Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7889 — Engie/REC/TEN) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7889 — Engie/REC/TEN) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)

30.12.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 438/6


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.7889 — Engie/REC/TEN)

Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2015/C 438/04)

1.

Op 18 december 2015 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat E.CL SA, die onder de uiteindelijke zeggenschap staat van Engie SA („Engie”, Frankrijk), en Red Eléctrica Chile SpA, die onder de uiteindelijke zeggenschap staat van Red Eléctrica Corporación SA („REC”, Spanje), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Transmisora Eléctrica del Norte SA („TEN”, Chili) door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

Engie: wereldwijde energieonderneming en deskundige exploitant in de drie belangrijke sectoren elektriciteit, aardgas en energiediensten;

REC: exploiteert het nationaal elektriciteitsnet en elektriciteitstransmissiesysteem in Spanje en is ook actief in bepaalde landen in Zuid-Amerika;

TEN: momenteel niet actief op de markt maar zal een elektriciteitstransmissielijn ontwikkelen en exploiteren in Chili.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (naar nummer +32 22964301), via e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.7889 — Engie/REC/TEN, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË