Home

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 13-08-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:6525, 18/00610

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 13-08-2019, ECLI:NL:GHARL:2019:6525, 18/00610

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
13 augustus 2019
Datum publicatie
11 september 2019
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2019:6525
Zaaknummer
18/00610

Inhoudsindicatie

IB/PVV. Persoonsgebonden aftrek. Uitgaven voor specifieke zorgkosten. Extra vervoerskosten.

Uitspraak

locatie Arnhem

nummer 18/00610

uitspraakdatum: 13 augustus 2019

Uitspraak van de vierde meervoudige belastingkamer

op het hoger beroep van

[X] te [Z] (hierna: belanghebbende)

tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 26 juni 2018, nummer AWB 17/4800, in het geding tussen belanghebbende en

de inspecteur van de Belastingdienst/Kantoor Eindhoven (hierna: de Inspecteur)

1 Ontstaan en loop van het geding

1.1.

Aan belanghebbende is voor het jaar 2015 een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (hierna: IB/PVV) opgelegd, berekend naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 15.704. Bij beschikking is € 152 belastingrente in rekening gebracht.

1.2.

De Inspecteur heeft bij in één geschrift vervatte uitspraken op bezwaar de aanslag en de beschikking gehandhaafd.

1.3.

Belanghebbende is tegen die uitspraken in beroep gekomen bij de rechtbank Gelderland (hierna: de Rechtbank). De Rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard.

1.4.

Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van de Rechtbank hoger beroep ingesteld.

1.5.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 18 juli 2019. Belanghebbende is bij aangetekend verzonden brief van 29 april 2019 uitgenodigd voor het bijwonen van de mondelinge behandeling van het hoger beroep op 18 juli 2019. De uitnodiging is verzonden naar het adres van belanghebbende op [a-straat 1] , [Z] . Uit het dossier blijkt dat de uitnodiging op 30 april 2019 in ontvangst is genomen. Belanghebbende is zonder kennisgeving niet verschenen. Namens de Inspecteur is verschenen [A] .

1.6.

Van de zitting is een proces-verbaal opgemaakt, dat aan deze uitspraak is gehecht.

2 Vaststaande feiten

2.1.

Belanghebbende, geboren in 1956, is arbeidsongeschikt. Hij woont samen met zijn echtgenote. Alleen belanghebbende heeft een rijbewijs. Belanghebbende beschikt in het jaar 2015 over een Nissan Qashqai.

2.2.

In zijn aangifte IB/PVV voor het jaar 2015 heeft belanghebbende aftrek van specifieke zorgkosten opgenomen voor (onder andere) extra uitgaven voor vervoer in verband met ziekte en invaliditeit. De Inspecteur heeft hiervan slechts een gedeelte in aftrek toegelaten. De samenstelling van het belastbare inkomen volgens de aangifte en het belastbare inkomen waarnaar de aanslag is vastgesteld, zijn in de onderstaande tabel opgenomen (in €).

Aangifte

Aanslag

Inkomen uit werk en woning vóór persoonsgebonden aftrek

25.622

25.622

Uitgaven voor medicijnen

1.840

1.840

Uitgaven voor vervoer i.v.m. ziekte of invaliditeit

13.960

5.295

Extra uitgaven voor kleding en beddengoed

310

310

Uitgaven voor kosten geneeskundige hulp

96

0

Verhoging specifieke zorgkosten

6.444

2.978

Drempel

-505

-505

= Aftrekbaar

22.145

9.918

Belastbaar inkomen uit werk en woning

3.477

15.704

2.3.

Naar aanleiding van door de Inspecteur bij de aanslagregeling gestelde vragen heeft belanghebbende gesteld dat hij in 2015 in totaal 15.293 kilometers met zijn auto heeft gereden. Belanghebbende heeft dit aantal berekend door de totale brandstofkosten (€ 1.091,20) te delen door de gemiddelde prijs per liter (€ 1,37) en de uitkomst, het aantal liters brandstof, te vermenigvuldigen met een gemiddeld aantal per liter te rijden kilometers (19,2). De kosten per kilometer heeft belanghebbende berekend op € 0,52. Hij is hierbij uitgegaan van de Nissan Qashqai met een aanschafprijs van € 13.895, een kilometerstand bij aanschaf van 59.000 en gemiddeld 14.367 gereden kilometers per jaar. De privékilometers heeft belanghebbende op 5.110 gesteld, zodat het aantal extra kilometers 10.183 bedraagt. Rekening houdend met een bedrag van € 0,52 per km volgens de ANWB-calculator, bedraagt het in aanmerking te nemen bedrag € 5.295.

2.4.

Bij brief van 18 mei 2017 heeft de Inspecteur belanghebbende bericht dat de aanslag IB/PVV voor het jaar 2015 zal worden vastgesteld in afwijking van de aangifte en dat daarbij de in aanmerking te nemen extra vervoerskosten zijn verminderd van € 13.960 tot € 5.295. De aanslag IB/PVV voor het jaar 2015 is op 17 juni 2017 overeenkomstig de aankondiging door de Inspecteur opgelegd.

2.5.

In zijn bezwaarschrift tegen de aanslag IB/PVV 2015 heeft belanghebbende aangevoerd dat de aanslag is vastgesteld zonder rekening te houden met extra (brandstof)kosten. Per kilometer dienen de kosten volgens belanghebbende op € 0,66 te worden vastgesteld. Uitgaande van € 1.274,21 aan brandstofkosten en een brandstofprijs van € 1,37 per liter, is het aantal liters 931. Met deze liters kan een afstand worden afgelegd van 17.876 kilometers (19,2 km per liter). Na aftrek van het aantal privé gereden kilometers van 5.110 is het aantal extra gereden kilometers 12.766. Vermenigvuldigd met € 0,66 per kilometer is het aftrekbare bedrag € 8.426, aldus belanghebbende.

2.6.

De Rechtbank heeft geoordeeld dat belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij meer (extra) kosten voor vervoer ten gevolge ziekte of invaliditeit heeft gemaakt dan al door de Inspecteur in aanmerking zijn genomen. Het standpunt van belanghebbende, dat hij aan de behandeling van de aangifte het vertrouwen mocht ontlenen dat slechts 5.110 kilometers als privékilometers (kilometers die vergelijkbare personen die niet invalide zijn gemiddeld rijden) in aanmerking zouden worden genomen, heeft de Rechtbank verworpen.

2.7.

Tot de gedingstukken behoort een uitdraai van de website meerkosten.nl. In de tweede tabel is het gemiddeld aantal privékilometers per jaar in verschillende gezinssituaties weergegeven. Voor de situatie van een paar zonder kinderen met één auto en één rijbewijs en een besteedbaar inkomen tot € 20.000 per jaar geeft de tabel een gemiddeld aantal privékilometers (in deze publicatie dus kilometers die vergelijkbare personen die niet invalide zijn gemiddeld rijden, maar zonder woon-werkverkeer en andere zakelijke kilometers) van 5.110 per jaar.

2.8.

Tot de gedingstukken behoort voorts een uitdraai van informatie die op internet is te vinden over het nieuwe rijden.

3 Geschil

In geschil is of belanghebbende recht heeft op een hoger bedrag voor aftrek van specifieke zorgkosten dan de Inspecteur heeft geaccepteerd.

4 Beoordeling van het geschil

5 Griffierecht en proceskosten

6 Beslissing