Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5423 — Costa/MSC/MPCT) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5423 — Costa/MSC/MPCT) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

15.1.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 10/22


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5423 — Costa/MSC/MPCT)

Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2009/C 10/10)

1.

Op 6 januari 2009 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Costa Crociere SpA („Costa”, Italië), die onder de zeggenschap staat van Carnival Corporation & plc (Verenigde Staten), en MSC CROCIERE SA („MSC”, Zwitserland), die onder de zeggenschap staat van Mediterranean Shipping Company Holding SA, in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over Marseille Provence Cruise terminal SAS („MPCT”, Frankrijk), een nieuw opgerichte vennootschap die een gemeenschappelijke onderneming is.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Costa: cruisemaatschappij;

voor MSC: cruisemaatschappij;

voor MPCT: beheer van cruiseterminal op grond van een concessie verleend door Port Autonome de Marseille.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Hierbij dient te worden aangetekend dat, overeenkomstig de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2), deze zaak in aanmerking komt voor de in voormelde mededeling beschreven procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.5423 — Costa/MSC/MPCT, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

B-1049 Brussel