Home

Aankondiging van algemeen vergelijkend onderzoek — EPSO/AST/90/09 — Assistenten (AST 3) — Op het gebied van gegevensbescherming

Aankondiging van algemeen vergelijkend onderzoek — EPSO/AST/90/09 — Assistenten (AST 3) — Op het gebied van gegevensbescherming

29.4.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 98/9


AANKONDIGING VAN ALGEMEEN VERGELIJKEND ONDERZOEK

EPSO/AST/90/09

(2009/C 98 A/02)

Het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) organiseert toelatingstoetsen en een algemeen vergelijkend onderzoek voor de vorming van een reserve voor de aanwerving van

ASSISTENTEN(1) (AST 3)

OP HET GEBIED VAN GEGEVENSBESCHERMING

Het is de bedoeling een reservelijst vast te stellen om te kunnen voorzien in vacatures bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

De kandidaten nemen kennis van de Algemene bepalingen betreffende algemene vergelijkende onderzoeken. Deze worden in Publicatieblad C 47 A van 26 februari 2009 en op de EPSO-website bekendgemaakt. Deze algemene bepalingen maken integraal deel uit van de aankondiging en bevatten de regels omtrent de procedure van de vergelijkende onderzoeken en de inschrijvingsmodaliteiten.

INHOUD

I.

ALGEMENE INFORMATIE

II.

AARD VAN DE FUNCTIES

III.

TOELATINGSVOORWAARDEN

IV.

TOELATINGSTOETSEN

V.

ALGEMEEN VERGELIJKEND ONDERZOEK

VI.

RESERVELIJST

VII.

INSTRUCTIES VOOR AANMELDING

I. ALGEMENE INFORMATIE

1.

Aantal geslaagde kandidaten

8

2.

Uiterste datum voor de elektronische inschrijving

2 juni 2009 om 12 uur 's middags, Brusselse tijd

3.

Opmerkingen

EPSO maakt tegelijkertijd volgend vergelijkend onderzoek bekend:

EPSO/AD/163/09 — Administrateurs (AD 6/AD 9) op het gebied van gegevensbescherming

Aangezien de toetsen mogelijk tegelijkertijd worden georganiseerd, kunnen de kandidaten zich slechts voor één van beide vergelijkende onderzoeken inschrijven. Bij uw elektronische inschrijving moet u een keuze maken. Deze keuze kan na de uiterste inschrijfdatum niet meer worden gewijzigd.

II. AARD VAN DE FUNCTIES

De specifieke taken op het gebied van dit vergelijkende onderzoek zijn onder meer: mede opstellen van rapporten, adviezen en besluiten, enerzijds met het oog op de toepassing van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad(2) en andere relevante communautaire wetsbesluiten, en anderzijds met het oog op het toezicht op de politieke, wetgevende en technologische ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor de bescherming van persoonsgegevens.

De in te vullen functies kunnen in het bijzonder de volgende taken omvatten:

steun bieden bij activiteiten op het gebied van informatie en advies enerzijds aan de instituten en organen over optimale werkwijzen op dit gebied, anderzijds aan de voor de verwerking van de gegevens verantwoordelijken en aan de betrokkenen over hun rechten en plichten;

steun bieden om klachten en andere verzoeken van betrokkenen te horen en te onderzoeken, en onderzoeken in te stellen, hetzij na een klacht, hetzij op eigen initiatief;

bijdragen aan de opstelling van kennisgevingen van verwerking aan de functionaris voor gegevensbescherming, en bijdragen aan of doorvoeren van voorafgaande controles van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming die worden uitgevoerd op verwerkingen die een bijzonder risico kunnen vormen, alsook advies geven over de noodzaak van dergelijke voorafgaande controles;

steun bieden bij ontwerp, uitwerking en analyse van adviezen of andere communautaire wetgevingsbesluiten en van de wetgeving van de Unie op gegevensbeschermingsgebied;

bijdragen tot onderzoek over juridische of technologische kwesties van nationale, communautaire of internationale aard;

steun bieden aan inspectie- en auditactiviteiten;

bijhouden van elektronische registers en bestanden en op verzoek van de andere leden van het team zorgen voor de verspreiding van nuttige documentatie.

Deze activiteiten vereisen mogelijk verplaatsingen buiten de hoofdzetel.

Het algemene profiel dat de instellingen zoeken, wordt toegelicht in punt 1.2 van de Algemene bepalingen betreffende algemene vergelijkende onderzoeken.

III. TOELATINGSVOORWAARDEN

Op de uiterste inschrijfdatum voor elektronische inschrijvingen moet de kandidaat aan de volgende algemene en specifieke voorwaarden voldoen:

1. ALGEMENE VOORWAARDEN

a)

onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie;

b)

zijn rechten als staatsburger bezitten;

c)

voldaan hebben aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wettelijke voorschriften inzake de militaire dienstplicht;

d)

in zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor de uitvoering van de beoogde functie vereist zijn.

2. SPECIFIEKE VOORWAARDEN

2.1.

Diploma

ofwel a)

een diploma van hoger onderwijs;

ofwel b)

een diploma van middelbaar onderwijs dat toegang geeft tot hoger onderwijs, gevolgd door minimaal drie jaar beroepservaring. Deze beroepservaring van drie jaar mag niet worden meegerekend bij het in punt 2.2 hieronder vereiste aantal jaren beroepservaring.

2.2.

Beroepservaring

Een beroepservaring van minimaal drie jaar op het vakgebied, waarvan minstens twee jaar op het gebied van gegevensbescherming. Deze ervaring moet zijn opgedaan:

ofwel a)

na het behalen van het onder 2.1. a) bedoelde diploma;

ofwel b)

na het behalen van het diploma en boven op de onder 2.1. b) gevraagde beroepservaring.

2.3.

Talenkennis

a)

Taal 1

Hoofdtaal: grondige kennis van een van de officiële talen van de Europese Unie: (BG) Bulgaars, (CS) Tsjechisch, (DA) Deens, (DE) Duits, (EL) Grieks, (EN) Engels, (ES) Spaans, (ET) Ests, (FI) Fins, (FR) Frans, (GA) Iers, (HU) Hongaars, (IT) Italiaans, (LT) Litouws, (LV) Lets, (MT) Maltees, (NL) Nederlands, (PL) Pools, (PT) Portugees, (RO) Roemeens, (SK) Slowaaks, (SL) Sloveens of (SV) Zweeds.

en

b)

Taal 2

Tweede taal (verplicht verschillend van de hoofdtaal): behoorlijke kennis van het Engels of het Frans.

IV. TOELATINGSTOETSEN

Indien op de uiterste inschrijfdatum voor elektronische inschrijvingen het aantal kandidaten hoger is dan:

Indien op de uiterste inschrijfdatum voor elektronische inschrijvingen het aantal kandidaten gelijk is aan of lager dan:

Rang AST 3 = 64

Rang AST 3 = 64

worden toelatingstoetsen georganiseerd.

worden geen toelatingstoetsen georganiseerd.

De kandidaten die, bij de elektronische inschrijving, hebben verklaard te voldoen aan de algemene en specifieke voorwaarden onder deel III, worden voor de toelatingstoetsen uitgenodigd.

Toets a)

Een meerkeuzetoets ter beoordeling van de kennis van de Europese Unie, de Europese instellingen en het Europese beleid.

Hiervoor worden ten hoogste 10 punten toegekend (vereist minimum: 5).

Duur: +/- 20 minuten.

Toets b)

Een meerkeuzetoets ter beoordeling van de algemene vaardigheden van de kandidaat, met name wat betreft het redeneervermogen, toegepast op tekst- en cijfermateriaal.

Hiervoor worden ten hoogste 20 punten toegekend (vereist minimum: 10).

Duur: +/- 50 minuten.

Er worden geen punten afgetrokken voor foutieve antwoorden.

De toelatingstoetsen worden in taal 2 afgenomen.

V. ALGEMEEN VERGELIJKEND ONDERZOEK

1. SCHRIFTELIJK EXAMEN

A.

Uitgenodigde kandidaten

MET TOELATINGSTOETSEN

ZONDER TOELATINGSTOETSEN

De kandidaten() met de 40 beste scores op de toelatingstoetsen en met het vereiste minimumaantal punten op elk van die toetsen en die, op basis van hun verklaringen bij de elektronische inschrijving, voldoen aan de algemene en specifieke voorwaarden onder deel III.

Alle kandidaten die, op basis van hun verklaringen bij de elektronische inschrijving, voldoen aan de algemene en specifieke voorwaarden onder deel III.

B.

Toetsen

1.

Aard, score en duur

a)

Toets over een onderwerp naar keuze, op het vakgebied, dat de volgende aspecten test:

de kennis van de kandidaten;

het begripsvermogen en analytisch en synthetisch denkvermogen, en

de redactionele vaardigheden.

0-40 punten (vereist minimum: 20 punten).

Duur: +/- 2 uur.

b)

Opstellen van een korte nota — in de hoofdtaal van de kandidaat — waarin een overzicht wordt gegeven van de argumenten en conclusies van de schriftelijke toets a). Deze toets test de beheersing door de kandidaat van zijn hoofdtaal, zowel op het vlak van schrijfvaardigheid als van presentatie.

0-10 punten (vereist minimum: 8 punten).

Duur: +/- 30 minuten.

2.

Taal

Toets a): taal 2

Toets b): taal 1

2. MONDELING EXAMEN

A.

Toegelaten kandidaten

De kandidaten met de 16 beste scores() voor de schriftelijke toetsen en met het vereiste minimumaantal punten voor elk van die toetsen en die, op grond van de bewijsstukken bij hun sollicitatieformulier, voldoen aan de algemene en specifieke voorwaarden onder deel III.

B.

Toets

1.

Aard, score en duur

Een onderhoud met de jury aan de hand waarvan deze zich een oordeel kan vormen van:

de geschiktheid van de kandidaat voor het uitoefenen van de in deel II omschreven functie;

de specifieke kennis van de kandidaat op het betrokken gebied;

de kennis van de kandidaat van de Europese Unie, de Europese instellingen en het Europese beleid;

de motivatie van de kandidaat en zijn vermogen om zich binnen de Europese openbare dienst aan te passen aan een multiculturele werkomgeving.

0-50 punten (vereist minimum: 25 punten).

Duur: +/- 30 minuten.

2.

Taal

Het onderhoud vindt plaats in de tweede taal van de kandidaat, maar zijn kennis van zijn hoofdtaal wordt eveneens beoordeeld.

3.

Plaats

Normaal gezien vindt het mondelinge examen in Brussel plaats.

VI. RESERVELIJST

1.

Plaatsing op de reservelijst

De kandidaten die voor het volledige schriftelijke en mondelinge examen samen de beste resultaten hebben behaald () en tevens voor elk van de onderdelen het vereiste minimumaantal punten, worden door de jury op de reservelijst geplaatst (zie deel I, punt 1).

2.

Rangschikking

Reservelijsten worden ingedeeld in groepen naar verdienste (maximaal vier groepen), met alfabetische rangschikking binnen elke groep.

VII. INSTRUCTIES VOOR AANMELDING

1.

Inschrijving per internet

De kandidaten schrijven zich elektronisch in volgens de procedure die op de website van het Europees Bureau voor personeelsselectie beschreven staat.

Uiterste datum: 2 juni 2009 om 12 uur 's middags, Brusselse tijd

2.

Opsturen van het sollicitatiedossier

De uitgenodigde kandidaten zoals bedoeld in deel V, punt 1, paragraaf A, wordt gevraagd een kopie van hun elektronische sollicitatieformulier via hun EPSO-account af te drukken, deze te ondertekenen en samen met de nodige bewijsstukken op te sturen naar het volgende adres:

Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO)

C 80

Algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AST/90/09

1049 Brussel

BELGIË

Instructies: zie punt 2.4 van de Algemene bepalingen betreffende algemene vergelijkende onderzoeken.

Uiterste datum: de uiterste datum zal de kandidaten via hun EPSO-account worden meegedeeld, in de uitnodiging ter indiening van het sollicitatiedossier.