Home

Rechtbank Amsterdam, 19-11-2009, BK3946, 442367 - KG ZA 09-2399

Rechtbank Amsterdam, 19-11-2009, BK3946, 442367 - KG ZA 09-2399

Gegevens

Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak
19 november 2009
Datum publicatie
20 november 2009
ECLI
ECLI:NL:RBAMS:2009:BK3946
Zaaknummer
442367 - KG ZA 09-2399

Inhoudsindicatie

Parool moet kop van krantenartikel: 'Verdacht geld Music Store' rectificeren. Dat er bij dit bedrijf "verdacht geld" in omloop zou zijn vindt geen steun in het beschikbare feitenmateriaal.

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 442367 / KG ZA 09-2399 Pee/MB

Vonnis in kort geding van 19 november 2009

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AVALON MEDIA GROUP B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MUSIC STORE GROUP B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

eiseressen bij dagvaarding van 4 november 2009,

advocaat mr. J. van den Brande te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HET PAROOL B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat mr. C. Wildeman te Amsterdam.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 10 november 2009 hebben eiseressen, hierna gezamenlijk te noemen Avalon c.s. en afzonderlijk Avalon en Music Store, gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagde, verder Het Parool BV, heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en pleitnota’s in het geding gebracht.

Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

Ter zitting waren aanwezig:

aan de zijde van Avalon c.s.: [statutair directeur], statutair directeur,

mr. S. Kerkhof en mr. Van den Brande, advocaten te Rotterdam;

aan de zijde van Het Parool: [adjunct hoofdredacteur], adjunct hoofdredacteur en

mr. Wildeman.

2. De feiten

2.1. Avalon is een mediabedrijf, met belangen in verschillende andere bedrijven, waaronder Music Store. Music Store is een keten van entertainmentwinkels in een franchiseorganisatie, met 120 vestigingen in heel Nederland, waar CD’s, DVD’s, games en dergelijke worden verkocht. Consumenten kunnen deze producten ook online bestellen op de website www.musicstore.nl. Bij Music Store werken in totaal ongeveer 350 mensen (inclusief de werknemers van de franchisenemers).

2.2. Het Parool BV is uitgeefster van het gelijknamige dagblad (verder: Het Parool).

2.3. Op 10 september 2009 is de Naamloze Vennootschap [M] Holding N.V. (verder: [M]) door deze rechtbank in staat van faillissement verklaard, nadat op 10 augustus 2009 surseance van betaling was verleend. [M] hield zich bezig met holding activiteiten, te weten het deelnemen in en het beheren, besturen en financieren van andere ondernemingen en vennootschappen.

2.4. Op 23 oktober 2009 is verschenen het “Eerste en enig Openbaar verslag ex art. 227 Faillissementswet, Tevens openbaar verslag nr. 1 ex art. 73a Faillissementswet”, van de curatoren van [M]. Daarin valt onder meer het volgende te lezen:

“1.6 Oorzaak surséance/faillissement, aanloop

(…) een zeer verzwakte liquiditeitspositie van VDM ([M], vzr.), waarmee het thans zittende bestuur naar eigen zeggen al spoedig na zijn aantreden op 17 juli jl. werd geconfronteerd. Als belangrijkste oorzaken worden genoemd de aanhoudend tegenvallende handelsresultaten, dit onder meer als gevolg van het vertrek van circa 20 beurshandelaren, de hoge kostenstructuur (van VDMH als holding) en het in 2008 uitgevoerde inkoopprogramma met betrekking tot eigen aandelen, ter hoogte van ca. EUR 29 mln. Curatoren hebben begrepen dat het vertrek van de 20 beurshandelaren in Londen en Amsterdam voornamelijk was ingegeven door ontevredenheid over de nieuwe door de Directie voorgestelde bonusregeling, waarbij de handelaren wat minder werden bedeeld. Ook waren zij niet geheel tevreden over de IT-systemen.

Het inkopen van eigen aandelen in juli 2008 kwam, achteraf gezien, zo kort voor het uitbreken van de kredietcrisis op een bijzonder ongelegen moment.

Curatoren merken op dat uit het Consolidated Cash Flow statement, opgenomen in het Annual Report 2008, blijkt dat de liquiditeitspositie over 2008 is verslechterd met EUR 193,8 mln, van plus 181,5 mln begin 2008 tot minus 12,4 eind 2008. (…)

Curatoren achten het opmerkelijk dat de paragraaf Cash Flow in het Report van de Executive Board ((…) uitgebracht op 9 april 2009) enerzijds diverse waarschuwingssignalen ten aanzien van de liquiditeit bevat, maar dat anderzijds dergelijke signalen klaarblijkelijk niet op adequate wijze zijn opgepakt. (…) Voor vele betrokkenen die bewindvoerders/curatoren hebben gesproken, zoals onder meer de commissarissen, bleek het liquiditeitstekort volledig onverwacht. Curatoren hebben tot nog toe niet goed kunnen begrijpen waarom dit zo was. Een en ander rechtvaardigt nader onderzoek. (…)

4.1 Omvang debiteuren

Een bij de surséance aanvraag gevoegde productie (…) bevat onder ‘Te ontvangen’ een debiteurenoverzicht van VDMH ad in totaal ca. EUR 44,2 mln. Naast ‘intercompanies’ ad Eur 37 mln, gaat het om ca. EUR 7,2 mln externe debiteuren. De grootste daarvan betreft een lening uit juni 2008 aan Avalon Media Groep van EUR 6 mln, in juni 2009 opeisbaar geworden, te vermeerderen met rente. Avalon heeft vooralsnog aangegeven niet tot terugbetaling in staat te zijn, (terwijl de verschuldigde rente evenmin is voldaan) en overigens een tegenvordering te hebben. Curatoren hebben begrepen dat de geleende gelden waarschijnlijk ter beschikking zijn gesteld aan Avalon dochter Music Store, een dochter die een groot aantal muziekwinkels heeft, met als uiteindelijk doel dat particulieren, die in die winkels inkopen doen, aldaar ook online zouden kunnen beleggen. Afgezien van dit branchvreemd aandoende karakter van de onderhavige investering van EUR 6 mln ([M] had niet eerder met particulieren van doen), dient te worden gemeld dat achteraf is gebleken dat een of meer familieleden van VDM adviseur (en voormalig directeur) [persoon 1] naar verluidt een belang bij een andere dochter van Avalon hebben. Tevens is de laatste tranche van de lening verstrekt kort voordat besloten werd tot het stopzetten van Online Trader. Een nader onderzoek in deze is gerechtvaardigd. (…)

De verreweg omvangrijkste openstaande vorderingen, op groepsniveau, betreffen claims van dochters op - in hoofdzaak buitenlandse, te weten Duitse en in mindere mate Zwitserse - belastingautoriteiten terzake van teruggave dividendbelasting. Deze claims zijn het gevolg van specifieke handelsactiviteiten, dividendarbitrage geheten (…). Door VDM alsmede haar accountants werd geconstateerd dat nationale overheden zich in toenemende mate tegen bepaalde vormen van dividendarbitrage verzetten en doende zijn daartegen wettelijke maatregelen te ontwikkelen. Uit voorzorg is in verband hiermee in de jaarrekening 2008 van VDM genoemde claim van 43,2 mln niet in de balans opgenomen maar slechts gerapporteerd als voorwaardelijk actief. ”

2.5. Op 27 oktober 2009 heeft in Het Parool op de economie pagina een artikel gestaan met de kop:

“VERDACHT GELD MUSIC STORE” en als subkop: “Bijna-failliet [M] leende miljoenen uit”. Dit artikel bevat onder meer de volgende passages:

“Het entertainmentbedrijf Avalon, waar familieleden van voormalig [M]-directeur en adviseur [persoon 1] actief zijn, is de grootste schuldenaar van het failliete handelshuis. Dit blijkt uit het eerste faillissementsverslag van de curatoren van advocatenkantoor Van Doorne. Het gaat om een lening uit juni vorig jaar van 6 miljoen euro. Volgens de curatoren is het geld waarschijnlijk verschaft aan Avalondochter Music Store. Dit bedrijf heeft een groot aantal muziekwinkels. Het wilde ook online beleggingen aanbieden aan particulieren. Dat had moeten gebeuren via handelsplatform Online Trader van [M]. Volgens de curatoren verstrekte [M] het laatste deel van de lening, kort voordat werd besloten toch te stoppen met Online Trader. “Een nader onderzoek in deze is gerechtvaardigd,” aldus de curatoren. Avalon heeft aangegeven niet in staat te zijn om het geleende geld terug te betalen. (…) De curatoren vinden het opmerkelijk dat aandeelhouders en commissarissen de financiële problemen niet eerder hebben zien aankomen. Volgens hen bevatte het jaarverslag over 2008, dat in april is gepubliceerd, ‘diverse waarschuwingssignalen’ over de liquiditeit van de onderneming.”

Als bronvermelding staat onder het artikel: “(ANP)”.

Het artikel is ook in digitale vorm beschikbaar, via de website www.parool.nl.

2.6. Bij brief van 27 oktober 2009 heeft de raadsman van Avalon c.s. Het Parool BV gesommeerd om het artikel te rectificeren, aangezien het diverse onjuistheden zou bevatten.

2.7. In Het Parool van 3 november 2009 heeft een berichtje gestaan onder de kop ‘herstel’, met de volgende inhoud:

“Dinsdag 27 oktober jl. stond in een bericht over het eerste faillissementsverslag van de curatoren in het [M]-faillissement: ‘Bijna-failliet [M] leende miljoenen uit’. De liquiditeitspositie van [M] ging in 2008 snel achteruit. De laatste tranche van de betreffende lening aan mediabedrijf Avalon dateert van juni 2008; het faillissement werd echter pas in september 2009 uitgesproken.”

2.8. Ook in De Volkskrant, het Financieele Dagblad (FD) en het Algemeen Dagblad (AD) hebben (in september, oktober en november 2009) publicaties gestaan over de lening van [M] aan Avalon. Volgens een artikel in het FD van

9 november 2009 had [persoon 1] een persoonlijk belang bij de lening van [M] aan Avalon en is met een deel van het geld een privé-lening van [persoon 1] aan Avalon afgelost.

2.9. In een persbericht van 12 augustus 2008 heeft [M] een bedrijfsresultaat gerapporteerd van € 21 miljoen over het eerste halfjaar en op 13 november 2008 heeft zij nog een positieve winstverwachting uitgesproken.

2.10. Avalon c.s. heeft een print in het geding gebracht van de eerste 20 zoekresultaten op Google na het intikken van de woorden ‘verdacht geld’, waarbij het in veel gevallen gaat om geld dat uit criminele activiteiten is verkregen en ‘witgewassen’ wordt.

2.11. In de Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal, 14e editie staat bij het woord ‘verdacht’ als betekenis;

“1. onder verdenking staand

2. aanleiding gevend tot verdenking, achterdocht, argwaan

(…)”

3. Het geschil

3.1. Avalon c.s. vordert – samengevat – veroordeling van Het Parool BV tot het binnen 24 uur na vonniswijzing plaatsen van een onder (i) in het petitum van de dagvaarding nader omschreven rectificatie, althans een rectificatie met een door de voorzieningenrechter te bepalen inhoud, zonder verdere toevoegingen, in (i) Het Parool en op de homepage van de Parool-website (iii), alsmede tot (ii) het verwijderen van het artikel uit (de database van) de website. Dit alles op straffe van verbeurte van dwangsommen en met veroordeling van Het Parool BV in de proceskosten.

3.2. Avalon c.s. heeft haar vorderingen, samengevat, als volgt toegelicht. Het Parool is een serieuze krant en de lezers zullen er in het algemeen van uitgaan dat de daarin gepubliceerde artikelen juist zijn. Dat is bij het onderhavige publicatie niet het geval. De kop en de subkop van het artikel zijn onjuist, misleidend en suggestief, met name met betrekking tot de aanwezigheid van ‘verdacht geld’ bij Music Store. Koppen moeten weliswaar pakkend zijn, maar zij moeten wel gedekt worden door de inhoud van het artikel. Dat is hier niet het geval. Ook het artikel zelf bevat een aantal onjuistheden. De eer en goede naam van Avalon en Music Store zijn daarmee aangetast, waardoor zij (materiële en immateriële) schade lijden. Er is grote onrust ontstaan bij medewerkers en leveranciers van Music Store. De publicatie doet afbreuk aan de goodwill van het merk Music Store, die nu juist van essentieel belang is voor haar bedrijfsvoering. De gemiddelde lezer zal ‘verdacht geld’ opvatten als ‘zwart geld’ of in elk geval geld dat afkomstig is uit criminele activiteiten. Er is echter geen sprake van dat iets dergelijks bij Music Store aan de orde zou zijn. [M] heeft op zakelijke gronden een in aandelen converteerbare lening verstrekt aan Avalon. De gelden zijn niet aan Music Store verstrekt en ook niet naderhand aan haar ten goede gekomen. Ten tijde van het verstrekken van de lening was nog helemaal geen sprake van een dreigend faillissement bij [M]. De zogenaamde rectificatie die Het Parool BV op dit punt heeft gepubliceerd is ontoereikend en bovendien niet te vinden op de website, waar het artikel zelf nog gewoon te lezen is. Ook is onjuist dat de voormalige adviseur van [M], [persoon 1], en/of familie van hem actief is in Avalon. Toen Avalon aandeelhoudster werd van het bedrijf van de zoon van [persoon 1] (Digital Media Power EU B.V,), zijn [persoon 1] sr. en jr. direct teruggetreden als bestuurder, respectievelijk directeur. Alleen twee familieleden van [persoon 1] hebben een zeer beperkt aandelenbelang in Avalon. Dat bij Music Store sprake zou zijn van ‘verdacht geld’ is een ernstige aantijging, die geen enkele steun vindt in het beschikbare feitenmateriaal. De publicatie in Het Parool is dan ook onrechtmatig jegens Avalon c.s. en dient zo snel mogelijk te worden gerectificeerd. Het Parool is niet zorgvuldig te werk gegaan, door veronderstellingen uit het verslag van de curatoren klakkeloos over te nemen, zonder zelf enig onderzoek te doen en/of wederhoor toe te passen. Het rapport van de curatoren is geen onafhankelijk openbaar rapport, zodat Het Parool BV daar niet zonder meer op af mag gaan. Weliswaar hebben ook andere media gepubliceerd over de lening, maar in geen van die publicaties is een link gelegd met Music Store.

3.3. Het Parool BV voert verweer, waarop hierna, voor zover van belang, nader zal worden ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Toewijzing van de vorderingen van Avalon c.s., tot het plaatsen van een rectificatie en het verwijderen van het artikel van de website, houdt een beperking in van het in artikel 10 lid 1 EVRM (Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden) vastgelegde recht op vrijheid van meningsuiting. Een dergelijke beperking is ingevolge artikel 10 lid 2 EVRM slechts toegestaan, indien deze bij de wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving ter bescherming van de in artikel 10 lid 2 genoemde belangen, waaronder de bescherming van de goede naam of rechten van anderen. Daarnaast dient een dergelijke beperking proportioneel te zijn. Bij de beantwoording van de vraag of aan deze voorwaarden is voldaan dienen alle omstandigheden van het betrokken geval in ogenschouw te worden genomen en de wederzijdse belangen te worden afgewogen. Het belang van Het Parool BV is dat zij zich in het openbaar kritisch, informerend, opiniërend en waarschuwend moet kunnen uitlaten over misstanden die de samenleving raken. Daar tegenover staat het belang van Avalon c.s. dat zij niet lichtvaardig wordt blootgesteld aan ernstige beschuldigingen. Bij de afweging van deze belangen speelt een rol in hoeverre de geuite beschuldigingen steun vinden in het beschikbare feitenmateriaal.

4.2. De publicatie waar het hier om gaat, betreft een vrijwel integraal overgenomen bericht van het ANP, waaraan door Het Parool BV eigen koppen zijn toegevoegd. Voorop staat dat Het Parool BV zelf verantwoordelijk is voor de plaatsing van dit bericht in de krant, ook al is het afkomstig van het ANP, en aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade tengevolge daarvan.

4.3. Avalon c.s. heeft haar vordering in de eerste plaats gericht op de kop van het artikel: VERDACHT GELD MUSIC STORE. Uitgangspunt bij de beoordeling daarvan is, zoals Avalon c.s. terecht naar voren heeft gebracht, dat een kop bij een artikel weliswaar pakkend en kernachtig moet zijn en dientengevolge in de regel minder nuances bevat dan het artikel zelf, maar dat dit niet wegneemt, dat ook mededelingen in een kop steun dienen te vinden in de beschikbare feiten en, als dat niet het geval is, onder omstandigheden onrechtmatig kunnen zijn.

4.4. Voldoende aannemelijk is dat menige lezer deze kop aldus zal opvatten dat Music Store geld in bezit heeft dat uit criminele activiteiten afkomstig is, althans dat niet op eerlijke wijze is verkregen. De definitie van het woord ‘verdacht’ in de Van Dale staat daarmee, anders dan Het Parool BV heeft aangevoerd, op zichzelf niet op gespannen voet. Avalon c.s. heeft er in dit verband terecht op gewezen dat het hier niet gaat om het woord ‘verdacht’ alleen, maar juist om de combinatie van de woorden ‘verdacht’ en ‘geld’. “Verdacht geld’ wekt direct associaties op met witwassen en soortgelijke praktijken, zoals ook valt af te leiden uit de resultaten die zichtbaar zijn op Google bij het invoeren van ‘verdacht geld’ als zoekterm.

Nu het artikel is geplaatst op de economie pagina van Het Parool, welk dagblad naar Avalon c.s. onweersproken heeft gesteld, moet worden beschouwd als een serieuze krant, kan dan ook worden aangenomen dat het in verband brengen van Music Store met ‘verdacht geld’ in een publicatie in Het Parool, een ernstige beschuldiging inhoudt.

4.5. De suggestie dat bij Music Store zwart geld in omloop is, of geld dat anderszins op criminele wijze is verkregen – wat overigens ook door Het Parool BV niet is aangevoerd – vindt geen steun in de beschikbare feiten.

Het betoog van Het Parool BV dat de term ‘verdacht geld’ hier toch op zijn plaats zou zijn, omdat Music Store zou hebben geprofiteerd van een dubieuze lening, wordt evenmin door feiten ondersteund. Het enkele feit dat de curatoren in het faillissementsverslag hebben vermeld dat het uit de lening van [M] afkomstige geld ‘waarschijnlijk’ is verschaft aan Avalondochter Music Store, is daartoe onvoldoende. De aantijging aan het adres van Music Store wordt dus hoe dan ook niet gedragen door het thans beschikbare feitenmateriaal.

4.6. Anders dan Het Parool BV heeft aangevoerd, is voldoende aannemelijk dat Music Store, en Avalon als moederbedrijf, schade lijden door de geplaatste kop, omdat de financiële integriteit van Music Store daardoor in twijfel wordt getrokken.

De gepubliceerde tekst moet dan ook als onrechtmatig jegens Avalon c.s. worden gekenschetst en er bestaat voldoende grond voor een rectificatie van deze kop.

De belangen van Avalon c.s. wegen, gelet op alle voornoemde omstandigheden van dit geval, zwaarder dan de belangen van Het Parool BV. Een beperking van de uitingsvrijheid van Het Parool BV is geboden en proportioneel, nu Het Parool BV de aantasting van de goede naam van Music Store, door te berichten over ‘verdacht geld’ bij Music Store, zonder dat daarvoor een feitelijke basis aanwezig is, door het plaatsen van een rectificatie op relatief eenvoudige wijze (zoveel mogelijk) kan wegnemen.

4.7. Avalon c.s. heeft betoogd dat ook de subkop en de overige inhoud van het artikel dienen te worden gerectificeerd. Met name de mededelingen dat de lening verstrekt zou zijn toen [M] ‘bijna failliet’ was, dat Avalon c.s. de ‘grootste schuldenaar’ is van [M] en dat [persoon 1] c.s. ‘actief’ is in Avalon zouden onjuist zijn en onrechtmatig jegens Avalon c.s. De drie punten zullen hierna afzonderlijk worden besproken onder 4.7.1, 4.7.2 en 4.7.3.

“[M] bijna failliet”

4.7.1. Het Parool BV heeft naar aanleiding van de sommatie van Avalon c.s. zelf een ‘herstel’bericht in de krant geplaatst, waaruit blijkt dat het faillissement van [M] pas in september 2009 is uitgesproken, terwijl de laatste tranche van de lening al was verstrekt in juni 2008. Los daarvan bevat het faillissements-

verslag voldoende aanwijzingen dat [M] ook in 2008 bepaald niet in een stabiele financiële toestand verkeerde. In het verslag staat immers dat het vermogen van [M] in 2008 is afgenomen van plus 181,5 miljoen euro begin 2008 tot minus 12,4 miljoen eind 2008. Dit is, volgens het faillissementsverslag, ook opgenomen in een ‘Annual report’ over 2008 van [M] zelf. Weliswaar heeft Avalon c.s. gesteld dat dit onjuiste bevindingen zouden zijn, maar zij heeft die stelling niet nader onderbouwd. Het enkele feit dat [M] zelf in 2008 enige persberichten heeft doen uitgaan, waarin zij melding maakt van rooskleurige financiële resultaten, is daartoe onvoldoende. Voor zover er in 2008 al geen uitzicht was op een faillissement van [M], bestaat op zijn minst aanleiding om vraagtekens te plaatsen bij haar financiële stabiliteit, ook ten tijde van het verstrekken van de lening.

Onder de geschetste omstandigheden kan de publicatie op dit punt voorshands niet onrechtmatig worden geacht. Daar komt bij dat het hier gaat om de financiële positie van [M] en niet van Avalon c.s., zodat de eventuele onjuistheid daarvan nog niet zonder meer onrechtmatig jegens Avalon c.s. zou zijn.

“Avalon grootste schuldenaar”

4.7.2. Volgens Avalon c.s. had Het Parool BV Avalon niet mogen betitelen als de grootste schuldenaar van [M], aangezien er veel grotere vorderingen zouden uitstaan, zoals die op de Zwitserse en Duitse autoriteiten in verband met belasting teruggaves. In het faillissementsverslag valt echter te lezen dat het hier gaat om claims van dochtervennootschappen van Avalon. Daarnaast heeft Het Parool BV terecht aangevoerd dat deze claims onzeker zijn en dat deze schuldenaren mede met het oog daarop niet in het debiteurenoverzicht van de curatoren zijn opgenomen. Niet gesteld of gebleken is dat, naast de genoemde, andere (grotere) schuldenaren van [M] in beeld zijn. Daarbij komt dat vorderingen op fiscale autoriteiten van een ander karakter zijn dan vorderingen op civielrechtelijke (rechts-)personen en dat niet is betwist dat Avalon de grootste schuldenaar is uit een civielrechtelijke rechtsverhouding. Dat het artikel op dit punt onjuist is, staat dus evenmin vast.

“Familie van [persoon 1] actief bij Avalon”

4.7.3. Ook de betrokkenheid van familieleden van [persoon 1] bij Avalon c.s. is, anders dan Avalon c.s. heeft betoogd, niet van enige feitelijke basis ontbloot. Avalon c.s. heeft in elk geval erkend dat twee familieleden een aandelenbelang hebben in Avalon. Er zijn dus in elk geval aanwijzingen voor een zekere relatie tussen het bedrijf en (familie van) [persoon 1]. Dat mogelijk geen sprake is van actieve betrokkenheid, aangezien [persoon 1] en zijn zoon na de overname van het bedrijf Digital Media Power EU B.V. door Avalon zijn teruggetreden als bestuurder c.q. directeur, doet daar niet aan af.

4.8. Over de inhoud van het artikel kan verder nog worden opgemerkt dat Het Parool BV terecht heeft aangevoerd dat het haar in beginsel vrijstaat te publiceren over een openbaar faillissementsverslag en conclusies daaruit openbaar te maken, zonder dat zij zelfstandig onderzoek behoeft te doen naar de juistheid van de daarin weergegeven bevindingen van de curatoren en zonder wederhoor toe te passen, tenzij er op voorhand duidelijke aanwijzingen zouden zijn dat deze bevindingen niet kloppen. Dat laatste is hier niet het geval. De stelling van Avalon c.s. dat een journalist – zonder zelf nader onderzoek te doen – slechts mag afgaan op conclusies uit een rapport, als sprake is van een onafhankelijk openbaar rapport waarin ook wederhoor is toegepast, kan in zijn algemeenheid niet voor juist worden gehouden. Dit zou de pers in haar mogelijkheden tot (tijdige) informatievoorziening sterk beperken. Een faillissementsverslag wordt opgesteld door een ter zake kundige en onder toezicht van een rechter commissaris staande, jurist, de curator, en de journalist mag er op vertrouwen dat deze op zorgvuldige wijze zijn verslag heeft opgesteld, tenzij aanstonds anders blijkt.

4.9. Uit het voorgaande volgt dat het artikel, afgezien van de kop “verdacht geld Music Store”, niet onrechtmatig jegens Avalon c.s. wordt geacht, zodat voor een rectificatie op de andere punten geen grondslag aanwezig is.

4.10. Het Parool BV zal, met betrekking tot de kop van het artikel, worden veroordeeld tot het plaatsen van een rectificatie met een inhoud als hierna vermeld, waarbij een termijn van drie dagen na de betekening van het vonnis redelijk wordt geacht.

4.11. Voor toewijzing van de vordering tot het verwijderen van het artikel van de website, althans uit het online-archief, bestaat, zoals eveneens uit het hiervoor overwogene voortvloeit, onvoldoende grond. Wel dient de rectificatie van de onrechtmatig geachte kop ook online zichtbaar te zijn en gelijktijdig in beeld te komen als het artikel zelf. De navolgende veroordeling van Het Parool BV op dit punt wordt geacht in de vorderingen onder (ii) en (iii) in het petitum van de datgvaarding begrepen te zijn. Voor een verdergaande rectificatie (op de homepage van de website, zoals gevorderd) bestaat geen aanleiding.

4.12. De dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd, als na te melden.

4.13. Als de op een belangrijk punt in het ongelijk gestelde partij zal Het Parool worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. Veroordeelt Het Parool BV om binnen drie dagen na de betekening van dit vonnis een rectificatie te plaatsen, zonder verdere aankondiging, toevoeging of mededeling, op dezelfde pagina in de krant als het in het geding zijnde artikel, in de rechterbenedenhoek en met een kop en verdere tekst in hetzelfde lettertype en dezelfde lettergrootte als de kop en de tekst van het in het geding zijnde artikel, met de volgende inhoud:

“RECTIFICATIE

Op 27 oktober 2009 hebben wij een artikel gepubliceerd met als kop

“VERDACHT GELD MUSIC STORE”.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 19 november 2009 geoordeeld dat deze kop boven het artikel onrechtmatig is jegens Avalon Media Group B.V. en Music Store Group B.V., omdat hierdoor ten onrechte de suggestie wordt gewekt dat verdacht geld bij Music Store in omloop zou zijn. Deze beschuldigende suggestie vindt geen steun in het materiaal waarop wij deze kop baseerden en wij hebben die suggestie ook niet met ander feitenmateriaal kunnen staven.

De voorzieningenrechter heeft ons veroordeeld tot het plaatsen van deze rectificatie.

De hoofdredactie van Het Parool.”

5.2. Veroordeelt Het Parool BV om, binnen 3 dagen na de betekening van dit vonnis, in de online versie van het artikel de onder 5.1 weergegeven rectificatie zichtbaar te maken, zodanig dat deze gelijktijdig met het artikel zelf op het scherm verschijnt, in eenzelfde lettertype en dezelfde lettergrootte als het artikel.

5.3. Bepaalt dat Het Parool BV een dwangsom verbeurt van € 1.000,- voor iedere dag dat zij in gebreke blijft om aan de veroordeling onder 5.1 te voldoen, en een dwangsom van € 1.000,- voor iedere dag dat zij in gebreke blijft om aan de veroordeling onder 5.2 te voldoen, met een maximum van in totaal € 20.000,-.

5.4. Veroordeelt Het Parool BV in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Avalon c.s. begroot op:

– € 72,25 aan explootkosten,

– € 262,- aan vastrecht en

– € 816,- aan salaris advocaat.

5.5. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

5.6. Wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.A.J. Peeters, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Balk, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 19 november 2009.?