Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5081 — Autogrill/Aldeasa) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5081 — Autogrill/Aldeasa) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst

13.3.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 68/23


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5081 — Autogrill/Aldeasa)

Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 68/11)

1.

Op 4 maart 2008 heeft de Commissie een aanmelding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1). Hierin is meegedeeld dat Autogrill SpA („Autogrill”, Italië), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening volledige zeggenschap verkrijgt over Aldeasa SA („Aldeasa”, Spanje) door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Autogrill: food- & beverage- en retaildiensten voor reizigers over de hele wereld;

voor Aldeasa: exploitatie detailhandelszaken voor reizigers in Spanje en Portugal, en buiten de Europese Unie.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Hierbij dient te worden aangetekend dat, overeenkomstig de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2), deze zaak in aanmerking komt voor de in voormelde mededeling beschreven procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen de Commissie per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.5081 — Autogrill/Aldeasa, aan onderstaand adres worden gezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie Concentratiezaken

J-70

B-1049 Brussel