Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6559 — Eurochem/K+S Nitrogen) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6559 — Eurochem/K+S Nitrogen) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

30.5.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 152/26


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.6559 — Eurochem/K+S Nitrogen)

Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

2012/C 152/10

1.

Op 21 mei 2012 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Eurochem Trading GmbH („Eurochem Trading”, Duitsland), die deel uitmaakt van het concern OJSC — Mineral and Chemical Company Eurochem („Eurochem”, Rusland), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de EG-concentratieverordening de volledige zeggenschap verkrijgt over de volgende ondernemingen (tezamen, „K+S Nitrogen”), die onder zeggenschap staan van K+S AG („K+S”, Duitsland), K+S Nitrogen GmbH (Duitsland), fertiva GmbH (Duitsland), K+S Gübre ve Endüstri Ürünleri San.ve Tec. Ltd Sti (Turkije), K plus S Iberia S.L. (Spanje), K+S Agricoltura SpA (Italië), K+S Hellas SA (Griekenland), K+S Agro México SA de C.V. (Mexico) en K+S Interservicios SA de C.V. (Mexico), door de verwerving van aandelen en ook in de zin van artikel 3, lid 1, onder b) van de EG-concentratieverordening zeggenschap verkrijgt over delen van de volgende ondernemingen, die onder zeggenschap staan van K+S: K+S Nitrogen France SAS (Frankrijk), Shenzhen K+S Trading Co. Ltd (China), K+S Asia Pacific Pte. Ltd (Singapore) en K+S AG (Duitsland), door de verwerving van activa. De verworven ondernemingen en activa vormen tezamen de huidige activiteiten van K+S op het gebied van de verkoop van stikstofmeststoffen (de „voorgenomen transactie”).

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

Eurochem: ontginning van mineralen en steenkool, en vervaardiging en verkoop van minerale meststoffen,

K+S Nitrogen: verkoop van enkelvoudige stikstofmeststoffen en NPK-meststoffen van onafhankelijke ondernemingen, die voorheen hoofdzakelijk door BASF in Antwerpen werden geproduceerd.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van de EG-concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens de EG-concentratieverordening(2).

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.6559 — Eurochem/K+S Nitrogen, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

1049 Brussel

BELGIË