Home

Rechtbank Arnhem, 04-07-2002, AE4978, 85391 / HA ZA 02-471

Rechtbank Arnhem, 04-07-2002, AE4978, 85391 / HA ZA 02-471

Gegevens

Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak
4 juli 2002
Datum publicatie
9 juli 2002
ECLI
ECLI:NL:RBARN:2002:AE4978
Zaaknummer
85391 / HA ZA 02-471

Inhoudsindicatie

-

Uitspraak

Rechtbank Arnhem

Sector civiel recht

Zaak/rolnummer: 85391 / HA ZA 02-471

Datum uitspraak: 4 juli 2002

Vonnis

in de zaak van

1. X,

wonende te Z,

2. Y,

wonende te Z,

3. Q,

wonende te Z,

eisers in de hoofdzaak,

verweerders in het incident,

procureur mr. W.J.G.M. van den Broek te Nijmegen,

advocaat mr. D.S. de Boorder-Sweerman te Nijmegen,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

JUNGLE TOWN WIJCHEN B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Wijchen,

gedaagde in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

procureur en advocaat mr. C.A. Hage te Ede.

De partijen zullen verder worden aangeduid als "X c.s." en "Jungle Town".

1. Het verloop van de procedure

De volgende processtukken zijn gewisseld:

- een dagvaarding, houdende een eis in de hoofdzaak;

- een akte houdende 2 producties, van de zijde van X c.s.;

- een incidentele conclusie tot verwijzing en voeging, met 2 producties;

- een conclusie van antwoord in het incident.

Ten slotte is vonnis in het incident gevraagd.

2. Het geschil in de hoofdzaak en in het incident

2.1 X c.s. vorderen in de hoofdzaak bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Jungle Town te veroordelen tot betaling aan X c.s. het bedrag van € 4.250,89, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 24 oktober 2001, subsidiair 5 februari 2002, tot aan de dag van algehele voldoening. Voorts vorderen X c.s. de veroordeling van Jungle Town tot betaling aan hen een bedrag van € 67.499,81, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 10 maart 2002 tot aan de dag van algehele voldoening en betaling aan hen een bedrag aan buitengerechtelijke kosten ter hoogte van € 1.785,-, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van de dagvaarding tot aan de dag van algehele voldoening; met veroordeling van Jungle Town in de kosten van de procedure.

2.2 X c.s. stellen daartoe onder meer het volgende. X c.s. zijn eigenaar van een pand aan de A-weg 201 te Wijchen dat Jungle Town huurt. Ter beslechting van geschillen tussen X c.s. en Jungle Town over de inhoud van afspraken ten aanzien van de voortzetting van de huurovereenkomst, hebben partijen een vaststellingsovereenkomst gesloten en getekend op 30 september 2001. Volgens X c.s. blijft Jungle Town in gebreke haar betalingsverplichtingen zoals omschreven in de artikelen 2 en 3 van de vaststellingsovereenkomst na te komen. Artikel 2 heeft betrekking op de plicht van Jungle Town € 4.250,89 aan achterstallige indexering aan X c.s. te betalen en uit artikel 3 volgt de verplichting voor Jungle Town € 67.499,81 (inclusief BTW) voor inventaris aan X c.s. te betalen. Ter zake van beide betalingen is Jungle Town in verzuim volgens X c.s.. X c.s. merken op dat zij aan hun verplichtingen voortvloeiend uit de vaststellingsovereenkomst hebben voldaan.

X c.s. hebben ook een procedure voor de kantonrechter gestart, aangezien in hun ogen Jungle Town in gebreke blijft met de nakoming van verplichtingen uit de huurovereenkomst.

2.3 Voor alle weren heeft Jungle Town bij incidentele conclusie gevorderd dat de procedure wordt verwezen naar de sector kanton, locatie Nijmegen en gevoegd met de daar aanhangige procedure tussen X c.s. en Jungle Town onder rolnummer 02-1081; met veroordeling van X c.s. in de kosten van het incident. Jungle Town stelt daartoe dat de vorderingen van X c.s. betrekking hebben op geschillen tussen de partijen omtrent de huurovereenkomst en dus behoren tot de competentie van de kantonrechter. Het bestaan van een vaststellingsovereenkomst ter zake van de geschillen over de huurovereenkomst brengt daar geen verandering in, aldus Jungle Town. Voorts stelt Jungle Town dat de onderhavige procedure verknocht is aan de reeds aanhangige procedure bij de kantonrechter.

2.4 X c.s. voeren gemotiveerd verweer in het incident. Zij stellen dat de kantonrechter op grond van artikel 93 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering nieuw geen bevoegdheid toekomt. De onderhavige zaak heeft namelijk betrekking op de nakoming van verplichtingen die voortvloeien uit een vaststellingovereenkomst en dat behoort niet tot de competentie van de kantonrechter. Voorts bestaat er geen dusdanige samenhang tussen vorderingen tot nakoming van de vaststellingsovereenkomst (in de onderhavige procedure) en de vorderingen tot nakoming van de huurovereenkomst (in de procedure bij de kantonrechter) dat de vorderingen tezamen behandeld moeten worden. De samenhang tussen de verweren van Jungle Town in beide procedures leidt ook niet tot dat oordeel, aldus X c.s.. Ten slotte merken X c.s. op dat de absolute competentie bepaald wordt naar aanleiding van de door de eiser ingestelde vorderingen.

3. De beoordeling

in het incident

3.1 X c.s. stellen dat de absolute competentie van de rechter wordt bepaald naar aanleiding van de door eiser ingestelde vorderingen. Met het in werking treden van het nieuwe Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering per 1 januari 2002 is echter de werkelijke rechtsverhouding van partijen doorslaggevend voor de bevoegdheidsvraag. De rechter bij wie de zaak is aangebracht geeft voor het beoordelen van de absolute competentie een voorlopig oordeel over het onderwerp van het geschil (artikel 71 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering nieuw).

3.2 Indien de rechter oordeelt dat de onderhavige zaak onder de competentie van de kantonrechter valt op grond van artikel 93 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering nieuw, verwijst hij de zaak naar een kamer van de sector kanton (artikel 71 lid 2 van dat wetboek) te Nijmegen. Indien de zaak niet onder de competentie van de kantonrechter valt, is het toch mogelijk de zaak te verwijzen naar de kantonrechter, aangezien daar reeds een zaak tussen de partijen aanhangig is. Deze verwijzing kan dan geschieden op grond van artikel 220 van dat wetboek (verwijzing wegens gelijkheid van onderwerp of verknochtheid van zaken). Het door X c.s. aangehaalde artikel 94 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering nieuw is niet van toepassing alleen al omdat de meerdere vorderingen waarvoor dat artikel geldt in het onderhavige geval niet in één zaak zijn ingesteld.

3.3 Het is allereerst van belang vast te stellen of de onderhavige zaak onder de competentie van de kantonrechter valt. Volgens artikel 93 sub c Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering nieuw behoren zaken betreffende een huurovereenkomst tot de competentie van de kantonrechter. X c.s. vorderen weliswaar nakoming van een vaststellingsovereenkomst, echter deze vaststellingsovereenkomst is gebaseerd op de huurovereenkomst die tussen partijen bestaat. De vaststellingsovereenkomst is opgesteld ter beslechting van geschillen die voortvloeiden uit de huurovereenkomst. De onderliggende verhouding tussen partijen is dus een verhouding op grond van een huurovereenkomst. Gezien de ratio van artikel 93 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering nieuw, het behandelen van bepaalde onderwerpen door een kantonrechter die daarin gespecialiseerd is, behoort de onderhavige zaak tot de competentie van de kantonrechter.

3.4 De rechtbank zal ingevolge het bepaalde in artikel 71 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering nieuw de onderhavige zaak in de stand waarin deze zich bevindt verwijzen naar een kamer van de sector kanton van deze rechtbank. De bevoegde sector kanton is gelokaliseerd te Nijmegen, aangezien het gehuurde gelegen is te Wijchen.

3.5 Bevoegdheid van de kantonrechter is voldoende om de onderhavige zaak te kunnen verwijzen naar de sector kanton (op grond van artikel 71 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering nieuw). De rechtbank is echter van mening dat verwijzing van de onderhavige zaak ook op de verwijzingsgrond van artikel 220 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering nieuw dient plaats te vinden. Tussen partijen is tenslotte reeds een zaak aanhangig bij de kantonrechter te Nijmegen die een zodanige samenhang met de onderhavige zaak vertoont dat het wenselijk is beide zaken aan dezelfde rechter voor te leggen. De verknochtheid blijkt uit het feit dat beide zaken betrekking hebben op dezelfde huurovereenkomst. Daarnaast baseert Jungle Town zich in beide zaken op een zelfde verweer. Verwijzing kan tegenstrijdige beslissingen voorkomen.

3.6 Jungle Town heeft tevens verzocht na verwijzing de onderhavige zaak en de reeds bij de kantonrechter aanhangige zaak (met rolnummer 02-1081) te voegen. Nu de rechter oordeelt dat de onderhavige zaak mede wegens verknochtheid wordt verwezen, leidt de verwijzing tot voeging van rechtswege van de beide zaken.

3.7 De rechtbank is ambtshalve bekend dat de zaak met rolnummer 02-1081 op 12 juli 2002 op de rol staat bij de sector kanton te Nijmegen voor conclusie van repliek in conventie tevens conclusie van antwoord van de zijde van X c.s.. In de onderhavige zaak is Jungle Town aan de beurt om een conclusie van antwoord te nemen. Nu de beide zaken gevoegd zijn moeten ze op dezelfde roldatum dienen. De zaken verkeren echter in verschillende stadia van de procedure. Het is wenselijk wanneer dat gelijkgetrokken wordt, zodat de zaken tegelijk in staat van wijzen zullen geraken. Het zou daarom praktisch zijn als de rolrechter van de sector kanton van deze rechtbank Jungle Town in de gelegenheid stelt schriftelijk te antwoorden op de vorderingen van X c.s. in de onderhavige zaak, voordat de beide zaken op een zelfde roldatum dienen voor conclusie van repliek (in conventie) van de zijde van X c.s. in beide zaken. Dit kan worden bereikt indien de kantonrechter uitstel verleent aan X c.s. met betrekking tot het nemen van die conclusie in de reeds lopende kantonzaak. X c.s. wordt in overweging gegeven een dergelijk uitstel te vragen.

3.8 X c.s. zullen in de kosten van het incident worden veroordeeld nu zij in het ongelijk zijn gesteld.

De beslissing

De rechtbank

in het incident

verwijst de zaak in de stand waarin deze zich bevindt, naar de sector kanton van deze rechtbank, te Nijmegen,

stelt vast dat de zaak van rechtswege is gevoegd ter verdere behandeling met de zaak aldaar met rolnummer 02-1081,

wijst af wat meer of anders is gevorderd,

veroordeelt X c.s. in de kosten van het incident, tot op heden aan de zijde van Jungle Town bepaald op € 390,25 wegens salaris,

in de hoofdzaak

verstaat dat partijen bij de sector kanton van deze rechtbank, te Nijmegen voort kunnen procederen ter rolzitting van 9 augustus 2002,

verstaat dat partij Jungle Town in deze zaak dan schriftelijk zal kunnen antwoorden op de vorderingen van X c.s.,

verstaat dat partijen zich bij de behandeling van deze zaak in de sector kanton niet behoeven te laten vertegenwoordigen door een procureur.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.L. Drabbe en uitgesproken in het openbaar op 4 juli 2002.

De griffier: De rechter:

Coll JK