Home

NOTULEN#Dinsdag, 3 februari 2009

NOTULEN#Dinsdag, 3 februari 2009

28.3.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 74/17


NOTULEN

(2009/C 74 E/02)

VERLOOP VAN DE VERGADERING

VOORZITTER: Adam BIELAN

Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 9.05 uur geopend.

2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van de Raad en de Commissie:

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot verlening van een garantie van de Gemeenschap voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen en leninggaranties voor projecten buiten de Gemeenschap (COM(2008)0910 — C6-0025/2009 — 2008/0268(COD))

verwezen naar: ten principale: BUDG

advies: INTA

Voorstel voor een richtlijn van de Raad (Euratom) houdende instelling van een communautair kader voor nucleaire veiligheid (COM(2008)0790 — C6-0026/2009 — 2008/0231(CNS))

verwezen naar: ten principale: ITRE

advies: ENVI

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, wat een aantal bepalingen met betrekking tot het financiële beheer betreft (17575/2008 — C6-0027/2009 — 2008/0233(AVC))

verwezen naar: ten principale: REGI

advies: EMPL, BUDG

Voorstel voor een besluit van de Raad tot goedkeuring van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten (15472/2008 — C6-0028/2009 — 2008/0202(CNS))

verwezen naar: ten principale: INTA

advies: AGRI

Initiatief van het Koninkrijk der Nederlanden met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2002/956/JBZ tot oprichting van een Europees netwerk voor de bescherming van prominenten (16437/2008 — C6-0029/2009 — 2009/0801(CNS))

verwezen naar: ten principale: LIBE

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Gemeenschapsprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële diensten, financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen (COM(2009)0014 — C6-0031/2009 — 2009/0001(COD))

verwezen naar: ten principale: ECON

advies: BUDG, JURI

Voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende patiëntveiligheid, met inbegrip van de preventie en bestrijding van zorginfecties (COM(2008)0837 — C6-0032/2009 — 2009/0003(CNS))

verwezen naar: ten principale: ENVI

advies: EMPL, IMCO

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht (gecodificeerde versie) (COM(2008)0873 — C6-0033/2009 — 2008/0253(CNS))

verwezen naar: ten principale: JURI

Voorstel voor een verordening (EG) nr. …/… van de Raad van […] betreffende de invoering van een uniform visummodel (gecodificeerde versie) (COM(2008)0891 — C6-0034/2009 — 2008/0265(CNS))

verwezen naar: ten principale: JURI

Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een procedure voor de onderhandelingen over en de sluiting van bilaterale overeenkomsten tussen lidstaten en derde landen over sectorale aangelegenheden en betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken, inzake ouderlijke verantwoordelijkheid en inzake onderhoudsverplichtingen, en betreffende het toepasselijke recht op het gebied van onderhoudsverplichtingen (COM(2008)0894 — C6-0035/2009 — 2008/0266(CNS))

verwezen naar: ten principale: LIBE

advies: JURI

Initiatief van de Tsjechische Republiek, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek en het Koninkrijk Zweden, met het oog op de aanneming van een kaderbesluit van de Raad over het voorkomen en oplossen van jurisdictiegeschillen in strafzaken (05208/2009 — C6-0036/2009 — 2009/0802(CNS))

verwezen naar: ten principale: LIBE

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking) (COM(2008)0820 — C6-0474/2008 — 2008/0243(COD))

verwezen naar: ten principale: LIBE

advies: JURI

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van „Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EG) nr. […/…] [tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend] (herschikking) (COM(2008)0825 — C6-0475/2008 — 2008/0242(COD))

verwezen naar: ten principale: LIBE

advies: JURI

3. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 115 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om het houden van een debat:

I.

SITUATIE IN SRI LANKA

Vittorio Agnoletto, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie op Sri Lanka (B6-0072/2009)

Geoffrey Van Orden, Nirj Deva, Thomas Mann, Bernd Posselt, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė en Colm Burke, namens de PPE-DE-Fractie, over de situatie op Sri Lanka (B6-0074/2009)

Marco Cappato, Jelko Kacin en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, over Sri Lanka (B6-0077/2009)

Pasqualina Napoletano en Robert Evans, namens de PSE-Fractie, over de situatie op Sri Lanka (B6-0078/2009)

Jean Lambert, Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda en Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, over Sri Lanka (B6-0080/2009)

Adam Bielan, Inese Vaidere, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Jan Tadeusz Masiel, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska en Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie, over Sri Lanka (B6-0088/2009)

II.

SITUATIE VAN BIRMAANSE VLUCHTELINGEN IN THAILAND

Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides en Feleknas Uca, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie van Birmaanse vluchtelingen in Thailand (B6-0073/2009)

Thomas Mann, Colm Burke, Tunne Kelam, Bernd Posselt en Charles Tannock, namens de PPE-DE-Fractie, over de situatie van Birmaanse vluchtelingen in Thailand (B6-0075/2009)

Marco Cappato, Metin Kazak, Marios Matsakis en Jules Maaten, namens de ALDE-Fractie, over de situatie van Birmaanse vluchtelingen in Thailand (B6-0079/2009)

Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Mieczysław Edmund Janowski en Wojciech Roszkowski, namens de UEN-Fractie, over de situatie van Birmaanse vluchtelingen in Thailand (B6-0082/2009)

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock en Catherine Stihler, namens de PSE-Fractie, over de situatie van Birmaanse vluchtelingen in Thailand (B6-0084/2009)

Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda en Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie van Birmaanse vluchtelingen in Thailand (B6-0085/2009)

III.

WEIGERING VAN BRAZILIË OM CESARE BATTISTI UIT TE LEVEREN

Mario Mauro, Bernd Posselt, Charles Tannock en Tunne Kelam, namens de PPE-DE-Fractie, over Brazilië (B6-0076/2009)

Pasqualina Napoletano, namens de PSE-Fractie, over de weigering van Brazilië om Cesare Battisti aan Italië uit te leveren (B6-0081/2009)

Francis Wurtz, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Umberto Guidoni en Vincenzo Aita, namens de GUE/NGL-Fractie, over de zaak van de Italiaanse burger Cesare Battisti (B6-0083/2009)

Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie, over de zaak van Cesare Battisti (B6-0086/2009)

Cristiana Muscardini en Roberta Angelilli, namens de UEN-Fractie, over de weigering van Brazilië om Cesare Battisti uit te leveren (B6-0087/2009)

Gianluca Susta, Marco Cappato, Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari en Fabio Ciani, namens de ALDE-Fractie, over de zaak van Cesare Battisti (B6-0089/2009)

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 142 van het Reglement.

4. Seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie (debat)

Verslag met een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie [2008/2144(INI)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Roberta Angelilli (A6-0012/2009)

Roberta Angelilli leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Lissy Gröner (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Edit Bauer, namens de PPE-DE-Fractie, Inger Segelström, namens de PSE-Fractie, Alexander Alvaro, namens de ALDE-Fractie, Bogusław Rogalski, namens de UEN-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Roberto Fiore, niet-ingeschrevene, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Siiri Oviir, Salvatore Tatarella, Luca Romagnoli, Manolis Mavrommatis, Katalin Lévai, Cristian Silviu Bușoi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jaroslav Zvěřina, Proinsias De Rossa, Eoin Ryan, Carlos Coelho, Mieczysław Edmund Janowski, Marie Panayotopoulos-Cassiotou en Urszula Gacek.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mairead McGuinness.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Colm Burke, Marusya Ivanova Lyubcheva, Marios Matsakis, Ewa Tomaszewska, Miroslav Mikolášik, Rovana Plumb en Zuzana Roithová.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot en Roberta Angelilli.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.9 van de notulen van 03.02.2009.

5. Sancties voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen *** I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van sancties voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen [COM(2007)0249 — C6-0143/2007 — 2007/0094(COD)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Claudio Fava (A6-0026/2009)

Claudio Fava leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Edit Bauer (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Esther De Lange (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Simon Busuttil, namens de PPE-DE-Fractie, Stavros Lambrinidis, namens de PSE-Fractie, Jeanine Hennis-Plasschaert, namens de ALDE-Fractie, Zdzisław Zbigniew Podkański, namens de UEN-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Giusto Catania, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de IND/DEM-Fractie, Andreas Mölzer, niet-ingeschrevene, Marian-Jean Marinescu, Inger Segelström en Ignasi Guardans Cambó.

VOORZITTER: Luisa MORGANTINI

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ewa Tomaszewska, Mary Lou McDonald, Johannes Blokland, Philip Claeys, Carlos Coelho, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Alexander Alvaro, Kyriacos Triantaphyllides, Panayiotis Demetriou, Catherine Boursier, Olle Schmidt, Maria da Assunção Esteves, Javier Moreno Sánchez, Marek Aleksander Czarnecki, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Donata Gottardi, Patrick Gaubert, Genowefa Grabowska, Jörg Leichtfried, Daciana Octavia Sârbu, Yannick Vaugrenard, Richard Falbr, Corina Crețu en Sebastiano Sanzarello (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI).

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Zuzana Roithová, Janusz Onyszkiewicz, Colm Burke, Genowefa Grabowska en Czesław Adam Siekierski.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot en Claudio Fava.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.1 van de notulen van 04.02.2009.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS

Ondervoorzitter

6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, …) zijn opgenomen in de bijlage „Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

6.1. Verlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking EG/VS * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Verenigde Staten van Amerika [COM(2008)0581 — C6-0392/2008 — 2008/0184(CNS)] — Commissie industrie, onderzoek en energie.

Rapporteur: Angelika Niebler (A6-0006/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0032)

6.2. Hernieuwing van de Overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied EG/Rusland * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst ter hernieuwing van de Overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie [COM(2008)0728 — C6-0456/2008 — 2008/0209(CNS)] — Commissie industrie, onderzoek en energie.

Rapporteur: Angelika Niebler (A6-0005/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0033)

6.3. Wilde natuur in Europa (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de wilde natuur in Europa [2008/2210(INI)] — Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid.

Rapporteur: Gyula Hegyi (A6-0478/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 3)

Gyula Hegyi (rapporteur) legde een verklaring af overeenkomstig artikel 131, lid 4, van het Reglement.

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0034)

6.4. Opheffing van de immuniteit van Miloslav Ransdorf (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Miloslav Ransdorf [2008/2176(IMM)] — Commissie juridische zaken.

Rapporteur: Aloyzas Sakalas (A6-0008/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt4)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0035)

6.5. Een agenda voor een duurzame toekomst van de algemene en zakenluchtvaart (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over een agenda voor een duurzame toekomst van de algemene en zakenluchtvaart [2008/2134(INI)] — Commissie vervoer en toerisme.

Rapporteur: Luís Queiró (A6-0501/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0036)

6.6. Precommerciële inkoop: Aansturen van innovatie voor het waarborgen van duurzame hoogkwalitatieve overheidsdiensten in Europa (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over precommerciële inkoop: Aansturen van innovatie voor het waarborgen van duurzame hoogkwalitatieve overheidsdiensten in Europa [2008/2139(INI)] — Commissie interne markt en consumentenbescherming.

Rapporteur: Malcolm Harbour (A6-0018/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2009)0037)

6.7. Tweede strategische toetsing van het energiebeleid (stemming)

Verslag over de tweede strategische toetsing van het energiebeleid [2008/2239(INI)] — Commissie industrie, onderzoek en energie.

Rapporteur: Anne Laperrouze (A6-0013/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0038)

6.8. Bestrijding van discriminatie op grond van geslacht en solidariteit tussen de generaties (stemming)

Verslag over de bestrijding van discriminatie op grond van geslacht en solidariteit tussen de generaties [2008/2118(INI)] — Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid.

Rapporteur: Anna Záborská (A6-0492/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2009)0039)

Het woord werd gevoerd door:

Zbigniew Zaleski, die vóór de stemming vroeg om verduidelijkingen ten aanzien van paragraaf 1, welke door Anna Záborská (rapporteur) werden gegeven.

6.9. Seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie (stemming)

Verslag met een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie [2008/2144(INI)] — Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken.

Rapporteur: Roberta Angelilli (A6-0012/2009)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage „Stemmingsuitslagen”, punt 9)

ONTWERPAANBEVELING

Aangenomen (P6_TA(2009)0040)

7. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3, van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Gyula Hegyi — A6-0478/2008: Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski en Miroslav Mikolášik

Verslag Malcolm Harbour — A6-0018/2009: Zuzana Roithová

Verslag Anne Laperrouze — A6-0013/2009: Jan Březina, Czesław Adam Siekierski, Jim Allister, Johannes Lebech, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle en Mairead McGuinness

Verslag Luís Queiró — A6-0501/2008: Nirj Deva

Verslag Anna Záborská — A6-0492/2008: Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Ivo Strejček, Philip Claeys, Ewa Tomaszewska, Astrid Lulling en Nirj Deva

Verslag Roberta Angelilli — A6-0012/2009: Jim Allister en Zuzana Roithová

8. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)” en in de gedrukte versie van bijlage „Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 13.00 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING

Voorzitter

9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

*

**

Den Dover heeft laten weten dat hij wegens technische problemen niet heeft kunnen deelnemen aan de hoofdelijke stemmingen van de vergadering van 17 december 2008.

10. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperiode van september II 2008 door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, is beschikbaar op de website „Séance en direct”.

11. Repatriëring en hervestiging van de gedetineerden van Guantánamo — Verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Repatriëring en hervestiging van de gedetineerden van Guantánamo

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen

Alexandr Vondra (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af over de repatriëring en hervestiging van de gevangenen van Guantánamo.

Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie) legt de verklaringen af over de repatriëring en hervestiging van de gevangenen van Guantánamo, en over het verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen.

Alexandr Vondra legt de verklaring af over het verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen.

Het woord wordt gevoerd door Hartmut Nassauer, namens de PPE-DE-Fractie, en Martin Schulz, namens de PSE-Fractie.

VOORZITTER: Marek SIWIEC

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie, Kathalijne Maria Buitenweg, namens de Verts/ALE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Nils Lundgren, namens de IND/DEM-Fractie, Koenraad Dillen, niet-ingeschrevene, Nils Lundgren over de verdeling van de spreektijd, Urszula Gacek, Claudio Fava, Sarah Ludford, Mirosław Mariusz Piotrowski, Cem Özdemir, Willy Meyer Pleite, Bruno Gollnisch, Carlos Coelho, Jan Marinus Wiersma, Ignasi Guardans Cambó, Hélène Flautre, Jas Gawronski, Stavros Lambrinidis, Marco Cappato, Raül Romeva i Rueda, Marian-Jean Marinescu, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Anneli Jäätteenmäki, Elmar Brok, Ana Maria Gomes, Panayiotis Demetriou, Javier Moreno Sánchez en Bogusław Sonik.

VOORZITTER: Mario MAURO

Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ria Oomen-Ruijten.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Ioannis Varvitsiotis, Genowefa Grabowska, Marie Anne Isler Béguin, Colm Burke, Ioan Mircea Pașcu, Zuzana Roithová, Armando França, Charles Tannock, Alexandru Nazare, Reinhard Rack, Ville Itälä en Zbigniew Zaleski.

Het woord wordt gevoerd door Alexandr Vondra en Jacques Barrot.

Het debat wordt gesloten.

Repatriëring en hervestiging van de gedetineerden van Guantánamo

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

Urszula Gacek, namens de PPE-DE-Fractie, over het vinden van een nieuwe verblijfplaats voor de gevangenen van Guantánamo (B6-0066/2009)

Martin Schulz en Claudio Fava, namens de PSE-Fractie, over de terugkeer en reïntegratie van de gevangenen van het detentiecentrum Guantánamo (B6-0069/2009)

Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Marco Cappato en Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir en Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Portas, Vittorio Agnoletto, Jens Holm en Willy Meyer Pleite, namens de GUE/NGL-Fractie, over Guantánamo (B6-0070/2009)

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 04.02.2009.

Verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen

De overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement in te dienen ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Stemming: volgende vergaderperiode.

12. Verontrustende situatie in de opvangcentra voor immigranten, met name op de eilanden Mayotte en Lampedusa (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Verontrustende situatie in de opvangcentra voor immigranten, met name op de eilanden Mayotte en Lampedusa

Alexandr Vondra (fungerend voorzitter van de Raad) en Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Margie Sudre, namens de PPE-DE-Fractie, Claudio Fava, namens de PSE-Fractie, Jeanine Hennis-Plasschaert, namens de ALDE-Fractie, Cristiana Muscardini, namens de UEN-Fractie, Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie, Giusto Catania, namens de GUE/NGL-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Koenraad Dillen, niet-ingeschrevene, Stefano Zappalà, Martine Roure, Roberta Angelilli, Nils Lundgren, Maddalena Calia, Wolfgang Kreissl-Dörfler en Mario Borghezio.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Paul Rübig, Simon Busuttil, Roberto Fiore en Reinhard Rack.

Het woord wordt gevoerd door Alexandr Vondra en Jacques Barrot.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Diana WALLIS

Ondervoorzitter

13. Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B6-0006/2009).

Eerste deel

Vraag 33(Armando França): Procedures voor de aanbesteding van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken, leveranties en dienstverlening op defensie- en veiligheidsgebied.

Charlie McCreevy (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Armando França en Mairead McGuinness.

Vraag 34(David Martin): Handelsbetrekkingen tussen de EU en Israël.

Siim Kallas (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van David Martin, Jim Allister en Reinhard Rack.

Vraag 35(Bogusław Sonik): Het programma voor een veiliger internet.

Siim Kallas beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Bogusław Sonik, Jörg Leichtfried en Paul Rübig.

Tweede deel

Vraag 36(Ingeborg Gräßle): Speciaal adviseur Richard Boomer en de Heysel-locatie.

Siim Kallas beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Ingeborg Gräßle en Markus Pieper.

Vraag 37(Liam Aylward): Vervalsing van eurobankbiljetten en -munten.

Siim Kallas beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Liam Aylward, Manolis Mavrommatis en Gay Mitchell.

Vraag 38(Gay Mitchell): Doeltreffende besteding van EU-begrotingsgelden.

Siim Kallas beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Gay Mitchell, Justas Vincas Paleckis en Silvia-Adriana Țicău.

Vraag 39(Manuel Medina Ortega): Overeenkomsten met de landen van de Andesgemeenschap.

Siim Kallas beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Manuel Medina Ortega en Reinhard Rack.

Vraag 40(Avril Doyle): Verwijdering van de People's Mojahedin van de EU-lijst van terroristische organisaties.

Siim Kallas beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Avril Doyle en Andreas Mölzer.

Vraag 41(Seán Ó Neachtain): Toekomstige betrekkingen EU-IJsland.

Siim Kallas beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Seán Ó Neachtain, Andreas Mölzer en Avril Doyle.

Vraag 50(Marian Harkin): Verslag over demografische ontwikkelingen.

Vladimír Špidla (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Marian Harkin.

Vraag 52(Brian Crowley): Armoede in de Europese Unie.

Vladimír Špidla beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Eoin Ryan (ter vervanging van de auteur).

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 19.30 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS

Ondervoorzitter

14. Bescherming van van oudsher bestaande nationale, etnische en immigrantenminderheden in Europa (debat)

Mondelinge vraag (O-0002/2009) van Csaba Sándor Tabajdi, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Véronique De Keyser, Katrin Saks en Claude Moraes, namens de PSE-Fractie, aan de Commissie: Bescherming van van oudsher bestaande nationale, etnische en immigrantenminderheden in Europa (B6-0005/2009)

Csaba Sándor Tabajdi licht de mondelinge vraag toe.

Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Rihards Pīks, namens de PPE-DE-Fractie, Katalin Lévai, namens de PSE-Fractie, Henrik Lax, namens de ALDE-Fractie, Jan Tadeusz Masiel, namens de UEN-Fractie, Mikel Irujo Amezaga, namens de Verts/ALE-Fractie, Kathy Sinnott, namens de IND/DEM-Fractie, Sergej Kozlík, niet-ingeschrevene, Kinga Gál, Bárbara Dührkop Dührkop, István Szent-Iványi, László Tőkés, Patrick Louis, Marian-Jean Marinescu, Monika Beňová, Tatjana Ždanoka, Edit Bauer, Corina Crețu, Josu Ortuondo Larrea, Daniel Petru Funeriu, Silvia-Adriana Țicău, Csaba Sógor, Gábor Harangozó, Michl Ebner en Katrin Saks.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Rareș-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus, Nicodim Bulzesc, Alexandru Nazare, Adrian Severin, Dragoș Florin David, Iuliu Winkler, Miloš Koterec en Christopher Beazley.

Het woord wordt gevoerd door Csaba Sándor Tabajdi en Jacques Barrot.

Het debat wordt gesloten.

15. Stemrecht van niet-Letse staatsburgers bij lokale verkiezingen (debat)

Mondelinge vraag (O-0007/2009) van David Hammerstein, namens de Verts/ALE-Fractie, Alexandra Dobolyi, namens de PSE-Fractie, Willy Meyer Pleite, namens de GUE/NGL-Fractie, en Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Stemrecht van niet-Letse staatsburgers bij lokale verkiezingen (B6-0007/2009)

David Hammerstein, Alexandra Dobolyi en Willy Meyer Pleite lichten de mondelinge vraag toe.

Het woord wordt gevoerd door Christopher Beazley en Willy Meyer Pleite over het verloop van het debat.

Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Rihards Pīks, namens de PPE-DE-Fractie, Proinsias De Rossa, namens de PSE-Fractie, Georgs Andrejevs, namens de ALDE-Fractie, Ģirts Valdis Kristovskis, namens de UEN-Fractie, Tatjana Ždanoka, namens de Verts/ALE-Fractie, Christopher Beazley, Csaba Sándor Tabajdi, Inese Vaidere en Roberts Zīle.

Volgens de „catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Laima Liucija Andrikienė, Henrik Lax en Paul Rübig.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot.

Het debat wordt gesloten.

16. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 419.079/OJME).

17. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.55 uur gesloten.

Harald Rømer

Secretaris-generaal

Mechtild Rothe

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bloklen, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Bușoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casini, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksener Czarnecki, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernenes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grenes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Henzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grenmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewenowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Pașcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Smith, Sógor, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Taren, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wielen, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka


BIJLAGE I

STEMMINGSUITSLAGEN

Afkortingen en tekens

+

aangenomen

-

verworpen

vervallen

Ing.

ingetrokken

HS (…, …, …)

hoofdelijke stemming (aantal stemmen vóór, aantal stemmen tegen, onthoudingen)

ES (…, …, …)

elektronische stemming (aantal stemmen vóór, aantal stemmen tegen, onthoudingen)

so

stemming in onderdelen

as

aparte stemming

am

amendement

CA

compromisamendement

DD

desbetreffend deel

S

amendement tot schrapping

=

gelijkluidende amendementen

§

paragraaf

art

artikel

overw

overweging

OR

ontwerpresolutie

GOR

gezamenlijke ontwerpresolutie

Geh. S

geheime stemming

1. Verlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking EG/VS *

Verslag: Angelika NIEBLER (A6-0006/2009)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

HS

+

385, 9, 7

Verzoeken om hoofdelijke stemming

PPE-DE: eindstemming

IND/DEM: eindstemming

2. Hernieuwing van de Overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied EG/Rusland *

Verslag: Angelika NIEBLER (A6-0005/2009)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

HS

+

451, 8, 16

Verzoeken om hoofdelijke stemming

IND/DEM: eindstemming

3. Wilde natuur in Europa

Verslag: Gyula HEGYI (A6-0478/2008)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

HS

+

538, 19, 12

Verzoeken om hoofdelijke stemming

IND/DEM: eindstemming

4. Opheffing van de immuniteit van Miloslav Ransdorf

Verslag: Aloyzas SAKALAS (A6-0008/2009)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

HS

+

561, 8, 14

Verzoeken om hoofdelijke stemming

IND/DEM: eindstemming

5. Een agenda voor een duurzame toekomst van de algemene en zakenluchtvaart

Verslag: Luís QUEIRÓ (A6-0501/2008)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

HS

+

524, 74, 6

Verzoeken om hoofdelijke stemming

IND/DEM: eindstemming

6. Precommerciële inkoop: aansturen van innovatie voor het waarborgen van duurzame hoogkwalitatieve overheidsdiensten in Europa

Verslag: Malcolm HARBOUR (A6-0018/2009)

Betreft

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

één enkele stemming

HS

+

587, 12, 6

Verzoeken om hoofdelijke stemming

IND/DEM: eindstemming

7. Tweede strategische toetsing van het energiebeleid

Verslag: Anne LAPERROUZE (A6-0013/2009)

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

§ 2

7

Verts/ALE

HS

-

92, 521, 6

38

PSE

HS

+

336, 281, 7

na § 2

8

Verts/ALE

HS

+

346, 276, 10

9

Verts/ALE

HS

+

357, 271, 7

§ 3

§

oorspronkelijke tekst

as/ES

+

327, 283, 15

na § 3

10

Verts/ALE

HS

-

126, 495, 17

§ 4

§

oorspronkelijke tekst

as

+

§ 5

11

Verts/ALE

-

§ 6

§

oorspronkelijke tekst

as

+

na § 7

40

UEN

Ing.

§ 9

12

Verts/ALE

-

na § 9

30

PSE

HS

+

624, 18, 13

§ 10

§

oorspronkelijke tekst

as

+

§ 11

§

oorspronkelijke tekst

as

+

na § 14

13

Verts/ALE

+

na § 15

46

UEN

Ing.

§ 21

§

oorspronkelijke tekst

as

-

§ 24

§

oorspronkelijke tekst

as

+

na § 24

31

PSE

HS

+

629, 23, 13

§ 25

§

oorspronkelijke tekst

so

1

+

2

+

na § 25

47

PSE

+

§ 26

§

oorspronkelijke tekst

as

+

§ 27

§

oorspronkelijke tekst

so

1

+

2

+

3

+

na § 27

27

PSE

ES

+

373, 275, 11

28

PSE

+

§ 34

§

oorspronkelijke tekst

so

1

+

2/ES

+

369, 281, 7

§ 36

14

Verts/ALE

-

§

oorspronkelijke tekst

as

+

na § 39

32

PSE

HS

+

606, 37, 12

§ 44

33

PSE

HS

+

600, 44, 7

§ 50

1

ALDE

+

§ 51

§

oorspronkelijke tekst

as

+

§ 54

§

oorspronkelijke tekst

so

1

+

2

+

na § 56

34

PSE

HS

+

565, 66, 26

§ 58

35

PSE

HS

+

409, 240, 9

15

Verts/ALE

-

§

oorspronkelijke tekst

as

na § 58

36

PSE

HS

-

316, 321, 13

§ 60

§

oorspronkelijke tekst

so

1

+

2/ES

+

402, 244, 13

3

+

na § 61

16

Verts/ALE

-

§ 71

§

oorspronkelijke tekst

as/ES

+

378, 281, 7

na § 75

17

Verts/ALE

-

§ 77

18

Verts/ALE

HS

-

160, 491, 11

37

PSE

HS

-

320, 322, 21

§

oorspronkelijke tekst

HS

+

349, 277, 35

§ 78

19

Verts/ALE

-

§

oorspronkelijke tekst

HS

+

479, 152, 29

§ 79

§

oorspronkelijke tekst

HS

+

443, 181, 37

§ 80

§

oorspronkelijke tekst

HS

+

361, 248, 44

§ 81

20

Verts/ALE

HS

-

275, 361, 23

§

oorspronkelijke tekst

HS

+

355, 243, 44

§ 82

21

Verts/ALE

HS

-

180, 460, 23

§

oorspronkelijke tekst

as

+

§ 83

22

Verts/ALE

HS

-

114, 516, 27

§

oorspronkelijke tekst

as

+

§ 84

23

Verts/ALE

-

§

oorspronkelijke tekst

so

1

+

2

+

§ 87

24

Verts/ALE

-

§ 89

25

Verts/ALE

-

§

oorspronkelijke tekst

so

1

+

2

+

3

+

4

+

§ 90

26S

Verts/ALE

HS

-

123, 517, 20

na visum 23

41

UEN

ES

-

307, 337, 17

overw A

29

PSE

HS

-

316, 326, 12

na overw D

39

UEN

-

43

UEN

-

44

UEN

-

45

UEN

ES

-

307, 327, 18

overw G

§

oorspronkelijke tekst

as/ES

+

346, 296, 12

overw H

2

Verts/ALE

-

overw I

3S

Verts/ALE

-

overw K

4

Verts/ALE

-

na overw O

5

Verts/ALE

-

overw P

6

Verts/ALE

-

stemming: resolutie (als geheel)

HS

+

406, 168, 87

Verzoeken om hoofdelijke stemming

IND/DEM: eindstemming

PSE: §§ 78, 79, 80, 81, am 26S, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

Verts/ALE: am 7, 38, 8, 9, 10, 18, 37, 20, 21, 22, 26S, § 77, eindstemming

Verzoeken om aparte stemming

PPE-DE: overw G, §§ 3, 58, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 89

Verts/ALE: §§ 4, 26, 36, 80, 82, 83

ALDE: §§ 6, 10, 11, 21, 24, 51

Verzoeken om stemming in onderdelen

PPE-DE

§ 34

1ste deel: t/m „… inititatieven”

2de deel: rest

§ 60

1ste deel:„meent dat de … te vergroten;”

2de deel:„roept derhave … 2020 aan te nemen;”

3de deel:„roept de Commissie … te stimuleren;”

UEN

§ 25

1ste deel: gehele tekst, behalve de woorden „en het South-Stream-project”

2de deel: deze woorden

Verts/ALE

§ 54

1ste deel: gehele tekst, behalve de woorden „technologieën met een … in het bijzonder”

2de deel: deze woorden

§ 84

1ste deel: gehele tekst, behalve de woorden „een lage CO2-emissie en”

2de deel: deze woorden

ALDE

§ 27

1ste deel:„is van oordeel … eerbiediging van de mensenrechten;”

2de deel:„onderstreept in dit … en rechtsstaat;”

3de deel:„dringt aan … te bereiken;”

Verts/ALE, ALDE

§ 89

1ste deel: gehele tekst, behalve de woorden „het succes te verzekeren … vierde generatie en van” en „CCS”

2de deel:„het succes te verzekeren … vierde generatie en van”

3de deel:„CCS”

Diversen

De UEN-Fractie heeft haar amendementen 40 en 46 ingetrokken.

Amendement 42 werd ingetrokken.

8. Niet-discriminatie gebaseerd op geslacht en solidariteit tussen de generaties

Verslag: Anna ZÁBORSKÁ (A6-0492/2008)

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

alternatieve ontwerpresolutie

1

Verts/ALE

HS

+

358, 271, 23

stemming: resolutie van de Commissie FEMM (als geheel)

Verzoeken om hoofdelijke stemming

ALDE: am 1 en resolutie van de commissie

PPE-DE: resolutie van de commissie

Verts/ALE: am 1 en resolutie van de commissie

IND/DEM: resolutie van de commissie

Diversen

Claire Gibault, Siiri Oviir en Anneli Jäätteenmäki hebben de alternatieve ontwerpresolutie medeondertekend.

9. Bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie

Verslag: Roberta ANGELILLI (A6-0012/2009)

Betreft

am nr.

van

HS, enz.

Stemming

HS/ES — opmerkingen

§ 1, letter c

§

oorspronkelijke tekst

as

+

§ 1, letter f

§

oorspronkelijke tekst

so

1

+

2

+

§ 1, letter j, streepje 7

§

oorspronkelijke tekst

so

1

+

2/ES

+

330, 299, 10

§ 1, letter j, streepje 9

§

oorspronkelijke tekst

as

+

§ 1, letter j, streepje 15

§

oorspronkelijke tekst

as/ES

-

293, 333, 8

§ 1, letter j, streepje 23

§

oorspronkelijke tekst

so

1

+

2

-

stemming: aanbeveling (als geheel)

HS

+

591, 2, 6

Verzoeken om hoofdelijke stemming

IND/DEM: eindstemming

Verzoeken om aparte stemming

PPE-DE: § 1, letter j, streepje 9

Verts/ALE: § 1, letter c, § 1, letter j, streepje 9

ALDE: § 1, letter j, streepje 9, § 1, letter j, streepje 15

Verzoeken om stemming in onderdelen

PSE

§ 1, letter j, streepje 23

1ste deel: gehele tekst, behalve de woorden „in het geval van illegale immigratie”

2de deel: deze woorden

Verts/ALE

§ 1, letter j, streepje 7

1ste deel: gehele tekst, behalve de woorden „providers van”

2de deel: deze woorden

ALDE

§ 1, letter f

1ste deel: gehele tekst, behalve het woord „uniforme”

2de deel: dit woord


BIJLAGE II

UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN

1. Verslag Niebler A6-0006/2009

Resolutie

Voor: 385

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Budreikaitė, Bușoi, Cappato, Cavada, Ciani, Cocilovo, Csibi, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Ek, Ferrari, Fourtou, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Kazak, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Lebech, Losco, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Prodi, Raeva, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Susta, Toia, Vălean, Veraldi, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Aita, Brie, de Brún, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Liotard, McDonald, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Seppänen, Svensson, Wagenknecht

IND/DEM: Belder, Bloklen, Georgiou

NI: Baco, Belohorská, Chukolov, Claeys, Fiore, Giertych, Helmer, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Atkins, Audy, Ayuso, Bauer, Berend, Böge, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Carollo, Casa, Cederschiöld, Chiriţă, Chmielewski, Coelho, Daul, David, Dehaene, Demetriou, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Fajmon, Fernández Martín, Fontaine, Freitas, Funeriu, Gacek, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Grosch, Grossetête, Henzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kastler, Klamt, Klaß, Koch, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewenowski, Lo Curto, Lulling, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Morin, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Petre, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Rovsing, Rübig, Rus, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Stolojan, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Weber Manfred, Weisgerber, Winkler, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Batzeli, Bedingfield, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Casaca, Christensen, Corbett, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Vits, Dobolyi, Dührkop Dührkop, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Ferreira Anne, França, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Goebbels, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Hedh, Hutchinson, Iotova, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lyubcheva, McCarthy, Maňka, Marini, Martin David, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Mikko, Moreno Sánchez, Napoletano, Paasilinna, Paparizov, Peillon, Pinior, Plumb, Prets, Pribetich, Rodust, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, Savary, Schaldemose, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Swoboda, Vaugrenard, Vergnaud, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Borghezio, Boso, Camre, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Libicki, Maldeikis, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Horáček, Isler Béguin, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lucas, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Ždanoka

Tegen: 9

GUE/NGL: Adamou, Triantaphyllides

IND/DEM: Farage, Nattrass, Whittaker

NI: Knapman, Wise

PPE-DE: Luque Aguilar, Roithová

Onthoudingen: 7

GUE/NGL: Droutsas, Figueiredo, Toussas

IND/DEM: Krupa, Tomczak

PPE-DE: Descamps, Reul

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor: Ilda Figueiredo, Adamos Adamou, Emanuel Jardim Fernenes, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Hélène Descamps, Nils Lundgren, Silvia-Adriana Ţicău, Poul Nyrup Rasmussen, Britta Thomsen, Eva-Riitta Siitonen

2. Verslag Niebler A6-0005/2009

Resolutie

Voor: 451

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Budreikaitė, Bușoi, Cappato, Cavada, Ciani, Cocilovo, Csibi, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Ek, Ferrari, Fourtou, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lebech, Losco, Mulder, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Susta, Toia, Vălean, Veraldi, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM: Belder, Bloklen, Georgiou

NI: Baco, Belohorská, Chukolov, Claeys, Fiore, Giertych, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Belet, Berend, Böge, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Carollo, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriţă, Chmielewski, Coelho, Daul, David, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fernández Martín, Fontaine, Freitas, Funeriu, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Henzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kastler, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewenowski, Lo Curto, Lulling, Luque Aguilar, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Morin, Nassauer, van Nistelrooij, Novak, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Petre, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Rovsing, Rübig, Rus, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siekierski, Siitonen, Sommer, Sonik, Spautz, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Weber Manfred, Weisgerber, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Bedingfield, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Christensen, Corbett, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fernenes, Ferreira Anne, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Goebbels, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Hasse Ferreira, Hedh, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Juri, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McCarthy, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Öger, Paasilinna, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Peillon, Pinior, Plumb, Prets, Pribetich, Rodust, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Ţicău, Vaugrenard, Vergnaud, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Borghezio, Boso, Camre, Grabowski, Kuc, Maldeikis, Mussa, Pęk, Robusti, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 8

IND/DEM: Colman, Farage, Nattrass, Whittaker, Železný

NI: Knapman, Wise

PPE-DE: Roithová

Onthoudingen: 16

GUE/NGL: Droutsas, Toussas

IND/DEM: Tomczak

UEN: Foltyn-Kubicka, Janowski, Kristovskis, Kuźmiuk, Libicki, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Tomaszewska, Zapałowski, Zīle

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor: Ilda Figueiredo, Nils Lundgren, Poul Nyrup Rasmussen, Dan Jørgensen, Britta Thomsen

3. Verslag Hegyi A6-0478/2008

Resolutie

Voor: 538

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Bușoi, Cavada, Ciani, Cocilovo, Csibi, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Ek, Ferrari, Fourtou, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jensen, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Losco, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Vălean, Veraldi, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Georgiou, Krupa, Tomczak

NI: Belohorská, Chukolov, Claeys, Fiore, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Calia, Callanan, Carollo, Casa, del Castillo Vera, Chiriţă, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fernández Martín, Fontaine, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Henzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Morin, Nassauer, Niculescu, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siekierski, Siitonen, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Weber Manfred, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Bedingfield, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fernenes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Morgan, Napoletano, Öger, Paasilinna, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Plumb, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Teychenné, Ţicău, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 19

IND/DEM: Colman, Farage, Nattrass, Whittaker, Železný

NI: Giertych, Knapman, Wise

PPE-DE: Cederschiöld, Hökmark, Ibrisagic, Niebler, Wohlin

PSE: Andersson, Färm, Hedh, Myller, Segelström, Taren

Onthoudingen: 12

GUE/NGL: Adamou, Droutsas, Jouye de Grenmaison, Toussas, Triantaphyllides

IND/DEM: Louis

NI: Baco

PPE-DE: Fajmon, Garriga Polledo, Strejček, Weisgerber

UEN: Rutowicz

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor: Britta Thomsen, Poul Nyrup Rasmussen

Tegen: Nils Lundgren, Reino Paasilinna

4. Verslag Sakalas A6-0008/2009

Resolutie

Voor: 561

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cavada, Ciani, Cocilovo, Csibi, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Ek, Ferrari, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Losco, Ludford, Maaten, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Liotard, McDonald, Meijer, Morgantini, Musacchio, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Svensson, Uca, Wurtz

IND/DEM: Belder, Bloklen, Colman, Farage, Georgiou, Louis, Nattrass, Whittaker

NI: Baco, Belohorská, Chukolov, Claeys, Fiore, Giertych, Helmer, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Stoyanov, Wise

PPE-DE: Albertini, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Calia, Callanan, Carollo, Casa, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriţă, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fernández Martín, Fontaine, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Henzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin, Nassauer, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siekierski, Siitonen, Sógor, Sommer, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Bedingfield, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernenes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Plumb, Prets, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Taren, Teychenné, Ţicău, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 8

GUE/NGL: Droutsas, Kaufmann, Kohlíček, Meyer Pleite, Strož, Toussas

PPE-DE: Wijkman

Verts/ALE: Hassi

Onthoudingen: 14

ALDE: Matsakis

GUE/NGL: Flasarová, Maštálka, Remek

IND/DEM: Krupa, Tomczak, Železný

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Fajmon, Garriga Polledo, Jałowiecki, Manole, Sonik

PSE: Pribetich

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor: Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides, Georgios Toussas, Konstantinos Droutsas, Nils Lundgren, Satu Hassi, Britta Thomsen, Poul Nyrup Rasmussen

5. Verslag Queiró A6-0501/2008

Resolutie

Voor: 524

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Ciani, Cocilovo, Costa, Csibi, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Losco, Ludford, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Figueiredo

IND/DEM: Belder, Bloklen, Georgiou, Louis, Lundgren

NI: Baco, Belohorská, Chukolov, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriţă, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Henzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin, Nassauer, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Siekierski, Siitonen, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernenes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Plumb, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Taren, Teychenné, Ţicău, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Chruszcz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Lipietz

Tegen: 74

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Droutsas, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Wurtz

IND/DEM: Colman, Farage, Nattrass, Whittaker, Železný

NI: Knapman, Martin Hans-Peter, Wise

PPE-DE: Wijkman

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 6

IND/DEM: Krupa, Tomczak

NI: Allister, Helmer

PPE-DE: Fajmon

UEN: Camre

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor: Britta Thomsen, Poul Nyrup Rasmussen

Tegen: Nils Lundgren

6. Verslag Harbour A6-0018/2009

Resolutie

Voor: 587

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Ciani, Cocilovo, Costa, Csibi, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Losco, Ludford, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Georgiou, Lundgren

NI: Allister, Baco, Belohorská, Chukolov, Claeys, Dillen, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Martinez, Rivera, Romagnoli, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriţă, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Henzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernenes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Plumb, Prets, Pribetich, Rapkay, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Taren, Teychenné, Ţicău, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 12

GUE/NGL: Droutsas, Toussas

IND/DEM: Colman, Farage, Nattrass, Whittaker, Železný

NI: Giertych, Knapman, Wise

PPE-DE: Itälä, Wohlin

Onthoudingen: 6

GUE/NGL: Holm, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Krupa, Louis, Tomczak

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor: Britta Thomsen, Poul Nyrup Rasmussen

7. Verslag Laperrouze A6-0013/2009

Amendement 7

Voor: 92

ALDE: Resetarits, Susta

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Droutsas, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Rizzo, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Georgiou, Lundgren

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Doyle, Hennicot-Schoepges, Manole, Roithová, Sógor, Surján, Wijkman

PSE: Antochi, Fava, Gebhardt, Gomes, Swoboda, Ţicău, Wiersma

UEN: Kuźmiuk, Masiel, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 521

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Ciani, Cocilovo, Costa, Csibi, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pohjamo, Prodi, Raeva, Ries, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Flasarová, Kohlíček, Maštálka, Remek, Seppänen, Strož

IND/DEM: Colman, Coûteaux, Krupa, Louis, Nattrass, Tomczak, Whittaker

NI: Allister, Baco, Belohorská, Chukolov, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Helmer, Knapman, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Stoyanov, Wise

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriţă, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Henzlik, Harbour, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sudre, Szájer, Tannock, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fazakas, Fernenes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Plumb, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Tabajdi, Taren, Teychenné, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Zapałowski, Zīle

Onthoudingen: 6

ALDE: Lebech, Pannella

PPE-DE: Brepoels, Dimitrakopoulos, Vlasák, Zlotea

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor: Britta Thomsen, Poul Nyrup Rasmussen

8. Verslag Laperrouze A6-0013/2009

Amendement 38

Voor: 336

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Costa, Csibi, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Kazak, Koch-Mehrin, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Losco, Ludford, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Schmidt Olle, Staniszewska, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Georgiou, Lundgren

NI: Baco, Belohorská, Kozlík

PPE-DE: Brepoels, Dimitrakopoulos, Doyle, Fatuzzo, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hybášková, Liese, Manole, Mitchell, Pietikäinen, Trakatellis, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernenes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Ţicău, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Krasts

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 281

ALDE: Klinz, Krahmer, Schuth, Toia

GUE/NGL: Flasarová, Kohlíček, Maštálka, Remek, Strož

IND/DEM: Colman, Coûteaux, Farage, Krupa, Louis, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Železný

NI: Allister, Chukolov, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Helmer, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Stoyanov, Wise

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriţă, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Evans Jonathan, Fajmon, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Henzlik, Harbour, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewenowski, Lo Curto, Lulling, Luque Aguilar, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Onthoudingen: 7

ALDE: Starkevičiūtė

GUE/NGL: Droutsas, Toussas

NI: Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Esteves, McGuinness

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor: Patrizia Toia, Britta Thomsen, Poul Nyrup Rasmussen

9. Verslag Laperrouze A6-0013/2009

Amendement 8

Voor: 346

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Ciani, Cocilovo, Costa, Csibi, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Kazak, Koch-Mehrin, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Losco, Ludford, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Georgiou

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Casa, Dimitrakopoulos, Esteves, Hennicot-Schoepges, Hybášková, Manole, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pietikäinen, Trakatellis, Vakalis, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernenes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Plumb, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Krasts

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 276

ALDE: Chatzimarkakis, Klinz, Krahmer, Schuth

IND/DEM: Colman, Farage, Krupa, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Železný

NI: Allister, Chukolov, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Helmer, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Stoyanov, Wise

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriţă, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Henzlik, Harbour, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Ulmer, Urutchev, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Dăncilă

UEN: Angelilli, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Onthoudingen: 10

GUE/NGL: Droutsas, Toussas

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Gollnisch, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Rivera

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor: Françoise Grossetête, Simon Busuttil, Poul Nyrup Rasmussen

10. Verslag Laperrouze A6-0013/2009

Amendement 9

Voor: 357

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Ciani, Cocilovo, Costa, Csibi, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Kazak, Koch-Mehrin, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Losco, Ludford, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Raeva, Resetarits, Ries, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Georgiou

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Brepoels, Burke, Casini, Dimitrakopoulos, Doyle, Glattfelder, Grosch, Hennicot-Schoepges, Higgins, Hökmark, Hybášková, Karas, Kasoulides, Liese, McGuinness, Manole, Mauro, Mavrommatis, Mitchell, Őry, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pietikäinen, Rack, Roithová, Rübig, Schierhuber, Seeber, Trakatellis, Vakalis, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernenes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Plumb, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Krasts

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 271

ALDE: Chatzimarkakis, Klinz, Krahmer, Maaten, Schuth

GUE/NGL: Flasarová, Kohlíček, Maštálka, Remek, Strož

IND/DEM: Colman, Coûteaux, Farage, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Železný

NI: Allister, Chukolov, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Helmer, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Stoyanov, Wise

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Bulzesc, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriţă, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Henzlik, Harbour, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hołowczyc, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karim, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewenowski, Lo Curto, Lulling, Luque Aguilar, Mann Thomas, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schinas, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sudre, Surján, Tannock, Ulmer, Urutchev, Varela Suanzes-Carpegna, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Onthoudingen: 7

GUE/NGL: Droutsas, Toussas

PPE-DE: Gál, Gklavakis, Schmitt, Schöpflin, Szájer

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor: Charlotte Cederschiöld, Françoise Grossetête, Anna Ibrisagic, Poul Nyrup Rasmussen

11. Verslag Laperrouze A6-0013/2009

Amendement 10

Voor: 126

ALDE: Jäätteenmäki, Nicholson of Winterbourne, Resetarits

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pflüger, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Georgiou

NI: Gollnisch, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Burke, Dimitrakopoulos, Doyle, Karas, McGuinness, Manole, Mauro, Pietikäinen, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber

PSE: Arnaoutakis, Batzeli, Berès, Berger, Bösch, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bulfon, Bullmann, Carlotti, Christensen, Denanot, De Vits, El Khadraoui, Ettl, Ferreira Elisa, Ford, Gebhardt, Gomes, Groote, Haug, Jöns, Jørgensen, Kinnock, Koppa, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Matsouka, Pinior, Rapkay, Rothe, Roure, Schaldemose, Siwiec, Swoboda, Szejna, Thomsen, Tzampazi, Van Lancker, Weiler

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 495

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Costa, Csibi, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pohjamo, Prodi, Raeva, Ries, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Flasarová, Hénin, Kohlíček, Strož, Wurtz

IND/DEM: Belder, Bloklen, Colman, Coûteaux, Farage, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Železný

NI: Allister, Baco, Belohorská, Chukolov, Claeys, Dillen, Giertych, Helmer, Knapman, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Stoyanov, Wise

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriţă, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fouré, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Henzlik, Harbour, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, Lulling, Luque Aguilar, Mann Thomas, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Siekierski, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Bedingfield, Beňová, Berlinguer, Berman, Boștinaru, Boursier, Bozkurt, Van den Burg, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Dăncilă, De Keyser, De Rossa, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernenes, França, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Juri, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Le Foll, Lefrançois, Leinen, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Plumb, Prets, Pribetich, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Segelström, Severin, Simpson, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Tabajdi, Taren, Teychenné, Ţicău, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Boso, Camre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Onthoudingen: 17

ALDE: Lebech, Pannella

GUE/NGL: Droutsas, Figueiredo, Guerreiro, Toussas

NI: Fiore, Martinez

PPE-DE: Busuttil, Casa, Esteves, Schinas, Schwab, Wijkman

PSE: Creţu Gabriela, Ferreira Anne, McCarthy

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor: Dimitrios Papadimoulis, Christa Prets, Poul Nyrup Rasmussen, Lissy Gröner

Tegen: Pervenche Berès, Josep Borrell Fontelles

12. Verslag Laperrouze A6-0013/2009

Amendement 30

Voor: 624

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Costa, Csibi, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Losco, Ludford, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Droutsas, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Georgiou, Krupa, Lundgren, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Chukolov, Claeys, Dillen, Kozlík, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Rivera, Romagnoli, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriţă, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Henzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zlotea, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernenes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Plumb, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 18

IND/DEM: Belder, Bloklen, Colman, Coûteaux, Farage, Louis, Nattrass, Whittaker, Železný

NI: Giertych

PPE-DE: Cabrnoch, Duchoň, Fajmon, Strejček, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Muscardini

Onthoudingen: 13

NI: Allister, Fiore, Gollnisch, Helmer, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Wise

PPE-DE: Zieleniec

Verts/ALE: Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor: Poul Nyrup Rasmussen

13. Verslag Laperrouze A6-0013/2009

Amendement 31

Voor: 629

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Costa, Csibi, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Losco, Ludford, Maaten, Meners, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Coûteaux, Georgiou, Louis

NI: Baco, Belohorská, Chukolov, Claeys, Dillen, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriţă, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Henzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, Denanot, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernenes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Plumb, Prets, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Crowley, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Tőkés, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 23

IND/DEM: Colman, Farage, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Železný

NI: Allister, Fiore, Giertych, Gollnisch, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Wise

PPE-DE: Fajmon

UEN: Kristovskis, Maldeikis, Zīle

Onthoudingen: 13

GUE/NGL: Droutsas, Pflüger, Toussas, Wagenknecht

IND/DEM: Krupa, Tomczak

NI: Helmer

PPE-DE: Cabrnoch, Duchoň, Strejček, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor: Poul Nyrup Rasmussen

14. Verslag Laperrouze A6-0013/2009

Amendement 32

Voor: 606

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Costa, Csibi, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Losco, Ludford, Meners, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Krupa, Lundgren

NI: Belohorská, Chukolov, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriţă, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Henzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernenes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Plumb, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Crowley, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Masiel, Muscardini, Mussa, Robusti, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 37

GUE/NGL: Droutsas, Pflüger, Toussas, Wagenknecht

IND/DEM: Colman, Coûteaux, Farage, Louis, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Železný

NI: Giertych, Knapman, Wise

PPE-DE: Manole, Oomen-Ruijten, Sógor

UEN: Bielan, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Onthoudingen: 12

NI: Allister, Baco, Helmer, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Cabrnoch, Duchoň, Lauk, Strejček, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor: Hans-Peter Martin, Csaba Sógor

15. Verslag Laperrouze A6-0013/2009

Amendement 33

Voor: 600

ALDE: Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Costa, Csibi, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Koch-Mehrin, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Losco, Ludford, Maaten, Meners, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Rizzo, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Georgiou, Lundgren

NI: Baco, Belohorská, Fiore, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Casini, Cederschiöld, Chiriţă, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Esteves, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Henzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernenes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Plumb, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Crowley, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Masiel, Muscardini, Mussa, Robusti, Ryan, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 44

GUE/NGL: Droutsas, Pflüger, Toussas, Wagenknecht

IND/DEM: Belder, Bloklen, Colman, Coûteaux, Farage, Krupa, Louis, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Železný

NI: Giertych, Knapman, Wise

PPE-DE: Cabrnoch, Duchoň, Fajmon, Freitas, Strejček, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

UEN: Bielan, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Onthoudingen: 7

NI: Allister, Chukolov, Claeys, Dillen, Helmer, Stoyanov

Verts/ALE: Tőkés

16. Verslag Laperrouze A6-0013/2009

Amendement 34

Voor: 565

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Costa, Csibi, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Losco, Ludford, Maaten, Meners, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Brie, Catania, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Morgantini, Musacchio, Rizzo, Uca, Zimmer

IND/DEM: Georgiou, Krupa, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bulzesc, Burke, Busuttil, Buzek, Calia, Carollo, Casa, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriţă, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Henzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niculescu, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Petre, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernenes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Plumb, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Chruszcz, Crowley, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Tőkés, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 66

GUE/NGL: de Brún, Droutsas, Holm, McDonald, Pflüger, Seppänen, Toussas, Wagenknecht

IND/DEM: Belder, Bloklen, Colman, Coûteaux, Farage, Louis, Lundgren, Whittaker, Železný

NI: Allister, Claeys, Dillen, Giertych, Helmer, Knapman, Romagnoli, Wise

PPE-DE: Atkins, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Deß, Deva, Duchoň, Evans Jonathan, Fajmon, Freitas, Funeriu, Garriga Polledo, Gräßle, Kirkhope, Mann Thomas, Mayer, Nicholson, Niebler, Pieper, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Stevenson, Strejček, Tannock, Vlasák, Wohlin, Zahradil, Zvěřina

UEN: Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Foglietta, Maldeikis, Muscardini, Mussa, Robusti, Tatarella

Onthoudingen: 26

GUE/NGL: Adamou, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Hénin, Liotard, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Wurtz

NI: Chukolov, Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Stoyanov

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Tegen: Carl Schlyter

17. Verslag Laperrouze A6-0013/2009

Amendement 35

Voor: 409

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Costa, Csibi, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Losco, Ludford, Maaten, Meners, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Georgiou, Krupa, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Chukolov, Kozlík, Martin Hans-Peter, Rivera, Stoyanov

PPE-DE: Andrikienė, Březina, Buzek, Chmielewski, David, Esteves, Gacek, Gawronski, Grosch, Henzlik, Hołowczyc, Hybášková, Jałowiecki, Kaczmarek, Lewenowski, Mauro, Olajos, Olbrycht, Protasiewicz, Saryusz-Wolski, Sonik, Šťastný, Surján, Wijkman, von Wogau, Záborská, Zaleski, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernenes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Plumb, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Boso, Chruszcz, Crowley, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Tőkés, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 240

GUE/NGL: Droutsas, Pflüger, Toussas, Wagenknecht

IND/DEM: Belder, Bloklen, Colman, Coûteaux, Farage, Louis, Nattrass, Whittaker, Železný

NI: Allister, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriţă, Coelho, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, Lo Curto, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Parish, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Spautz, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sudre, Szájer, Tannock, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Winkler, Wohlin, Wortmann-Kool, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zlotea, Zvěřina

UEN: Angelilli, Camre

Onthoudingen: 9

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Lundgren

NI: Claeys, Dillen, Knapman, Wise

PPE-DE: Papastamkos, Siitonen

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Tegen: Alyn Smith

18. Verslag Laperrouze A6-0013/2009

Amendement 36

Voor: 316

ALDE: Alvaro, Chatzimarkakis, Ciani, Costa, Ferrari, Klinz, Krahmer, Lebech, Losco, Maaten, Resetarits, Schuth, Staniszewska, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Georgiou, Lundgren

NI: Chukolov, Martin Hans-Peter, Stoyanov, Wise

PPE-DE: Angelakas, Brepoels, Dimitrakopoulos, Esteves, Gklavakis, Grosch, Hennicot-Schoepges, Karas, Kratsa-Tsagaropoulou, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pietikäinen, Rack, Schierhuber, Schinas, Schnellhardt, Seeber, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Zieleniec

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Van den Burg, Capoulas Santos, Casaca, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Fava, Fazakas, Fernenes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Plumb, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Camre, Chruszcz, Crowley, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Piotrowski, Podkański, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 321

ALDE: Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cocilovo, Csibi, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Ludford, Meners, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Schmidt Olle, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Vălean, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM: Belder, Bloklen, Colman, Coûteaux, Farage, Louis, Nattrass, Whittaker, Železný

NI: Allister, Baco, Belohorská, Fiore, Giertych, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriţă, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Henzlik, Harbour, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Ulmer, Urutchev, Varela Suanzes-Carpegna, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Angelilli, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Foglietta, Masiel, Muscardini, Mussa, Pęk, Robusti

Onthoudingen: 13

ALDE: Bușoi

GUE/NGL: Droutsas, Toussas

IND/DEM: Krupa, Tomczak

NI: Claeys, Dillen, Knapman, Rivera

UEN: Maldeikis, Rogalski

Verts/ALE: Schlyter, Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor: Alyn Smith, Paul Rübig

19. Verslag Laperrouze A6-0013/2009

Amendement 18

Voor: 160

ALDE: Ciani, Ek, Lebech, Nicholson of Winterbourne, Resetarits

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Droutsas, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Colman, Farage, Georgiou, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Železný

NI: Allister, Chukolov, Fiore, Gollnisch, Helmer, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Stoyanov, Wise

PPE-DE: Bushill-Matthews, Coelho, Doyle, Grosch, Hennicot-Schoepges, Karas, Langendries, Pietikäinen, Rack, Roithová, Rübig, Schierhuber, Seeber, Wijkman

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Batzeli, Berger, Berman, Bösch, Botopoulos, Bulfon, Bullmann, Carlotti, Christensen, De Vits, Ettl, Färm, Fava, Gebhardt, Gomes, Groote, Hedh, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koppa, Kuhne, Lambrinidis, Leichtfried, Leinen, McCarthy, Martin David, Matsouka, Prets, Rasmussen, Rothe, Roure, Schaldemose, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Soulage, Tabajdi, Thomsen, Tzampazi, Van Lancker

UEN: Aylward, Crowley, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 491

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Csibi, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Maaten, Meners, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Flasarová, Hénin, Kohlíček, Maštálka, Remek, Strož, Wurtz

IND/DEM: Krupa, Tomczak

NI: Baco, Belohorská, Giertych, Kozlík, Rivera, Romagnoli

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Burke, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriţă, Chmielewski, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Henzlik, Harbour, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, Lulling, Luque Aguilar, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Antinucci, Antochi, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Bedingfield, Beňová, Berès, Berlinguer, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Boursier, Bozkurt, Van den Burg, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Falbr, Fazakas, Fernenes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Le Foll, Lefrançois, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Plumb, Pribetich, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Severin, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Szejna, Taren, Teychenné, Ţicău, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Onthoudingen: 11

ALDE: Wallis

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Claeys, Dillen

PPE-DE: Busuttil, Casa, Esteves

PSE: Juri, Kreissl-Dörfler

Verts/ALE: Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor: Alyn Smith

20. Verslag Laperrouze A6-0013/2009

Amendement 37

Voor: 320

ALDE: Attwooll, Ciani, Costa, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Duff, Ek, Ferrari, Hall, Harkin, Jäätteenmäki, Lebech, Losco, Onyszkiewicz, Panayotov, Resetarits, Staniszewska, Susta, Toia, Veraldi, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Georgiou, Lundgren

NI: Allister, Chukolov, Claeys, Dillen, Helmer, Knapman, Martin Hans-Peter, Romagnoli, Stoyanov, Wise

PPE-DE: Angelakas, Brepoels, Burke, Coelho, Dimitrakopoulos, Doyle, Gklavakis, Hennicot-Schoepges, Karas, Karim, Kratsa-Tsagaropoulou, McGuinness, Mavrommatis, Mitchell, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pietikäinen, Rack, Roithová, Rübig, Schierhuber, Schinas, Seeber, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Wijkman, Záborská

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernenes, Ferreira Anne, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Koppa, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Plumb, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Crowley, Foglietta, Krasts, Muscardini, Mussa, Robusti, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 322

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Csibi, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Ludford, Maaten, Meners, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Oviir, Pannella, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Schmidt Olle, Schuth, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Vălean, Virrankoski, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Flasarová, Kohlíček, Maštálka, Remek, Strož

IND/DEM: Colman, Coûteaux, Farage, Krupa, Louis, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Železný

NI: Baco, Belohorská, Giertych, Kozlík

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bulzesc, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriţă, Chmielewski, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Henzlik, Harbour, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, Lulling, Luque Aguilar, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Parish, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Ulmer, Urutchev, Varela Suanzes-Carpegna, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Golik, Gomes, Haug, Iotova, Kirilov, Lyubcheva, Paparizov

UEN: Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Smith

Onthoudingen: 21

ALDE: Bușoi

GUE/NGL: Droutsas, Toussas

NI: Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rivera

PPE-DE: Busuttil, Casa, Esteves

PSE: Ferreira Elisa, Gebhardt, Leichtfried, McAvan

UEN: Angelilli

Verts/ALE: Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor: Hans-Peter Martin, Linda McAvan, Jörg Leichtfried

Tegen: Evgeni Kirilov, Barbara Weiler, Anna Záborská

21. Verslag Laperrouze A6-0013/2009

Paragraaf 77

Voor: 349

ALDE: Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cavada, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Koch-Mehrin, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Maaten, Meners, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pohjamo, Ries, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Vălean, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Catania, Flasarová, Kohlíček, Maštálka, Remek, Strož, Wurtz

IND/DEM: Georgiou, Krupa, Tomczak

NI: Allister, Baco, Belohorská, Chukolov, Helmer, Knapman, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Stoyanov, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bulzesc, Bushill-Matthews, Buzek, Callanan, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriţă, Chmielewski, Daul, David, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Henzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, Lulling, Luque Aguilar, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Parish, Petre, Pieper, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zwiefka

PSE: Beňová, Boștinaru, Corbett, Golik, Grech, Harangozó, Hedh, Iotova, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Lyubcheva, McCarthy, Paleckis, Paparizov, Peillon, Rouček, Simpson

UEN: Angelilli, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Tegen: 277

ALDE: Alvaro, Chatzimarkakis, Ciani, Costa, Donnici, Ferrari, Klinz, Krahmer, Lebech, Losco, Pannella, Raeva, Resetarits, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Colman, Coûteaux, Farage, Louis, Lundgren, Nattrass, Whittaker, Železný

NI: Giertych

PPE-DE: Brepoels, Burke, Calia, Coelho, Doyle, Duchoň, Karas, McGuinness, Mitchell, Papastamkos, Pietikäinen, Pīks, Roithová, Rübig, Schierhuber, Schinas, Schnellhardt, Seeber, Trakatellis, Vernola

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Bedingfield, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernenes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Goebbels, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Pașcu, Patrie, Pinior, Plumb, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schulz, Segelström, Severin, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Crowley, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 35

ALDE: Attwooll, Cocilovo, De Sarnez, Duff, Ek, Hall, Harkin, Ludford, Polfer, Prodi

GUE/NGL: Droutsas, Svensson, Toussas

NI: Claeys, Fiore, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel

PPE-DE: Busuttil, Cabrnoch, Casa, Esteves, Fajmon, Konrad, Strejček, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Creţu Gabriela, Hegyi, Ţicău

Verts/ALE: Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor: Evgeni Kirilov

Tegen: Hans-Peter Martin, Jens Holm, Reinhard Rack, Barbara Weiler, Britta Thomsen

22. Verslag Laperrouze A6-0013/2009

Paragraaf 78

Voor: 479

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Maaten, Meners, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Weber Renate

GUE/NGL: Droutsas, Flasarová, Kohlíček, Maštálka, Remek, Strož, Svensson, Toussas, Wurtz

IND/DEM: Krupa, Louis, Lundgren, Tomczak

NI: Allister, Baco, Belohorská, Chukolov, Claeys, Dillen, Helmer, Knapman, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriţă, Chmielewski, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Freitas, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Henzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, Lulling, Luque Aguilar, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Parish, Petre, Pieper, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Ulmer, Urutchev, Ventre, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Assis, Attard-Montalto, Bedingfield, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bono, Boștinaru, Boursier, Bozkurt, Van den Burg, Capoulas Santos, Casaca, Cercas, Chiesa, Corbett, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, Denanot, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Färm, Falbr, Fazakas, Fernenes, Ferreira Anne, França, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hegyi, Herczog, Iotova, Jacobs, Juri, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Le Foll, Lefrançois, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McCarthy, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Medina Ortega, Mikko, Morgan, Napoletano, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Plumb, Pribetich, Rosati, Rouček, Sakalas, Saks, dos Santos, Sârbu, Savary, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Ţicău, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Tegen: 152

ALDE: Cappato, Lebech, Pannella, Resetarits, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, de Brún, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Colman, Farage, Nattrass, Whittaker

NI: Giertych, Gollnisch, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Burke, Coelho, Doyle, Friedrich, Karas, McGuinness, Mitchell, Pietikäinen, Rack, Roithová, Rübig, Schierhuber, Seeber, Vernola, Zatloukal

PSE: Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berger, Bösch, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bulfon, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Christensen, Corbey, Dührkop Dührkop, Ettl, Fava, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Gill, Gomes, Grau i Segú, Groote, Haug, Jöns, Jørgensen, Kinnock, Koppa, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Leichtfried, Madeira, Masip Hidalgo, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Obiols i Germà, Paparizov, Prets, Riera Madurell, Rodust, Rothe, Roure, Salinas García, Sánchez Presedo, Schaldemose, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Thomsen, Tzampazi, Van Lancker

UEN: Aylward, Crowley, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 29

ALDE: Prodi

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Coûteaux, Georgiou, Železný

NI: Fiore, Martinez, Stoyanov

PPE-DE: Busuttil, Casa, Dimitrakopoulos, Esteves, Gklavakis, Mavrommatis, Nicholson, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Schinas, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis

PSE: Ferreira Elisa, Ford, Grech, Hutchinson, McAvan, Sacconi

Verts/ALE: Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Tegen: Jens Holm, Saïd El Khadraoui, Barbara Weiler, Manuel Medina Ortega, Ralf Walter, Alejenro Cercas, Miguel Ángel Martínez Martínez, Luis Yáñez-Barnuevo García, Poul Nyrup Rasmussen, Jo Leinen

Onthoudingen: Poul Nyrup Rasmussen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

23. Verslag Laperrouze A6-0013/2009

Paragraaf 79

Voor: 443

ALDE: Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Meners, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Vălean, Virrankoski, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Flasarová, Kohlíček, Maštálka, Remek, Strož, Wurtz

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, Lundgren, Tomczak, Železný

NI: Allister, Baco, Belohorská, Chukolov, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Helmer, Knapman, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Stoyanov, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriţă, Chmielewski, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Henzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, Lulling, Luque Aguilar, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Parish, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Ulmer, Urutchev, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Antinucci, Antochi, Assis, Bedingfield, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bono, Boștinaru, Boursier, Bozkurt, Capoulas Santos, Casaca, Corbett, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, Denanot, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Douay, Estrela, Falbr, Fazakas, Fernenes, França, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Herczog, Iotova, Jacobs, Juri, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Lefrançois, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McCarthy, Maňka, Mann Erika, Marini, Martínez Martínez, Medina Ortega, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Plumb, Pribetich, Rodust, Rosati, Rouček, Sakalas, Saks, dos Santos, Sârbu, Savary, Severin, Simpson, Skinner, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Ţicău, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Wiersma, Zani

UEN: Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Tegen: 181

ALDE: Alvaro, Attwooll, Cappato, Ciani, Duff, Ek, Ferrari, Hall, Harkin, Lebech, Losco, Ludford, Resetarits, Toia, Veraldi, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Colman, Farage, Nattrass, Whittaker

NI: Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Burke, Coelho, Doyle, Karas, McGuinness, Mitchell, Pietikäinen, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berger, Bösch, Borrell Fontelles, Botopoulos, Bulfon, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Cottigny, Cremers, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ford, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Gill, Giuntini, Gomes, Gottardi, Grau i Segú, Gröner, Groote, Haug, Hedh, Jöns, Jørgensen, Kinnock, Koppa, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Madeira, Masip Hidalgo, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rothe, Roure, Sacconi, Salinas García, Sánchez Presedo, Schaldemose, Segelström, Siwiec, Sornosa Martínez, Soulage, Swoboda, Thomsen, Tzampazi, Van Lancker, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Crowley, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 37

ALDE: Pannella, Prodi, Wallis

GUE/NGL: Droutsas, Figueiredo, Guerreiro, Toussas

IND/DEM: Georgiou

NI: Martinez

PPE-DE: Angelakas, Busuttil, Casa, Dimitrakopoulos, Esteves, Gklavakis, Kratsa-Tsagaropoulou, Mavrommatis, Nicholson, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Schinas, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis

PSE: van den Burg, Corda, De Keyser, Ferreira Elisa, Hasse Ferreira, Hegyi, Hutchinson, McAvan, Martin David, Morgan

UEN: Angelilli, Krasts

Verts/ALE: Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Tegen: Ralf Walter, Barbara Weiler, Manuel Medina Ortega, Poul Nyrup Rasmussen, Jo Leinen

Onthoudingen: Poul Nyrup Rasmussen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

24. Verslag Laperrouze A6-0013/2009

Paragraaf 80

Voor: 361

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Maaten, Meners, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Polfer, Raeva, Ries, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Vălean, Virrankoski, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Flasarová, Kohlíček, Maštálka, Remek, Strož, Wurtz

IND/DEM: Coûteaux, Georgiou, Krupa, Louis, Lundgren, Tomczak, Železný

NI: Allister, Baco, Belohorská, Chukolov, Claeys, Dillen, Fiore, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Stoyanov, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bulzesc, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriţă, Chmielewski, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Henzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, Lulling, Luque Aguilar, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Parish, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Ulmer, Urutchev, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Beňová, Boștinaru, Corbett, Falbr, Fazakas, Glante, Goebbels, Golik, Gurmai, Herczog, Iotova, Kirilov, Lyubcheva, McCarthy, Paparizov, Plumb, Rouček, Severin, Simpson

UEN: Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Boso, Camre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Tegen: 248

ALDE: Cappato, Ciani, Ferrari, Losco, Pannella, Resetarits, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Colman, Farage, Nattrass, Whittaker

NI: Giertych, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Burke, Dimitrakopoulos, Doyle, Karas, Kratsa-Tsagaropoulou, McGuinness, Mitchell, Pietikäinen, Rack, Roithová, Rübig, Schierhuber, Seeber

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Bedingfield, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Dăncilă, Denanot, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Fava, Fernenes, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hedh, Hegyi, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Koppa, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rosati, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Taren, Teychenné, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Crowley, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 44

ALDE: Attwooll, Donnici, Duff, Ek, Hall, Harkin, Lebech, Ludford, Pohjamo, Prodi, Wallis, Watson

GUE/NGL: Droutsas, Figueiredo, Guerreiro, Toussas

NI: Knapman

PPE-DE: Angelakas, Brepoels, Busuttil, Casa, Coelho, Esteves, Gklavakis, Konrad, Mavrommatis, Nicholson, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Schinas, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis, Wijkman

PSE: Creţu Gabriela, Ferreira Anne, Ford, Grech, Koterec, McAvan, Tabajdi, Ţicău

UEN: Angelilli

Verts/ALE: Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor: Evgeni Kirilov

Tegen: Britta Thomsen

Onthoudingen: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

25. Verslag Laperrouze A6-0013/2009

Amendement 20

Voor: 275

ALDE: Attwooll, Ciani, Costa, Duff, Ek, Ferrari, Hall, Harkin, Lebech, Losco, Ludford, Prodi, Resetarits, Susta, Toia, Veraldi, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Droutsas, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Georgiou

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Coelho, Grosch, Hennicot-Schoepges, Karas, Niculescu, Pietikäinen, Rack, Roithová, Rübig, Schierhuber, Seeber

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Bedingfield, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Fava, Fernenes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kinnock, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paleckis, Panzeri, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Plumb, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Taren, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Crowley, Krasts, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 361

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Maaten, Meners, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Vălean, Virrankoski, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Flasarová, Kohlíček, Maštálka, Remek, Strož

IND/DEM: Colman, Coûteaux, Farage, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Železný

NI: Baco, Belohorská, Chukolov, Fiore, Giertych, Gollnisch, Helmer, Knapman, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mölzer, Romagnoli, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriţă, Chmielewski, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Henzlik, Harbour, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Ulmer, Urutchev, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Beňová, Dobolyi, Falbr, Gill, Iotova, Kindermann, Kirilov, Lyubcheva, Paasilinna, Paparizov

UEN: Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Verts/ALE: Breyer, Frassoni

Onthoudingen: 23

ALDE: Pannella

NI: Allister, Martinez, Rivera, Wise

PPE-DE: Angelakas, Busuttil, Casa, Dimitrakopoulos, Esteves, Gklavakis, Kratsa-Tsagaropoulou, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Schinas, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis

PSE: Gurmai, Tabajdi

UEN: Angelilli

Verts/ALE: Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Tegen: Patrick Louis, Paul Marie Coûteaux, Evgeni Kirilov, Lissy Gröner

26. Verslag Laperrouze A6-0013/2009

Paragraaf 81

Voor: 355

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hennis-Plasschaert, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Maaten, Meners, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Vălean, Virrankoski, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Flasarová, Holm, Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek, Strož, Wurtz

IND/DEM: Bloklen, Krupa, Tomczak

NI: Allister, Belohorská, Chukolov, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Rivera, Romagnoli, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bulzesc, Bushill-Matthews, Buzek, Calia, Callanan, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriţă, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Henzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, Lulling, Luque Aguilar, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zwiefka

PSE: Antinucci, Beňová, Boștinaru, Christensen, Corbett, De Rossa, Dobolyi, Goebbels, Golik, Gröner, Iotova, Juri, Lyubcheva, Martin David, Medina Ortega, Öger, Paleckis, Paparizov, Rodust, Rosati, Rouček, Sakalas, Sârbu, Savary, Severin, Simpson, Soulage, Teychenné, Ţicău, Weiler

UEN: Angelilli, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Boso, Camre, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Pęk, Robusti, Rogalski, Rutowicz, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Cohn-Bendit, Flautre

Tegen: 243

ALDE: Ciani, Costa, Ferrari, Hyusmenova, Lebech, Losco, Prodi, Resetarits, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Colman, Farage, Nattrass, Whittaker, Železný

NI: Baco, Giertych, Martin Hans-Peter, Mölzer

PPE-DE: Burke, Cabrnoch, Chmielewski, Coelho, Doyle, Fajmon, Grosch, Itälä, Karas, McGuinness, Mitchell, Oomen-Ruijten, Petre, Pietikäinen, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber, Stavreva, Tannock

PSE: Andersson, Antochi, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cercas, Chiesa, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fernenes, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Guy-Quint, Hänsch, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hutchinson, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Kinnock, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Madeira, Maňka, Marini, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Panzeri, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rothe, Roure, Sacconi, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schaldemose, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Taren, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Crowley, Roszkowski, Ryan, Szymański

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jill, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 44

ALDE: Attwooll, Duff, Hall, Harkin, Ludford, Wallis, Watson

GUE/NGL: Droutsas, Toussas

IND/DEM: Coûteaux, Georgiou, Louis, Lundgren

NI: Fiore, Knapman, Wise

PPE-DE: Angelakas, Brepoels, Busuttil, Casa, Dimitrakopoulos, Duchoň, Esteves, Gklavakis, Kratsa-Tsagaropoulou, Mavrommatis, Nicholson, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Schinas, Strejček, Vakalis, Varvitsiotis, Vlasák, Zvěřina

PSE: Kindermann, Koterec, McAvan, McCarthy, Plumb, Tabajdi

UEN: Grabowski, Piotrowski

Verts/ALE: Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor: Evgeni Kirilov

Tegen: Jens Holm, Hélène Flautre, Manuel Medina Ortega, Proinsias De Rossa, Ole Christensen

Onthoudingen: Ole Christensen

27. Verslag Laperrouze A6-0013/2009

Amendement 21

Voor: 180

ALDE: Czarnecki Marek Aleksener, Ek, Lebech, Prodi, Resetarits, Staniszewska, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Coûteaux, Georgiou, Louis, Lundgren

NI: Claeys, Martin Hans-Peter, Romagnoli

PPE-DE: Angelakas, Brepoels, Coelho, Dimitrakopoulos, Gklavakis, Karas, Kratsa-Tsagaropoulou, Langendries, Mauro, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Rack, Rübig, Schierhuber, Schinas, Seeber, Vakalis, Varvitsiotis, Wijkman

PSE: Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Batzeli, Berger, Berman, Bösch, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Bulfon, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Cercas, Chiesa, Christensen, Corda, Cottigny, Cremers, De Keyser, El Khadraoui, Ettl, Fava, Ferreira Anne, Garcés Ramón, García Pérez, Goebbels, Gomes, Grau i Segú, Groote, Gurmai, Haug, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kinnock, Koppa, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Leichtfried, Mann Erika, Martin David, Masip Hidalgo, Matsouka, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Prets, Rasmussen, Riera Madurell, Rothe, Roure, Salinas García, Sánchez Presedo, Schaldemose, Schulz, Severin, Sornosa Martínez, Swoboda, Thomsen, Ţicău, Tzampazi, Van Lancker, Walter, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Angelilli, Aylward, Crowley, Krasts, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 460

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Costa, Csibi, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Maaten, Meners, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Schmidt Olle, Schuth, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Flasarová, Kohlíček, Maštálka, Remek, Strož

IND/DEM: Colman, Farage, Krupa, Nattrass, Tomczak, Whittaker, Železný

NI: Baco, Belohorská, Chukolov, Giertych, Helmer, Kozlík, Rivera, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriţă, Chmielewski, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Henzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Parish, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Ulmer, Urutchev, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Assis, Barón Crespo, Bedingfield, Beňová, Berès, Berlinguer, Bono, Boursier, Bozkurt, Capoulas Santos, Casaca, Corbett, Corbey, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, Denanot, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Färm, Falbr, Fazakas, Fernenes, Ferreira Elisa, Ford, França, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hedh, Hegyi, Herczog, Iotova, Jacobs, Juri, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Krehl, Le Foll, Lefrançois, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Marini, Martínez Martínez, Medina Ortega, Mikko, Morgan, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Plumb, Pribetich, Rapkay, Rodust, Rosati, Rouček, Sakalas, Saks, dos Santos, Sârbu, Savary, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weiler, Wiersma, Zani

UEN: Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Onthoudingen: 23

ALDE: Pannella

GUE/NGL: Droutsas, Toussas

NI: Allister, Fiore, Gollnisch, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Wise

PPE-DE: Busuttil, Casa, Esteves, Trakatellis

PSE: van den Burg, Gebhardt, Hasse Ferreira, Sacconi

Verts/ALE: Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor: Enrique Barón Crespo, Miguel Ángel Martínez Martínez, Bárbara Dührkop Dührkop, Manuel Medina Ortega, Lissy Gröner

Tegen: Patrick Louis, Paul Marie Coûteaux, Silvia-Adriana Ţicău

28. Verslag Laperrouze A6-0013/2009

Amendement 22

Voor: 114

ALDE: Czarnecki Marek Aleksener, Ek, Koch-Mehrin, Lebech, Prodi, Resetarits

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Colman, Farage, Nattrass, Whittaker

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Pietikäinen

PSE: Arnaoutakis, Botopoulos, Bullmann, Carlotti, Christensen, Corbey, De Vits, Fava, Ford, Gomes, Groote, Gurmai, Haug, Jöns, Jørgensen, Kinnock, Koppa, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Matsouka, Napoletano, Rasmussen, Rothe, Roure, Savary, Schaldemose, Thomsen, Tzampazi, Van Lancker, Weiler

UEN: Aylward, Crowley, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 516

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Costa, Csibi, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Maaten, Meners, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pohjamo, Polfer, Raeva, Ries, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Droutsas, Flasarová, Kohlíček, Maštálka, Remek, Strož, Toussas, Wurtz

IND/DEM: Coûteaux, Georgiou, Krupa, Louis, Lundgren, Tomczak, Železný

NI: Baco, Belohorská, Chukolov, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriţă, Chmielewski, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Henzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Bedingfield, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Bono, Boștinaru, Boursier, Bozkurt, Van den Burg, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Corbett, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, De Keyser, Denanot, De Rossa, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Färm, Falbr, Fazakas, Fernenes, Ferreira Elisa, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Pribetich, Rapkay, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rouček, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Ţicău, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Onthoudingen: 27

ALDE: Pannella, Watson

IND/DEM: Belder, Bloklen

NI: Allister, Knapman, Wise

PPE-DE: Casa, Coelho, Dimitrakopoulos, Esteves, Karas, Panayotopoulos-Cassiotou, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber

PSE: Berger, Bösch, Bulfon, Ettl, Grech, Juri, Prets, Swoboda

UEN: Angelilli

Verts/ALE: Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor: Hans-Peter Martin, Evelyne Gebhardt, Lissy Gröner

Tegen: Silvana Koch-Mehrin

29. Verslag Laperrouze A6-0013/2009

Amendement 26S

Voor: 123

ALDE: Czarnecki Marek Aleksener, Lebech, Resetarits, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Colman, Farage, Nattrass

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Burke, Doyle, Karas, Mitchell, Pietikäinen, Rübig, Schierhuber, Seeber, Trakatellis

PSE: Arnaoutakis, Batzeli, Berger, Berman, Bono, Botopoulos, Bullmann, Carlotti, Christensen, Corbey, De Vits, Fava, Ferreira Elisa, Gebhardt, Gill, Gomes, Grech, Groote, Haug, Jöns, Jørgensen, Kinnock, Koppa, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Matsouka, Napoletano, Rothe, Roure, Schaldemose, Severin, Sousa Pinto, Tzampazi, Van Lancker, Weiler

UEN: Aylward, Crowley, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 517

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Costa, Csibi, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Losco, Ludford, Maaten, Meners, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Droutsas, Flasarová, Kohlíček, Maštálka, Remek, Strož, Toussas, Wurtz

IND/DEM: Coûteaux, Georgiou, Krupa, Louis, Lundgren, Tomczak, Železný

NI: Allister, Baco, Belohorská, Chukolov, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriţă, Chmielewski, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Henzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Bedingfield, Beňová, Berès, Berlinguer, Borrell Fontelles, Boștinaru, Boursier, Bozkurt, Van den Burg, Capoulas Santos, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Corbett, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, Estrela, Färm, Falbr, Fazakas, Fernenes, Ferreira Anne, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Le Foll, Lefrançois, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Plumb, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rouček, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schulz, Segelström, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Onthoudingen: 20

ALDE: Pannella

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

NI: Gollnisch, Knapman, Wise

PPE-DE: Busuttil, Casa, Coelho, Esteves

PSE: Bösch, Bulfon, El Khadraoui, Ettl, Juri, Leichtfried, Prets, Swoboda, Ţicău

Verts/ALE: Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor: Reinhard Rack, Poul Nyrup Rasmussen, Lissy Gröner, Britta Thomsen

Tegen: Marie-Noëlle Lienemann, Patrizia Toia, Silvia-Adriana Ţicău

30. Verslag Laperrouze A6-0013/2009

Amendement 29

Voor: 316

ALDE: Ciani, De Sarnez, Ferrari, Harkin, Losco, Resetarits, Susta, Toia, Veraldi

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Droutsas, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Georgiou, Krupa, Tomczak

NI: Allister, Chukolov, Claeys, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Stoyanov

PPE-DE: Busuttil, Casa, Hennicot-Schoepges, Wijkman

PSE: Andersson, Antochi, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Bedingfield, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fava, Fazakas, Fernenes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Plumb, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Crowley, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 326

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Ludford, Maaten, Meners, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Ries, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Vălean, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

IND/DEM: Belder, Bloklen, Colman, Farage, Lundgren, Nattrass, Železný

NI: Baco, Belohorská, Giertych, Helmer, Kozlík

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casini, Cederschiöld, Chiriţă, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Henzlik, Harbour, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Antinucci

UEN: Angelilli, Kristovskis, Maldeikis, Masiel, Vaidere, Zīle

Onthoudingen: 12

ALDE: Lebech, Pannella

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Fiore, Knapman, Martinez, Rivera, Wise

PPE-DE: Bonsignore, Esteves

Verts/ALE: Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor: Lissy Gröner, Dan Jørgensen

31. Verslag Laperrouze A6-0013/2009

Resolutie

Voor: 406

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Losco, Maaten, Meners, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pohjamo, Polfer, Prodi, Ries, Schmidt Olle, Schuth, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Flasarová, Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek, Strož

IND/DEM: Georgiou, Lundgren

NI: Baco, Belohorská, Chukolov, Kozlík, Rivera, Romagnoli, Stoyanov

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Bulzesc, Burke, Buzek, Calia, Carollo, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriţă, Chmielewski, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Henzlik, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Kušķis, Lamassoure, De Lange, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Mathieu, Matula, Mauro, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Petre, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Wijkman, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zwiefka

PSE: Antinucci, Antochi, Assis, Bedingfield, Beňová, Berès, Berlinguer, Berman, Boștinaru, Boursier, Bozkurt, Capoulas Santos, Casaca, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Falbr, Fazakas, Fernenes, Ford, França, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Guy-Quint, Harangozó, Hasse Ferreira, Hegyi, Herczog, Iotova, Jacobs, Kindermann, Kirilov, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Lefrançois, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McCarthy, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Mikko, Morgan, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Plumb, Pribetich, Rosati, Rouček, Sakalas, Saks, dos Santos, Sârbu, Savary, Simpson, Siwiec, Skinner, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Ţicău, Trautmann, Vaugrenard, Zani

UEN: Angelilli, Basile, Berlato, Borghezio, Boso, Camre, Foglietta, Krasts, Kristovskis, Kuc, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Robusti, Tatarella, Vaidere, Zīle

Tegen: 168

ALDE: Resetarits

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Droutsas, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Liotard, McDonald, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Colman, Železný

NI: Allister, Fiore, Giertych, Gollnisch, Helmer, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Wise

PPE-DE: Deß, Fajmon, Jarzembowski, Karas, Konrad, Mayer, Pieper, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Rübig, Schierhuber, Seeber, Strejček, Vlasák, Zvěřina

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Batzeli, Berger, Bösch, Bono, Botopoulos, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Carlotti, Chiesa, Christensen, Denanot, Douay, El Khadraoui, Ettl, Färm, Fava, Ferreira Elisa, Gebhardt, Gomes, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Haug, Hedh, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Koppa, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Matsouka, Myller, Napoletano, Prets, Rapkay, Rasmussen, Rothe, Roure, Schaldemose, Schulz, Segelström, Severin, Stockmann, Swoboda, Thomsen, Tzampazi, Van Lancker, Walter, Weiler, Wiersma

UEN: Chruszcz, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Zapałowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Onthoudingen: 87

ALDE: Cappato, Pannella, Staniszewska

GUE/NGL: Hénin, Wurtz

IND/DEM: Coûteaux, Krupa, Louis, Tomczak

NI: Claeys, Dillen

PPE-DE: Albertini, Angelakas, Atkins, Bradbourn, Brepoels, Bushill-Matthews, Busuttil, Cabrnoch, Callanan, Casa, Coelho, Deva, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Freitas, Harbour, Karim, Kirkhope, Kratsa-Tsagaropoulou, Lauk, Mavrommatis, Mitchell, Nicholson, Parish, Purvis, Sommer, Stevenson, Tannock, Varvitsiotis, Zahradil

PSE: Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Borrell Fontelles, Carnero González, Cercas, Cremers, Dührkop Dührkop, Estrela, Ferreira Anne, Garcés Ramón, García Pérez, Grau i Segú, Juri, Kinnock, Madeira, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Obiols i Germà, Riera Madurell, Sacconi, Salinas García, Sánchez Presedo, Sornosa Martínez, Vergnaud, Yáñez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Bielan, Crowley, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz

Verts/ALE: Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor: Brigitte Douay

Tegen: Ulrike Rodust

32. Verslag Záborská A6-0492/2008

Amendement 1

Voor: 358

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Bușoi, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Dăianu, Davies, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Losco, Ludford, Maaten, Meners, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Polfer, Raeva, Resetarits, Ries, Schmidt Olle, Schuth, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson, Weber Renate

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Georgiou

NI: Baco, Belohorská, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Antoniozzi, Brejc, Brepoels, Busuttil, Cederschiöld, Dehaene, Descamps, Esteves, Fontaine, Fouré, Gaubert, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Hennicot-Schoepges, Higgins, Itälä, Kasoulides, Mathieu, Morin, Olajos, Pietikäinen, Saïfi, Siitonen, Sudre, Vlasto, Wijkman

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Fazakas, Fernenes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Mann Erika, Marini, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Paparizov, Pașcu, Patrie, Peillon, Pinior, Plumb, Prets, Pribetich, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Savary, Schaldemose, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jill, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Tegen: 271

ALDE: Donnici, Morillon, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Staniszewska, Wielowieyski

IND/DEM: Belder, Bloklen, Coûteaux, Krupa, Louis, Lundgren, Tomczak, Železný

NI: Allister, Chukolov, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Helmer, Knapman, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Stoyanov, Wise

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Atkins, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Bradbourn, Braghetto, Březina, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Carollo, Casa, Casini, del Castillo Vera, Chiriţă, Chmielewski, David, De Blasio, Demetriou, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Henzlik, Harbour, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kušķis, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewenowski, Liese, Lo Curto, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Parish, Petre, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Strejček, Surján, Tannock, Trakatellis, Ulmer, Urutchev, Ventre, Vernola, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Winkler, von Wogau, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Boso, Camre, Chruszcz, Crowley, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Masiel, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Szymański, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zapałowski, Zīle

Onthoudingen: 23

ALDE: Harkin, Prodi

GUE/NGL: Droutsas, Toussas

IND/DEM: Colman

NI: Kozlík, Rivera

PPE-DE: Angelakas, Audy, Coelho, Daul, Dimitrakopoulos, Gklavakis, Jałowiecki, De Lange, Mavrommatis, Papastamkos, Schinas, Vakalis, Varvitsiotis

PSE: Koterec, Maňka

Verts/ALE: Tőkés

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor: Mechtild Rothe, Csaba Sógor, Roberta Angelilli

Tegen: Marie-Hélène Descamps, Christian Rovsing

33. Verslag Angelilli A6-0012/2009

Aanbeveling

Voor: 591

ALDE: Alvaro, Attwooll, Baeva, Beaupuy, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Ciani, Cocilovo, Costa, Csibi, Czarnecki Marek Aleksener, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Donnici, Drčar Murko, Duff, Ek, Ferrari, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lebech, Losco, Ludford, Maaten, Meners, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Panayotov, Pannella, Pohjamo, Polfer, Prodi, Raeva, Resetarits, Ries, Schmidt Olle, Schuth, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Vălean, Veraldi, Virrankoski, Watson, Weber Renate, Wielowieyski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Hénin, Holm, Jouye de Grenmaison, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Pflüger, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bloklen, Coûteaux, Georgiou, Krupa, Louis, Tomczak

NI: Allister, Baco, Belohorská, Chukolov, Claeys, Dillen, Fiore, Giertych, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Stoyanov

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Angelakas, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bodu, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Casini, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chiriţă, Chmielewski, Coelho, Daul, David, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Esteves, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fouré, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Henzlik, Harbour, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Hołowczyc, Hoppenstedt, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kušķis, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lulling, Luque Aguilar, McGuinness, Mann Thomas, Manole, Marinescu, Marques, Martens, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin, Naranjo Escobar, Nassauer, Nazare, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Petre, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rovsing, Rübig, Rus, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanzarello, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schinas, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Sógor, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stavreva, Stevenson, Stolojan, Sudre, Surján, Szájer, Trakatellis, Urutchev, Vakalis, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wielen, Wijkman, Winkler, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zdravkova, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Antinucci, Antochi, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Bedingfield, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Borrell Fontelles, Boștinaru, Botopoulos, Boursier, Bozkurt, Bulfon, Bullmann, Van den Burg, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cremers, Creţu Gabriela, Dăncilă, De Keyser, Denanot, De Rossa, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Färm, Falbr, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, França, Garcés Ramón, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Giuntini, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grau i Segú, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hegyi, Herczog, Hutchinson, Iotova, Jacobs, Jöns, Jørgensen, Juri, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lefrançois, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Marini, Martin David, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Paparizov, Patrie, Peillon, Pinior, Plumb, Prets, Pribetich, Rasmussen, Riera Madurell, Rodust, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schulz, Segelström, Severin, Simpson, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Taren, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weiler, Wiersma, Yáñez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Basile, Berlato, Bielan, Borghezio, Camre, Chruszcz, Crowley, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kristovskis, Kuc, Kuźmiuk, Libicki, Masiel, Muscardini, Mussa, Pęk, Piotrowski, Podkański, Robusti, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Ryan, Tatarella, Tomaszewska, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Beer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein, Harms, Hassi, Horáček, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Tőkés, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Tegen: 2

IND/DEM: Lundgren

PPE-DE: Wohlin

Onthoudingen: 6

GUE/NGL: Droutsas, Toussas

IND/DEM: Colman

NI: Wise

PPE-DE: Strejček

Verts/ALE: Lichtenberger

Rectificaties stemgedrag / voorgenomen stemgedrag:

Voor: Poul Nyrup Rasmussen, Dimitrios Papadimoulis, Eva Lichtenberger