Home

Staatssteun — Besluit om geen bezwaar te maken 2020/C 323/05

Staatssteun — Besluit om geen bezwaar te maken 2020/C 323/05

1.10.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 323/10


Staatssteun — Besluit om geen bezwaar te maken

(2020/C 323/05)

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA maakt geen bezwaar tegen de volgende steunmaatregel:

Datum van vaststelling van het besluit

26 juni 2020

Zaaknummer

85 318

Nummer van het besluit

065/20/COL

EVA-staat

Noorwegen

Regio

Het gehele grondgebied van Noorwegen

Benaming (en/of naam van de begunstigde)

Wijzigingen en verlenging van COVID‐19-subsidieregeling voor ondernemingen die een aanzienlijk omzetverlies hebben geleden

Rechtsgrondslag

Wet inzake een tijdelijke subsidieregeling voor ondernemingen die een aanzienlijk omzetverlies hebben geleden

Soort maatregel

Steunregeling

Doel

Compensatie voor schade die ondernemingen als gevolg van de COVID‐19-uitbraak hebben geleden, teneinde de werkgelegenheid en een snellere heropleving van de economie te waarborgen

Aard van de steun

Subsidies

Begrotingsmiddelen

Geraamd op 30 miljard NOK

Intensiteit

100 %

Looptijd

De regeling is van toepassing voor tussen 1 maart 2020 en 31 augustus 2020 geleden schade

Economische sectoren

Alle sectoren, uitgezonderd ondernemingen die zich bezighouden met winning en productie van aardolie en productie, transmissie, distributie en handel in energie, alsook financiële instellingen, private kinderdagverblijven en luchtvaartmaatschappijen

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Skatteetaten (Norwegian Tax Administration)

Postboks 9200

Grønland

0134 Oslo

NOORWEGEN

e tekst van het besluit in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, kan worden geraadpleegd op de website van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/