Home

Geen staatssteun in de zin van artikel 61 van de EER-Overeenkomst

Geen staatssteun in de zin van artikel 61 van de EER-Overeenkomst

9.6.2011

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 169/11


Geen staatssteun in de zin van artikel 61 van de EER-Overeenkomst

2011/C 169/06

De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA is van mening dat de volgende steunmaatregel geen staatssteun vormt in de zin van artikel 61, lid 1, van de EER-Overeenkomst:

Datum waarop het besluit is genomen:

Nummer van de steunmaatregel: 68835

Nummer van het besluit: 44/11/COL

EVA-staat: Liechtenstein

Benaming: Private Investment Structures

Rechtsgrondslag: nieuwe belastingwet van Liechtenstein van 23 september 2010, „Gesetz über die Landes- und Gemeindesteuern” genaamd

Type maatregel: op grond van de nieuwe belastingwet kunnen rechtspersonen de fiscale status Private Investment Structures (P.I.S.) verkrijgen wanneer zijn geen economische activiteit uitoefenen. Entiteiten met een P.I.S.-status mogen alleen activa verwerven, bezitten, beheren en verkopen.

Doelstelling: verlenen van een speciale fiscale status aan entiteiten die geen economische activiteit uitoefenen

Aard van de steun: de P.I.S.-status houdt geen staatssteun in

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit: —

De tekst van het besluit in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, kan worden geraadpleegd op de website van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/