Home

Hoge Raad, 19-02-2010, BK8102, 09/00270

Hoge Raad, 19-02-2010, BK8102, 09/00270

Inhoudsindicatie

Faillissementsrecht. Niet-ontvankelijkheid van aan de rechter-commissaris op de voet van art. 69 Fw gedaan verzoek; beslissing door enkelvoudig kamer rechtbank; strekking van art. 69 Fw; kring van belanghebbenden die op grond van artikel 69 Fw kunnen ageren (81 RO).

Uitspraak

19 februari 2010

Eerste Kamer

09/00270

DV/TT

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

GROOT AMER B.V.,

gevestigd te Leeuwarden,

VERZOEKSTER tot cassatie,

advocaat: mr. P. Garretsen,

t e g e n

mrs. R.J.L. GUSTENHOVEN en R. BREMEN,

curatoren in het faillissement van VDS Groep B.V.,

gevestigd te Leeuwarden,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Groot Amer en de curatoren.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 11 december 2008 ingediend verzoekschrift heeft Groot Amer zich gewend tot de rechter-commissaris in de rechtbank Leeuwarden en verzocht, kort gezegd, om de curatoren te bevelen het pand gelegen aan de [a-straat 1] te [plaats] voor 1 januari 2009 te (laten) ontruimen, dan wel Groot Amer toestemming te verlenen voor haar eigen rekening de inventaris te (laten) verplaatsen.

De curatoren hebben geconcludeerd tot niet-ontvankelijkheid van Groot Amer in het verzoek.

De rechter-commissaris heeft bij beschikking van 19 december 2008 Groot Amer niet-ontvankelijk verklaard in haar verzoek.

Tegen deze beschikking heeft Groot Amer hoger beroep ingesteld bij de rechtbank Leeuwarden.

Na mondelinge behandeling heeft de rechtbank bij beschikking van 8 januari 2009 de beschikking van de rechter-commissaris bekrachtigd.

De beschikking van de rechtbank is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van de rechtbank heeft Groot Amer beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

Tegen de curatoren is verstek verleend.

De conclusie van de Advocaat-Generaal E.B. Rank-Berenschot strekt tot niet-ontvankelijkverklaring van Groot Amer in haar cassatieberoep.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, J.C. van Oven en W.A.M. van Schendel, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer W.A.M. van Schendel op 19 februari 2010.