Home

Hoge Raad, 04-03-2005, AR7921, C03/257HR

Hoge Raad, 04-03-2005, AR7921, C03/257HR

Gegevens

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
4 maart 2005
Datum publicatie
4 maart 2005
ECLI
ECLI:NL:HR:2005:AR7921
Formele relaties
Zaaknummer
C03/257HR
Relevante informatie
Wet op de rechterlijke organisatie [Tekst geldig vanaf 01-07-2023] art. 81

Inhoudsindicatie

4 maart 2005 Eerste Kamer Nr. C03/257HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. P.J.L.J. Duijsens, t e g e n 1. [Verweerster 1], wonende te [woonplaats], 2. [Verweerder 2], wonende te [woonplaats], 3. [Verweerster 3], wonende te [woonplaats], 4. [Verweerster 4], wonende te [woonplaats], 5. [Verweerster 5], wonende te [woonplaats], 6. [Verweerder 6], wonende te [woonplaats], VERWEERDERS in cassatie, niet verschenen. 1. Het geding in feitelijke instanties...

Uitspraak

4 maart 2005

Eerste Kamer

Nr. C03/257HR

JMH

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[Eiser], wonende te [woonplaats],

EISER tot cassatie,

advocaat: mr. P.J.L.J. Duijsens,

t e g e n

1. [Verweerster 1], wonende te [woonplaats],

2. [Verweerder 2], wonende te [woonplaats],

3. [Verweerster 3], wonende te [woonplaats],

4. [Verweerster 4], wonende te [woonplaats],

5. [Verweerster 5], wonende te [woonplaats],

6. [Verweerder 6], wonende te [woonplaats],

VERWEERDERS in cassatie,

niet verschenen.

1. Het geding in feitelijke instanties

Verweerders in cassatie - verder te noemen: [verweerder] c.s. - hebben bij exploot van 8 januari 1998 eiser tot cassatie - verder te noemen: [eiser] - gedagvaard voor de rechtbank te Leeuwarden en gevorderd bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

- voor recht te verklaren dat de koopovereenkomst van 13 november 1991 is ontbonden;

- [eiser] te veroordelen met [verweerder] c.s. over te gaan tot verdeling van de nalatenschappen van hun ouders;

- een notaris te benoemen tot boedelnotaris en een onzijdig persoon voor het geval een deelgenoot zijn medewerking aan de verdeling weigert;

- te bevelen dat de boerenhuizinge met erf en ondergrond en bijbehorende weilanden, plaatselijk bekend [a-straat 1] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Surhuizum, sectie A nummer [001 t/m 010] openbaar zullen worden verkocht;

- te bepalen dat het na verkoop van de onroerende zaken en na aftrek van alle kosten voor de boedel resterende saldo in gelijke delen aan de deelgenoten in de nalatenschappen zal worden toegescheiden;

- [eiser] te veroordelen in de proceskosten.

[Eiser] heeft verweer gevoerd en geconcludeerd [verweerder] c.s. niet-ontvankelijk te verklaren in hun vorderingen, althans [verweerder] c.s. hun vorderingen te ontzeggen met hun veroordeling in de proceskosten.

In reconventie heeft [eiser] gevorderd [verweerder] c.s. bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, te veroordelen om binnen een maand na betekening van het vonnis mede te werken aan de eigendomsoverdracht van de boerderij met erf, ondergrond en enkele percelen weiland en daartoe alle nodige rechtshandelingen te verrichten waaronder het ten overstaan van een notaris of diens plaatsvervanger, de notariële akte van transport te ondertekenen door op een door de notaris aan te wijzen tijdstip, op diens kantoor te verschijnen onder bepaling dat mochten [verweerder] c.s. niet handelen conform hun veroordeling als hiervoor gevorderd, [eiser] te machtigen om het in dezen te wijzen vonnis tegen [verweerder] c.s. in de plaats te doen stellen van de wilsverklaring van [verweerder] c.s. in de notariële akte, althans onder vaststelling van een dwangsom van ƒ 1.000,-- voor iedere dag dat [verweerder] c.s. in gebreke mochten blijven het in dezen te wijzen vonnis na te komen, met veroordeling van [verweerder] c.s. in de proceskosten.

[Verweerder] c.s. hebben verweer gevoerd tegen de reconventionele vordering en geconcludeerd tot afwijzing daarvan, hetzij door [eiser] daarin niet-ontvankelijk te verklaren, hetzij door hem deze te ontzeggen met zijn veroordeling in de proceskosten.

De rechtbank heeft bij vonnis van 6 oktober 1999

in conventie:

1. [eiser] veroordeeld om met [verweerder] c.s. over te gaan tot verdeling van de nalatenschappen van hun ouders;

2. een notaris benoemd tot boedelnotaris en een onzijdig persoon voor het geval een deelgenoot zijn medewerking aan een verdeling weigert;

3. dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

4. de proceskosten aldus gecompenseerd dat iedere partij de eigen kosten draagt;

5. het meer of anders gevorderde afgewezen;

in reconventie:

6. [verweerder] c.s. tezamen en ieder afzonderlijk veroordeeld om binnen een maand na betekening van dit vonnis mede te werken aan de eigendomsoverdracht van de boerderij met erf, ondergrond en enkele percelen weiland als ten processe bedoeld en daartoe alle nodige rechtshandelingen te verrichten waaronder het ten overstaan van een notaris of diens plaatsvervanger, de notariële akte van transport te ondertekenen door op een door de notaris aan te wijzen tijdstip op diens kantoor te verschijnen onder bepaling dat mochten [verweerder] c.s. niet handelen conform deze veroordeling, [eiser] gemachtigd is om dit vonnis tegen [verweerder] c.s. in de plaats te doen stellen van de wilsverklaring van [verweerder] c.s. in de notariële akte.

7. [verweerder] c.s. verwezen in de proceskosten aan de zijde van [eiser];

8. dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaard, en.

9. het meer of anders gevorderde afgewezen.

Tegen dit vonnis hebben [verweerder] c.s. hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Leeuwarden.

Bij arrest van 18 juni 2003 heeft het hof het vonnis waarvan beroep zowel in conventie als in reconventie vernietigd en, opnieuw rechtdoende:

1. [eiser] veroordeeld om met [verweerder] c.s. over te gaan tot verdeling van de nalatenschappen van hun beider ouders;

2. een notaris en een onzijdig persoon benoemd voor het geval een deelgenoot zijn medewerking aan een verdeling weigert;

3. bepaald dat de boerenhuizinge met erf en ondergrond en bijbehorende weilanden met bovenvermelde plaatselijke en kadastrale bekendheid openbaar zullen worden verkocht en dat de netto-opbrengst van deze onroerende zaken in de verdeling zal worden betrokken;

4. dit arrest tot zoverre uitvoerbaar bij voorraad verklaard;

5. de proceskosten zowel in eerste aanleg als in hoger beroep gecompenseerd, en

6. het meer of anders gevorderde afgewezen.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Tegen de niet verschenen [verweerder] c.s. is verstek verleend.

[Eiser] heeft afgezien van een schriftelijke toelichting.

De conclusie van de Advocaat-Generaal C.L. de Vries Lentsch-Kostense strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiser] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerder] c.s. begroot op nihil.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren H.A.M. Aaftink, als voorzitter, A.M.J. van Buchem-Spapens en W.A.M. van Schendel, en in het openbaar uitgesproken door de vice-president P. Neleman op 4 maart 2005.