Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8263 — Sharp Corporation/Skytec UMC Ltd) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst. )

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8263 — Sharp Corporation/Skytec UMC Ltd) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst. )

25.1.2017

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 25/4


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.8263 — Sharp Corporation/Skytec UMC Ltd)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2017/C 25/04)

1.

Op 17 januari 2017 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Sharp Corporation (Japan), dat onder zeggenschap staat van Hon Hai Precision Industry Co., Ltd (Taiwan), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening gezamenlijke zeggenschap verkrijgt over een deel van Skytec UMC Ltd (Cyprus), dat momenteel onder uitsluitende zeggenschap staat van Skytec Group Limited (Cyprus), door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Sharp: wereldwijde ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van verschillende elektronische producten, waaronder LCD-televisietoestellen en -monitoren, zonnepanelen, mobiele telefoons, videoprojectoren, multifunctionele printapparatuur, magnetrons, airconditioningapparatuur en kasregisters. Sharp is een dochteronderneming van Hon Hai;

Hon Hai: handelt als Foxconn, een Taiwanese openbare onderneming met hoofdkantoor in Tucheng, New Taipei City (Taiwan) en genoteerd aan de Taiwan Stock Exchange. Zij biedt diensten aan op het gebied van de fabricage van elektronische producten aan eindfabrikanten van deze producten, waaronder computers, mobiele telefoons en consoles voor videospellen. Hon Hai heeft vestigingen in Amerika, Azië en Europa;

Skytec Group Limited: eigenaar van Skytec UMC Ltd dat televisietoestellen ontwerpt, vervaardigt en verdeelt onder haar eigen merknamen (UMC en Eternity) en onder merknamen van derden.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (+32 22964301), via e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.8263 — Sharp Corporation/Skytec UMC Ltd, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË