Home

Gerechtshof Amsterdam, 02-03-2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:739, 23-001951-19

Gerechtshof Amsterdam, 02-03-2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:739, 23-001951-19

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
2 maart 2022
Datum publicatie
14 maart 2022
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2022:739
Zaaknummer
23-001951-19

Inhoudsindicatie

Socialezekerheidsfraude gedurende een lange periode door opzettelijk na te laten de benodigde gegevens over zijn vermogen aan de SVB te verstrekken, te weten het nalaten te melden dat hij (mede)eigenaar was van een woning in Marokko. Oplegging van een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 4 maanden met een proeftijd van 2 jaren.

Uitspraak

afdeling strafrecht

parketnummer: 23-001951-19

datum uitspraak: 2 maart 2022

TEGENSPRAAK

Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank Amsterdam van 16 mei 2019 in de strafzaak onder parketnummer 81-003615-19 tegen:

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1941,

adres: [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 12 maart 2021 en 16 februari 2022 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg.

Tegen voormeld vonnis is namens de verdachte hoger beroep ingesteld.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsvrouw naar voren is gebracht.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is tenlastegelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 1 juli 2009 tot en met 30 september 2014 te Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

in strijd met een hem bij of krachtens wettelijk voorschrift opgelegde verplichting, te weten artikel 17 Participatiewet, (telkens) opzettelijk heeft nagelaten tijdig de benodigde gegevens te verstrekken, zulks terwijl dit feit kon strekken tot bevoordeling van zichzelf of een ander, terwijl hij, verdachte, wist, althans redelijkerwijze moest vermoeden dat die gegevens van belang waren voor de vaststelling van verdachtes of eens anders recht op een verstrekking of tegemoetkoming, te weten een voorziening krachtens de Participatiewet, dan wel voor de hoogte of de duur van die verstrekking of tegemoetkoming,

door (telkens) opzettelijk na te laten om onverwijld/zo spoedig mogelijk uit eigen beweging de Sociale Verzekeringsbank (SVB) mede te delen dat hij, verdachte, (gedeeltelijk) over een stuk grond en/of woning in Marokko beschikte.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

Vonnis waarvan beroep

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd, omdat het hof tot een andere bewezenverklaring komt en een andere bewijsconstructie hanteert.

Bewijsoverweging

Bewezenverklaring

Bewijsmiddelen

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Strafbaarheid van de verdachte

Oplegging van straf

Toepasselijke wettelijke voorschriften