Home

Rechtbank Den Haag, 04-02-2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:2526, C-09-476895 - KG ZA 14-1337

Rechtbank Den Haag, 04-02-2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:2526, C-09-476895 - KG ZA 14-1337

Gegevens

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
4 februari 2015
Datum publicatie
27 maart 2015
ECLI
ECLI:NL:RBDHA:2015:2526
Zaaknummer
C-09-476895 - KG ZA 14-1337

Inhoudsindicatie

Kort geding. Aanbesteding. Vorderingen afgewezen. Geen ontoelaatbare wijziging van de gunningscriteria en geen sprake van zodanig verholen kenbaar gemaakt gunningscriterium dat van een inschrijver niet verwacht kon worden dat zij hiervan kennis nam.

Uitspraak

Team Handel - voorzieningenrechter

zaak- / rolnummer: C/09/476895 / KG ZA 14-1337

Vonnis in kort geding van 4 februari 2015

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Concorde Group B.V.,

gevestigd te Amstelveen,

eiseres,

advocaten mrs. P.F.C. Heemskerk en J.M.E. Yilmaz te Utrecht,

tegen:

de publiekrechtelijke rechtspersoon

de Staat der Nederlanden (het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Immigratie- en naturalisatiedienst),

zetelend te Den Haag,

gedaagde,

advocaat mr. D. Wolters Rückert te Den Haag,

waarin is tussengekomen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Manpowergroup Solutions B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

advocaat mr. D.J.L. van Ee.

Partijen worden hierna respectievelijk aangeduid als ‘Concorde’, ‘de IND’ en ‘Manpower’.

1 Het incident tot tussenkomst dan wel voeging

Manpower heeft gevorderd te mogen tussenkomen in de procedure tussen Concorde en de IND, althans zich te mogen voegen aan de zijde van de IND. Ter zitting van 21 januari 2015 hebben Concorde en de IND verklaard geen bezwaar te hebben tegen de tussenkomst. Manpower is vervolgens toegelaten als tussenkomende partij, aangezien zij aannemelijk heeft gemaakt dat zij daarbij voldoende belang heeft. Voorts is niet gebleken dat de toewijzing van de gevorderde tussenkomst in de weg staat aan de vereiste spoed bij dit kort geding en de goede procesorde in het algemeen.

2 De feiten

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 21 januari 2015 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

2.1.

De IND is een openbare aanbestedingsprocedure gestart met betrekking tot de bemiddeling in en de uitvoering van tolkdiensten (hierna: de opdracht), ten behoeve van diverse ministeries en dienstonderdelen (hierna: de afnemers). De opdracht bestaat uit twee percelen. In perceel 1 (ook: P1) zijn afnemers opgenomen waar (bijzondere) opsporingsdiensten deel van uitmaken. In perceel 2 (ook: P2) zijn afnemers opgenomen die hun werkzaamheden verrichten in de vreemdelingenketen. Ten behoeve van deze aanbesteding zijn een beschrijvend document en vier nota’s van inlichtingen opgesteld.

2.2.

Het gunningscriterium in de aanbesteding is de economisch meest voordelige inschrijving, waarbij het subgunningscriterium kwaliteit voor 70% meetelt en het subgunningscriterium prijs voor 30%.

2.3.

Het beschrijvend document versie 1.0 uit juli 2014 vermeldt, voor zover hier van belang:

“(…)

4 Gunningscriterium

(…)

4.2.2.

4.2.2. Criterium prijs

Bijlage C2 – Reactieformulier gunningscriteria, criterium prijs P1 en/of bijlage C2 – Reactieformulier gunningscriteria, criterium prijs P2 dient door de Inschrijver gebruikt te worden voor het opgeven van de gevraagde tarieven en de indexeringspercentages.

Inschrijver dient in de vrije invoervelden (in het lichtgeel):

de drie tarieven op te geven voor de bemiddeling van de tolkdiensten,

de zes tarieven op te geven voor de verschillende taalgroepen van telefonische of persoonlijke tolkdiensten;

de indexeringspercentages op te geven voor zowel de bemiddelingstarieven als de tolkvergoeding.

Bij het opgeven van de verschillende tarieven en indexeringspercentages dient de Inschrijver zich te houden aan de volgende voorwaarden:

(…)

(…)

het onderlinge verschil tussen de tolkvergoeding (per minuut) voor de uitvoering van telefonische tolkdiensten en de tolkvergoeding (per minuut) voor de uitvoering van persoonlijke tolkdiensten mag bij dezelfde taalgroepen niet groter zijn dan 15%;

De indexeringspercentages zijn niet lager dan 1% of hoger dan 4%

(…)

(…)”

2.4.

Als bijlage C2 bij het beschrijvend document versie 1.0 zijn twee formulieren gevoegd (Reactieformulier gunningscriteria, criterium prijs P1 en Reactieformulier gunningscriteria, criterium prijs P2), waarop inschrijvers per perceel de bemiddelingstarieven en de tolkvergoeding die zij in rekening brengen moeten invullen. Ten aanzien van de tolkvergoeding is een onderscheid gemaakt tussen telefonische tolkdiensten en persoonlijke tolkdiensten en vervolgens per groep een onderscheid tussen verschillende taalgroepen.

2.5.

In de tweede nota van inlichtingen staat, voor zover nu relevant, het volgende vermeld:

“(…)

1. Inleiding

12 september 2014 – Nota van Inlichtingen 2.0

Bijgaand treft u Nota van Inlichtingen 2.0 aan.

De vragen die aanvullend gesteld zijn ten opzichte van de versie 1.0, staan opgenomen in blok 7 vragen tweede ronde, inclusief de beantwoording van die vragen.

(…)

U treft bij deze Nota van Inlichtingen de volgende gewijzigde documenten aan:

- Beschrijvend document 2014-003 V3.0

- Bijlage C2 – Reactieformulier gunningscriteria – criterium prijs P1 V2.0

- Bijlage C2 – Reactieformulier gunningscriteria – criterium prijs P2 V2.0

- (…)

(…)

De overige documenten blijven ongewijzigd. Tevens is er geen gelegenheid meer om vragen te stellen.

Uw Inschrijving baseert u dus op de documenten met het hoogste versienummer.

4 september 2014 – Nota van Inlichtingen 1.0

In deze Nota van Inlichtingen zijn alle gestelde vragen opgenomen en treft u de beantwoording aan. Op grond van de gestelde vragen en de gegeven antwoorden zijn in diverse gepubliceerde aanbestedingsdocumenten aanpassingen aangebracht. De gewijzigde documenten treft u als bijlagen aan, allen met de vermelding V2.0 en zij vervangen de eerder gepubliceerde documenten. Alle andere gepubliceerde aanbestedingsdocumenten blijven ongewijzigd van toepassing.

(…)

De Aanbestedende dienst heeft in drie documenten tekst laten vervallen en een gewijzigde tekst aangebracht:

1. Vervangende tekst voor het Beschrijvend document

In het Beschrijvend document vervalt bij paragraaf 4.2.2. de laatste alinea:

(…)

De onderstaande tekst is daarvoor in de plaats gekomen:

(…)

2 Vervangende tekst voor OVK-bijlage 1 – Programma van Eisen P2

In het programma van eisen vervalt de volgende tekst in paragraaf 3.1:

(…)

De onderstaande tekst is daarvoor in de plaats gekomen:

(…)

3 Vervangende tekst voor Bijlage G – Toelichting afnemers tolkdiensten V2.0

3 Het geschil

4 De beoordeling van het geschil

5 De beslissing