Home

Kennisgeving van vacature nr. 25/13 voor de functie van secretaris-generaal (m/v) in het secretariaat van het Europees Economisch en Sociaal Comité — Bekendmaking krachtens artikel 2, punt a, en artikel 8 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie

Kennisgeving van vacature nr. 25/13 voor de functie van secretaris-generaal (m/v) in het secretariaat van het Europees Economisch en Sociaal Comité — Bekendmaking krachtens artikel 2, punt a, en artikel 8 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie

2.7.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 191/1


KENNISGEVING VAN VACATURE Nr. 25/13

voor de functie van

SECRETARIS-GENERAAL (M/V)

in het secretariaat van het Europees Economisch en Sociaal Comité

Bekendmaking krachtens artikel 2, punt a, en artikel 8 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie

(2013/C 191 A/01)

1. Vacature

Niet ingedeeld — rang AD 16, salaristrap 3

Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft besloten de procedure ter voorziening in de functie van secretaris-generaal te openen. Hij/zij zal worden aangesteld als tijdelijk functionaris (niet ingedeeld, salariëring overeenkomstig rang AD 16, salaristrap 3) voor een periode van vijf jaar.

2. Taken

De secretaris-generaal (m/v) geeft op het hoogste niveau leiding aan het secretariaat van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC). De taken worden uitgeoefend onder het gezag van het bureau van het EESC en houden met name het volgende in:

ervoor zorgen dat de besluiten die de voltallige vergadering van het EESC en zijn organen, met name het bureau of de voorzitter, krachtens het reglement van orde van het EESC nemen, naar behoren worden voorbereid en uitgevoerd;

het bureau een organisatieschema van het secretariaat voorleggen met behulp waarvan het bureau ervoor kan zorgen dat het EESC en zijn interne organen soepel functioneren en de leden kunnen ondersteunen bij de uitoefening van hun werkzaamheden, met name betreffende het organiseren van vergaderingen en het opstellen van adviezen;

leiding geven aan en toezicht houden op de verschillende directoraten en andere administratieve entiteiten van het secretariaat, met name in verband met administratieve en organisatorische problemen en personeelskwesties;

ervoor zorgen dat goede betrekkingen met andere instellingen en organen van de Europese Unie worden onderhouden en met name toezien op de werkzaamheden van de diensten die met het Comité van de Regio's worden gedeeld op grond van de interinstitutionele samenwerkingsovereenkomst die beide comités hebben gesloten;

overeenkomstig artikel 72 van het reglement van orde van het EESC de bevoegdheden uitoefenen die door het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie aan het tot aanstelling bevoegde gezag zijn toegekend;

de bevoegdheden uitoefenen die hem/haar door de voorzitter van het EESC zijn gedelegeerd om handelingen te verrichten in het kader van de uitvoering van de EESC-begroting, overeenkomstig de bepalingen van het Financieel Reglement, het Statuut van de ambtenaren en het reglement van orde van het EESC.

3. Algemene voorwaarden (ontvankelijkheidscriteria)

Kandidaten moeten:

onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie en in het genot zijn van de burgerrechten;

hebben voldaan aan de verplichtingen inzake de militaire dienstplicht;

lichamelijk geschikt zijn voor de uitoefening van de taken;

in zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor de uitoefening van de taken vereist zijn;

beschikken over een opleidingsniveau dat overeenstemt met een voltooide universitaire opleiding, afgesloten met een diploma, wanneer de normale duur van de universitaire opleiding vier jaar of meer bedraagt, of

beschikken over een opleidingsniveau dat overeenstemt met een voltooide universitaire opleiding, afgesloten met een diploma, en een geschikte beroepservaring van ten minste één jaar wanneer de normale duur van de universitaire opleiding ten minste drie jaar bedraagt (deze beroepservaring van één jaar mag niet worden meegerekend in de hieronder vereiste postuniversitaire beroepservaring);

beschikken over ten minste 15 jaar postuniversitaire beroepservaring (voltijdsequivalent), opgedaan na het behalen van de universitaire graad;

beschikken over een aanzienlijk aantal jaren beroepservaring in managementfuncties met toenemende verantwoordelijkheden.

4. Kwalificaties en vaardigheden (selectiecriteria)

Kandidaten moeten:

beschikken over kennis van, ervaring in het werken met en contacten bij maatschappelijke organisaties;

een grondige kennis hebben van de werkomgeving en het functioneren van het EESC, van de beleidsterreinen van de Europese Unie en van de administratieve en begrotingsprocedures van de Europese instellingen;

om dienstredenen een grondige kennis hebben van twee officiële talen van de Europese Unie en een goede kennis van een andere taal van de Europese Unie; om operationele redenen is kennis van het Engels of het Frans noodzakelijk (Kandidaten wordt erop gewezen dat de taaleisen in deze kennisgeving van vacature zijn vastgesteld in het dienstbelang, dat een nieuwe secretaris-generaal vereist die onmiddellijk operationeel is en in staat is in het kader van zijn/haar dagelijkse werkzaamheden efficiënt te communiceren. Als dat niet het geval is, kan het doeltreffende functioneren van de instelling ernstig worden belemmerd. Het is al sinds lange tijd gebruikelijk om hoofdzakelijk Engels en Frans te gebruiken voor de interne communicatie binnen het EESC. Dat zijn ook de talen die het vaakst nodig zijn in de communicatie met derden en voor de behandeling van dossiers);

beschikken over uitstekende onderhandelings-, coördinatieve en communicatieve vaardigheden;

in staat zijn om het EESC te vertegenwoordigen in de betrekkingen op gelijkwaardig niveau met EU-instellingen en overheidsinstanties;

het vermogen hebben om problemen, risico's en mogelijkheden in kaart te brengen die onlosmakelijk verbonden zijn met het management van een multinationaal secretariaat in een veranderende interinstitutionele context;

in staat zijn om strategieën te ontwikkelen en uit te voeren voor omvangrijke operationele, juridische, administratieve en financiële vraagstukken, o.m. op het gebied van gebouwenbeheer;

aantoonbaar in staat zijn om leiding te geven aan personeel en om personeel te motiveren, om strategieën vast te stellen en te implementeren, en om doelstellingen en te behalen resultaten te definiëren en daarover te rapporteren;

kunnen anticiperen op veranderingen en in staat zijn om hun managementvaardigheden op peil te houden;

beschikken over het vermogen om hun verplichtingen na te komen met het oog op een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan de stakeholders;

gegarandeerd blijk geven van integriteit en inachtneming van ethische normen.

5. Arbeidsvoorwaarden/sollicitaties

Het aangeboden contract heeft een looptijd van 5 jaar, behoudens de statutaire leeftijdsgrens.

Iedere burger van de Unie die op de sluitingsdatum voor het indienen van sollicitaties aan voornoemde vereisten voldoet, kan naar deze functie solliciteren. Omwille van zijn/haar onafhankelijkheid dient de kandidaat uiterlijk op de dag waarop hij/zij zijn/haar werkzaamheden als secretaris-generaal aanvangt, te zijn ontheven van alle door hem/haar daarvoor beklede functies. Als de kandidaat een ambtenaar of ander personeelslid van de Europese Unie is, is hij/zij verplicht ontslag te nemen uit zijn/haar huidige functie of verlof om redenen van persoonlijke aard te nemen.

Sollicitaties dienen per aangetekende brief te worden gestuurd aan het directoraat Personeel en Interne Diensten van het Europees Economisch en Sociaal Comité, t.a.v. mevrouw Florence Baeten, Belliardstraat 99, 1040 Brussel, BELGIË.

Sollicitaties dienen vergezeld te gaan van een gemotiveerd schrijven, een gedetailleerd curriculum vitae (Europass-formaat, zie http://europass.cedefop.europa.eu) en bewijsstukken betreffende opleiding, beroepservaring en vaardigheden van de kandidaat.

Van deze bewijsstukken dienen gewaarmerkte kopieën te worden opgestuurd; er worden geen documenten aan de kandidaten teruggezonden.

Kandidaten die hun sollicitatie en bewijsstukken niet vóór de sluitingsdatum voor het indienen van de sollicitaties hebben ingediend, worden automatisch uitgesloten.

6. De uiterste termijn voor het indienen van sollicitaties is: 30 juli 2013.

7. Opmerkingen

Het EESC voert een beleid van gelijke kansen waarbij iedere discriminatie op grond van met name geslacht, handicap, ras, politieke of religieuze overtuigingen of seksuele geaardheid is uitgesloten.

Deze functie zal afhankelijk van de beschikbare begrotingsmiddelen worden bezet.

Overeenkomstig artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens(1) verwerkt de ontvanger de persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor ze werden doorgegeven.

Namens het bureau

De voorzitter

Henri MALOSSE