Home

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 15-02-2019, ECLI:NL:OGEAC:2019:118, 500.00222/18

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 15-02-2019, ECLI:NL:OGEAC:2019:118, 500.00222/18

Gegevens

Instantie
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao
Datum uitspraak
15 februari 2019
Datum publicatie
21 juni 2019
ECLI
ECLI:NL:OGEAC:2019:118
Zaaknummer
500.00222/18

Inhoudsindicatie

Zedenzaak

Uitspraak

Parketnummer: 500.00222/18

Uitspraak: 15 februari 2019 Tegenspraak

Vonnis van dit Gerecht

in de strafzaak tegen de verdachte:

[VERDACHTE],

geboren op [geboortedatum] 1970 te [geboorteplaats],

wonende te [woonplaats], [adres].

Onderzoek van de zaak

Het onderzoek ter openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden op 25 januari 2019. De verdachte is verschenen, bijgestaan door zijn raadslieden, mr. H.C. van Blarcum en mr. R.A. Gonet, advocaten te Curaçao.

De officier van justitie, mr. M. Dennaoui-Simon, heeft ter terechtzitting gevorderd dat het Gerecht het onder 1 en 2 ten laste gelegde bewezen zal verklaren en de verdachte daarvoor zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 48 maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren, met als bijzondere voorwaarde reclasseringsbegeleiding.

De raadslieden hebben bepleit dat de verdachte zal worden vrijgesproken van het onder 1 ten laste gelegde. Voorts is een strafmaatverweer gevoerd.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is – na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting – ten laste gelegd dat:

1.hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode vanaf 11 juni 2014 tot en met 1 maart 2018, te Curaçao, door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en), een persoon genaamd [slachtoffer 1] (geboren op [geboortedatum] 2001 te Curaçao) heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die (mede) bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1], hebbende hij, verdachte, (telkens)

-

zijn penis in/ tegen de anus van die [slachtoffer 1] gebracht en/of geduwd en/of gehouden en/of

-

die [slachtoffer 1] (met zijn handen) betast over/aan haar be(e)n(en) en/of borst(en) en/of bill(en), althans haar lichaam en/of

-

die [slachtoffer 1] met haar mond/hand aan zijn verdachte's penis laten zuigen en/of likken en/of trekken,

welk geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/ of welke bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin heeft/hebben bestaan dat hij, verdachte,(telkens) opzettelijk

-

die [slachtoffer 1] uitkleed, althans zich laten uitkleden en/of met zijn, verdachte's ontbloot lijf in het bijzijn van [slachtoffer 1] verkeren en/of

-

tegen die [slachtoffer 1] zeggen dat zij tegen niemand moest vertellen dat hij, verdachte, met haar sekst en/of

-

die [slachtoffer 1] bepaalde (gehurkte) houding of stand laten aannemen voor, hem, verdachte en/of

-

onverhoeds het (ontblote) lichaam van die [slachtoffer 1] heeft betast en/of met zijn penis heeft gepenetreerd;

-

met een zekere regelmaat die [slachtoffer 1] opzoeken in hun woning bij afwezigheid van de moeder van die [slachtoffer 1]/de echtgenote van hem, verdachte en/of

-

zich (telkens) opdringen aan die [slachtoffer 1] en/of

-

(daarbij) misbruik en/ of gebruik maakt van zijn fysieke overwicht en/of diens ouderlijke gezagsverhouding en/of afhankelijkheidsrelatie (en die [slachtoffer 1] een geldbedrag geeft) en/of

-

de deur(en) in/van de woning op slot gezet (zodat de moeder van die [slachtoffer 1] niet plotseling binnen kan lopen)

waardoor (aldus) voor die [slachtoffer 1] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan,

zulks terwijl hij dit feit heeft begaan tegen zijn kind, te weten zijn dochter, en/of een kind waarover hij, verdachte, het gezag uitoefent en/of hij, verdachte, verzorgt en/of opvoed als behorend tot zijn, verdachte's, gezin en/of een minderjarige kind dat aan zijn, verdachte's zorg, opleiding of waakzaamheid was toevertrouwd;

(artikel 2:197 j° 2:210 Wetboek van Strafrecht)

2.hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode vanaf 11 juni 2014 tot en met 1 maart 2018, te Curaçao, [slachtoffer 1] (geboren op [geboortedatum] 2001 te Curaçao), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1], hebbende hij, verdachte,

-

zijn penis in/tegen de anus van die [slachtoffer 1] gebracht en/of geduwd en/of gehouden en/of

-

die [slachtoffer 1] (met zijn handen) betast over/aan haar be(e)n(en) en/of borst(en) en/of bill(en), althans haar lichaam en/of

-

die [slachtoffer 1] met haar mond/hand aan zijn verdachte's penis laten zuigen en/of likken en/of trekken,

zulks terwijl hij dit feit heeft begaan tegen zijn kind, te weten zijn dochter, en/of een kind waarover hij, verdachte, het gezag uitoefent en/of hij, verdachte, verzorgt en/of opvoed als behorend tot zijn, verdachte's, gezin en/of een minderjarige kind dat aan zijn, verdachte's zorg, opleiding of waakzaamheid was toevertrouwd

(artikel 2:200 j° 2:210 Wetboek van Strafrecht)

en/of

hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode vanaf 11 juni 2014 tot en met 1 maart 2018, te Curaçao, [slachtoffer 1] (geboren op [geboortedatum] 2001 te Curaçao),

zijnde die [slachtoffer 1] zijn, verdachte's minderjarig kind en/of een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige,

een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit

-

het brengen in en/of tegen aan zetten van zijn, verdachte's penis in/tegen de anus van die [slachtoffer 1] en/of

-

het duwen en/of houden van zijn, verdachte's penis tegen de mond en/of anus van die [slachtoffer 1]

-

het met zijn hand(en) betasten over en/of aan de been(en) en/of

-

borst(en) en/of bil(len) van die [slachtoffer 1] althans haar lichaam en/of

-

die [slachtoffer 1] met haar mond/hand aan zijn verdachte's penis laten zuigen

-

en/of likken en/of trekken,

zulks terwijl hij dit feit heeft begaan tegen zijn kind, te weten zijn dochter, en/of een kind waarover hij, verdachte, het gezag uitoefent en/of hij, verdachte, verzorgt en/of opvoed als behorend tot zijn, verdachte's, gezin en/of een minderjarige kind dat aan zijn, verdachte's zorg, opleiding of waakzaamheid was toevertrouwd

(artikel 2:208 j° 2:210 Wetboek van Strafrecht)

Formele voorvragen

Het Gerecht stelt vast dat de dagvaarding geldig is, dat het bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

Vrijspraak van feit 1

Het Gerecht is van oordeel dat voor het onder 1 ten laste gelegde onvoldoende wettig bewijs voorhanden is. Het Gerecht overweegt daartoe als volgt.

Voor bewezenverklaring van verkrachting, zoals onder 1 ten laste gelegde, is vereist dat wordt bewezen dat het slachtoffer door (bedreiging met) geweld of een andere feitelijkheid is gedwongen tot het ondergaan van seksuele handelingen. Uit het dossier kan in ieder geval niet worden afgeleid dat sprake is geweest van (bedreiging met) geweld. Met betrekking tot de vraag of sprake is geweest van (bedreiging met) een andere feitelijkheid als bedoeld in art. 2:197 Wetboek van Strafrecht, overweegt het Gerecht als volgt.

Voor beantwoording van genoemde vraag is van belang of de verdachte opzettelijk tegenover zijn dochter een zodanige psychische druk heeft uitgeoefend of haar in een zodanige afhankelijkheidssituatie heeft gebracht dat zij zich daardoor niet tegen die handelingen kon verzetten, of dat de verdachte haar heeft gebracht in een zodanige, door hem opzettelijk veroorzaakte, (bedreigende) situatie dat het daardoor voor haar zo moeilijk was om zich aan die handelingen te onttrekken dat er sprake was van dwang van de kant van de verdachte (vgl. HR 12 december 2006, NJ 2007/422). De enkele omstandigheid dat de verdachte de vader is, is in dit verband onvoldoende.

Het Gerecht is van oordeel dat de vraag of sprake was van 'door een feitelijkheid dwingen' in vorenbedoelde zin, in de onderhavige zaak negatief dient te worden beantwoord. Het dossier biedt daarvoor onvoldoende aanknopingspunten.

De verdachte zal daarom van dat feit worden vrijgesproken.

Deelvrijspraak van feit 2

Het Gerecht is van oordeel dat het bewijs tekortschiet om te kunnen vaststellen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de ten laste gelegde seksuele handelingen in de periode voordat het slachtoffer de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt. Gelet op de wisselende verklaringen daaromtrent valt niet uit te sluiten dat het slachtoffer reeds zestien was toen de seksuele handelingen begonnen. De verdachte zal daarom van dat gedeelte van de tenlastelegging worden vrijgesproken.

Bewezenverklaring

Het Gerecht acht – op grond van de hierna weergegeven bewijsmiddelen en de nadere bewijsoverwegingen, in onderling verband en samenhang beschouwd – wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 2 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

2.hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode vanaf 11 juni 2014 tot en met 1 maart 2018, te Curaçao, [slachtoffer 1] (geboren op [geboortedatum] 2001 te Curaçao), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1], hebbende hij, verdachte,

-

zijn penis in/tegen de anus van die [slachtoffer 1] gebracht en/of geduwd en/of gehouden en/of

-

die [slachtoffer 1] (met zijn handen) betast over/aan haar be(e)n(en) en/of borst(en) en/of bill(en), althans haar lichaam en/of

-

die [slachtoffer 1] met haar mond/hand aan zijn verdachte's penis laten zuigen en/of likken en/of trekken,

zulks terwijl hij dit feit heeft begaan tegen zijn kind, te weten zijn dochter, en/of een kind waarover hij, verdachte, het gezag uitoefent en/of hij, verdachte, verzorgt en/of opvoed als behorend tot zijn, verdachte's, gezin en/of een minderjarige kind dat aan zijn, verdachte's zorg, opleiding of waakzaamheid was toevertrouwd

(2:200 j° 2:210 Wetboek van Strafrecht)

en/of

hij op een of meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode vanaf 11 juni 2017 tot en met 1 maart 2018, te Curaçao, met [slachtoffer 1] (geboren op [geboortedatum] 2001 te Curaçao),

zijnde die [slachtoffer 1] zijn, verdachtes minderjarig kind en/of een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige,

een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit

-

het brengen in en/of tegen aan zetten van zijn, verdachtes penis in/tegen de anus van die [slachtoffer 1] en/of

-

het duwen en/of houden van zijn, verdachte's penis tegen de mond en/of anus van die [slachtoffer 1]

-

het met zijn hand(en) betasten over en/of aan de ben(en) en/of borst(en) en/of bil(len) van die [slachtoffer 1] althans haar lichaam en/of

-

die [slachtoffer 1] met haar mond/hand aan zijn verdachtes penis laten zuigen en/of likken en/of met haar hand aan zijn verdachtes penis laten trekken,

zulks terwijl hij dit feit heeft begaan tegen zijn kind, te weten zijn dochter, en/of een kind waarover hij, verdachte, het gezag uitoefent en/of hij, verdachte, verzorgt en/of opvoed als behorend tot zijn, verdachte's, gezin en/of een minderjarige kind dat aan zijn, verdachte's zorg, opleiding of waakzaamheid was toevertrouwd.

Het Gerecht acht niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hierboven bewezen is verklaard, zodat hij daarvan zal worden vrijgesproken.

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten of omissies zijn verbeterd (cursief). De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsmiddelen

Het Gerecht grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan, op de feiten en omstandigheden die in de hierna volgende bewijsmiddelen zijn vervat en redengevend zijn voor de bewezenverklaring.1

Voorts wordt opgemerkt dat in de bewijsmiddelen geen (expliciete) landsaanduiding is opgenomen, maar dat algemeen bekend is dat de in die bewijsmiddelen wel opgenomen plaatsen zijn gelegen in Curaçao.

1. [slachtoffer 1]deed op 7 maart 2018 aangifte van seksueel misbruik. Zij heeft bij die gelegenheid het volgende verklaard:

“Ik, [slachtoffer 1], geboren op [geboortedatum] 2001, wil aangifte doen van seksueel misbruik tegen mijn biologische vader genaamd [verdachte]. Ik was thuis alleen met mijn vader. Hij begon mijn lichaam te betasten met zijn beide handen. Hij betastte mijn borsten en mijn billen. Na enkele weken had mijn vader het weer gedaan. U vraagt mij hoe vaak mijn vader seks deed met mij. Soms twee keer in een maand. Ik moest zijn penis zuigen en zijn penis masturberen. ” 2

2.De verdachte heeft op 12 juni 2018 tegenover de politie het volgende verklaard:

“Mijn dochter heet [slachtoffer 1].” 3

3.De verdachte heeft op 12 juni 2018 tegenover de politie het volgende verklaard:

“Ik weet dat ik fout had gedaan. Meestal gebeurt het wanneer mijn vrouw niet thuis is. [slachtoffer 1] en ik raken elkaar overal aan het lichaam. Soms eindigt het dat ik mijn penis tussen de billen van [slachtoffer 1] wrijf. Het kan zijn dat het twee keer in dezelfde maand gebeurt. Dat het de volgende maand weer gebeurt klopt ook. Ik had haar (ook) mijn penis laten zuigen en ook had ik haar mij laten afrukken.” 4

4. De verdachte heeft ter terechtzitting in eerste aanleg het volgende verklaard:

“Het begon in de zomervakantie van 2017. Het begon met strelen. We zaten thuis op de bank toen ik haar vroeg mij te strelen bij mijn penis. Na een maand gebeurde het weer, het strelen en het pijpen enzovoort. Ik streelde ook haar billen en haar borsten. Het duurde tot ongeveer januari 2018” 5

Strafbaarheid en kwalificatie van het bewezen verklaarde

Het onder 2 bewezen verklaarde is voorzien bij en strafbaar gesteld in artikel 2:208 van het Wetboek van Strafrecht. Het wordt als volgt gekwalificeerd:

Ontucht plegen met zijn minderjarig kind, meermalen gepleegd.

BESLISSING

kwalificeert het bewezen verklaarde als hiervoor omschreven;

verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en de verdachte daarvoor strafbaar;

stelt als bijzondere voorwaarden dat: