Home

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.4943 — Groupe Norbert Dentressangle/Christian Salvesen) — Zaak die in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.4943 — Groupe Norbert Dentressangle/Christian Salvesen) — Zaak die in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst

10.11.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 268/21


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.4943 — Groupe Norbert Dentressangle/Christian Salvesen)

Zaak die in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 268/12)

1.

Op 30 oktober 2007 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(1) waarin is medegedeeld dat de onderneming Groupe Norbert Dentressangle SA („GND”, Frankrijk) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening de volledige zeggenschap verkrijgt over de onderneming Christian Salvesen PLC („Christian Salvesen”, Verenigd Koninkrijk) door de aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor GND: logistieke en vervoersdiensten, hoofdzakelijk op het Europese vasteland;

voor Christian Salvesen: logistieke diensten voor fabrikanten en detailhandelaars in de sectoren industrie, consumptiegoederen en levensmiddelen, hoofdzakelijk in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, de Benelux, Ierland, Portugal en Spanje.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Overeenkomstig de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad(2) moet worden opgemerkt dat deze zaak in aanmerking komt voor deze procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden haar hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk 10 dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.4943 — Groupe Norbert Dentressangle/Christian Salvesen, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie Fusiezaken

J-70

B-1049 Brussel