Home

Rechtbank Amsterdam, 03-11-2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:8672, 5169896 CV EXPL 16-19070

Rechtbank Amsterdam, 03-11-2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:8672, 5169896 CV EXPL 16-19070

Gegevens

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
3 november 2017
Datum publicatie
27 november 2017
ECLI
ECLI:NL:RBAMS:2017:8672
Zaaknummer
5169896 CV EXPL 16-19070

Inhoudsindicatie

Huurrecht woonruimte; Gezag van gewijsde arrest uit 1991 brengt mee dat informele vereniging huurder was. Dat die vereniging nu niet meer uit meisjesstudenten bestaat leidt niet tot een wijziging in de rechtsverhouding, huidige huurders zijn door coöptatie bewoner geworden. Overlast onvoldoende onderbouwd, wijzigingsvoorstel niet aan huurder gericht, dringend eigen gebruik niet concreet gemaakt. Ontruiming wordt afgewezen.

Uitspraak

vonnis

Afdeling privaatrecht

zaaknummer: 5169896 CV EXPL 16-19070

vonnis van: 3 november 2017

fno.: 8622

I n z a k e

wonende te [woonplaats]

eiser

nader te noemen: [eiser]

gemachtigde: mr. Ch.P.A.T. van Goethem

t e g e n

allen wonende, althans gevestigd te [woonplaats]

gedaagden

nader te noemen: Pinocchio

gemachtigde: mr. D.R. van Lijf

wonende te [woonplaats]

gedaagden

niet verschenen

De volgende processtukken zijn ingediend:

- de dagvaarding van 21 maart 2016 met producties;

- de conclusie van antwoord met producties.

Vervolgens is tussenvonnis gewezen en een datum bepaald voor een comparitie van partijen. Nadien heeft [eiser] bij akte de rechtsgronden aangevuld en producties in het geding gebracht. De comparitie heeft plaats gevonden op 30 november 2016. [eiser] is verschenen met zijn dochter [dochter] en de gemachtigde. Gedaagden 2 tot en met 6 zijn verschenen met de gemachtigde en een tolk. Partijen hebben ter zitting hun standpunten toegelicht. De gemachtigden hebben pleitaantekeningen overgelegd, aan de zijde van Pierweijer tevens inhoudende een wijziging van eis. Na verder debat is vonnis gevraagd en is een datum voor vonnis bepaald.

Bij rolbeslissing van 8 juni 2017 is partijen te kennen gegeven dat de destijds behandelend kantonrechter niet in de gelegenheid was de zaak verder te behandelen. De zaak is – uiteindelijk – overgenomen door de kantonrechter die thans vonnis wijst. Ten overstaan van die kantonrechter heeft een volgende comparitie van partijen plaatsgevonden op 5 september 2017. Voorafgaand daaraan heeft [eiser] nog een akte genomen en producties in het geding gebracht. Ter gelegenheid van de tweede comparitie is namens [eiser] [dochter] verschenen, met de gemachtigde en mr. Y.M. Voermans. Aan de zijde van Pinocchio is [gedaagde sub 3] verschenen, met de gemachtigde. Partijen en hun gemachtigden hebben hun standpunt (nader) toegelicht en vragen van de kantonrechter beantwoord. Pinocchio is de gelegenheid geboden bij akte te reageren op de laatste akte met producties van [eiser] . Vervolgens is een datum voor vonnis bepaald.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

Feiten

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet (voldoende) weersproken, alsmede op grond van de overgelegde en in zoverre niet bestreden inhoud van de bewijsstukken, staat in dit geding het volgende vast:

1.1.

[eiser] is eigenaar van de onroerende zaak, gelegen aan de [adres] , waarvan deel uitmaakt [adres] (verder: het gehuurde). Het gehuurde omvat vijf slaapkamers, een keuken, badkamer, hal, zolderkamer en berging.

1.2.

Ten aanzien van het gehuurde is eerder geprocedeerd tussen de rechtsvoorganger van [eiser] als eiser en de toenmalige bewoners van het gehuurde als gedaagden. In die procedure heeft de Hoge Raad op 22 november 1991 het hoger beroep tegen het arrest van het Gerechtshof te Amsterdam verworpen. Dat Hof had op 16 november 1989 onder meer overwogen:- Sedert 1945 wordt de litigieuze flatwoning (…), welke woning bestaat uit een hal, keuken, badkamer en zes voor afzonderlijke bewoning bestemde kamers, bewoond door vrouwelijke studenten, die elk voor kortere of langere tijd een kamer in gebruik hebben en, na vertrek, worden opgevolgd door een andere studente.- De naam “Pinocchio” is op een bord bij de toegangsdeur tot de woning vermeld, onder welke naam ook de telefoonaansluiting van de woning in de telefoongids is vermeld.- Door de bewoonsters wordt één harer als contactpersoon aangewezen, die de gemeenschappelijke bankrekening (…) beheert, waaruit onder meer de huurbetalingen worden verricht. Bedoelde bankrekening staat op naam van de contactpersoon met de vermelding “inzake” (…) Pinocchio.- Een brief van [eiser] ’s met dagtekening 1 mei 1979 inzake de wijze van huurbetaling is gericht aan Pinnochio (…)- Een brief van [eiser] ’s van 31 mei 1983 inzake de huurverhoging (…) is gericht aan: Pinnochio (…)Uit al deze omstandigheden tezamen moet naar het oordeel van het hof niet alleen de geobjectiveerde wil van de bewoonsters worden afgeleid om een vereniging tot stand te brengen, waarin zij volgens bepaalde regels (…) willen samenwerken, doch ook het aanvaarden door [eiser] ’s van zodanige vereniging.Dit betekent dat Pinocchio moet worden aangemerkt als een vereniging aan wie de huurrechten met betrekking tot de woning toekomen.

1.3.

Op dit moment zijn in het gehuurde woonachtig de heer [gedaagde sub 3] (sinds 25 november 2009), mevrouw [gedaagde sub 6] (sinds 16 januari 2014), de heer [gedaagde sub 4] (sinds 29 september 2014), mevrouw [gedaagde sub 5] (sinds 4 december 2013) en sinds kort – zo is ter comparitie gebleken – de heer [naam 1] .

1.4.

De huur wordt nog altijd betaald van het bankrekeningnummer dat ook tijdens de vorige procedure al werd gebruikt. Vanaf april 2009 staat dit bankrekeningnummer op naam van [gedaagde sub 2] , die tot maart 2017 in het gehuurde heeft gewoond.

1.5.

Op 1 november 2013 heeft de gemachtigde van [eiser] aan de toenmalige bewoners van het gehuurde een brief laten betekenen. In die brief wordt namens [eiser] de wens geuit de huurverhoudingen schriftelijk vast te leggen. In de brief staat onder meer vermeld:Het huurvoorstel van cliënte zal omvatten de volgende onderdelen:a) de huidige huurders mogen onder de huidige voorwaarden en rechten blijven huren, ook als zij van kamers zouden wisselen;b) met alle huurders worden individuele huurovereenkomsten gesloten;c) de som van de huurpenningen van de verschillende, individuele huurovereenkomsten is gelijk aan de thans verschuldigde totale huurprijs, zij het dat wel indexatie zal worden opgenomen;d) in de nieuwe individuele huurovereenkomsten alsmede in de met de toekomstige huurders te sluiten huurovereenkomsten blijft het coöptatierecht in stand;e) cliënte maakt met nieuwe huurders in de toekomst (huurprijs)afspraken en sluit de huurovereenkomsten met toekomstige huurders;(…)

1.6.

Nadien zijn partijen met elkaar in gesprek getreden en is door [eiser] aan de individuele bewoners een huurovereenkomst voorgelegd op basis van voornoemde uitgangspunten. In deze begin 2014 opgemaakte conceptovereenkomsten staat als eerste overweging opgenomen:- Woonvereniging Pinocchio is een informele vereniging, die kamers in het gehuurde verhuurt. Door middel van coöptatie verhuurt Pinocchio kamers in het gehuurde aan derden. Partijen zijn niet tot overeenstemming gekomen. Pinocchio heeft onder meer bezwaar gemaakt tegen een termijn van 14 dagen voor het aandragen van een nieuwe bewoner.

1.7.

Op 16 december 2013 is door een aantal van de toenmalige bewoners van het gehuurde de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid “Pinocchio” ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

vordering en verweer

2. [eiser] vordert bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis – kort gezegd – primair: voor recht te verklaren dat tussen [eiser] en gedaagden geen rechtsverhouding bestaat die [eiser] verplicht het gehuurde ter beschikking te stellen, gedaagden te veroordelen tot ontruiming en hen te veroordelen in de kosten van de procedure; subsidiair: te oordelen dat gedaagden tekort zijn geschoten, althans onrechtmatig handelen, met veroordeling tot ontruiming en betaling van de kosten van de procedure;

Meer subsidiair: te verklaren voor recht dat gedaagden een redelijk voorstel tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst hebben geweigerd, zodat terecht is opgezegd, met veroordeling van gedaagden tot ontruiming en betaling van de proceskosten.

3. Aan de vorderingen legt [eiser] ten grondslag dat er in het gehuurde geen meisjesstudenten meer wonen. Het gehuurde is een soort opvang voor mensen van verschillende nationaliteiten. Bovendien zijn er soms meer bewoners ingeschreven dan er kamers zijn en ook zijn er bedrijven ingeschreven, in strijd met de bestemming. Alleen ten aanzien van de heer [gedaagde sub 2] kan mogelijk een gebruiksovereenkomst worden aangenomen, maar hij is inmiddels vertrokken. Voorts is sprake van overlast, door overbewoning, geluidsoverlast, het vestigen van bedrijven en het mogelijk gebruik als Airbnb onderkomen. Bovendien kan de huur worden opgezegd wegens dringend eigen gebruik, aldus [eiser] .

4. Pinocchio voert verweer tegen de vorderingen. Op dat verweer zal bij de beoordeling, voor zover van belang, nader worden ingegaan.

beoordeling

BESLISSING