Home

Rechtbank Breda, 15-07-2009, BJ2874, 529565 ov 09-369

Rechtbank Breda, 15-07-2009, BJ2874, 529565 ov 09-369

Gegevens

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
15 juli 2009
Datum publicatie
20 juli 2009
ECLI
ECLI:NL:RBBRE:2009:BJ2874
Zaaknummer
529565 ov 09-369

Inhoudsindicatie

Verzoek ondercuratelestelling wegens drankmisbruik, gedaan door zoon van betrokkene.

Afgezien van het horen van betrokkene - 57 jarige vrouw - omdat zij bij voortduring ontsnapt uit de gesloten inrichting, waarin zij met rechterlijke machtiging is opgenomen, waarna zij zich op onbekende verblijfplaatsen ophoudt. Deze situatie doet zich thans ook weer voor.

Aan de voorgestelde curator heeft betrokkene meegedeeld op geen enkele wijze mee te zullen werken aan haar ondercuratelestelling.

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

Sector kanton

Locatie Bergen op Zoom

Zaaknr. 529565 OV VERZ 09-369

Beschikking d.d. 15 juli 2009 op een verzoek tot ondercuratelestelling

ingediend door:

[verzoeker], [adres],

hierna te noemen verzoeker,

inzake:

[betrokkene], [geboortedatum en -plaats],

[adres]

thans zonder bekende woon- of verblijfplaats,

hierna te noemen betrokkene.

1. Het verloop van het geding

1.1 De procesgang blijkt uit de volgende stukken:

a. het op 3 februari 2009 ter griffie ontvangen verzoekschrift ex artikel 1:379 van het Burgerlijk Wetboek (BW);

b. de op 15 mei 2009 ontvangen brief van verzoeker, met bijlagen;

c. de op 22 juni 2009 ontvangen akkoordverklaring van [ID], voormalig hulpverleenster van betrokkene vanuit Novadic Kentron;

d. de op 9 juli 2009 ontvangen bereidverklaring van F.O. Huijbregts-de Swaef, h.o.d.n. P.’BHZ’, gevestigd te (4622 RE) Bergen op Zoom, Ampèrestraat 6 C, hierna te noemen curator;

e. de diverse faxberichten van F.O. Huijbregts-de Swaef, met daarin opgenomen de laatste stand van zaken met betrekking tot (de verblijfplaats van) betrokkene;

f. de uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens betreffende verzoeker en betrokkene.

1.2 De inhoud van deze stukken geldt als hier ingelast.

2. Het verzoek

Het verzoek strekt tot ondercuratelestelling van betrokkene.

Verzoeker is het enige kind van betrokkene.

3. De beoordeling

3.1 Betrokkene is krachtens een voorlopige machtiging d.d. 28 juli 2008 van de rechtbank Breda opgenomen in het psychiatrisch ziekenhuis te Breda, GGZ Breburg Groep, Muiderslotstraat 150.

3.2 Bij beschikking van de rechtbank Breda, sector civiel recht, team familierecht,

d.d. 5 februari 2009 is voormelde machtiging verlengd tot en met 5 februari 2010.

3.3 Uit de gedingstukken en met name de beschikking van de rechtbank Breda d.d. 5 februari 2009 is de kantonrechter voldoende aannemelijk geworden dat betrokkene door voortdurend drankmisbruik haar eigen belangen niet behoorlijk waarneemt, althans haar eigen veiligheid in gevaar brengt, althans een gevaar vormt voor de openbare orde. Het verzoek tot ondercuratelestelling ligt dan ook voor toewijzing gereed.

3.4 Gelet op het handelen van betrokkene, waarbij zij er bij voortduring - zo ook thans weer - in slaagt de gesloten inrichting, waarin zij is opgenomen, te verlaten en zij zich daarna op onbekende verblijfplaatsen ophoudt, is afgezien van het horen van betrokkene.

3.5 Betrokkene heeft de voorgestelde curator medegedeeld aan haar ondercuratelestelling niet te zullen meewerken.

3.6 Verzoeker heeft desgevraagd telefonisch verklaard geen bezwaar te hebben tegen benoeming van de persoon die zich bereid heeft verklaard het curatorschap te aanvaarden en voorts dat hij afziet van mondelinge behandeling van zijn verzoek.

3.7 Aangezien de voorgestelde curator zich bereid heeft verklaard het curatorschap te aanvaarden en ten aanzien van deze geen bezwaren zijn gebleken, zal de kantonrechter hem in die functie benoemen.

3.8 De kantonrechter zal voorts verstaan, dat een kopie van deze beschikking wordt gezonden aan de Griffier van de Rechtbank te ’s-Gravenhage in verband met aantekening in het Curateleregister.

3.9 Op grond van artikel 1:390 BW is de curator gehouden om deze uitspraak tot instelling van de curatele binnen tien dagen te publiceren in de Staatscourant, alsmede in twee door de kantonrechter aan te wijzen dagbladen. Ingeval de curator daarmee nalatig is, is hij zelf gehouden aan derden de daardoor veroorzaakte schade te vergoeden. De curator dient zo spoedig mogelijk na publicatie aan de griffier van deze rechtbank bewijsstukken te sturen, waaruit blijkt dat hij aan bovengenoemde publicatieverplichting heeft voldaan.

4. De beslissing

De kantonrechter:

- stelt onder curatele [betrokkene], geboren te [geboortedatum en -plaats], ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente [adres];

- benoemt over deze tot curator F.O. HUIJBREGTS-DE SWAEF, h.o.d.n. P. ‘BHZ’, gevestigd te (4622 RE) Bergen op Zoom, Ampèrestraat 6 C;

- verstaat, dat een kopie van deze beschikking wordt gezonden aan de Griffier van de Rechtbank te ’s-Gravenhage in verband met aantekening in het Curateleregister;

- bepaalt dat curator deze uitspraak tot ondercuratelestelling binnen tien dagen publiceert in de Staatscourant en wijst aan als dagbladen waarin deze uitspraak door curator moet worden bekend gemaakt:

- het dagblad "Algemeen Dagblad" te Rotterdam en

- het dagblad "BN-De Stem" te Breda;

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.E.M. Verjans, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 juli 2009, in tegenwoordigheid van de griffier.

Mededeling van de griffier:

Tegen deze beschikking kan voor zover het een eindbeslissing betreft hoger beroep worden ingesteld:

a. door de verzoeker en degenen aan wie een afschrift van deze beschikking is verstrekt of verzonden: binnen drie maanden na de dag van de uitspraak;

b. door andere belanghebbenden: binnen drie maanden na de betekening van de beschikking of nadat deze hun op andere wijze bekend is geworden.

Het beroepschrift moet door tussenkomst van een advocaat worden ingediend bij het gerechtshof te

's-Hertogenbosch.

verzonden op: