Home

Rechtbank Den Haag, 16-07-2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:8563, C-09-444383 - HA ZA 13-652

Rechtbank Den Haag, 16-07-2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:8563, C-09-444383 - HA ZA 13-652

Gegevens

Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak
16 juli 2014
Datum publicatie
29 juli 2014
ECLI
ECLI:NL:RBDHA:2014:8563
Zaaknummer
C-09-444383 - HA ZA 13-652

Inhoudsindicatie

Geschil over privegebruik zakelijke creditcard door bestuurder en terugbetaling van twee leningen.

Uitspraak

vonnis

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/444383 / HA ZA 13-652

Vonnis van 16 juli 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

P&B DIENSTEN B.V.,

gevestigd te Apeldoorn,

eiseres,

advocaat mr. D.J.L.P. Oomens te Leiden,

tegen

1 [A],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

advocaat mr. M.R. Maathuis te Amsterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GABION!BEHEER B.V.,

gevestigd te Wassenaar,

gedaagde sub 2,

niet verschenen,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GABION!HOLDING B.V.,

gevestigd te Wassenaar,

gedaagde sub 3,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna P&B Diensten, [A], Gabion!Beheer en Gabion!Holding genoemd worden. Gedaagden hierna gezamenlijk worden aangeduid als [A] c.s.

1 Het verdere verloop van de procedure

1.1.

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit de volgende stukken:

- de inleidende dagvaarding van 31 mei 2013, met producties,

- de incidentele conclusie tot verwijzing van de zijde van [A], met producties,

- de conclusie van antwoord in het incident tot verwijzing, met producties,

- het vonnis in incident van 2 oktober 2013,

- de incidentele conclusie van de zijde van [A],

- de akte overlegging producties van de zijde van [A],

- de conclusie van antwoord in het incident tot afgifte van bewijsmiddelen, met producties,

- het vonnis in incident van 8 januari 2014,

- de conclusie van antwoord,

- het tussenvonnis van 5 maart 2014, waarbij een comparitie van partijen is gelast,

- het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 15 april 2014 en de daarin genoemde stukken,

- de brief van mr. Oomens van 25 april 2014,

- de brief van mr. Maathuis van 14 mei 2014, en

- de rolbeslissing van 28 mei 2014 en de daarin genoemde e-mailcorrespondentie.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Mevrouw [B] (hierna: [B]) is enig aandeelhouder en bestuurder van Buja Holding B.V. (hierna: Buja Holding). Buja Holding is op haar beurt enig aandeelhouder en bestuurder van P&B Detachering Beheer B.V. (hierna: P&B Detachering), dat weer enig aandeelhouder en bestuurder is van onder meer de volgende vennootschappen:

1. P&B Groep B.V. (hierna: P&B Groep)

2. P&B Diensten B.V. (hierna: P&B Diensten)

3. P&B Call B.V. (hierna: P&B Call)

2.2.

De P&B-groep richt zich op call centra, waaronder het detacheren van werknemers voor call centra.

2.3.

[A] is bestuurder en enig aandeelhouder van Gabion!Holding. Gabion!Holding is bestuurder en enig aandeelhouder van Gabion!Beheer.

2.4.

[B] en [A] zijn in 2010 een samenwerking aangegaan. In het kader daarvan heeft [A] werkzaamheden verricht voor P&B Diensten. [A] is om die reden als (indirect) bestuurder aangesteld van P&B Diensten. In eerste instantie via direct bestuurder Gabon!Beheer en na de oprichting van Genija B.V. (hierna: Genija) per 6 december 2011, via Genija, waarvan hij eveneens bestuurder was. Tevens hield hij 99% van de aandelen in Genija en [B] de resterende 1%.

2.5.

Ten behoeve van zijn taakvervulling heeft P&B Diensten aan [A] een bedrijfscreditcard ter hand gesteld om zakelijke uitgaven te doen.

2.6.

In verband met de samenwerking hebben partijen op 10 februari 2011 een optieovereenkomst getekend waarbij [A] het recht had om 50% van de aandelen in P&B Detachering Beheer te kopen van Buja Holding vanaf de datum van ondertekening van de optieovereenkomst tot en met 31 december 2011. Die termijn is uiteindelijk verlengd tot 31 december 2012.

2.7.

Op 7 juli 2011 heeft P&B Call in het kader van een lening een bedrag betaald van €13.750 op de rekening derdengelden van advocatenkantoor Certa Legal onder vermelding: “VOLGENS AFSPRAAK MET DE HEER [A]”.

2.8.

Op 21 november 2011 is door P&B Diensten in het kader van een lening een bedrag van € 13.750 betaald op de rekening derdengelden van advocatenkantoor Certa Legal onder vermelding: “SLOTBETALING REGELING BOEDEL FBC-[A] TBV STICHTING BEHEER DERDENGELDE”.

2.9.

Op 30 november 2011 heeft [A] onder een bankafschrift met daarop de onder rov. 2.8. en 2.9. genoemde bedragen met de hand het volgende geschreven:

“De bovenstaande gelden zijn overgemaakt op verzoek van ondergetekende ten behoeve van Gabion Beheer B.V. en zullen uiterlijk begin 2013 terugbetaald worden aan P&B Groep B.V., cq haar dochterondernemingen. Tot die tijd zal de vordering geboekt worden in de rekening-courant van Gabion Beheer B.V. met P&B Groep, cq haar dochterondernemingen.”

Onder deze tekst staat de handtekening van [A] met daaronder “[A]”.

2.10.

Op 26 april 2012 heeft P&B Groep B.V. in het kader van een lening een bedrag van € 60.000 betaald aan “Pluis Participatie Groff1” onder vermelding: “VOLGENS AFSPRAAK MET [A] / GABION BEHEER BV”.

2.11.

Bij brief van 13 december 2012 heeft [B] [A] aangeschreven naar aanleiding van een voorgenomen ontslag van [A] als bestuurder.

2.12.

Bij aangetekend schrijven van 18 december 2012 heeft [B] [A] aangeschreven. Die brief luidt voor zover relevant als volgt:

“Exclusief de onttrekkingen staat er een RC saldo van € 89.807,64 open. (…) Hierbij wordt u gesommeerd om voornoemd bedrag vermeerderd met de rente voor 1 januari 2013 volledig in te lossen. (…)

Voorts wordt u hierbij gesommeerd om uiterlijk 24 december 2012 de privé onttrekkingen met de credit card in te lossen. Een bedrag van ten minste € 9.298,89 dient dan te zijn bijgeschreven op rekening (…) t.n.v. P&B Diensten B.V. Hierbij wordt vanaf voornoemde datum tevens aanspraak gemaakt op de wettelijke rente.”

2.13.

Op 28 december 2012 is [A] als bestuurder ontslagen.

2.14.

Bij akte van cessie van 29 januari 2013 heeft P&B Call B.V. haar vordering van € 13.750, genoemd in rov. 2.7., gecedeerd aan P&B Diensten. Bij akte van cessie van eveneens 29 januari 2013 heeft P&B Groep B.V. haar vordering van € 60.000, genoemd in rov. 2.10., gecedeerd aan P&B Diensten.

3 Het geschil

4 De beoordeling

5 De beslissing