Home

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 10-02-2021, ECLI:NL:OGEAA:2021:55, AUA202002341

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 10-02-2021, ECLI:NL:OGEAA:2021:55, AUA202002341

Gegevens

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
10 februari 2021
Datum publicatie
22 februari 2021
ECLI
ECLI:NL:OGEAA:2021:55
Zaaknummer
AUA202002341

Inhoudsindicatie

Toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van overeenkomsten; herstel tekortkoming; gebrekkige kozijnen, uitzetijzers, scharnieren en schermen.

Uitspraak

Vonnis van 10 februari 2021

Behorend bij AUA202002341

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de stichting

FUNDACION CAS PA COMUNIDAD ARUBANO,

te Aruba,

eiseres,

hierna ook te noemen: FCCA,

gemachtigde: de advocaat mr. J.A. Saade,

tegen:

de naamloze vennootschap

ISLAND’S BEST WINDOWS & DOORS N.V.,

te Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: Best Windows,

gemachtigde: de advocaat mr. R. Marchena.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift d.d. 24 september 2020 met producties;

- de brief met producties d.d. 7 oktober 2020 van FCCA aan het gerecht;

- de brief met producties d.d. 7 oktober 2020 van Best Windows aan het gerecht;

- de mondelinge behandeling d.d. 8 oktober 2020 waarop partijen, onder het overleggen van een pleitnota, hun standpunten nader hebben toegelicht en waar ze op elkaars stellingen hebben kunnen reageren;

- het proces-verbaal van de descente d.d. 30 oktober 2020;

- de brief d.d. 15 december 2020 van FCCA aan het gerecht met de mededeling dat partijen geen regeling hebben bereikt.

1.2

Vonnis is vervolgens bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

FCCA is een stichting die zich toelegt op de verhuur van woningen in de sociale woningbouw.

2.2

Zij heeft in de afgelopen jaren opdracht gegeven tot de bouw van appartementencomplexen in onder meer te [plaats 1], [plaats 2], [plaats 3] en [plaats 4]. Ten aanzien van deze appartementencomplexen heeft FCCA aan Best Windows de opdracht gegeven tot levering van de kozijnen en ramen in de buitengevels. Bij de openslaande kozijnen zijn door Best Windows in opdracht van FCCA, ter voorkoming van het binnenvliegen van muggen en andere insecten, rolhorren (in navolging van partijen ook te noemen: de schermen) geplaatst.

2.3

Ten aanzien van de projecten te [plaats 4] en [plaats 1] is de opdracht verstrekt bij brieven van 20 mei 2019 (verzoekschrift, prod. 2 en 3). In de beide brieven is, voor zover van belang, vermeld:

“Hierbij verlenen wij u de opdracht voor het leveren en aanbrengen van aluminium draairamen bij FCCA project (…) conform uw herziende schrijven van d.d. 15 mei 2019. (…)”

2.4

Op de overeenkomsten betreffende de projecten te [plaats 3] en [plaats 4] zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Best Windows van toepassing (verzoekschrift, prod. 2 en 3). Hierin is, voor zover van belang, onder meer het volgende bepaald:

“11. WARRANTY-Island’s Best Windows and Doors N.V. hereby warrants materials (read: aluminium profiles and not accessories and glass) furnished in conjuction with the above project to be free from defects due to defective materials or workmanship (…) for a period of five (5) years from the date of installation. (…)”

2.5

Na de oplevering van de appartementen te [plaats 3] en [plaats 4] aan haar huurders heeft FCCA een groot aantal klachten ontvangen ten aanzien van de kozijnen en de rolhorren.

2.6

Bij brief van 25 augustus 2020 van (de gemachtigde van) FCCA is Best Windows in de gelegenheid gesteld om de gebreken binnen een termijn van 14 dagen te herstellen (verzoekschrift, prod. 4).

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

FCCA vordert dat het gerecht bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Best Windows veroordeelt:

- de ramen, schermen, scharnieren en handvaten vermeld c.q. toebehoren op aangehechte lijst te repareren en of te vervangen en daarmee aan te vangen binnen 48 uur na deze uitspraak en daarmee voort te gaan o.m. zodanig dat deze ramen bij de gebruikelijke Arubaanse wind open kunnen blijven staan, zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van AWG. 2.500,00 per raam en AWG. 250,00 per dag dat Best Windows daarmee geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft;

- in de kosten van de procedure.

3.2

Aan haar vordering legt FCCA het volgende ten grondslag. Nadat huurders van FCCA de nieuw opgeleverde appartementen hadden betrokken, werd FCCA geconfronteerd met klachten omtrent de kozijnen en de schermen. Het door Best Windows geleverde is niet conform hetgeen FCCA bij normaal gebruik en onder normale omstandigheden mag verwachten. Het geleverde is dan ook gebrekkig, zodat Best Windows wanprestatie pleegt en de vordering tot herstel van de gebreken, zoals vermeld in de lijst die, naar het gerecht begrijpt, als productie 5 is overgelegd, toewijsbaar is.

3.3

Best Windows voert hiertegen, zakelijk weergegeven, het volgende verweer.

a. a) FCCA heeft geen spoedeisend belang bij de vorderingen (pleitnota, 3 e.v.).

b) De levering en plaatsing van de ramen en schermen heeft plaatsgevonden op grond van door FCCA geleverde technische informatie (pleitnota, 8), waarbij FCCA onvoldoende rekening heeft gehouden met de kracht en richting van de wind en aldus ten onrechte niet heeft gekozen voor naar binnen openslaande ramen dan wel schuiframen (pleitnota, 20 e.v.) en ten onrechte niet heeft gekozen voor stevigere schermen (pleitnota, 42).

c) Na de oplevering van de ramen en de schermen hebben er nog gedurende een paar maanden bouwwerkzaamheden in de woningen plaatsgevonden en de klachten die thans aan de kozijnen en schermen worden geconstateerd, zijn een gevolg van onoordeelkundig gebruik ervan door de werklieden (pleitnota, 15 e.v.).

d) De klachten zijn het gevolg van onjuist gebruik van de ramen en de schermen door de huurders (pleitnota, 27 e.v.).

e) Het niet goed kunnen sluiten van de schermen te [plaats 4] is een gevolg van de eigen keuze van FCCA om de schermen te plaatsen voordat de er rond de kozijnen werd betegeld (pleitnota, 43).

f) De klachten betreffen niet de ramen, maar de uitzetijzers, scharnieren en handgrepen (pleitnota, 24), welke onderdelen van de garantie zijn uitgesloten (pleitnota, 46 e.v.).

g) De werkzaamheden zijn opgeleverd zonder gebreken en zijn ook goedgekeurd door FCCA (pleitnota, 9 e.v. en 14).

h) Omtrent de andere twee projecten zijn er geen klachten, terwijl bij deze projecten dezelfde ramen en schermen zijn geleverd, waaruit eveneens volgt dat de geleverde materialen niet gebrekkig zijn (pleitnota, 38).

4 DE BEOORDELING

5 DE UITSPRAAK