Home

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 06-04-2022, ECLI:NL:OGEAA:2022:113, AUA202000672

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 06-04-2022, ECLI:NL:OGEAA:2022:113, AUA202000672

Gegevens

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
6 april 2022
Datum publicatie
16 mei 2022
ECLI
ECLI:NL:OGEAA:2022:113
Zaaknummer
AUA202000672

Inhoudsindicatie

Civiel. Vordering wordt afgewezen. Dekking nieuwwaarde

Uitspraak

Vonnis van 6 april 2022

Behorend bij A.R. nr. AUA202000672

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[EISER],

wonend te Aruba,

eiser,

hierna: [eiser],

gemachtigde: mr. E.M.J. Cafarzuza,

tegen:

de naamloze vennootschap Massy United Insurance Aruba N.V.

gevestigd te Aruba,

gedaagde,

hierna: Massy,

gemachtigde: mr. W.G.T.M. Kloes.

1. DE PROCEDURE

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, ingekomen op 27 februari 2020,

- de conclusie van antwoord,

- de conclusie van repliek,

- de conclusie van dupliek,

- de akte uitlating producties.

1.2. Vonnis is nader bepaald op vandaag.

2 DE FEITEN

2.1. [

Eiser] is eigenaar van de [model] [merk], bouwjaar 2017, [VIN nummer] (de [merk] [model]). Hij heeft voor de [model] [merk] via Boogaard Assurantiën (Boogaard) een verzekering afgesloten bij Massy.

2.2.

In een Auto Premium Quote (het premieoverzicht) van Massy, waarin de verschillende producten van Massy met bijbehorende dekking en premie worden beschreven, is bij WA Casco 3 vermeld: ‘ New Car Replacement: First 3 years’.

2.3.

In de ‘Auto Insurance Application’ die [eiser] op 16 augustus 2016 op het kantoor van Boogaard heeft ondertekend, is bij ‘Cover’ aangekruist: ‘WA CASCO 3 (3 year new value)’.

2.4.

In de pe[model]de van 17 augustus 2016 tot 17 februari 2020 heeft Massy (via Boogaard) halfjaarlijks in totaal zeven Certificates of Insurance (polisbladen) aan [eiser] verstrekt. In de polisbladen zijn de Policy Conditions (algemene voorwaarden) van Massy op de verzekering van toepassing verklaard en is een link opgenomen waar deze algemene voorwaarden op internet kunnen worden geraadpleegd.

2.5.

In de polisbladen is als Insured Product’ vermeld: ‘WA Casco 3”, onder ‘Description’ : ‘Vehicle Value (Casco)’ en onder ‘Sum Insured’ : 33.069,00.

In de eerste zes polisbladen is als premie zonder no-claim korting telkens een bedrag vermeld van 1.407. In het laatste polisblad van 21 augustus 2019 met betrekking tot de pe[model]de van 17 augustus 2019 tot 17 februari 2020 is als premie zonder no-claim korting een bedrag vermeld van 1.204,00.

2.6.

Op de achterkant van de polisbladen is (onder meer) onderstaande tekst opgenomen:

2.5.

Op de achterzijde van de polisbladen

2.7.

Op 19 oktober 2019 is [eiser] met de [merk] [model] betrokken geraakt bij een ongeval. De [merk] [model] is daarbij beschadigd en nadien total loss verklaard.

3 HET GESCHIL

3.1. [

Eiser] vordert -samengevat- dat het gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

(i) Massy beveelt om aan [eiser] een [merk] [model] of een gelijkwaardige auto waarvan de prijs een bedrag van Afl. 33.069,-- niet te boven gaat te verschaffen op verbeurte van een dwangsom indien Massy daaraan niet voldoet;

(ii) Massy veroordeelt om aan [eiser] een bedrag van Afl. 33.069,-- te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 19 oktober 2019;

(iii) Massy veroordeelt in de proceskosten.

3.2. [

Eiser] voert daartoe -samengevat- aan dat hij een WA Casco 3 dekking met Massy is overeengekomen, hetgeen hem, nu de [merk] [model] total loss is verklaard, recht geeft op een nieuwe auto.

3.3.

Massy voert verweer. Zij stelt zich -samengevat- op het standpunt dat de verzekeringspolis ten tijde van het ongeval geen dekking (meer) gaf voor vervanging van de [merk] [model] door een nieuwe auto.

3.4.

De stellingen van partijen worden hierna, indien nodig, nader besproken.

4 DE BEOORDELING

4.1.

Niet in geschil tussen partijen is dat zij bij aanvang van de verzekering van de [merk] [model] de WA Casco 3 dekking zijn overeengekomen en evenmin is in geschil welke dekking dat product biedt. Kern van het geschil is of de verzekering ten te tijde van het ongeval nog steeds dezelfde dekking bood, zoals [eiser] stelt, of dat door het tijdsverloop sinds het aangaan van de verzekering de dekking overeenkomstig dit product was komen te vervallen.

4.2. [

Eiser] beroept zich op de polis van 21 augustus 2019, waarin op de voorzijde van het polisblad bij ‘Insured Product’ WA Casco 3 is vermeld en waarin op de achterzijde van het polisblad is vermeld dat deze dekking recht geeft op vervanging door een nieuwe auto, zonder dat het recht op die dekking in de polis wordt gekoppeld aan een bepaalde pe[model]de. Massy stelt dat partijen bij aanvang van de verzekering dekking overeenkomstig WA Casco 3, dat staat voor dekking gedurende een periode van drie jaar, zijn overeengekomen. Na drie jaar is dekking WA Casco 3 komen te vervallen. Zij verwijst daarbij naar het premieoverzicht, het aanvraagformulier, de polis en de algemene voorwaarden. Dat in de laatste polis van 21 augustus 2019 vermeld staat dat het verzekerde product WA Casco 3 is, berust op een vergissing. Dat blijkt bovendien ook uit het in deze polis vermelde (lagere) premiebedrag, dat overeenkomt met de premie die volgens het premieoverzicht hoort bij het product WA Casco S.

4.3.

In artikel 7:932 BW is bepaald dat de verzekeraar een polis aan de verzekeringnemer afgeeft waarin de overeenkomst is vastgelegd. Bij de vaststelling wat partijen zijn overeengekomen is uitgangspunt dus de polis. In de achtereenvolgende polisbladen, ook de laatste van 21 augustus 2019, is als verzekerd product WA Casco 3 vermeld, hetgeen er op duidt dat partijen deze dekking zijn overeengekomen en Massy dus gehouden is om op basis daarvan de schade van [eiser] uit te keren. Hoewel de naam van het product dit wel doet vermoeden, kan aan [eiser] worden toegegeven dat in de polis, noch op het voorblad, noch op de achterkant daarvan, is vermeld dat de dekking WA Casco 3 is beperkt tot een pe[model]de van drie jaar. In de polis is wel opgenomen tot welk bedrag de verzekering dekking biedt. Massy heeft een beroep gedaan op de in de polis toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden, maar dat beroep kan haar niet baten, nu zij immers zelf stelt dat de maximale dekkingstermijn van drie jaar bij WA Casco 3 een kernbeding is. Een kernbeding is geen algemene voorwaarde. Voor de toepasselijkheid daarvan is wilsovereenstemming vereist. De bepalingen in boek 6, titel 5, afdeling 3 BW met betrekking tot algemene voorwaarden zijn dus niet van toepassing en het debat daarover tussen partijen kan dus onbesproken blijven.

4.4.

Massy heeft ter onderbouwing van haar stelling onder meer gewezen op het premieoverzicht dat, aldus Massy, voorafgaand aan het sluiten van de verzekering aan [eiser] is toegestuurd en met hem is besproken. Hij heeft hier contact over gehad met mevrouw [naam medewerkster 1] van Boogaard, die hem tot twee keer toe heeft uitgelegd wat de dekking van WA Casco 3 inhield. Daarna heeft mevrouw [naam medewerkster 2] van Boogaard de aanvraag van de verzekering met [eiser] afgehandeld. Verder wijst Massy op het door [eiser] ondertekende aanvraagformulier dat ten grondslag ligt aan de verzekering.

4.5.

Indien juist is dat het premieoverzicht en dus ook de voorwaarden van het product WA Casco 3 vooraf met [eiser] zijn besproken en hem zijn uitgelegd, moet worden aangenomen dat [eiser] met het ondertekenen van het aanvraagformulier het kernbeding, dat de WA Casco 3 dekking alleen gold voor de eerste drie jaar, heeft aanvaard. Gesteld noch gebleken is dat partijen nadien nadere afspraken hebben gemaakt over de dekkingsperiode. Dat in het laatste polisblad als verzekerd product WA Casco 3 stond vermeld, doet aan het voorgaande niet af. Dat is dan evident een vergissing.

4.6.1. [

Eiser] betwist dat hij het premieoverzicht voor het sluiten van de verzekering heeft ontvangen en dat hem is uitgelegd wat de dekking WA Casco 3 inhield. Massy zal dat dus moeten bewijzen. Zij heeft als bewijs van haar stelling schriftelijke verklaringen overgelegd van [naam medewerkster 1] en [naam medewerkster 2] van respectievelijk 6 en 24 november 2020.

4.6.2. [

Naam medewerkster 1] verklaart -samengevat- dat [eiser] haar benaderde voor een autoverzekering voor zijn nieuwe auto, dat zij naar aanleiding daarvan offertes heeft opgevraagd bij haar collega [naam medewerkster 2] en de voordeligste offerte, die van Massy, op 16 augustus per e-mail naar [eiser] heeft toegestuurd en hem daarin heeft uitgelegd dat de ‘Super dekking’ inhield dat de klant bij een total loss van de auto binnen drie jaar een nieuwe auto krijgt tegen de waarde van de auto op het moment van het ongeluk. [Naam medewerkster 1] verklaart verder dat zij hem dezelfde dag ook nog eens telefonisch heeft benaderd om te vragen of hij haar e-mail had ontvangen en hem nog eens heeft uitgelegd wat de dekking inhield. [Eiser] heeft toen voor het product WA Casco 3 gekozen, waarna een afspraak met [naam medewerkster 2] is gemaakt.

4.6.3. [

Naam medewerkster 2] verklaart -samengevat- dat zij door haar collega [naam medewerkster 1] werd benaderd in verband met een autoverzekering voor [eiser] en dat zij naar aanleiding daarvan verschillende offertes, waaronder ‘de quotaties’ van Massy naar haar heeft doorgestuurd. Op 16 augustus 2016 ontving ze bericht van [naam medewerkster 1] dat [eiser] had gekozen voor WA Casco 3 van Massy. Ze heeft [eiser] op dezelfde dag geholpen met de verzekering en hem verteld dat in het geval van een total loss van de auto binnen de eerste drie jaar, hij een nieuwe auto zou krijgen.

4.6.4. [

Eiser] erkent dat hij zowel door [naam medewerkster 1] als [naam medewerkster 2] is geholpen bij het afsluiten van de verzekering. Hij betwist dat [naam medewerkster 1] hem een e-mail heeft gestuurd en dat hem door haar is uitgelegd wat de dekking WA Casco 3 inhield. Hij erkent ook dat hij bij [naam medewerkster 2] langs is geweest, maar ook zij zou hem niets hebben uitgelegd. Dat is niet geloofwaardig. [Eiser] had een nieuwe auto gekocht en wilde kennelijk een verzekering die meer dekking gaf dan een gebruikelijke WA en/of allrisk verzekering. Zowel [naam medewerkster 1] als [naam medewerkster 2] verklaren dat zij [eiser] hebben uitgelegd wat de dekking WA Casco 3 inhield, namelijk dat hij ingeval van een total loss van de auto in de eerste drie jaar, recht had op een nieuwe auto. Het is ook te doen gebruikelijk om bij het afsluiten van zo’n verzekering de verzekeringnemer daarover te informeren. Het gerecht kent aan de schriftelijke verklaringen van [naam medewerkster 1] en [naam medewerkster 2] meer betekenis toe dan de blote ontkenning van [eiser] dat zij hem hebben geïnformeerd dekkingsperiode van het product WA Casco 3.

4.6.5. [

Eiser] heeft het aanvraagformulier voor de WA Casco 3 ondertekend, waarin achter WA Casco 3 is vermeld: ‘3 year new value’, op basis waarvan de verzekering afgesloten. Nu hem vooraf is uitgelegd dat WA Casco 3 inhield dat hij alleen in de eerste drie jaar bij een total loss van de [merk] [model] recht zou hebben op vervanging door een nieuwe auto (tegen de in de polis vermelde nieuwwaarde) gaat het gerecht ervan uit dat [eiser] dat kernbeding heeft aanvaard.

4.7.

Dat betekent dat ten tijde van het ongeval op 19 oktober 2019, niet tegenstaande de vermelding in de polis, de dekking WA Casco 3 was komen te vervallen en [eiser] geen aanspraak kan maken op vergoeding van zijn schade overeenkomstig de dekking WA casco 3. De vorderingen van [eiser], die alle daarop zijn gebaseerd, zullen dus worden afgewezen.

4.8.

Als de in het ongelijk gestelde partij dient [eiser] de proceskosten van Massy te vergoeden.

5 DE BESLISSING