Home

Rechtbank Alkmaar, 19-02-2009, BH5638, 107924 / KG ZA 09-27

Rechtbank Alkmaar, 19-02-2009, BH5638, 107924 / KG ZA 09-27

Gegevens

Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak
19 februari 2009
Datum publicatie
11 maart 2009
ECLI
ECLI:NL:RBALK:2009:BH5638
Zaaknummer
107924 / KG ZA 09-27

Inhoudsindicatie

Inbreuk op handelsnaamrecht. Gedaagde wordt veroordeeld om de inbreuk te staken en de domeinnaam c.q. het internetadres aan eiser over te dragen.

Uitspraak

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht

FV/HW

KG nummer: 107924/KG ZA 09-27

datum: 19 februari 2009

Vonnis van de voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding

in de zaak van:

[EISER],

wonende te Amsterdam,

EISER IN KORT GEDING bij dagvaarding van 27 januari 2009,

advocaat mr. M. Bonefaas te Hoorn,

tegen:

[GEDAAGDE],

wonende te Heerhugowaard,

GEDAAGDE IN KORT GEDING,

in persoon verschenen.

Partijen zullen verder worden genoemd "[eiser]" respectievelijk "[gedaagde]".

1. HET VERLOOP VAN HET GEDING

Ter terechtzitting van 9 februari 2009 heeft [eiser] gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding.

[gedaagde] heeft de vordering bestreden.

Na verder debat hebben partijen de stukken, waaronder van de zijde van [eiser] een kopie van de originele dagvaarding en van beide zijden pleitnotities, overgelegd en vonnis gevraagd.

De inhoud van alle stukken wordt als hier ingelast beschouwd.

2. DE UITGANGSPUNTEN

2.1 Op 1 maart 2003 is de eenmanszaak van [eiser] ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. In voormeld register worden de werkzaamheden van [eiser] omschreven als 'het bemiddelen bij de verhuur van transport en overnachtingsmogelijkheden via internet'. [eiser] maakt in het kader van de uitoefening van zijn onderneming onder meer gebruik van de namen 'huureenbus.nl' en 'huureenbus' .

2.2 [eiser] heeft op 1 december 2003 de website www.huureenbus.nl op zijn naam doen registeren. [eiser] gebruikt deze website voor commerciële doeleinden.

2.3 Op 13 januari 2009 heeft [gedaagde] de website www.huureenbus.info gelanceerd.

Eveneens op 13 januari 2009 heeft [gedaagde] een mailing verzonden, waarin hij de geadresseerden aanbiedt om voor een periode van twee maanden gratis te adverteren op voormelde site. De mailing is onder meer naar klanten van [eiser] verzonden. De mailing is ondertekend met de naam 'HUUReenBUS.info'.

2.4 Bij brief van 16 januari 2009 heeft [eiser] via zijn advocaat [gedaagde] onder meer gesommeerd om het gebruik van de website www.huureenbus.info te staken. [gedaagde] heeft hierop dezelfde dag schriftelijk afwijzend gereageerd.

2.5 [eiser] heeft op 23 januari 2009 aangifte gedaan tegen [gedaagde], wegens overtreding van de Handelsnaamwet (hierna: Hnw).

3. DE VORDERING EN DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1 [eiser] vordert, verkort weergegeven,

1.[gedaagde] te gebieden om iedere inbreuk op het handelsnaamrecht van [eiser],

waaronder het gebruik van de naam "www.huureenbus.info",

"HUUReenBUS.info", "huur een bus", "huureenbus", te staken en gestaakt

te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van [euro] 5.000,-- per

dag of dagdeel dat hij daarmee in gebreke blijft;

2.[gedaagde] te gebieden om het internetadres c.q. de domeinnaam

www.huureenbus.info kosteloos aan [eiser] over te dragen, eveneens op straffe

van verbeurte van een dwangsom van [euro] 5.000,-- per dag of dagdeel dat hij

daarmee in gebreke blijft;

3.[gedaagde] te gebieden om een rectificatie te plaatsen op de website

www.huureenbus.info, in een landelijk dagblad en in een mailing met de

inhoud zoals omschreven in punt 20 van het lichaam van de dagvaarding, op

straffe van verbeurte van een dwangsom van [euro] 5.000,-- per dag of dagdeel

dat hij daarmee in gebreke blijft;

4.veroordeling van [gedaagde] om aan hem de buitengerechtelijke kosten ad

[euro] 1.054,-- te voldoen;

5.veroordeling van [gedaagde] in de kosten van het geding.

3.2 [eiser] legt aan zijn vorderingen, zakelijk weergegeven, het volgende ten grondslag. [eiser] en [gedaagde] houden zich via hun ondernemingen allebei bezig met het bemiddelen bij de verhuur van (bus)transporten en het aanvragen van offertes van diverse busbedrijven. Met het hiervoor onder 2.3. weergegeven internetadres handelt [gedaagde] strijd met artikel 5 Hnw en onrechtmatig jegens [eiser]. De handelsnamen www.huureenbus.info en "huureenbus.info" van [gedaagde] wijken immers niet althans in zeer geringe mate af van de handelsnamen www.huureenbus.nl en "huureenbus" van [eiser]. Gelet hierop en mede gezien de plaats van vestiging van beide ondernemingen, is bij het publiek verwarring te duchten. Die verwarring heeft zich inmiddels ook voorgedaan. Om verdere verwarring te voorkomen dient [gedaagde] een rectificatie te plaatsen zoals nader in de dagvaarding omschreven.

Het gebruik van meergenoemde handelsnamen door [gedaagde] brengt [eiser] aanmerkelijke schade toe. Deze schade uit zich onder meer in een daling van het aantal adverteerders op de website van [eiser]. Hierdoor loopt [eiser] aanmerkelijke inkomsten mis, alles aldus [eiser].

3.3 [gedaagde] heeft verweer gevoerd op gronden die, voor zover voor de beslissing van belang, hierna aan de orde komen.

4.DE GRONDEN VAN DE BESLISSING

4.1 Op basis van het bepaalde in artikel 5 Hnw is het verboden om een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

In beginsel komt iedere aanduiding - ook indien beschrijvend- mits als handelsnaam gevoerd, voor bescherming in aanmerking. De grens van de bescherming van beschrijvende handelsnamen wordt evenwel bereikt als de gevraagde bescherming zou leiden tot monopolisering van algemeen beschrijvende woorden, zodanig dat anderen die niet meer zouden kunnen gebruiken als aanduiding van hun onderneming.

4.2 [eiser] roept in deze procedure de bescherming in van de handelsnamen "huureenbus" en "huureenbus.nl". Ten aanzien van de eerste handelsnaam geldt dat het hier, afgezien van de schrijfwijze, gaat om de gangbare woorden en beschrijvende elementen 'huur een bus'. Toekenning van de door [eiser] gevraagde bescherming leidt ertoe dat voormelde woorden gemonopoliseerd zouden worden, in die zin dat anderen voormelde woorden niet meer zouden kunnen gebruiken ter aanduiding van hun onderneming. Op basis hiervan komt meergenoemde bescherming niet aan de handelsnaam "huureenbus" toe. De vorderingen van [eiser] die zien op voormelde handelsnaam worden daarom afgewezen.

Anders ligt dit, daar waar het gaat om de handelsnaam "huureenbus.nl.". Deze tekst is weliswaar samengesteld met gangbare woorden, maar de tekst als geheel is door de toevoeging .nl geen gangbaar woord dat enkel uit beschrijvende elementen bestaat (vergelijk Gerechtshof te Amsterdam 15 januari 2008, LJN BF 7442).

Deze handelsnaam geniet daarom wel bescherming op basis van het bepaalde in de Handelsnaamwet.

4.3 Op basis van het voorgaande ligt thans de vraag ter beantwoording voor of [gedaagde] met zijn handelsnaam www.huureenbus.info inbreuk maakt op de handelsnaam van [eiser]. Vooropgesteld wordt dat [eiser] zijn handelsnaam eerder gebruikte dan [gedaagde]. Vast staat immers dat [gedaagde] de door hem gebezigde handelsnaam eerst sinds 13 januari 2009 in gebruik heeft, terwijl [eiser] onweersproken gesteld heeft dat hij meergenoemde handelsnaam reeds sinds

5 april 2004 bezigt. Verder geldt dat de handelsnaam van [gedaagde] in slechts geringe mate afwijkt van die van [eiser], nu het verschil tussen beide namen enkel is gelegen in de gebruikte extensie. De handelsnaam van [eiser] eindigt op .nl, terwijl die van Koor eindigt op .info. Aan deze vereisten van het hiervoor onder 4.1. weergegeven artikel is derhalve voldaan. Verder geldt dat voldoende aannemelijk is geworden dat de aard van beide ondernemingen min of meer gelijk is. [eiser] en [gedaagde] richten zich op het busvervoer en bieden onder meer de mogelijkheid om via de desbetreffende website offertes op te vragen voor de huur van een touringcar. Ten slotte is van belang dat beide partijen werkzaam zijn via het internet en daarnaast hun feitelijke vestigingsplaats in de regio Noord-Holland hebben.

4.4 Ter beoordeling ligt daarmee thans nog enkel de vraag voor of er, als gevolg van het gebruik van de handelsnaam www.huureenbus.info door [gedaagde], bij het publiek gevaar voor verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is. [eiser] heeft in dit verband aangevoerd dat hij naar aanleiding van de mailing van [gedaagde] reacties van klanten heeft ontvangen, waarin zij vragen of [eiser] een nieuwe website heeft. [gedaagde] heeft ter zitting verklaard die verwarring op zichzelf wel te begrijpen. Op grond van het voorgaande is naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk geworden dat voormeld gevaar voor verwarring te duchten is.

4.5 Uit al hetgeen hiervoor is overwogen, vloeit voort dat [gedaagde] met de door hem gebezigde naam inbreuk maakt op de handelsnaam huureenbus.nl van [eiser]. [gedaagde] heeft nog aangevoerd dat hij de naam www.huureenbus.info niet gebruikt met commerciële doeleinden maar enkel hobbymatig. Dit betoog komt de voorzieningenrechter, mede gelet op de omstandigheid dat ondernemingen op de website van [gedaagde] kunnen adverteren, ongeloofwaardig voor. [gedaagde] heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voor die advertenties na de gratis proefperiode van twee maanden geen enkele vergoeding zou ontvangen. De vorderingen van [eiser] die zien op het staken van die inbreuk en de overdracht van de domeinnaam www.huureenbus.info, kunnen daarom worden toegewezen. Aan [gedaagde] zal na te melden termijn worden gegund om aan de veroordelingen te voldoen. De dwangsom wordt gematigd en gemaximeerd.

4.6 De gevorderde rectificatie komt niet voor toewijzing in aanmerking. [eiser] vordert onder meer dat [gedaagde] een mailing verstuurt aan de reeds aangeschreven bedrijven. Volgens [eiser] heeft [gedaagde] in de mailing van januari 2009 ongeveer 30 à 40 klanten van [eiser] aangeschreven. [eiser] heeft echter niet concreet gemaakt welke busbedrijven het daarbij precies betrof. Daarom is dit onderdeel van de gevorderde rectificatie te onbepaald om te kunnen worden toegewezen.

Ook de rectificatie op de website www.huureenbus.info is niet toewijsbaar. [gedaagde] wordt immers veroordeeld om die website binnen 24 uur na betekening van dit vonnis aan [eiser] over te dragen. Door die overdracht heeft [gedaagde] geen zeggenschap meer over de inhoud van die website, hetgeen het voor hem feitelijk onmogelijk maakt om de desbetreffende rectificatie op de website te plaatsen.

Ten slotte geldt ten aanzien van de rectificatie in een dagblad met landelijke dekking dat [eiser] onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt welk belang hij daarbij heeft, nu niet gesteld of gebleken is dat [gedaagde] en [eiser] hun websites promoten in een dergelijk dagblad.

4.7 De gevorderde buitengerechtelijk kosten komen niet voor toewijzing in aanmerking. [eiser] heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat hij deze kosten daadwerkelijk gemaakt heeft.

4.8 [gedaagde] wordt, als de in het ongelijk gestelde partij, veroordeeld in de kosten van het geding.

5. DE BESLISSING

De voorzieningenrechter:

- gebiedt [gedaagde] om binnen één week na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het handelsnaamrecht van eiser ten aanzien van de naam huureenbus.nl, waaronder het gebruik van de namen www.huureenbus.info en huureenbus.info, in welke samenstelling, lettergrootte of in welk lettertype dan ook, te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van [euro] 50,-- per dag met een maximum van [euro] 5.000,--;

- gebiedt [gedaagde] om binnen één week na betekening van dit vonnis het internetadres c.q. de domeinnaam www.huureenbus.info kosteloos aan [eiser] over te dragen, door middel van het invullen en ondertekenen van de daartoe bestemde formulieren en voorts volledige medewerking te verlenen aan et vervullen van de overige formaliteiten die met de overdracht gepaard gaan. eveneens op straffe van verbeurte van een dwangsom van [euro] 50,-- per dag met een maximum van [euro] 5.000,-

- veroordeelt [gedaagde] in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van [eiser] begroot op [euro] 347,98 aan verschotten en op [euro] 816,-- aan salaris advocaat;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- weigert de meer of anders gevorderde voorziening.

Gewezen door mr. H. Warnink, voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 februari 2009 in tegenwoordigheid van mr. F. Vermeij, griffier.