Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5661 — Abbott/Solvay Pharmaceuticals) Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5661 — Abbott/Solvay Pharmaceuticals) Voor de EER relevante tekst

24.12.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 320/25


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5661 — Abbott/Solvay Pharmaceuticals)

(Voor de EER relevante tekst)

2009/C 320/12

1.

Op 15 december 2009 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat de onderneming Abbott (Verenigde Staten) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening, de volledige zeggenschap verkrijgt over de onderneming Solvay Pharmaceuticals (België), door de verwerving van activa.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

Abbott: wereldwijd operererend healthcarebedrijf, met activiteiten op het gebied van farmaceutische, nutritionele en diagnostische producten en medische apparatuur,

Solvay Pharmaceuticals: farmaceutische en, via dochter Innogenetics N.V., diagnostische producten.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301 of 22967244) of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.5661 — Abbott/Solvay Pharmaceuticals, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË