek gewijzigd, in die zin dat wordt verzocht om een machtiging gesloten plaatsing voor de duur van zes maanden.

De Raad heeft het verzoek als volgt gemotiveerd. Er zijn ernstige zorgen over de ontwikkeling en de veiligheid van [minderjarige] . Zij is een kwetsbaar, beïnvloedbaar en zelfbepalend meisje. Sinds juli jl. verblijft zij op een gesloten groep van [verblijfplaats] Hiervoor is zij ruim één maand vermist geweest, waardoor er ernstige zorgen waren om haar acute veiligheid. Er is sprake van zelfbepalend, beïnvloedbaar en risicovol gedrag. Daarnaast is er sprake van systemische problematiek. De Raad heeft ter zitting naar voren gebracht dat [minderjarige] de afgelopen tijd een positieve ontwikkeling heeft laten zien op de gesloten groep van [verblijfplaats] Zij houdt zich aan de afspraken, is leerbaar gebleken en is gemotiveerd om te werken aan zichzelf. Ter zitting heeft de Raad vernomen dat er plek is voor [minderjarige] bij de [beoogde verblijfplaats] . Hiervoor is een gesloten machtiging noodzakelijk. De Raad acht een plaatsing bij de [beoogde verblijfplaats] in het belang van [minderjarige] nu zij daar de begeleiding, kaders en begrenzing krijgt die zij nodig heeft. Tevens biedt dit gelegenheid om te werken aan zelfstandigheid. De Raad meent dat het in het belang van [minderjarige] is als de machtiging gesloten wordt verleend voor zes maanden, omdat er dan niet binnenkort weer een zitting hoeft plaats te vinden en er duidelijkheid is over het te volgen traject. De komende tijd moet gestart worden met individuele hulpverlening voor [minderjarige] en systemische hulpverlening voor het gezin. De Raad geeft verder aan dat een psychologisch onderzoek helpend kan zijn voor [minderjarige] zodat zij kan leren waar haar gedrag vandaan komt en hoe zij hiermee om moet gaan. Om dit alles in goede banen te leiden is de betrokkenheid van een jeugdbeschermer noodzakelijk. Daarnaast kan de jeugdbeschermer [minderjarige] begeleiden in de richting van volwassenheid.

De gecertificeerde instelling onderschrijft de zorgen en het verzoek van de Raad. Er is plek voor [minderjarige] bij de [beoogde verblijfplaats] . Voor plaatsing bij de [beoogde verblijfplaats] is een gesloten machtiging noodzakelijk. Ze werken met verschillende fasen, waarbij [minderjarige] steeds meer vrijheden krijgt wanneer zij zich goed gedraagt. De gecertificeerde instelling meent dat dit de meest passende plek is voor [minderjarige] omdat zij is afgewezen voor een open plek omdat er teveel risico bestaat dat zij terugvalt in oude patronen. De laatste tijd laat [minderjarige] een positieve ontwikkeling zien en het is belangrijk dat de stijgende lijn zich voortzet. De komende tijd moet gekeken worden naar systemische hulpverlening voor [minderjarige] en de moeder. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat beiden zich daarover openstellen.

Door en namens [minderjarige] is ingestemd met het verzochte. [minderjarige] staat achter de plaatsing bij de [beoogde verblijfplaats] . Hier krijgt zij de begeleiding die ze nodig heeft en kan ze werken aan zelfstandigheid. [minderjarige] heeft een baan gevonden en wil in februari starten met een opleiding. Zij begrijpt dat een gesloten machtiging noodzakelijk is om de plaatsing bij de [beoogde verblijfplaats] te realiseren.

Beoordeling

Beslissing