Home

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen met betrekking tot het werkprogramma voor subsidies op het gebied van trans-Europese telecommunicatienetwerken in het kader van de Connecting Europe Facility voor de periode 2014-2020 (Uitvoeringsbesluit C(2016) 1225 van de Commissie, zoals gewijzigd bij C(2016) 5768)

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen met betrekking tot het werkprogramma voor subsidies op het gebied van trans-Europese telecommunicatienetwerken in het kader van de Connecting Europe Facility voor de periode 2014-2020 (Uitvoeringsbesluit C(2016) 1225 van de Commissie, zoals gewijzigd bij C(2016) 5768)

20.9.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 344/8


Uitnodiging tot het indienen van voorstellen met betrekking tot het werkprogramma voor subsidies op het gebied van trans-Europese telecommunicatienetwerken in het kader van de Connecting Europe Facility voor de periode 2014-2020

(Uitvoeringsbesluit C(2016) 1225 van de Commissie, zoals gewijzigd bij C(2016) 5768)

(2016/C 344/11)

Het directoraat-generaal Communicatienetwerken, inhoud en technologie van de Europese Commissie lanceert een uitnodiging tot het indienen van voorstellen met het oog op het verlenen van subsidies voor projecten in overeenstemming met de prioriteiten en doelstellingen die zijn vastgelegd in het werkprogramma voor 2016 op het gebied van trans-Europese telecommunicatienetwerken in het kader van de Connecting Europe Facility voor de periode 2014-2020.

Er worden voorstellen ingewacht voor de volgende uitnodiging:

CEF-TC-2016-4: Veiliger internet

Het indicatieve budget dat beschikbaar is voor voorstellen die op grond van deze uitnodiging worden geselecteerd, bedraagt 1,1 miljoen EUR.

De uiterste datum voor het indienen van de voorstellen is 18 oktober 2016.

De documentatie bij deze uitnodiging is beschikbaar op de website van CEF Telecom: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals