Home

Centrale Raad van Beroep, 09-08-2012, BX4799, 11-4602 AW

Centrale Raad van Beroep, 09-08-2012, BX4799, 11-4602 AW

Gegevens

Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak
9 augustus 2012
Datum publicatie
16 augustus 2012
ECLI
ECLI:NL:CRVB:2012:BX4799
Zaaknummer
11-4602 AW

Inhoudsindicatie

Bezwaar door bestuursorgaan terecht niet-ontvankelijk verklaard. 1) De brief van 7 september 2010 bevat slechts een herhaling van hetgeen reeds omtrent het ontslag in de brief van 13 augustus 2010 was opgenomen. De brief van 7 september 2010 is dan ook niet gericht op enig zelfstandig rechtsgevolg en is de brief daarom geen besluit. 2) Ten aanzien van brief van 13 augustus 2010 is sprake van termijnoverschrijding.

Uitspraak

11/4602 AW

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

Uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank ’s-Gravenhage van 22 juni 2011, 11/1896 (aangevallen uitspraak)

Partijen:

[Appellante] te [woonplaats] (appellante)

De Raad van Bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum (raad van bestuur)

Datum uitspraak 9 augustus 2012.

PROCESVERLOOP

Appellante heeft hoger beroep ingesteld.

De raad van bestuur heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 6 februari 2012. Appellante is verschenen, bijgestaan door mr. J. dos Santos. De raad van bestuur heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. P.L. de Vos.

Na de behandeling ter zitting is het onderzoek heropend en is de zaak verwezen naar een meervoudige kamer. Nadat partijen schriftelijk toestemming hebben gegeven een nadere zitting achterwege te laten, is het onderzoek gesloten.

OVERWEGINGEN

1. De Raad gaat op grond van de gedingstukken en het verhandelde ter zitting uit van de volgende hier van belang zijnde feiten en omstandigheden.

1.1. Appellante was werkzaam als medisch secretaresse op de polikliniek [naam polikliniek]. Bij besluit van 10 februari 2010 is aan appellante, na de afsluiting van een formeel verbetertraject, meegedeeld dat zij ongeschikt of onbekwaam wordt geacht, anders dan op grond van ziels- of lichaamsgebreken, voor de functie van medisch secretaresse. Met toepassing van de Interne Regeling Herplaatsing is aan appellante voor de duur van negen maanden de herplaatsingsstatus verleend. Appellante heeft haar werkzaamheden als medisch secretaresse met onmiddellijke ingang moeten beëindigen. Tegen dit besluit van 10 februari 2010 heeft appellante bezwaar gemaakt. Het bezwaar is bij besluit van 7 juli 2010 ongegrond verklaard. Tegen dit besluit heeft appellante geen rechtsmiddelen aangewend.

1.2. Bij besluit van 13 augustus 2010 is aan appellante meegedeeld dat zij met ingang van

16 november 2010 eervol ontslagen wordt op grond van artikel 12.11, eerste lid, onder e, van de CAO UMC. Vermeld is dat de akte van ontslag nog afzonderlijk zal worden toegezonden.

Bij brief van 7 september 2010 is aan appellante, naast de mededeling dat haar dienstverband eindigt per 16 november 2010, enige informatie gegeven die voor appellante van belang was bij de beëindiging van het dienstverband en is aan haar de ontslagakte toegezonden. Het namens appellante op 15 oktober 2010 gemaakte bezwaar is bij het bestreden besluit van

11 januari 2011 niet-ontvankelijk verklaard.

2. Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank het beroep ongegrond verklaard.

3. Naar aanleiding van hetgeen partijen in hoger beroep hebben aangevoerd overweegt de Raad het volgende.

3.1. De Raad onderschrijft het oordeel van de rechtbank dat de brief van 13 augustus 2010 moet worden beschouwd als een definitief besluit tot ontslag. Zeker gelet op de stellige formulering en de vermelding van de mogelijkheid tegen het besluit bezwaar te maken, is geen sprake van een vooraankondiging van een later nog te nemen ontslagbesluit. Het met het besluit beoogde rechtsgevolg, het eindigen van het dienstverband op 16 november 2010, is dan ook aan dit besluit van 13 augustus 2010 verbonden.

3.2. Uit het voorgaande volgt dat de brief van 7 september 2010 slechts een herhaling bevat van hetgeen reeds omtrent het ontslag in de brief van 13 augustus 2010 was opgenomen. Zoals de rechtbank terecht heeft vastgesteld, is de brief van 7 september 2010 dan ook niet gericht op enig zelfstandig rechtsgevolg en is de brief daarom geen besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het bezwaar dat namens appellante is gemaakt tegen de brief van 7 september 2010 is dus door de raad van bestuur op goede grond niet-ontvankelijk verklaard.

3.3. Voor zover het door appellante op 15 oktober 2010 ingediende bezwaarschrift gericht is tegen het besluit van 13 augustus 2010 geldt dat het bezwaar dan wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk is. De bezwaartermijn tegen dat besluit is immers op 13 augustus 2010 aangevangen, aangezien het besluit met de verzending op die datum aan appellante op juiste wijze is bekend gemaakt. De rechtbank heeft terecht overwogen dat de raad van bestuur niet gehouden was het besluit toe te zenden aan de gemachtigde die appellante in een eerdere, met de beslissing op bezwaar van 7 juli 2010 afgesloten, procedure had bijgestaan.

3.4. Tenslotte ziet de Raad in de daartoe door appellante aangevoerde omstandigheden geen grond om te oordelen dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is. In het door appellante ontvangen besluit is immers duidelijk aangegeven dat er sprake is van een ontslag en dat daartegen bezwaar kon worden gemaakt; indien appellante desondanks gemeend heeft dat zij dit nog kon nalaten, omdat er nog geen sprake was van een definitief ontslag, dan moeten de gevolgen van deze misvatting toch voor haar rekening komen.

4. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep bevestigt de aangevallen uitspraak.

Deze uitspraak is gedaan door J.G. Treffers als voorzitter en K.J. Kraan en A.A.M. Mollee als leden, in tegenwoordigheid van M.R. Schuurman als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 9 augustus 2012.

(getekend) J.G. Treffers

(getekend) M.R. Schuurman

HD