Home

Rechtbank Den Haag, 01-02-2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:907, C/09/489559 / HA ZA 15-641

Rechtbank Den Haag, 01-02-2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:907, C/09/489559 / HA ZA 15-641

Gegevens

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
1 februari 2017
Datum publicatie
6 februari 2017
ECLI
ECLI:NL:RBDHA:2017:907
Zaaknummer
C/09/489559 / HA ZA 15-641

Inhoudsindicatie

Merkenrecht - Inbreuk in de zin van artikel 9 lid 1 sub b UMVo - Gemiddelde consument en aandachtsniveau - Overeenstemming merk en teken - Soortgelijkheid waren en diensten - Gevaar voor verwarring - Handelsnaamrecht

Uitspraak

vonnis

Team handel

Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/489559 / HA ZA 15-641

Vonnis van 1 februari 2017

in de zaak van

de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

  1. INNOVATIE PSYCHOLOGISCHE PSYCHIATRISCHE ZORG B.V.,

  2. KARIFY B.V.,

beide gevestigd te Utrecht,

eiseressen,

advocaat mr. M.C.S. de Boer te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CARIPHY B.V.,

gevestigd te Venlo,

gedaagde,

advocaat mr. N.D.L. Bennink te Enschede.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk IPPZ c.s. (in vrouwelijk enkelvoud) en gedaagde zalCariphy genoemd worden. Waar nodig zullen eiseressen afzonderlijk worden aangeduid als IPPZ en Karify. De zaak is voor partijen behandeld door hun advocaten voornoemd.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

de dagvaarding van 18 mei 2015, met producties 1 tot en met 16;

-

de conclusie van antwoord van 9 september 2015, met producties 1 tot en met 7;

-

het tussenvonnis van 7 oktober 2015 waarbij een comparitie van partijen is bevolen;

-

de op 4 november 2015 ingekomen aanvullende productie 17 (proceskostenoverzicht ex artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)) van IPPZ c.s.;

-

de op 4 november 2015 ingekomen aanvullende producties 8 en 9 (waaronder een proceskostenoverzicht ex artikel 1019h Rv) van Cariphy;

-

de op 17 november 2015 ingekomen aanvullende productie 18 van IPPZ c.s.;

-

de op 17 november 2015 ingekomen aangepaste productie 9 (proceskostenoverzicht) van Cariphy;

-

het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 19 november 2015;

-

het emailbericht van 2 december 2015 van mr. Bennink met opmerkingen over het buiten aanwezigheid van partijen opgemaakte proces-verbaal van de comparitie van partijen;

-

de brief van 11 december 2015 van mr. De Boer met opmerkingen over (voornoemd emailbericht van mr. Bennink ten aanzien van) het buiten aanwezigheid van partijen opgemaakte proces-verbaal van de comparitie van partijen.

1.2.

Bij gelegenheid van de comparitie van partijen is de laat door IPPZ c.s. ingediende productie 18 toegelaten, nu Cariphy door overlegging van deze productie – mede gelet op de daarvoor door IPPZ c.s. opgegeven reden – niet in haar belangen wordt geschaad. IPPZ c.s. heeft daarna bij diezelfde gelegenheid (mondeling) de grondslag van haar vorderingen vermeerderd door, gebaseerd op diezelfde productie, naast merkinbreuk op de al aangevoerde gronden (ook) merkinbreuk op niet eerder aangevoerde gronden aan die vorderingen ten grondslag te leggen. Daartegen heeft Cariphy bezwaar gemaakt. De rechtbank heeft de vermeerdering van de grondslag van de vorderingen wegens strijd met een goede procesorde niet toegestaan.

1.3.

Vonnis is nader bepaald op heden.

2 De feiten

2.1.

IPPZ c.s. is actief op het gebied van softwareontwikkeling en advies in onder meer de zorgsector. Karify is een volle dochteronderneming van IPPZ en is opgericht op 28 augustus 2013.

2.2.

IPPZ c.s. brengt onder de merknaam KARIFY software op de markt waarmee zorgverleners online met de patiënt kunnen communiceren en zorg op maat kunnen verlenen, waaronder met kant en klare behandelmodules (hierna: de Karify-software). Gebruikers van de Karify-software zijn onder andere gezondheidscentra, ziekenhuizen, GGZ-instellingen, zelfstandige psychologen, therapeuten, huisartsen, diëtisten en fysiotherapeuten. Op de website van IPPZ wordt de Karify-software als volgt omschreven:

“Karify is patiënt-relatiemanagement software (PRM) voor zorgverleners voor online communicatie en zorg op maat.Karify helpt patiënten in hun gezondheidsmanagement, doordat zij medische gegevens kunnen opslaan, organiseren en verspreiden en contact kunnen leggen met hulpverleners.

Patiënten ontvangen door Healthspaces zorg op maat en vinden aanbod en diensten sneller. Karify maakt het voor uw organisatie mogelijk zorgprocessen anders vorm te geven en e-health eenvoudig te verweven met bestaande zorg. Met Karify bespaart uw organisatie tijd en verbetert u efficiëntie en de service naar de patiënt.

Bent u een gezondheidscentrum, ziekenhuis, GGZ-Instelling, zelfstandig psycholoog, therapeut, huisarts, diëtiste of fysiotherapeut dan is Karify voor u. Kies het plan dat past bij uw organisatie voor het maken en aanbieden van zorg vanuit uw eigen Healthspace(s).

2.3.

IPPZ is houdster van onder meer de volgende merkregistraties:

-

het Benelux woordmerk KARIFY, gedeponeerd op 6 september 2012, ingeschreven onder nummer 0925311,

-

het Benelux beeld/woordmerk , gedeponeerd op 11 januari 2013, ingeschreven onder nummer 0931471,

- het Uniewoordmerk KARIFY, ingeschreven op 12 april 2013 onder nummer 1165056 (op basis van een internationale registratie via WIPO met aanduiding van onder meer de Europese Unie),

- het Uniebeeld/woordmerk , ingediend op 21 mei 2014 en ingeschreven op 24 oktober 2014 onder nummer 012894309,

(hierna: de merken), alle ingeschreven voor (het ontwikkelen van) software (klassen 9 en 42), telecommunicatie (klasse 38) en medische dienstverlening (klasse 44).

2.4.

IPPZ c.s. gebruikt de merken van IPPZ onder meer op de hierna afgebeelde wijze:

Cariphy

2.5.

Cariphy is opgericht op 25 maart 2013. Zij brengt onder het merk CARIPHY software op de markt voor de health en fitness branche (hierna: de Cariphy-software). De Cariphy-software biedt aan professionals binnen die branche (personal trainers, sportschoolhouders en eerstelijns fysiotherapeuten) oefeningen met trainingsschema’s ten behoeve van de instructie en begeleiding van de cliënten en cliënt- en agendabeheer, in de toekomst mogelijk nog uit te breiden met onder meer voedingsschema’s. Op de website van Cariphy wordt het volgende over de Cariphy-software geschreven:

“Bij Cariphy geloven we in een gelukkig en gezond leven voor iedereen. Daarom bieden we tools die het voor health en fitness professionals mogelijk maken om hun klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Het Cariphy team werkt zich elke dag in het zweet om te begrijpen hoe health en fitness professionals het prettigst werken. In de toekomst wil Cariphy het meest complete softwarepakket voor health en fitness professionals kunnen bieden.

Cariphy maakt het voor health en fitness professionals mogelijk om makkelijk en efficiënt te werken. Onze software is ontwikkeld door een team van (medisch) personal trainers, fysiotherapeuten en voedingsdeskundigen.

2.6.

Cariphy is houdster van onder meer het Uniewoordmerk CARIPHY, ingediend op 28 augustus 2013 en ingeschreven op 6 januari 2014 onder nummer 012095428 voor onder meer (het ontwikkelen van) software (klassen 9 en 42) en medische dienstverlening (klasse 44).

2.7.

Cariphy gebruikt haar woordmerk onder meer op de volgende wijze:

Het geschil

2.8.

Op 23 juni 2014 heeft IPPZ Cariphy doen sommeren de inbreuk op het merk KARIFY te staken. Cariphy heeft het gebruik van haar merk niet gestaakt.

2.9.

Op 6 augustus 2014 heeft IPPZ bij het toenmalige Bureau voor de Harmonisering van de Interne Markt (BHIM), thans EUIPO, een nietigheidsprocedure tegen de inschrijving van het Uniewoordmerk CARIPHY ingezet op basis van haar oudere Benelux woordmerk KARIFY. De vordering is bij beslissing van 1 oktober 2015 afgewezen omdat IPPZ niet (tijdig) een Engelse vertaling van een door haar overgelegd Kamer van Koophandel-uittreksel had ingediend. IPPZ is van deze beslissing in beroep gegaan.

3 De vorderingen en het verweer

3.1.

IPPZ c.s. vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

I. Cariphy zal verbieden, binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis, de naam CARIPHY, en iedere andere met het merk KARIFY van IPPZ overeenstemmende naam, te gebruiken ter aanduiding van waren en diensten gericht op zorgaanbieders, met inbegrip van fysiotherapeuten, in alle lidstaten van de Europese Unie, althans in de Benelux;

Cariphy zal verbieden, binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis, de naam CARIPHY, en iedere andere met het merk KARIFY van IPPZ overeenstemmende naam, te gebruiken als handelsnaam voor haar onderneming;

Cariphy zal veroordelen, binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis, haar statutaire naam zodanig te wijzigen dat de naam CARIPHY, of enige andere met het merk KARIFY van IPPZ overeenstemmende naam, geen deel meer uitmaakt van haar statutaire naam;

Cariphy zal veroordelen tot betaling aan IPPZ c.s. van een dwangsom van € 5.000,- per overtreding, en van € 500,- per dag dat een overtreding voortduurt, van de hiervoor onder I, II en III gevorderde verboden c.q. veroordeling;

Cariphy zal veroordelen tot vergoeding van de schade die IPPZ c.s. heeft geleden als gevolg van de inbreuk op de merk- c.q. handelsnaamrechten van IPPZ c.s., welke schade nader opgemaakt zal worden bij staat en te vereffenen volgens de wet;

Cariphy zal veroordelen in de volledige kosten van deze procedure als bedoeld in artikel 1019h Rv.

3.2.

IPPZ c.s. legt aan het gevorderde ten grondslag dat Cariphy gebruik maakt van de aanduiding CARIPHY (hierna: het teken), welk teken in sterke mate overeenstemt met het woord KARIFY in de merken, voor het aanbieden van waren/diensten die – in elk geval deels – soortgelijk zijn aan de waren/diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven zodat, mede in aanmerking genomen de sterke onderscheidingskracht van de merken en de in elk geval voor wat betreft de fysiotherapeuten overlappende doelgroep van de beide software-producten, bij het in aanmerking komende publiek (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Cariphy maakt aldus inbreuk op de merken van IPPZ in de zin van artikel 9 lid 1 onder b GMVo1 en artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE2. Tevens drijft Cariphy haar onderneming onder een handelsnaam die op verwarringwekkende wijze overeenstemt met de handelsnaam Karify, respectievelijk met de merken van IPPZ. Aldus handelt Cariphy ook in strijd met artikel 5, respectievelijk artikel 5a van de Handelsnaamwet (Hnw) en daarmee onrechtmatig jegens IPPZ c.s.

3.3.

Cariphy voert gemotiveerd verweer.

3.3.1.

Cariphy bestrijdt dat sprake is van merkinbreuk. Cariphy heeft tegen de daarop gegronde vorderingen van IPPZ c.s. ingebracht dat door het gebruik van het teken bij het in aanmerking komende publiek geen verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met de merken, nu geen overeenstemming bestaat tussen het teken en de merken, de Cariphy-software en de Karify-software mede vanwege de verschillen in functionaliteit totaal verschillende producten zijn en Cariphy enerzijds en IPPZ c.s. anderzijds zich op verschillende doelgroepen (consumenten en professionals buiten de medische sector respectievelijk zorgverleners) richten, waarbij ook in aanmerking moet worden genomen dat de merken geen sterke onderscheidingskracht hebben en dat het relevante publiek van complexe software een hoog aandachtsniveau zal hebben.

3.3.2.

Cariphy bestrijdt ook dat sprake is van inbreuk op de handelsnaamrechten van IPPZ c.s. Van een handelen in strijd met artikel 5 Hnw is volgens haar geen sprake nu IPPZ geen onderneming drijft onder de naam KARIFY en Cariphy oudere handelsnaamrechten heeft dan Karify. Voor wat betreft het gestelde handelen in strijd met artikel 5a Hnw beroept Cariphy zich op de door haar gevoerde verweren ten aanzien van de gestelde merkinbreuk.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

5 De beslissing