Home

Oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA/26/10 — Media 2007 — Ontwikkeling, distributie, promotie en opleiding — Ondersteuning van de ontwikkeling van online- en offline-interactieve werken

Oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA/26/10 — Media 2007 — Ontwikkeling, distributie, promotie en opleiding — Ondersteuning van de ontwikkeling van online- en offline-interactieve werken

29.9.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 262/19


OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN — EACEA/26/10

Media 2007 — Ontwikkeling, distributie, promotie en opleiding

Ondersteuning van de ontwikkeling van online- en offline-interactieve werken

2010/C 262/10

1. Doelstellingen en beschrijving

Deze kennisgeving van een oproep tot het indienen van voorstellen is gebaseerd op Besluit nr. 1718/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2006 betreffende de uitvoering van een programma ter ondersteuning van de Europese audiovisuele sector (MEDIA 2007).

Een van de doelstellingen van dit programma is door het verlenen van financiële steun de ontwikkeling van productieprojecten van onafhankelijke productiemaatschappijen voor de Europese en internationale markt te bevorderen.

2. In aanmerking komende aanvragers

Deze kennisgeving is bestemd voor Europese ondernemingen waarvan de werkzaamheden bijdragen aan het bereiken van de bovengenoemde doelstellingen en meer in het bijzonder voor onafhankelijke productiemaatschappijen.

Aanvragers moeten in een van de volgende landen zijn gevestigd:

de 27 landen van de Europese Unie;

de EER, Zwitserland en Kroatië.

3. In aanmerking komende acties

Activiteiten gericht op de volgende interactieve werken komen in aanmerking:

De conceptontwikkeling (tot aan een eerste afspeelbare toepassing) van digitale interactieve inhoud als aanvulling op een audiovisueel project (toneelstuk, creatieve documentaire of animatie), specifiek bestemd voor ten minste een van de volgende platforms:

internet,

pc,

console,

handbediend toestel,

interactieve televisie.

Deze digitale inhoud moet beschikken over:

substantiële interactiviteit met een narratieve component,

originaliteit, creativiteit en innovatie ten opzichte van reeds bestaande werken,

commercieel potentieel in Europa.

Alleen de volgende soorten audiovisuele, voor commerciële exploitatie bestemde projecten kunnen worden aangevuld door de ingediende interactieve werken:

een toneelstuk van ten minste 50 minuten (de totale lengte van de serie in het geval van een serie);

een creatieve documentaire van ten minste 25 minuten (lengte per episode in geval van een serie);

een animatie van ten minste 24 minuten (de totale lengte van de serie in het geval van een serie).

De volgende activiteiten komen niet in aanmerking:

Activiteiten voor de ontwikkeling en productie van de volgende categorieën werken komen niet in aanmerking:

referentiewerken (encyclopedieën, atlassen, catalogi, databases …);

„hoe-te-gebruiken”-werken (educatieve programma’s handleidingen …);

tools en softwarediensten;

informatiediensten of louter transacties;

informatieprogramma’s en -tijdschriften;

projecten ter bevordering van toerisme;

multimediale kunstprojecten;

projecten die direct of indirect een boodschap overbrengen die niet in overeenstemming is met het beleid van de Europese Unie, zoals projecten die strijdig zijn met de belangen van de volksgezondheid (alcohol, tabak, drugs), de naleving van de mensenrechten, de veiligheid van de bevolking of het recht van vrije meningsuiting;

projecten die aanzetten tot geweld en/of racisme en/of met een pornografische inhoud;

werken met een reclameachtig karakter (met name merkgericht);

institutionele producties waarmee promotie wordt gemaakt voor een bepaalde organisatie of haar activiteiten.

De oproep tot het indienen van voorstellen 26/10 kent twee termijnen. Voor deelname aan de eerste termijn dient de steunaanvraag naar het Agentschap te worden gezonden tussen de publicatiedatum van de oproep tot het indienen van voorstellen en 29 november 2010. Voor deelname aan de tweede termijn dient de steunaanvraag naar het Agentschap te worden gezonden tussen 30 november 2010 en 11 april 2011, de sluitingsdatum van de oproep tot het indienen van voorstellen.

Het project loopt tot de datum waarop het in productie wordt genomen, maar niet langer dan tot 30 juni 2013 voor aanvragen die binnen de eerste termijn zijn ingediend en tot 30 november 2013 voor aanvragen die binnen de tweede termijn zijn ingediend.

4. Toewijzingscriteria

Op basis van de volgende weging worden punten toegekend tot in totaal 100:

Criteria voor de kwaliteit van de aanvragende onderneming (40 punten):

kwaliteit van de ontwikkelingsstrategie (10);

samenhang van het ontwikkelingsbudget (10);

capaciteit van de onderneming om het project te verwezenlijken (10);

kwaliteit van de financieringsstrategie (10);

Criteria voor het ingediende project (60 punten):

kwaliteit van de inhoud en originaliteit van het concept in vergelijking met bestaande werken (20);

Innovatie, toepasselijkheid van de in het werk gebruikte technieken en kwaliteit van de interactiviteit (20);

Potentieel voor exploitatie op de Europese markt en geschiktheid voor het doelpubliek (20).

5. Begroting

De totaal beschikbare begroting bedraagt 2 miljoen EUR. De toe te kennen financiële bijdrage is een subsidie.

De maximaal toe te kennen financiële bijdrage bedraagt tussen 10 000 EUR en 150 000 EUR.

De toe te kennen financiële bijdrage kan nooit meer bedragen dan 50 % van de in aanmerking komende kosten waarvoor de producent financiering heeft aangevraagd (60 % voor projecten die een belang weergeven voor het bevorderen van culturele diversiteit in Europa).

Het Agentschap behoudt zich het recht voor niet alle beschikbare financiële middelen toe te kennen.

6. Termijn voor indiening van aanvragen

Aanvragen moeten zowel online door middel van de online aanvraagformulieren als per post (het gehele papieren dossier) worden ingediend bij het Uitvoerend Agentschap (EACEA), niet later dan 29 november 2010 en 11 april 2011 (zie onder 3) op het volgende adres:

Uitvoerend Agentschap Onderwijs, Audiovisuele Media en Cultuur (EACEA) — MEDIA

Constantin Daskalakis

BOUR 3/30

Bourgetlaan 1

1140 Brussel

BELGIË

Alleen aanvragen die met gebruikmaking van het officiële aanvraagformulier zijn ingediend en die naar behoren ondertekend zijn door de persoon die gemachtigd is om namens de aanvragende organisatie juridisch bindende overeenkomsten aan te gaan, worden aanvaard.

Per fax of e-mail ingediende aanvragen worden geweigerd.

7. Volledige informatie

De volledige tekst van de richtsnoeren en de aanvraagformulieren zijn te vinden op het volgende internetadres:

http://ec.europa.eu/media

Aanvragen moeten aan de bepalingen van de richtsnoeren voldoen en op de daartoe bestemde formulieren worden ingediend.