Home

Gerechtshof Amsterdam, 24-05-2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2319, 13/684188-17

Gerechtshof Amsterdam, 24-05-2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2319, 13/684188-17

Gegevens

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
24 mei 2017
Datum publicatie
21 juni 2017
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2017:2319
Zaaknummer
13/684188-17

Inhoudsindicatie

Voorlopige hechtenis

Uitspraak

13/684188-17

GERECHTSHOF AMSTERDAM,

MEERVOUDIGE STRAFKAMER, RAADKAMER

BESCHIKKING in raadkamer op het hoger beroep in de zaak van

[naam] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1969,

zonder vaste woon- of verblijfplaats hier te lande,

thans verblijvende [detentie] ,

tegen de beschikking van de rechtbank Amsterdam van 1 mei 2017, houdende bevel tot zijn gevangenhouding.

De feiten en de rechtsgang

Het hof heeft kennis genomen van de akte van de griffier van de rechtbank Amsterdam van 3 mei 2017, waarbij namens de verdachte hoger beroep is ingesteld van voormelde beschikking van die rechtbank.

Het hof heeft gezien de beschikking waarvan beroep en heeft kennis genomen van de stukken betrekking hebbend op de voorlopige hechtenis van de verdachte en heeft gehoord de advocaat-generaal en de raadsvrouw mr. K. Cras, namens haar kantoorgenoot mr. S. Petkovic.

De beoordeling

Het hof verenigt zich met de beschikking waarvan beroep en de gronden waarop deze berust.

Gelet op het voornemen van het openbaar ministerie om de ISD-maatregel te vorderen en gelet op de justitiële documentatie van de verdachte doet zich naar het oordeel van het hof thans geen omstandigheid voor als bedoeld in artikel 67a, derde lid, Sv. Dat de ISD-maatregel wellicht in het teken zal staan van de terugkeer naar Algerije en dat mogelijkerwijs terugkeer niet mogelijk zal blijken te zijn doet daar niet aan af. De ISD-maatregel strekt volgens de bewoordingen van artikel 38m lid 2 Sr zowel tot beveiliging van de maatschappij als tot beëindiging van de recidive door de verdachte. Het gaat hierbij om twee gelijkwaardige doelstellingen.

Met betrekking tot het verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis geldt dat het belang dat de verdachte heeft bij zijn invrijheidstelling niet opweegt tegen de gewichtige redenen van maatschappelijke veiligheid die in het bevel tot zijn gevangenhouding zijn aangewezen, welke ook thans nog grond geven tot voortduring van zijn vrijheidsbeneming. Bovendien ontbreekt een deugdelijke onderbouwing van de gestelde persoonlijke omstandigheden. Om die reden wijst het hof het mondeling gedane verzoek tot schorsing af.

13/684188-17

De beslissing

Het hof:

WIJST AF het beroep tegen de bestreden beschikking.

WIJST AF het verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis.

Deze beschikking is gegeven op 24 mei 2017 in raadkamer van dit hof door

mr. M. Iedema, voorzitter,

mrs. N.A. Schimmel en N.R.A. Meerbeek, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. D. Boessenkool als griffier.

De advocaat-generaal bij dit gerechtshof brengt vorenstaande beschikking ter kennis van de verdachte.

Amsterdam, 24 mei 2017,

de advocaat-generaal