Home

Aankondiging van algemene vergelijkende onderzoeken — COM/AD/11/10 en COM/AD/12/10

Aankondiging van algemene vergelijkende onderzoeken — COM/AD/11/10 en COM/AD/12/10

30.9.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 265/54


AANKONDIGING VAN ALGEMENE VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN — COM/AD/11/10 EN COM/AD/12/10

(2010/C 265 A/06)

Belangstelling voor een loopbaan bij de Europese instellingen?

Beantwoordt uw profiel aan onze criteria?

Schrijf u in!

Grijp deze kans!

De Europese Commissie organiseert algemene vergelijkende onderzoeken aan de hand van kwalificaties en toetsen voor de vorming van reserves voor de aanwerving van administrateurs op het gebied van onderzoek AD 6 en AD 7(1).

COM/AD/11/10 — ADMINISTRATEURS OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK (AD 6)

COM/AD/12/10 — ADMINISTRATEURS OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK (AD 7)

op het volgende vakgebied:

MILIEUWETENSCHAPPEN

Lees voordat u uw sollicitatie indient aandachtig de leidraad die in Publicatieblad C 184 A van 8 juli 2010 en op de website van EPSO bekendgemaakt is (http://europa.eu/epso/apply/index_en.htm)

Deze leidraad vormt een integrerend onderdeel van de aankondiging van algemeen vergelijkend onderzoek en biedt inzicht in de procedurele regels en de inschrijvingsvoorschriften.

INHOUDSOPGAVE

I.

ALGEMENE INFORMATIE

II.

AARD VAN DE FUNCTIES

III.

TOELATINGSVOORWAARDEN

IV.

TOELATING TOT HET VERGELIJKEND ONDERZOEK EN UITNODIGING VOOR HET ASSESSMENT

V.

ALGEMEEN VERGELIJKEND ONDERZOEK

VI.

RESERVELIJST

VII.

INSTRUCTIES VOOR HET INDIENEN VAN EEN SOLLICITATIE

BIJLAGEN

I. ALGEMENE INFORMATIE

Er worden voor de Europese Commissie, in het bijzonder voor het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), twee algemene vergelijkende onderzoeken gehouden voor administrateurs op het gebied van onderzoek op het vakgebied „milieuwetenschappen”, respectievelijk voor rang AD 6 en voor rang AD 7.

Het JRC heeft tot taak klantgerichte wetenschappelijke en technische ondersteuning te verlenen voor het uitstippelen, ontwikkelen, uitvoeren en volgen van beleidsmaatregelen van de Europese Unie. Het JRC is een dienst van de Europese Commissie en is een wetenschappelijk en technologisch referentiecentrum voor de Unie. Het JRC staat dicht bij het beleidsvormingsproces, dient de gemeenschappelijke belangen van de lidstaten en is onafhankelijk van bijzondere private of nationale belangen.

Deze vergelijkende onderzoeken hebben als doel reservelijsten vast te stellen om te kunnen voorzien in vacatures voornamelijk bij het Instituut voor milieu en duurzaamheid (IES) in Ispra (Italië).

Het aantal geslaagde kandidaten per vergelijkend onderzoek en deelgebied en de vermoedelijke standplaats zijn hieronder vermeld:

Aantal geslaagde kandidaten per vergelijkend onderzoek

Vakgebied

Deelgebied

AD 6

AD 7

Instituut/plaats

Milieuwetenschappen

1

Milieuchemici en -biologen

8

2

IES, Ispra (IT)

2

Ontwerpers van milieumodellen

5

2

IES, Ispra (IT)

3

Deskundigen op het gebied van milieurisicobeoordeling

10

2

IES, Ispra (IT)

4

Deskundigen op het gebied van natuurlijke hulpbronnen

5

2

IES, Ispra (IT)

Opmerkingen

De Commissie maakt tegelijkertijd de volgende vergelijkende onderzoeken bekend:

COM/AD/01/10 — Administrateurs op het gebied van onderzoek (AD 6) — Scheikunde, biologie en gezondheidswetenschappen

COM/AD/02/10 — Administrateurs op het gebied van onderzoek (AD 7) — Scheikunde, biologie en gezondheidswetenschappen

COM/AD/03/10 — Administrateurs op het gebied van onderzoek (AD 6) — Natuurkunde

COM/AD/04/10 — Administrateurs op het gebied van onderzoek (AD 7) — Natuurkunde

COM/AD/05/10 — Administrateurs op het gebied van onderzoek (AD 6) — Bouwmechanica

COM/AD/06/10 — Administrateurs op het gebied van onderzoek (AD 7) — Bouwmechanica

COM/AD/07/10 — Administrateurs op het gebied van onderzoek (AD 6) — Kwantitatieve beleidsanalyse

COM/AD/08/10 — Administrateurs op het gebied van onderzoek (AD 7) — Kwantitatieve beleidsanalyse

COM/AD/09/10 — Administrateurs op het gebied van onderzoek (AD 6) — Ruimtelijke wetenschappen

COM/AD/10/10 — Administrateurs op het gebied van onderzoek (AD 7) — Ruimtelijke wetenschappen

COM/AD/13/10 — Administrateurs op het gebied van onderzoek (AD 6) — Energiewetenschappen

COM/AD/14/10 — Administrateurs op het gebied van onderzoek (AD 7) — Energiewetenschappen

COM/AD/15/10 — Administrateurs op het gebied van onderzoek (AD 6) — Communicatie/informatietechnologie

COM/AD/16/10 — Administrateurs op het gebied van onderzoek (AD 7) — Communicatie/informatietechnologie

Indien u voldoet aan alle algemene en specifieke voorwaarden (zie punt III), kunt u zich zowel voor het vergelijkend onderzoek AD 6 als voor het vergelijkend onderzoek AD 7 op verschillende vakgebieden inschrijven, maar binnen een vakgebied kunt u zich slechts voor één deelgebied inschrijven, anders wordt de sollicitatie nietig verklaard. Bij uw elektronische inschrijving moet u een keuze maken. Deze keuze kan niet meer gewijzigd worden zodra u uw sollicitatie elektronisch hebt bevestigd en ingediend.

II. AARD VAN DE FUNCTIES

De taken voor elk deelgebied zijn in detail beschreven in de bijlagen.

Een administrateur van rang AD 6 verricht deze taken als lid van een onderzoeksteam, onder toezicht van een senior wetenschapper.

Een administrateur van rang AD 7 verricht deze taken op hoog niveau, individueel of als leider van een wetenschappelijk team.

III. TOELATINGSVOORWAARDEN

moet u voldoen aan de volgende algemene en specifieke voorwaarden:

1.

Algemene voorwaarden

a)

Onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie.

b)

Uw rechten als staatsburger bezitten.

c)

Voldaan hebben aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wettelijke voorschriften inzake de militaire dienstplicht.

d)

In zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor de uitoefening van de beoogde functie vereist zijn.

2.

Specifieke voorwaarden van de vergelijkende onderzoeken

2.1

Academische kwalificaties:

Zie punt 2 van de bijlagen.

2.2

Werkervaring:

Zie punt 3 van de bijlagen.

2.3

Talenkennis:

U moet een hoofdtaal (taal 1) en een tweede taal (taal 2) beheersen, zoals hieronder gespecificeerd. Op het elektronische sollicitatieformulier moet u aangeven welke talen u kiest. Deze keuze kan niet meer gewijzigd worden zodra u uw sollicitatie elektronisch hebt bevestigd en ingediend.

a)

Taal 1

Hoofdtaal:

Grondige kennis van een van de officiële talen van de Europese Unie.

De officiële talen van de Europese Unie zijn de volgende:

BG (Bulgaars)

CS (Tsjechisch)

DA (Deens)

DE (Duits)

EL (Grieks)

EN (Engels)

ES (Spaans)

ET (Ests)

FI (Fins)

FR (Frans)

GA (Iers)

HU (Hongaars)

IT (Italiaans)

LT (Litouws)

LV (Lets)

MT (Maltees)

NL (Nederlands)

PL (Pools)

PT (Portugees)

RO (Roemeens)

SK (Slowaaks)

SL (Sloveens)

SV (Zweeds)

en

b)

Taal 2

Tweede taal (een andere taal dan taal 1):

Behoorlijke kennis van het Duits, het Engels of het Frans.

IV. TOELATING TOT HET VERGELIJKEND ONDERZOEK EN UITNODIGING VOOR HET ASSESSMENT

1. Toelating tot het vergelijkend onderzoek

Op basis van uw elektronische sollicitatieformulier wordt onderzocht of u aan de algemene en specifieke voorwaarden voldoet. Als dat het geval is, wordt u toegelaten tot het vergelijkend onderzoek.

2. Uitnodiging voor het assessment: selectie op basis van kwalificaties

Om te bepalen welke kandidaten worden uitgenodigd voor het assessment, beoordeelt de jury de kwalificaties, na te hebben vastgelegd op welke criteria de kwalificaties zullen worden beoordeeld. Deze selectie geschiedt op basis van de verklaringen van de kandidaten in hun elektronische sollicitatieformulier. De jury bepaalt welke van de kandidaten die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen over de beste kwalificaties beschikken (met name diploma's, publicaties in vaktijdschriften met collegiale toetsing en academische en/of werkervaring) wat betreft relevantie en niveau ten opzichte van de functieomschrijvingen (zie punt 4 van de bijlagen). Deze selectie wordt als volgt uitgevoerd:

a)

elk selectiecriterium krijgt een gewicht van 1 tot 3, naargelang van het belang dat de jury aan dat criterium hecht;

b)

voor elk criterium kent de jury een score tussen 1 en 4 toe, naargelang van de kwalificaties van de kandidaat.

Vervolgens wordt een ranglijst van de kandidaten opgesteld(2).

Er worden maximaal driemaal(3) zoveel kandidaten voor het assessment uitgenodigd als het aantal geslaagde kandidaten dat in deze aankondiging vermeld is. Het precieze aantal zal op de website van EPSO worden bekendgemaakt (www.eu-careers.eu).

3. Controle van de verklaringen van de kandidaten

Na afloop van het assessment en naargelang van de behaalde resultaten worden de verklaringen van de kandidaten in hun elektronische sollicitatieformulier gecontroleerd door EPSO wat betreft de algemene voorwaarden en door de jury wat betreft de specifieke voorwaarden en de selectie op basis van kwalificaties. Als hierbij blijkt dat de verklaringen niet kunnen worden gestaafd door passende bewijsstukken, wordt de sollicitatie nietig verklaard.

Deze controle wordt uitgevoerd voor de kandidaten die de vereiste minimumscores en de hoogste totaalscores hebben behaald voor de toetsen d), e) en f) van het assessment voor het vergelijkend onderzoek AD 6, en de toetsen d), e), f) en g) voor het vergelijkend onderzoek AD 7 (zie punt V), te beginnen met de kandidaat met de hoogste score. De kandidaten moeten ook de vereiste minimumscores hebben behaald voor de toetsen a), b) en c) met betrekking tot de vaardigheden (zie punt V). Deze controle wordt uitgevoerd in aflopende volgorde van de score totdat het aantal kandidaten die op de reservelijst kunnen worden ingeschreven en die aan alle toelatingsvoorwaarden voldoen, is bereikt. De dossiers van de kandidaten die buiten dit quotum vallen, zullen niet worden onderzocht.

V. ALGEMENE VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN

1.

Uitnodiging voor het assessment

U wordt uitgenodigd voor het assessment als u behoort tot de kandidaten die(4):

op basis van hun verklaringen bij de elektronische inschrijving, voldoen aan de algemene en specifieke toelatingsvoorwaarden van punt III.

en

de hoogste scores hebben behaald bij de selectie op basis van kwalificaties (zie punt IV.2).

2.

Assessment

U wordt uitgenodigd voor het assessment, dat in Brussel plaatsvindt en dat uit verschillende toetsen bestaat.

Er wordt slechts één assessment georganiseerd voor beide vergelijkende onderzoeken (AD 6 en AD 7). Als u zich binnen hetzelfde vakgebied aanmeldt voor beide onderzoeken en u voldoet aan de voorwaarden van punt V.1, ontvangt u slechts één oproep.

De toetsen voor de vergelijkende onderzoeken AD 6 en AD 7 zijn dezelfde, met uitzondering van een extra toets op het deelgebied voor het vergelijkend onderzoek AD 7. De vereiste minimumscore voor de toetsen van het redeneervermogen en de toetsen van de algemene en specifieke vaardigheden wordt aangepast aan de rang van het vergelijkend onderzoek.

De beoordeling van uw redeneervermogen omvat de volgende onderdelen (zie punt 4 van de leidraad voor algemene vergelijkende onderzoeken en voorbeelden op de website van EPSO (http://europa.eu/epso/apply/index_en.htm)):

a)

verbaal redeneervermogen

b)

numeriek redeneervermogen

c)

abstract redeneervermogen

U wordt ook beoordeeld op uw specifieke vaardigheden op het gekozen deelgebied en op de volgende algemene vaardigheden:

problemen analyseren en oplossen

communiceren

kwaliteits- en resultaatgericht werken

leren en zich blijven ontwikkelen

prioriteiten stellen en organiseren

doorzetten

samenwerken

leidinggeven

In punt 1.2 van de leidraad voor algemene vergelijkende onderzoeken worden deze vaardigheden nader beschreven.

De specifieke en de algemene vaardigheden worden getest aan de hand van:

d)

een casestudy op het gekozen deelgebied

e)

een groepsoefening

f)

een gestructureerd interview

g)

alleen voor AD 7: een extra schriftelijke toets op het gekozen deelgebied

Taal van de toetsen

De toetsen a) tot en met f) en, indien van toepassing, toets g) worden afgenomen in taal 2 (Duits, Engels of Frans).

Tijdens toets d) wordt ook uw kennis van taal 1 (hoofdtaal) getest.

Score

Redeneervermogen

a)

Verbaal redeneervermogen: 0-20 punten

b)

Numeriek redeneervermogen: 0-10 punten

c)

Abstract redeneervermogen: 0-10 punten

AD 6:

Vereist minimum voor de toetsen a), b) en c) tezamen: 20 punten

AD 7:

Vereist minimum voor toets a): 10 punten

Vereist minimum voor toets b) en c) tezamen: 10 punten

Als u niet slaagt voor de toetsen a), b) en c), wordt u uitgesloten van verdere deelname. De behaalde scores worden echter niet opgeteld bij de resultaten van de toetsen d), e) en f) en, indien van toepassing, toets g).

Specifieke vaardigheden

Voor AD 6 en AD 7: voor de toetsen d), e) en f): 0-100 punten

Vereist minimum: 50 punten

Alleen voor AD 7: aanvullende toets g): 0-30 punten

Vereist minimum: 15 punten

Algemene vaardigheden

Voor de algemene vaardigheden tezamen: 0-80 punten

Vereist minimum:

AD 6:

40 punten voor de acht algemene vaardigheden tezamen

AD 7:

3 punten voor elk van de algemene vaardigheden en 40 punten voor de acht algemene vaardigheden tezamen

VI. RESERVELIJST

1.

Inschrijving op de reservelijst

De jury stelt per vergelijkend onderzoek een reservelijst op (een lijst AD 6 en een lijst AD 7). U wordt op de reservelijst AD 6 en/of AD 7 ingeschreven(5) als u behoort tot de kandidaten die aan alle voorwaarden van punt V voldoen en die het vereiste minimum voor alle toetsen hebben behaald alsook de hoogste scores voor de toetsen d), e) en f) voor het vergelijkend onderzoek AD 6 en de toetsen d), e), f) en g) voor het vergelijkend onderzoek AD 7 (zie punt V). Het aantal geslaagde kandidaten per vergelijkend onderzoek en per deelgebied is beperkt tot het in punt I vermelde aantal. Het aantal geslaagde kandidaten dat wordt ingeschreven op de reservelijst AD 6, kan eventueel worden verhoogd met het aantal geslaagde kandidaten dat wordt ingeschreven op zowel de reservelijst AD 6 als de reservelijst AD 7 van hetzelfde deelgebied.

De reservelijsten zijn geldig tot 31 december 2012.

2.

Rangschikking

De reservelijst wordt vastgesteld in groepen van verdienste voor elk deelgebied. Binnen elke groep van verdienste worden de geslaagde kandidaten alfabetisch gerangschikt.

3.

Standplaats

De geslaagde kandidaten van de reservelijst kunnen worden aangeworven als administrateur op het gebied van onderzoek bij de Europese Commissie, met name op de in punt I vermelde locaties van het JRC.

Omdat het JRC op verschillende plaatsen in Europa is gevestigd (Ispra, Sevilla, Karlsruhe, Petten, Geel, Brussel), doet het inspanningen om nieuwe ambtenaren te helpen zich professioneel te integreren en om hun echtgenote(n)(s) en gezinnen te helpen zich aan te passen aan hun nieuwe omgeving.

VII. INSTRUCTIES VOOR HET INDIENEN VAN EEN SOLLICITATIE

1.

Elektronische inschrijving

U moet zich elektronisch inschrijven volgens de procedure die op de website van EPSO wordt beschreven.

Uiterste datum: 4 november 2010 om 12 uur ('s middags), Brusselse tijd

2.

Indienen van het sollicitatiedossier

Als u voor het assessment wordt uitgenodigd, wordt u verzocht om een volledig sollicitatiedossier in te dienen (ondertekend exemplaar van het elektronische sollicitatieformulier en bewijsstukken).

Uiterste datum: de termijn wordt u te zijner tijd meegedeeld via uw EPSO-account.

Instructies: zie punt 2.2 van de leidraad voor algemene vergelijkende onderzoeken.BIJLAGE I

Deelgebied 1: milieuchemici en -biologen

1. Taken (zie ook punt II van de aankondiging)

De taken omvatten voornamelijk:

analyse en evaluatie van resultaten van experimenten

voorbereiding van publicaties

presentaties van resultaten op congressen, seminars en bijeenkomsten

laboratoriumwerk

2. Academische kwalificaties

Diploma op het gebied van scheikunde, biologie of op een soortgelijk gebied van volgend niveau:

Administrateurs op het gebied van onderzoek AD 6:

i)

een diploma van een voltooide universitaire opleiding waarvan de normale duur ten minste drie jaar bedraagt.

Administrateurs op het gebied van onderzoek AD 7:

ii)

een diploma van een voltooide universitaire opleiding waarvan de normale duur vier jaar of meer bedraagt,

of

iii)

een diploma van een voltooide universitaire opleiding waarvan de normale duur ten minste drie jaar bedraagt, gevolgd door ten minste één jaar relevante werkervaring op het deelgebied.

3. Werkervaring

AD 6:

ten minste drie jaar werkervaring op het deelgebied na het behalen van de onder punt 2, i), vermelde academische kwalificatie. Promotie- of doctoraatsonderzoek kan als werkervaring worden meegeteld voor ten hoogste drie jaar.

AD 7:

ten minste zes jaar werkervaring op het deelgebied na het behalen van de onder punt 2, ii) en iii), vermelde academische kwalificatie. De onder punt 2, iii), vermelde relevante werkervaring van ten minste één jaar telt niet mee voor de zes jaar werkervaring. Promotie- of doctoraatsonderzoek kan als werkervaring worden meegeteld voor ten hoogste drie jaar.

4. Selectie op basis van kwalificaties (zie ook punt IV.2 van de aankondiging)

Ervaring, kennis of vaardigheden met betrekking tot een van onderstaande punten is een pre:

a.

Aanvullend diploma in verband met het deelgebied

b.

Publicaties in vaktijdschriften met collegiale toetsing

c.

Academische en/of werkervaring op de volgende gebieden:

analytisch-chemische analyse ten behoeve van de beoordeling van het milieutraject van en de blootstelling aan antropogene vervuilende stoffen

ontwikkeling van bemonsteringsstrategieën, screeningtechnologieën en bepaling van biologische beschikbaarheid

ontwikkeling van moleculaire methoden om de effecten van milieustressoren op aquatische organismen op cel- en moleculair niveau te bestuderen

instrumentele analytische meting (organische of anorganische sporenchemie) gekoppeld aan chemometrische methoden voor het onderzoek van organische of anorganische vervuilende stoffen

gebruik van moleculaire technieken (bijvoorbeeld klonen, celculturen) en genoomtechnieken (DNA-microarray, primerontwerp, RNA-labelling, realtime-PCR)

toepassing van statistische methoden en analytische instrumenten voor gegevensverwerking en -beheer

ontwikkeling en praktische toepassing van concepten voor representativiteit in tijd en ruimte


BIJLAGE II

Deelgebied 2: ontwerpers van milieumodellen

1. Taken (zie ook punt II van de aankondiging)

De taken omvatten voornamelijk:

voorbereiding van publicaties

presentaties van resultaten op congressen, seminars en bijeenkomsten

ontwikkeling van indicatoren

effectbeoordeling

2. Academische kwalificaties

Diploma in een milieudiscipline (zoals bosbouw, ecologie, hydrologie, vervoer, landbouw, atmosferische chemie, mariene wetenschappen) of op een soortgelijk gebied van volgend niveau:

Administrateurs op het gebied van onderzoek AD 6:

i)

een diploma van een voltooide universitaire opleiding waarvan de normale duur ten minste drie jaar bedraagt.

Administrateurs op het gebied van onderzoek AD 7:

ii)

een diploma van een voltooide universitaire opleiding waarvan de normale duur vier jaar of meer bedraagt,

of

iii)

een diploma van een voltooide universitaire opleiding waarvan de normale duur ten minste drie jaar bedraagt, gevolgd door ten minste één jaar relevante werkervaring op het deelgebied.

3. Werkervaring

AD 6:

ten minste drie jaar werkervaring op het deelgebied na het behalen van de onder punt 2, i), vermelde academische kwalificatie. Promotie- of doctoraatsonderzoek kan als werkervaring worden meegeteld voor ten hoogste drie jaar.

AD 7:

ten minste zes jaar werkervaring op het deelgebied na het behalen van de onder punt 2, ii) en iii), vermelde academische kwalificatie. De onder punt 2, iii), vermelde relevante werkervaring van ten minste één jaar telt niet mee voor de zes jaar werkervaring. Promotie- of doctoraatsonderzoek kan als werkervaring worden meegeteld voor ten hoogste drie jaar.

4. Selectie op basis van kwalificaties (zie ook punt IV.2 van de aankondiging)

Ervaring, kennis of vaardigheden met betrekking tot een van onderstaande punten is een pre:

d.

Aanvullend diploma in verband met het deelgebied

e.

Publicaties in vaktijdschriften met collegiale toetsing

f.

Academische en/of werkervaring op de volgende gebieden:

modellering van de uitstoot van luchtvervuilende stoffen en broeikasgassen in samenhang met vervoer, energieproductie, landbouw en andere sectoren (lokaal, regionaal, mondiaal)

modellering van vervoer en analyse van verkeersgegevens

ontwerpen van hydrologische, meteorologische of klimatologische modellen in verband met overstromingen en droogtes met het oog op prognoses en de ontwikkeling van scenario's

modellering van bosbestanden in toekomstige klimaatscenario's en/of modellering van de effecten van branden en andere verstoringen

ontwerpen van ecosysteemmodellen met gekoppelde aquatische en terrestrische ecosystemen ten behoeve van hulpbronnenbeheer, met inbegrip van verstorings- en toekomstscenario's

modellering en beoordeling van de huidige toestand van Europese rivieren en zeeën, en de wereldoceanen

ontwikkeling en toepassing van modellen, bijvoorbeeld atmosferische of klimaatmodellen, luchtkwaliteitmodellen, grondbeheermodellen, vervoersmodellen, hydrologische en ecosysteemmodellen

toetsing van de resultaten van modellen aan concrete gevalsstudies

totstandbrenging en beheer van grote (regionale, mondiale) databases/inventarissen

samenwerking met ontwerpers van economische modellen met het oog op het verrichten van geïntegreerde milieueffectbeoordelingen


BIJLAGE III

Deelgebied 3: deskundigen op het gebied van milieurisicobeoordeling

1. Taken (zie ook punt II van de aankondiging)

De taken omvatten voornamelijk:

voorbereiding van publicaties

presentaties van resultaten op congressen, seminars en bijeenkomsten

ontwikkeling van indicatoren

effectbeoordeling

2. Academische kwalificaties

Diploma op het gebied van geografie, ingenieurswetenschappen (milieu), milieubeheer, aardwetenschappen, toegepaste economie of op een soortgelijk gebied van volgend niveau:

Administrateurs op het gebied van onderzoek AD 6:

i)

een diploma van een voltooide universitaire opleiding waarvan de normale duur ten minste drie jaar bedraagt.

Administrateurs op het gebied van onderzoek AD 7:

ii)

een diploma van een voltooide universitaire opleiding waarvan de normale duur vier jaar of meer bedraagt,

of

iii)

een diploma van een voltooide universitaire opleiding waarvan de normale duur ten minste drie jaar bedraagt, gevolgd door ten minste één jaar relevante werkervaring op het deelgebied.

3. Werkervaring

AD 6:

ten minste drie jaar werkervaring op het deelgebied na het behalen van de onder punt 2, i), vermelde academische kwalificatie. Promotie- of doctoraatsonderzoek kan als werkervaring worden meegeteld voor ten hoogste drie jaar.

AD 7:

ten minste zes jaar werkervaring op het deelgebied na het behalen van de onder punt 2, ii) en iii), vermelde academische kwalificatie. De onder punt 2, iii), vermelde relevante werkervaring van ten minste één jaar telt niet mee voor de zes jaar werkervaring. Promotie- of doctoraatsonderzoek kan als werkervaring worden meegeteld voor ten hoogste drie jaar.

4. Selectie op basis van kwalificaties (zie ook punt IV.2 van de aankondiging)

Ervaring, kennis of vaardigheden met betrekking tot een van onderstaande punten is een pre:

g.

Aanvullend diploma in verband met het deelgebied

h.

Publicaties in vaktijdschriften met collegiale toetsing

i.

Academische en/of werkervaring op de volgende gebieden:

op risico's gebaseerde besliskundige methoden en ecologische risicobeoordelingen in verschillende regelgevingskaders

integratie van ecologische en sociaaleconomische belangen op gebieden als grondgebruik, klimaatverandering, hydrologie, meteorologie en macro-economie

beoordeling van ecologisch, maatschappelijk en economisch kwetsbare punten en risico's ingevolge natuurlijke gevaren en omschrijving van aanpassings- en risicobeperkende strategieën

vaststelling van algemene ecologische drempels op verschillende ruimtelijke niveaus (plaatselijk, regionaal, Europees)

toepassing van op risico's gebaseerde besliskundige methoden en risicobeoordelingen op het milieu

toepassing van op verschillende criteria gebaseerde besliskundige methoden, onzekerheidsfactoren en kwantitatieve modellering

toepassing van sociaaleconomische modelleringstechnieken op verschillende niveaus


BIJLAGE IV

Deelgebied 4: deskundigen op het gebied van natuurlijke hulpbronnen

1. Taken (zie ook punt II van de aankondiging)

De taken omvatten voornamelijk:

voorbereiding van publicaties

presentaties van resultaten op congressen, seminars en bijeenkomsten

ontwikkeling van indicatoren

effectbeoordeling

laboratoriumwerk

2. Academische kwalificaties

Diploma op het gebied van bosbouw, ecologie, hydrologie, bodemwetenschap, landbouw of op een soortgelijk gebied van volgend niveau:

Administrateurs op het gebied van onderzoek AD 6:

i)

een diploma van een voltooide universitaire opleiding waarvan de normale duur ten minste drie jaar bedraagt.

Administrateurs op het gebied van onderzoek AD 7:

ii)

een diploma van een voltooide universitaire opleiding waarvan de normale duur vier jaar of meer bedraagt,

of

iii)

een diploma van een voltooide universitaire opleiding waarvan de normale duur ten minste drie jaar bedraagt, gevolgd door ten minste één jaar relevante werkervaring op het deelgebied.

3. Werkervaring

AD 6:

ten minste drie jaar werkervaring op het deelgebied na het behalen van de onder punt 2, i), vermelde academische kwalificatie. Promotie- of doctoraatsonderzoek kan als werkervaring worden meegeteld voor ten hoogste drie jaar.

AD 7:

ten minste zes jaar werkervaring op het deelgebied na het behalen van de onder punt 2, ii) en iii), vermelde academische kwalificatie. De onder punt 2, iii), vermelde relevante werkervaring van ten minste één jaar telt niet mee voor de zes jaar werkervaring. Promotie- of doctoraatsonderzoek kan als werkervaring worden meegeteld voor ten hoogste drie jaar.

4. Selectie op basis van kwalificaties (zie ook punt IV.2 van de aankondiging)

Ervaring, kennis of vaardigheden met betrekking tot een van onderstaande punten is een pre:

j.

Aanvullend diploma in verband met het deelgebied

k.

Publicaties in vaktijdschriften met collegiale toetsing

l.

Academische en/of werkervaring op de volgende gebieden:

analyse van bosbestanden en identificatie en monitoring van verstoringen van bosbestanden of ecologische verstoringen ingevolge brand, ontbossing, natuurrampen of klimaatverandering

beoordeling van de effecten van landbouwpraktijken op het milieu, analyse van de relaties tussen landbouw, milieu en gevolgen van verschillende klimaatveranderingscenario's

geavanceerde digitale bodemcartografietechnieken en geostatistische analyse van bodemgegevens, met inbegrip van bodemclassificatie

analyse van de toewijzing van watervoorraden aan diverse doelen (industrie, landbouw, ecosystemen, menselijke consumptie)

analyse van trajecten en transformaties die de toevoer van water (en opgeloste stoffen en vervuilende stoffen erin) in zoetwater- en kustecosystemen regelen

ontwikkelen en toetsen van aquatische bio-indicatoren en meetmethoden voor de beoordeling van de ecologische toestand van kust-, overgangs- en oppervlaktewateren, als bijdrage aan de beoordeling van biodiversiteit

beheer van databases, informatiesystemen en klimaatveranderings-, energie-, biodiversiteits- en vervoersmodellen

teledetectie en GIS-instrumenten

milieulaboratoriummetingen