Home

Arrest van het Hof van 29 juni 2006 in de Gevoegde Zaken E-5/05, E-6/05, E-7/05, E-8/05 en E-9/05 — Toezichthoudende Autoriteit van de EVA tegen het Vorstendom Liechtenstein (In gebreke blijven van een overeenkomstsluitende partij aan zijn verplichtingen te voldoen — Richtlijn 2002/77/EG van de Commissie van 16 september 2002 betreffende de mededinging op de markten voor elektronische communicatienetwerken en -diensten — Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten (Toegangsrichtlijn) — Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische communicatienetwerken en -diensten (Machtigingsrichtlijn) — Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten (Kaderrichtlijn) — Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en -diensten (Universeledienstrichtlijn))

Arrest van het Hof van 29 juni 2006 in de Gevoegde Zaken E-5/05, E-6/05, E-7/05, E-8/05 en E-9/05 — Toezichthoudende Autoriteit van de EVA tegen het Vorstendom Liechtenstein (In gebreke blijven van een overeenkomstsluitende partij aan zijn verplichtingen te voldoen — Richtlijn 2002/77/EG van de Commissie van 16 september 2002 betreffende de mededinging op de markten voor elektronische communicatienetwerken en -diensten — Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten (Toegangsrichtlijn) — Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische communicatienetwerken en -diensten (Machtigingsrichtlijn) — Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten (Kaderrichtlijn) — Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en -diensten (Universeledienstrichtlijn))

7.12.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 297/52


ARREST VAN HET HOF

van 29 juni 2006

in de Gevoegde Zaken E-5/05, E-6/05, E-7/05, E-8/05 en E-9/05

Toezichthoudende Autoriteit van de EVA tegen het Vorstendom Liechtenstein

(In gebreke blijven van een overeenkomstsluitende partij aan zijn verplichtingen te voldoen — Richtlijn 2002/77/EG van de Commissie van 16 september 2002 betreffende de mededinging op de markten voor elektronische communicatienetwerken en -diensten — Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten (Toegangsrichtlijn) — Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische communicatienetwerken en -diensten (Machtigingsrichtlijn) — Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten (Kaderrichtlijn) — Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en -diensten (Universeledienstrichtlijn))

(2006/C 297/19)

In de Gevoegde Zaken E-5/05, E-6/05, E-7/05, E-8/05 en E-9/05, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA tegen het Vorstendom Liechtenstein — VERZOEKEN om een verklaring te verkrijgen dat het Vorstendom Liechtenstein, door niet binnen de voorgeschreven termijn de nodige maatregelen goed te keuren, of de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA geen kennisgeving te hebben gedaan van de goedkeuring van de nodige maatregelen, tot tenuitvoerlegging van de besluiten waarnaar is verwezen in respectievelijk punt 13a, van Bijlage XIV en de punten 5c, onder j, onder k, onder l en onder m, van Bijlage XI bij de EER- Overeenkomst, of wel Richtlijn 2002/77/EG van de Commissie van 16 september 2002 en de Richtlijnen 2002/19/EG, 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002, zoals aangepast aan de EER-Overeenkomst bij Protocol 1 en de sectoriële aanpassingen vervat in Bijlage XIV en XI van diezelfde Overeenkomst, in gebreke is gebleven te voldoen aan zijn verplichtingen ingevolge deze besluiten en ingevolge artikel 7 van de EER-Overeenkomst, heeft het Hof, samengesteld uit Carl Baudenbacher, voorzitter, Thorgeir Örlygsson en Henrik Bull (rechter-rapporteur), rechters, op 29 juni 2006 uitspraak gedaan, waarvan het dispositief als volgt luidt:

1.

Verklaart dat het Vorstendom Liechtenstein, door niet binnen de voorgeschreven termijn de nodige maatregelen goed te keuren tot tenuitvoerlegging van de besluiten waarnaar is verwezen in respectievelijk punt 13a, van Bijlage XIV en de punten 5c, onder j, onder k, onder l en onder m, van Bijlage XI bij de EER- Overeenkomst, of wel Richtlijn 2002/77/EG van de Commissie van 16 september 2002 en de Richtlijnen 2002/19/EG, 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002, zoals aangepast aan de EER-Overeenkomst bij Protocol 1 en de sectoriële aanpassingen vervat in Bijlage XIV en XI van diezelfde Overeenkomst, in gebreke is gebleven te voldoen aan zijn verplichtingen ingevolge deze besluiten en ingevolge artikel 7 van de EER-Overeenkomst.

2.

Verwijst het Vorstendom Liechtenstein in de kosten van de procedure.