Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5147 — Santander/GE Money Bank GmbH/GE Money OE/GE Capital Deutschland GmbH/GE Money Bank Limited) — Zaak die in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5147 — Santander/GE Money Bank GmbH/GE Money OE/GE Capital Deutschland GmbH/GE Money Bank Limited) — Zaak die in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

4.7.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 169/16


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5147 — Santander/GE Money Bank GmbH/GE Money OE/GE Capital Deutschland GmbH/GE Money Bank Limited)

Zaak die in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 169/08)

1.

Op 25 juni 2008 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) waarin is medegedeeld dat de onderneming Banco Santander SA („Santander”, Spanje), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening de volledige zeggenschap verkrijgt over de ondernemingen GE Money Bank GmbH (Oostenrijk), General Electric Capital Deutschland GmbH (Duitsland), GE Capital Bank Limited (Verenigd Koninkrijk), GE Money Oy (Finland), en GE Money Card Services Limited (Ierland) (tezamen „GEM Business”) door de aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Santander: financiële diensten;

voor GEM Business: financiële diensten.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Overeenkomstig de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2) moet worden opgemerkt dat deze zaak in aanmerking komt voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden haar hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk 10 dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.5147 — Santander/GE Money Bank GmbH/GE Money OE/GE Capital Deutschland GmbH/GE Money Bank Limited, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie Fusiezaken

J-70

B-1049 Brussel