Home

Rechtbank Breda, 30-06-2006, AY5598, 161275 KG ZA 06-283

Rechtbank Breda, 30-06-2006, AY5598, 161275 KG ZA 06-283

Gegevens

Instantie
Rechtbank Breda
Datum uitspraak
30 juni 2006
Datum publicatie
3 augustus 2006
ECLI
ECLI:NL:RBBRE:2006:AY5598
Zaaknummer
161275 KG ZA 06-283

Inhoudsindicatie

Damesmodel schoen Mexx niet auteursrechtelijk beschermd.

Géén sprake van slaafse nabootsing

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK BREDA

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 161275 / KG ZA 06-283

Vonnis in kort geding van 29 juni 2006

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MEXX SHOES B.V.,

gevestigd te Waalwijk,

eiseres,

procureur mr. J.G.A. Linssen,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SPM SHOETRADE BV,

gevestigd te Waalwijk,

gedaagde,

procureur mr. J.H.A. van den Wildenberg.

Partijen zullen hierna Mexx Shoes en SPM genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 9 juni 2006

- de mondelinge behandeling op 19 juni 2006

- de pleitnota van Mexx Shoes met producties

- de pleitnota van SPM met producties.

- de akte van depot van 16 juni 2006 waarbij door Mexx Shoes vier damesschoenen zijn

gedeponeerd onder nummer 66/06

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. Het geschil

2.1. Mexx Shoes vordert - samengevat – SPM te bevelen iedere inbreuk op de rechten van Mexx Shoes te staken, in het bijzonder door in de Europese Gemeenschap, althans de Benelux, althans in Nederland, de vervaardiging, de verhandeling en/of distributie, de verkoop en/of promotie van schoenen welke inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms) rechten van Mexx Shoes, waaronder in ieder geval begrepen de op de modellen Spunk en Sundy gelijkende schoenen, met een aantal nevenvorderingen.

2.2. SPM voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

3. De feiten

3.1. Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen van partijen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten:

- Mexx Shoes brengt de hieronder afgebeelde modellen damesschoenen (links model Sundy, rechts model Spunk) op de markt in de Benelux.

-Bij brieven van 28 maart 2006 en 18 april 2006 heeft Mexx Shoes aan SPM medegedeeld dat zij heeft geconstateerd dat SPM één op één kopieën van haar modellen Sundy en Spunk op de markt brengt en SPM gesommeerd om deze kopieën uit de verkoop te halen en binnen één week een onthoudingsverklaring te ondertekenen.

4. De beoordeling

4.1. Mexx Shoes stelt dat SPM inbreuk maakt op haar auteurs- en modelrechten op de schoenen Spunk en Sundy. Mexx Shoes voert hiertoe aan dat beide schoenen ieder een eigen oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Mexx Shoes beroept zich tevens op bescherming op grond van de Gemeenschaps-modellen-verordening van 12 december 2001 en stelt daarnaast dat SPM zich schuldig maakt aan slaafse nabootsing.

4.2. SPM voert als meest verstrekkend verweer aan dat de schoenen Spunk en Sundy van Mexx Shoes niet auteursrechtelijk dan wel modelrechtelijk beschermd zijn, omdat deze schoenen niet meer zijn dan een voorspelbare uitdrukking van een modetrend en geen eigen karakter hebben in de zin van de Auteurswet.

4.3. Bij de beoordeling van de vraag of de schoenen Spunk en Sundy voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen dient per schoen het door alle elementen van die schoen tezamen opgeroepen totaalbeeld te worden beschouwd en moet worden beoordeeld of iedere schoen in haar totaliteit bezien voldoende eigen karakter bezit om auteurs-rechtelijke bescherming te genieten, ook al waren een of meer van de gecombineerde visuele elementen op zichzelf reeds bekend.

4.4. Beschouwing van zowel schoen Spunk als schoen Sundy wijst uit dat geen van deze schoenen zich aanmerkelijk onderscheidt van andere reeds bestaande spitse, platte damesschoenen met een bandje zoals de mode sinds enige jaren voorschrijft. Naar eigen stelling (punt 2 dagvaarding) van Mexx Shoes is schoen Sundy een variant van schoen Spunk en is schoen Sundy voorafgegaan door een zogenaamde sling-backversie van de Sundy. De elementen van zowel schoen Spunk als Sundy, zoals de lage kleine hak, de puntige voorkant, de bandjes en de belijning zijn elementen, die alle bekend zijn, eerder zijn gecombineerd en zijn aan te merken als behorend tot een heersende trend, die reeds jaren geleden is ingezet. Evenmin kan gezegd worden dat de vormgeving van de Spunk of Sundy en de wijze waarop het materiaal is bewerkt, als oorspronkelijk kan worden aangemerkt. De specifieke combinatie en uitwerking van deze elementen in zowel schoen Spunk als schoen Sundy is niet aan te merken als oorspronkelijk, doch eerder als een voortborduren op een modetrend. Deze modetrend kan niet als exclusief voor Mexx Shoes worden beschouwd.

4.5. Geconcludeerd wordt dan ook dat zowel schoen Spunk als schoen Sundy, ieder in totaliteit bezien, niet een zodanig eigen en oorspronkelijk karakter heeft en niet een zodanig persoonlijk stempel van de maker draagt, dat het als voortbrengsel in de zin van art. 10, lid 1 onder 11? AW moet worden beschouwd. Dit brengt met zich dat de auteursrechtelijke grondslag de vorderingen niet kan dragen. Hetzelfde geldt voor modelrechtelijke bescherming, aangezien voor bescherming op grond van de Gemeenschapsmodellen-verordening eveneens is vereist dat het model een oorspronkelijk karakter heeft.

4.6. Mexx Shoes heeft haar stelling dat SPM zich schuldig maakt aan slaafse nabootsing onderbouwd door aan te voeren dat SPM door het vrijwel identiek namaken van de schoenen Spunk en Sundy het publiek ernstig en onnodig in verwarring brengt omtrent de herkomst van de producten. SPM betwist dat zij de modellen van Mexx Shoes heeft nagemaakt en wijst in dit verband ondermeer naar de verschillen tussen de schoenen van partijen.

4.7. Vast staat dat Mexx Shoes haar schoenen aan de buitenzijkant voorziet van een lipje: bij het model Spunk in rood uitgevoerd met daarop in witte letters vermeld “XX BY MEXX”, bij het model Sundy in doorzichtig materiaal voorzien van zwarte letters “XX”, terwijl SPM haar schoenen voorziet van een donkere binnenzool waarop met zilveren letters “SPM Shoes & Boots” is afgedrukt. Gelet op het voorgaande is reeds niet aannemelijk dat sprake kan zijn van verwarring omtrent de herkomst van de producten van partijen.

Dat het publiek anderszins in verwarring wordt gebracht is onvoldoende aannemelijk omdat de schoenen van SPM niet identiek zijn aan de modellen van Mexx Shoes, aangezien zij op meerdere punten, hierna te omschrijven, afwijken. Anders dan de schoen Sundy heeft de schoen van SPM geen gedeeld bovenblad, vormen de belijning en contrefort niet één geheel, is het riempje niet onder de wreef, maar onder de hak bevestigd, heeft de schoen achterop geen versteviging/versiering, verloopt het stiksel op de schoen niet golvend, maar hoekiger, is het riempje dikker en schuin vast bevestigd, in plaats van dunner en recht los bevestigd.

De schoen van SPM verschilt van de schoen Spunk doordat de Spunk vanwege de vlakverdeling een ander zijaanzicht heeft, evenals het vooraanzicht, doordat de schoen van SPM vanwege de niet versierde neus en punt één doorlopend geheel met zijbelijning vormt, anders dan de Spunk waar de zijstukken niet op de neus aansluiten en een versiering dwars op de neus van de schoen is aangebracht. De plisséerand op de SPM schoen is groffer dan de fijne plisseerand van de Spunk, het bandje van de SPM schoen is dunner en verder van de neus af losser op de schoen aangebracht dan het bandje op de Spunk.

Dit alles leidt tot de slotsom dat geen sprake is van slaafse nabootsing of exacte kopieën. Gezien het voorgaande behoeven de overige stellingen en verweren geen bespreking meer.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. weigert de gevorderde voorzieningen;

1.2. veroordeelt eisende partij in de kosten van het geding deze voorzover aan de zijde van de wederpartij gevallen tot op heden begroot op € 1.060,--, waaronder begrepen een bedrag van € 816,-- aan procureurssalaris,

1.3. verklaart dit vonnis wat voormelde kostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. Leijten en in het openbaar uitgesproken op 29 juni 2006 in aanwezigheid van mr. Schütz, waarnemend griffier.