Home

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 11-10-2021, ECLI:NL:GHARL:2021:9504, 200.290.942

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 11-10-2021, ECLI:NL:GHARL:2021:9504, 200.290.942

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
11 oktober 2021
Datum publicatie
13 oktober 2021
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2021:9504
Zaaknummer
200.290.942

Inhoudsindicatie

Wwz. Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens verstoorde arbeidsrelatie (g-grond) van verkoper software in verband met geen verkoop in twee jaar na indiensttreding en na verbetertraject. Beroep op billijke vergoeding afgewezen. Geen ernstig verwijtbare gedragingen werkgever.

Werknemer stelt voorts dat arbeidsovereenkomst tegen een datum een maand te vroeg is ontbonden door kantonrechter. Hof wijst verzoek ontslagdatum te wijzigen af omdat geen ontbinding met terugwerkende kracht mogelijk is, zoals eerder is beslist. Hof is in hoger beroep niet bevoegd om de einddatum van de reeds (voorwaardelijk) ontbonden arbeidsovereenkomst met terugwerkende kracht te wijzigen.

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Arnhem

afdeling civiel recht, handel

zaaknummer gerechtshof 200.290.942

(zaaknummer rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, 8737726)

beschikking van 11 oktober 2021

in de zaak van

[verzoeker] .

wonende in [woonplaats] ,

verzoeker in hoger beroep,in eerste aanleg: verweerder,

hierna: [verzoeker] ,

advocaat: mr. L.V. Claassens,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Oracle Nederland B.V.,

gevestigd in Utrecht.

verweerster in hoger beroep,in eerste aanleg: verzoekster,

hierna: Oracle,

advocaat: mr. S. I. Janssen.

1 1. Het geding in eerste aanleg

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de beschikking van de kantonrechter (rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht) van 3 december 2020.

2 2. Het geding in hoger beroep

2.1

Het verloop van de procedure is als volgt:

- het beroepschrift (met producties) van [verzoeker] , ter griffie ontvangen op 1 maart 2021;

- het verweerschrift met producties van Oracle;- de door de advocaat van Oracle toegezonden producties 31 tot en met 34 van het verzoekschrift in eerste aanleg;

- de op 1 september 2021 gehouden mondelinge behandeling, waarbij beide partijen pleitnotities hebben overgelegd en waarvan proces-verbaal is opgemaakt.

2.2

Na afloop van de mondelinge behandeling heeft het hof beschikking bepaald op 2 november 2021 of zoveel eerder als mogelijk is.

2.3

[verzoeker] heeft in zijn hoger beroepschrift verzocht de beschikking van de kanton-rechter te vernietigen en bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:1. Het einde van de arbeidsovereenkomst te bepalen op 1 februari 2021, alsmede Oracle te

veroordelen om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [verzoeker] te voldoen het salaris

inclusief overige emolumenten (zoals vakantietoeslag en opbouw vakantiedagen), over de

volledige duur van de maand januari 2021 onder gelijktijdige overlegging van een correcte

en deugdelijke loonspecificatie en eindafrekening ter zake van deze bedragen;

2. Oracle te veroordelen om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [verzoeker] te voldoen

een transitievergoeding van € 4.074,08 bruto, waarop het reeds aan [verzoeker] betaalde

bedrag ter zake van de transitievergoeding in mindering strekt;

3. Oracle te veroordelen om aan [verzoeker] een billijke vergoeding te voldoen van een bedrag

van € 55.000,00, dan wel een door uw Gerechtshof in goede justitie te bepalen bedrag en

Oracle te veroordelen om dit bedrag aan [verzoeker] te voldoen;

4. Oracle te veroordelen tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [verzoeker] te voldoen de

wettelijke rente over de hierboven genoemde bedragen, indien deze niet binnen een termijn

van twee weken na de ten deze te wijzen beschikking door Oracle zijn voldaan, gerekend

tot aan de dag der algehele voldoening;

5. Oracle te veroordelen in de kosten van de procedure in eerste aanleg en hoger beroep.

3 De feiten

Het hof gaat net als de kantonrechter uit van de volgende feiten. Hierna in 5.6 zal het hof uitleggen dat voor zover daartegen een grief is gericht door [verzoeker] , deze niet opgaat.

3.1.

[verzoeker] , geboren [in] 1984, is sinds 1 juni 2018 in dienst van Oracle als

[functie1] voor 40 uur per week, tegen een maandsalaris van

€ 4.243,82 bruto, exclusief 8% vakantietoeslag en variabele beloning.

De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. Op de arbeidsovereenkomst is geen cao van toepassing.

3.2.

Oracle is onderdeel van Oracle Corporation, een internationale software

onderneming. Oracle is gespecialiseerd in de levering van bedrijfssoftware, -hardware en

services aan organisaties. [verzoeker] is werkzaam bij Netsuite, een onderdeel van Oracle dat

MKB-bedrijven softwareapplicaties in de cloud aanbiedt.

3.3.

De leidinggevende van [verzoeker] is [naam1] , [functie2] bij Oracle.

In januari 2019 is een opportunity/prospect ‘We look ahead’ waar [verzoeker] mee bezig is

geweest, niet doorgegaan, waarna [naam1] erg is uitgevallen tegen [verzoeker] .

3.4.

Op 5 juli 2019 heeft [verzoeker] over het Fiscal Year (FY) 2019, van 1 juni 2018 tot 31

mei 2019, een beoordelingsgesprek gehad met [naam1] . [naam1] heeft toen een negatieve

beoordeling gegeven, waar [verzoeker] het niet mee eens was.

3.5.

Omdat in januari 2020 bij [verzoeker] geen verbetering is geconstateerd, is een

Performance Improvement Plan (PlP)-traject gestart. Van [verzoeker] werd verwacht dat hij

voortaan op kantoor zou komen werken. In het kader van het PIP-traject heeft [naam1]

(twee)wekelijks bila’s en evaluatiegesprekken met [verzoeker] gevoerd.

3.6.

Op 20 februari 2020 is [naam1] boos geworden op [verzoeker] omdat hij het interne

klantsysteem niet goed had bijgewerkt. [verzoeker] heeft zich op 21 februari 2020 ziekgemeld.

Na een advies van de bedrijfsarts om in gesprek te gaan over de situatie, heeft op 9 maart

2020 een gesprek plaatsgevonden tussen [verzoeker] , [naam1] en [naam2] , de [functie3] van Oracle. [verzoeker] heeft zich per 9 maart 2020 weer hersteld gemeld.

3.7.

Oracle heeft het PIP-traject op 14 juli 2020 afgerond, met een negatief eindresultaat

omdat [verzoeker] de doelstellingen van de PIP niet had behaald. [naam1] heeft dit op 14 juli

2020 met [verzoeker] besproken. [naam1] heeft [verzoeker] in een gesprek met mevrouw

[naam3] , [functie4] , op 14 juli 2020 meegedeeld dat Oracle beëindiging van het

dienstverband nastreeft. Oracle heeft [verzoeker] op 14 juli 2020 een brief overgelegd met haar

beëindigingsvoorstel.

3.8.

[verzoeker] heeft door middel van een brief van zijn gemachtigde van 10 augustus 2020

gereageerd op het voorstel van Oracle en een tegenvoorstel gedaan. Oracle heeft hierop per

brief van 14 augustus 2020 gereageerd en haar eerdere voorstel gehandhaafd. [verzoeker] is

hiermee niet akkoord gegaan, waarna Oracle het verzoekschrift heeft ingediend.

4 Het verzoek aan de kantonrechter en de beoordeling daarvan

5 De beoordeling in hoger beroep

6 De beslissing